1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Địa lý >

I. Mục tiêu bài học:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (778.65 KB, 159 trang )


Trng THCS Qung Trng

nghiờng v hng t quay ca Trỏi t

cú thay i khụng?

2. Hin tng cỏc mựa (20)

? Ngy 22/6: Nc no ng nhiu v - Do trc Trỏi t nghiờng v khụng i

Mt tri, lng ỏnh sỏng, nhit nhn hng khi chuyn ng trờn qi o

c nh th no? Mựa gỡ?

nờn ln lt cỏc na cu Bc v Nam

? Ngy 22/12: (tng t)

ng v phớa Mt tri sinh ra cỏc

? Trỏi t hng u c 2 na cu v mựa.

phớa Mt tri vo nhng ngy no? Khi

ú ỏnh sỏng Mt tri chiu thng gúc Bng ph (hoc chiu ốn)

vo ni no trờn Trỏi t? (xớch o),

Ngy

Na cu Bc

Na cu Nam

ú l mựa gỡ?

? Em cú nhn xột gỡ v lng nhit, ỏnh

sỏng, cỏch tớnh mựa 2 na cu?22/12GV a bng ph

? Cõu hi 3 SGK.

GV m rng: Cỏc nc ụn i cú 4 mựa

khỏ rừ rt. Vit Nam i núng nờn 4

mựa khụng rừ rt.21/323/9+ Min Bc: 2 mựa xuõn thu ngn.

+ Min Nam: Núng quanh nm.ụng chớMựa núngMựa lnhụng chớH chớMựa lnhMựa núng

Thu phõnChuyn tip t

lnh sang núngChuyn tip t

núng sỏng lnhThu phõn22/6H chớXuõn phõnGV a bng ph hoc dựng ốn chiu.Xuõn phõnChuyn tip t

núng sang lnhChuyn tip t

lnh sang núng- S phõn b nhit , ỏnh sỏng, cỏch

tớnh mựa 2 na cu trỏi ngc nhau.4. Cng c.

? Vỡ sao cú cỏc mựa trờn trỏi t?

5. Dn dũ.

- Tr li cõu hi SGK v tp bn .

- c bi 9

- Tìm hiểu hiện tợng ngày và đêm ? Tại sao ngày đêm dài ngắn theo mùa ?Ngy 29/10/2012Kớ duyt ca t trngTrn ỡnh Hng

Giỏo ỏn a lớ 626Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung Trng

Ngày dạy: 09/11/2012

Tit 11:HIN TNG NGY ấM DI NGN THEO MA

I. MC TIấU BI HC.

Sau bài học HS cần phải

- Bit c hin tng ngy ờm chờnh lch gia cỏc mựa l h qu ca s vn ng

ca Trỏi t quanh Mt tri.

- Cú khỏi nim v cỏc ng: chớ tuyn Bc, chớ tuyn Nam, Vũng cc Bc, Vũng

cc Nam

- Bit cỏch dựng qu a cu v ngn ốn gii thớch hin tng ngy ờm di

ngn khỏc nhau.

II. PHNG TIN DY HC.

- Qu a cu.

III. TIN TRèNH BI DY.:

1. ổn định lớp

2. Kim tra bi c

? Nờu nguyờn nhõn sinh ra cỏc mựa trờn trỏi t.

? Phõn tớch cỏc mựa na cu Bc v na cu Nam ngy 22/6.

3. Bi mi:

Hoạt động của GV và HSNội dung chính1. Hin tng ngy ờm di ngn cỏc v

? Nhc li din tớch c chiu sỏng ca khỏc nhau trờn Trỏi t

Trỏi t, nguyờn nhõn?

? Ti sao ng Bc Nam v ng - ng phõn chia sỏng ti khụng trựng

sỏng ti khụng trựng nhau, chỳng ct vi trc Trỏi t (BN) sinh ra hin

nhau õu? Sinh ra hin tng gỡ?

tng ngy ờm di ngn khỏc nhau theo

? So sỏnh di ca ngy v ờm cỏc v .

im A, B, C vo ngy 22/6

- Ngy 22/6: Na cu Bc ng v Mt tri

Ngy > ờm.

Kt lun?

- Ti xớch o: ngy = ờm.

? So sỏnh di ngy, ờm A, B - Na cu Nam: Cỏch xa Mt tri Ngy

< ờm.

