1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Địa lý >

V. BI TP V NH:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (778.65 KB, 159 trang )


GIO N A Lí 10 T CHN

- Phõn tớch c mi quan h gia mụi trng v phỏt trin núi chung, cỏc

nc phỏt trin v ang phỏt trin núi riờng.

- Trỡnh by c nhng mõu thun, khú khn m cỏc nc ang phỏt trin

phi gii quyt trong mi quan h gia mụi trng v phỏt trin.

- Cú thỏi v hnh vi ỳng i vi mụi trng, tuyờn truyn, giỏo dc v

bo v mụi trng.

II. THIT B DY HC

Tranh nh (hoc a hỡnh v mụi trng, ti nguyờn thiờn nhiờn v bo v

mụi trng).

III. HOT NG DY HC

1. n nh lp: Kim tra s s

2. Kim tra bi c: Mụi trng a lớ cú nhng chc nng c bn no?

Ti sao chỳng ta phi cú bin phỏp bo v mụi trng?

3. Bi mi:Hot ng ca GV v HS

H 1: HS lm vic theo cp

-GV giao nhim v: c v tỡm hiu nhng

ni dung chớnh c cp n trong mc

1.

-HS trỡnh by ni dung ó tỡm hiu.

-GV túm tt, chun xỏc kin thc-GV gii thớch khỏi nim: phỏt trin bn

vng, ụ nhim v suy thoỏi mụi trng.

- GV t cõu hi: Ti sao vn mụi

trng lo cú tớnh ton cu v vic gii

quyt nhng vn mụi trng ũi hi

phi cú s phi hp gia cỏc quc gia?

H 2: HS lm vic cỏ nhõn

- GV giao nhim v: c mc II, cho bit

nhng vn v mụi trng cỏc nc

TRNG THPT 1/5Ni dung chớnh

I. S dng hp lý ti nguyờn, bo

v mụi trng l iu kin phỏt

trin

- Mõu thun gia s phỏt trin nn

sn xut xó hi ngy cng tng vi

ngun TNTN cú hn.

- S tin b trong kinh t v KH-KT

mụi trng sinh thỏi b ụ nhim

v suy thoỏi nghiờm trng.

- Phi s dng hp lý ti nguyờn,

bo v mụi trng

phỏt trin bn

vng.

- Vic gii quyt vn mụi trng

cn phi cú nhng n lc ln v

chớnh tr, kinh t v KH-KT; cú s

phi hp, n lc chung ca cỏc quc

gia; chm dt chy ua v trang,

chm dt chin tranh

II. Vn mụi trng v phỏt

trin cỏc nc phỏt trin

- S phỏt trin ca cụng nghip, ụ

GV:VNG TH HNH86GIO N A Lí 10 T CHN

phỏt trin v nguyờn nhõn ca nú.

- HS trỡnh by ni dung ó tỡm hiu.

-GV túm tt v chun xỏc kin thc, nhn

mnh trỏch nhim ca cỏc nc phỏt trin

vi vn ụ nhim ton cu v cỏc nc

ang phỏt trin.

H 3: HS lm vic theo nhúm

- GV giao nhim v: c mc III v tho

lun v:

+ Vn mụi trng v phỏt trin cỏc

nc ang phỏt trin.

+ Nhng khú khn v mt kinh t -xó hi

khi gii quyt vn mụi trng cỏc

nc ang phỏt trin.

-HS tho lun nhúm (khong 10 phỳt).

- HS bỏo cỏo kt qu tho lun (i din

mt vi nhúm, cỏc nhúm khỏc gúp ý).

-GV túm tt, chun xỏc kin thc v lm rừ

mi quan h gia s chm phỏt trin, bựng

n dõn s vi s hu hoi mụi trng, do

ú vic gii quyt nhng vn mụi

trng gn lin vi vic gii quyt nhng

vn xó hi.

-GV lm rừ mi quan h gia s tin b

ca KH-KT vi vic tit kim c trong

s dng nguyờn, nhiờn liu; gim giỏ

nguyờn, nhiờn liu

s thit thũi ca

cỏc nc ang phỏt trin trong xut khu

khoỏng sn.

-GV gii thớch HS hiu rng cỏc vn

v mụi trng v ti nguyờn cỏc nc

ang phỏt trin khụng tỏch ri vi vn

phỏt trin cỏc nc TBCN phỏt trin

(SGV)TRNG THPT 1/5th

tỏc ng n mụi trng.