(na cu Nam) vo 22/6

GV giao bi tp v nh cho HS: phõn (Cng xa xớch o v phớa 2 cc, ngy

ờm chờnh lch cng ln)

tớch tng t 22/12.

Giỏo ỏn a lớ 627Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung Trng

21/3 v 23/9: Mi ni u cú ngy = ờm.

? 22/6: ỏnh ỏng Mt tri vuụng gúc vi - V tuyn 22027B: Chớ tuyn Bc.

mt t v tuyn my? ú l ng gỡ? - V tuyn 23027N: Chớ tuyn Nam.

22/12: tng t.

2. hai min cc cú s ngy ờm di 24

? 22/6, ti D ngy ờm ntn?

gi thay i theo mựa

V tuyn 66033B v N l ng gỡ?- V tuyn 66033B: Vũng cc BcT vũng cc Bc Cc Bc: Min cc

- V tuyn 66033N: Vũng cc Nam

Bc.

Ngy 22/6:

T vũng cc Nam Cc Nam: Min

- Ti vũng cc Bc: ngy di 24h.

cc Nam.

? Ngy ờm 2 im cc.- Ti vũng cc Nam: ờm di 24h.

2 min cc:? Hin tng ngy ờm di ngn nh Mựa hố: s ngy di 24k l 1 6 thỏng.

hng ntn n i sng sn xut?

Mựa ụng: s ngy cú ờm di 24h l t 1

Gi vo hc mựa ụng, mựa hố?

6 thỏng.

Cc Bc, cc Nam ngy ờm di 6 thỏng.

4. Cng c .

? Nu Trỏi t vn chuyn ng tnh tin xung quanh Mt tri nhng khụng chuyn

ng quanh trc thỡ s cú hin tng gỡ? (mi ni u cú ngy di 6 thỏng v ờm di 6

thỏng).

? Gii thớch cõu ca dao ca nhõn dõn ta:

ờm thỏng nm cha nm ó sỏng

Ngy thỏng mi cha ci ó ti

? (Nu cũn thi gian) Ti sao cỏc nc v cao cú hin tng ờm trng?

5. Dn dũ.

- Tr li cõu hi SGK, tp bn .

- Tìm hiểu cấu tạo bên trong của trái đất.Ngy 05/11/2012Kớ duyt ca t trngTrn ỡnh Hng

Giỏo ỏn a lớ 628Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung Trng

Ngày dạy: 16/11/2012Tit 12.

CU TO BấN TRONG CA TRI T

I. MC TIấU BI HC.

Sau bài học HS cần phải

- Bit v trỡnh by c cu to bờn trong ca Trỏi t gm 3 lp: Lp v, lp trung

gian v lừi. Mi lp u cú nhng c tớnh riờng v dy, trng thỏi vt cht v nhit

.

- Bit lp v Trỏi t c cu to do 7 a mng ln v 1 s a mng nh. Cỏc a

mng di chuyn rt chm cú th tỏch xa nhau c hoc xụ vo nhau.

II. PHNG TIN DY HC.

- Qu a cu.

- Tranh cấu tạo trái đất

III. TIN TRèNH BI DY.

1. ổn định lớp

2. Kim tra bi c

? Hãy giải thích câu ca dao sau:

ờm thỏng nm cha nm ó sỏng

Ngy thỏng mi cha ci ó ti

3. Bi mi:

Hoạt động của GV và HS

Bỏn kớnh Trỏi t di ? km.Nội dung chính

1. Cu to bờn trong ca Trỏi tGV nờu cỏc phng phỏp giỏn tip tỡm

hiu cỏc lp t sõu.

HS quan sỏt H26, bng T32 v tho lun

nhúm.

? Trỡnh by c im cu to bờn trong

ca Trỏi t?Lp v

Gm 3 lpLp trung gian

Lp nhõn (lp lừi)a) Lp v: Mng nht, rn chc, t0

10000C.GV: Cấu tạo bên trong của trái đất gõy

b) Lp trung gian: Dy 3000km, vt cht

nờn s di chuyn cỏc lc a.

quỏnh do n lng, t0 cao > 15000CGiỏo ỏn a lớ 629Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung Trng

Ngoi mng

c) Lp nhõnTrong rn.

t0 rt cao: 50000C? Lp vừ Trỏi t cú c im gỡ?2. Cu to ca lp v Trỏi t

- Rt mng, ch chim 1% th tớch v

0,5% khi lng ca Trỏi t.? Em hóy nờu vai trũ ca lp v Trỏi õt?- Rt quan trng, l ni tn ti ca cỏc

? Trờn lp v Trỏi t cú nhng thnh

thnh phn t nhiờn khỏc nhau nhu:

phn t nhiờn no?

khụng khớ, nc, sinh vt v xó hi

? V Trỏi t c cu to do õu?loi ngi.HS tho lun nhúm- V Trỏi t c cu to do 1 s a

HS quan sỏt H27, ? Cú my a mng mng nm k nhau (7 a mng).

chớnh, ti sao chỳng li di chuyn? 2

- Cỏc a mng di chuyn chm, 2 a

mng k nhau cú nhng cỏch tip xỳc

mng cú th tỏch xa nhau Nỳi ngm

no? Kt qu?

hoc xụ vo nhau to thnh nỳi, nỳi la,

ng t

4. Cng c .

- GV ia bng ph cú v 2 vũng trũn ng tõm (Vũng ngoi m).

- HS lờn in cỏc lp: Lừi, trung gian, lp v (BT3 SGK).

- HS c bi c thờm Tr36.

5. Dn dũ.

Lm cõu hi, bi tp SGK, tp bn .

Chun b cho gi thc hnh sau: a cu, bn th gii.Ngy 12/11/2012Kớ duyt ca t trngTrn ỡnh Hng

Giỏo ỏn a lớ 630Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung Trng

Ngày dạy: 23/11/2012

Tit 13:THC HNHS PHN B CC LC A V I DNG TRấN B MT TRAI

T

I. MC TIấU BI HC.

Sau bài học HS cần phải

- Bit c s phõn b lc a v i dng trờn b mt Trỏi t cng nh 2 cc

Nam v Bc.

- Bit c tờn v v trớ 6 lc a v 4 i dng trờn qu a cu hoc trờn bn

th gii.II. PHNG TIN DY HC.

- Qu a cu

- Bn th giiIII. TIN TRèNH BI DY.

1. ổn định lớp

2. Kim tra bi c

? Cu to bờn trong ca Trỏi t gm my lp? c im ca cỏc lp?

?m quan trng ca lp v Trỏi t vi xó hi loi ngi.

3.Bi mi:

Hat ng ca GV HSGhi bng

1. Tỷ lệ lục địa và đại dơng ở hai bán cầuHS quan sỏt H28 (SGK)- Na cu Bc: Tp trung phn ln cỏc

? Cỏc lc a tp trung nhiu na cu Bc lc a lc bỏn cu.

hay Nam?

- Na cu Nam: Tp trung phn ln cỏc

? Cỏc i dng tp trung nhiu na cu i dng Thy bỏn cu.

Bc hay Nam.

2. Cỏc lc a trờn Trỏi t

HS quan sỏt bn th gii v bng trang 34.

Lm theo nhúm:

*Có 6 lục địa

? Trỏi t cú bao nhiờu lc a, tờn, v trớ cỏc

lc a?

- Lc a u có diện tích lớn

? Lc a no cú din tớch ln nht, bộ nht? - Lục địa Austraylia có diện tích nhỏ nhất

? Lc a no nm hon ton na cu Bc, * Cú 6 chõu lc.

lc a no nm hon ton na cu Nam.

Giỏo ỏn a lớ 631Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung Trng

? Trờn Trỏi t cú nhng chõu lc no?

Lc a l khỏi nim v t nhiờn.

Chõu lc l khỏi nim mang tớnh hnh chớnh, 3. Cỏc i dng

lch s gm c cỏc o Din tớch chõu lc i dng chim 71%S b mt Trỏi t.

> din tớch lc a.

- Cú 4 i dng.

HS quan sỏt bng s liu Tr35.

- Thỏi Bỡnh Dng: ln nht.

? Tng din tớch b mt cỏc i dng l?

- i Tõy Dng

Chim ? %S b mt Trỏi t.

? Cú my i dng? i dng no cú S - n Dng

ln nht, nh nht (ch bn )

- Bc Bng Dng: bộ nht.

Thỏi Bỡnh Dng yờn lng vỡ S rng.