- Cỏc nc phỏt trin ó gõy nờn cỏc

hin tng ụ nhim ton cu: thng

tng ụzụn, hiu ng nh kớnh, ma

axit

- Cỏc nc phỏt trin ó lm trm

trng thờm vn mụi trng cỏc

nc ang phỏt trin.

III. Vn mụi trng v phỏt

trin cỏc nc ang phỏt trin

1. Cỏc nc ang phỏt trin l ni

tp trung nhiu vn mụi trng

v phỏt trin

-Cỏc nc ang phỏt trin chim

hn ẵ din tớch cỏc lc a v ắ dõn

s th gii, l ni giu ti nguyờn

thiờn nhiờn.

- Cỏc nc ang phỏt trin l cỏc

nc nghốo, chm phỏt trin, sc ộp

dõn s, bựng n dõn s

mụi trng b hu hoi nghiờm

trng.

cỏc nc phỏt trin ó

li dng nhng khú khn v kinh t

ca cỏc nc ang phỏt trin búc

lt ti nguyờn.

2. Khai thỏc v ch bin khoỏng

sn cỏc nc ang phỏt trin

- Khai thỏc v ch bin khoỏng sn

cú v trớ c bit quan trng trong

nn kinh t ca nhiu nc ang

phỏt trin

xut khu.

- Vic khai thỏc cỏc m lnnhim ngun nc, t, khụng khớ ..

3. Vic khai thỏc ti nguyờn nụng,

lõm nghip cỏc nc ang phỏt

trin

- Vic n rng, tỡnh trng t

nng lm ry, phỏ rng ly ci,

m rng din tớch canh tỏc v ng

c; vic chn th gia sỳc quỏ mc ...

hng triu ha t rng b mt i,

m rng din tớch i nỳi trc v

GV:VNG TH HNH87GIO N A Lí 10 T CHN

thỳc y quỏ trỡnh hoang mc hoỏ.

IV. CNG C

GV ra mt s cõu hi trc nghim.

V. BI TP V NH.

Học bài trả lời các câu hỏi sgk.

Chuẩn bị trớc bài thực hành ở nhà

VI. B SUNG:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................Th:CHNG: XIII

MễI TRNG V S PHT TRIN BN VNGTit 68:

Bi 58

TèM HIU MT S VN V MễI TRNG A PHNG

I. MC TIấU BI HC

Sau bi hc, HS cn:

- Bit c nhng vn mụi trng a phng v nguyờn nhõn.

TRNG THPT 1/5GV:VNG TH HNH

88GIO N A Lí 10 T CHN

- Bit cỏch gii quyt cỏc vn mụi trng ca a phng.

- Rốn luyn k nng thu thp, x lý thụng tin.

II. THIT B DY HC

T liu v vn mụi trng ca i phng (tranh nh, bi vit )

III. HOT NG DY HC

1. n nh lp: Kim tra s s

2. Kim tra bi c: Câu hỏi 1, 2, 3 sgk

3. Bi mi:

GV chia HS thnh nhiu nhúm nghiờn cu, cỏc nhúm bu nhúm trng v

th ký ca nhúm.

1. Cỏc nhúm la chn ch tỡm hiu. Vớ d: vn rỏc thi, ụ nhim t, ụ

nhim nc, cht phỏ rng

2. GV gi ý:

a. Cỏc bc tin hnh kho sỏt thc t:

-Xỏc nh mc ớch kho sỏt (tỡm hiu vn mụi trng).

-La chn a im kho sỏt.

- Xỏc nh k hoch v i kho sỏt thc a.

- Thu thp ti liu (qua thc t, cỏc bi vit cú liờn quan n vn mụi

trng ca a phng).

- Phõn tớch, tng hp ti liu.

- Vit bỏo cỏo.

b. Sn phm

- Bỏo cỏo ca nhúm v mt vn mụi trng ca a phng.

- T liu thu thp c: tranh nh, bi vit cú liờn quan n vn tỡm hiu,

phim video..

* Cỏc nhúm lm vic c lp (khong 1 tun)

* Cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu

*GV tng kt v ỏnh giỏ.TRNG THPT 1/5GV:VNG TH HNH

89Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (159 trang)

×