? Cỏc i dng cú thụng nhau khụng4 i dng thụng nhau i dng th

? Trong giao thụng ng bin, con ngi ó gii.

lm gỡ ni cỏc i dng (o kờnh:

Xuyờ, Panama)

4. Rỡa lc a

- Rỡa lc a l b phn chuyn tip gia lc

a v i dng.

HS quan sỏt H29.- Thm lc a: sõu 0 200m.

? Rỡa lc a gm nhng b phn no,

- Sn lc a: sõu 200 2500m.

sõu?

? Thm lc a cú giỏ tr kinh t ntn (ly VD

VN)

4 Cng c .

GV yêu cầu HS lên bảng ch và xác định cỏc lc a, i dng trờn bn th gii.

5.Dn dũ

- ễn cỏc kin thc chng I.

- Tìm hiểu núi lửa và độg đất trên thế giớiNgy 12/11/2012Kớ duyt ca t trngTrn ỡnh Hng

Ngày dạy: 30/11/2012

Giỏo ỏn a lớ 632Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung TrngCHNG II: CC THNH PHN T NHIấN CA TRI T

TC NG CA NI LC V NGOI LC TRONG

VIC HèNH THNH A HèNH B MT TRI TTit 14:I. MC TIấU BI HC.

Sau bài học HS cần phải

- Hiu c nguyờn nhõn ca vic hỡnh thnh a hỡnh trờn b mt t do tỏc ng

ca ni lc v ngoi lc. 2 lc ny luụn cú tỏc ng i nghch nhau.

- Hiu s lc v nguyờn nhõn, tỏc ha ca nỳi la, ng t.

- Trỡnh by li c nguyờn nhõn, hỡnh thnh a hỡnh trờn b mt Trỏi t v cu

to ca 1 ngn nỳi la.

II. PHNG TIN DY HC.

- Bn t nhiờn th gii.

III. TIN TRèNH BI DY.

1. ổn định lớp

2. Kim tra bi c

? Ch v trớ, gii hn cỏc lc a, i dng trờn bn th gii.

3. Bài mới

Nội dung chính

Hat ng ca GV v HS

? Em cú nhn xột gỡ v a hỡnh Trỏi t?1. Tỏc ng ca ni lc v ngoi lcHS tỡm hiu SGK.

? Ni lc l gỡ?a. Ni lc :? Em hóy nờu nhng tỏc ng ca ni lc.- l nhng lc sinh ra t bờn trong

Trỏi t.Ngoi lc l gỡ? ly VD?? Ngoi lc gm nhng quỏ trỡnh no?- Tỏc ng: nộn ộp, un np, t góy cỏc

lp t ỏ, y vt cht núng chy lờn

khi mt t Lm cho mt t g gh.

b) Ngoi lc: L nhng lc sinh ra t

bờn ngoi mt t nh: Nhit , giú,

ma, nc chy v c tỏc ng ca con

ngi.? Em cú nhn xột gỡ v ni lc v ngoi

- Quỏ trỡnh phong húa: Lm v vn cỏc

lc.

loi t ỏ.

- Quỏ trỡnh xõm thc: Lm xúi mũn cỏc

? Nu ni lc >, =, < ngoi, lc thỡ mt loi t ỏ.

t s ntn?

Giỏo ỏn a lớ 633Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung Trng

*Chỳ ý: Ni lc sinh ra thng chm San bng nhng g gh.

chp (VD dóy Scan- i- na- vi mi nm Kt lun: Ni lc v ngoi lc i

cao thờm 1 2cm, H Lan b h thp 0,1- nghch nhau, xy ra ng thi to nờn a

12cm) nhng cú khi li xy ra ht sc t hỡnh b mt Trỏi t.

ngt (VD ng t, nỳi la, súng thn )

2. Nỳi la v ng t .

? Nờu hin tng ca nỳi la ?

a) Nỳi la : L s phun tro mc ma

? Nờu cu to ca nỳi la.

di sõu lờn mt t.

? Ti sao vựng nỳi la ó tt thu hỳt

nhiu dõn c?

Nỳi la hot ng gõy tỏc hi ln.

? VN cú nỳi la hot ng khụng? (Tõy

nguyờn).

b) ng t :

HS quan sỏt tranh ng t.

? Biu hin ca ng t.

GV: ngi ta chia ng t lm 3 loi (9

rớc te).Cỏc lp t ỏ gn mt t b rung

chuyn.VN: 1993 cú 1 trn ng t 4,5 rớc te + ng t nh.

gõy hi khụng ỏng k.

+ ng t yu.

? Con ngi cú nhng bin phỏp gỡ + ng t mnh Tỏc hi ln.

hn ch thit hi do ng t, nỳi la gõy

ra.

4. Cng c.

? Th no l ni lc? Ngoi lc?

5. Dn dũ.

- Tr li cõu hi, bi tp SGK, tp bn .

- Su tm cỏc ti liu v ng t, nỳi la.

- Tìm hiểu các dạng địa hình trên bề mặt trái đấtNgy 26/11/2012Kớ duyt ca t trngTrn ỡnh Hng

Ngày dạy: 07/12/2012

Giỏo ỏn a lớ 634Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung Trng

Tit 15.A HèNH B MT TRI T

I. MC TIấU BI HC.

Sau bài học HS cần phải

- Nắm đợc khỏi nim v nỳi, phõn bit c cao tuyt i v tng i ca a

hỡnh, nỳi la gi v nỳi la tr.

- Trỡnh by s phõn húa loi nỳi theo cao, mt s c im ca a hỡnh nỳi ỏ

vụi.

- Ch c trờn bn 1 s nỳi gi, nỳi tr.

II. PHNG TIN DY HC.

- Bn t nhiờn th gii, Vit Nam.

- S th hin cao tng i, tuyt i, bng phõn loi nỳi theo cao.

- Tranh nh v nỳi gi, nỳi tr.

III. TIN TRèNH BI DY.

1. ổn định lớp

2. Kim tra bi c

? Nờu nguyờn nhõn hỡnh thnh nờn a hỡnh b mt Trỏi t.

3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

GV treo tranh yêu cầu sinh quan sát và 1. Nỳi v cao ca nỳi

trả lời:

? Nỳi la l dng a hỡnh nh th - L dng a hỡnh nhụ cao > 500m.

no?

Ch cỏc b phn ca nỳi.- Nỳi cú: nh, sn, chõn.

? Da vo bng phõn loi cho bit

- Cn c vo cao, chia thnh cỏc

cao ca nỳi thp, trung bỡnh, cao ?

loi:

+ Núi thp

HS quan sỏt H34.

? Th no l cao tuyt i, tng

i?+ Núi trung bỡnh

+ Núi cao.? cao ca nỳi trờn bn l cao

tuyt i hay tng i.

Giỏo ỏn a lớ 635Nm hc : 2014 - 2015Trng THCS Qung Trng

?Th no l nỳi gi, nỳi tr.

? Tỡm s khỏc nhau v nh, sn 2. Nỳi gi, nỳi tr

thung lng ca 2 loi nỳi

Đặc điểm

Núi trẻ

HS quan sỏt bn t nhiờn th gii.

Thời gian

hình thành Từ lâu đời

? Nỳi Hymalaya thuc loi no?

Đỉnh

Nhọn

Sơn

Dốc

? Tờn Caxt xut phỏt t õu?Núi già

Mới hình

thành

Tròn

Thoải3. a hỡnh Caxt v cỏc hang ngHS quan sỏt H37.- Nỳi ỏ vụi: Nhiu hỡnh dng khỏc

? Nhn xột cỏc nỳi ỏ vụi? (hỡnh dỏng, nhau, nh nhn, lm chm, sn dc

nh, sn)

ng.

GV gii thớch s hỡnh thnh cỏc hang - Trong nỳi hay cú hang ng.

ng.

? VN ni no cú nhiu nỳi ỏ vụi,

hang ng.

(ở miền bắc: VD nh: Vịnh Hạ Long,

khu vực hồ ba bể, Ninh Bình......)

4. Cng c

- Giáo viên treo bảng phụ, yêu cầu HS lê bảng làm việc

? in nỳi gi, nỳi tr, cao tng i, cao tuyt i vo s (GV v sn)

5. Dn dũ.

- Lm cỏc bi tập trong SGK và tập bản đồ

- Su tm hỡnh nh v ng bng, cao nguờn.Ngy 03/12/2012Kớ duyt ca t trngTrn ỡnh HngGiỏo ỏn a lớ 636Nm hc : 2014 - 2015Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (159 trang)

×