1. Trang chủ >
  2. Lớp 8 >
  3. Địa lý >

Lịch sử thế giới cận đại

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.54 KB, 94 trang )


Rốn luyn k nng s dng bn , tranh nh, gii quyt cỏc cõu hi trong sỏch

giỏo khoa.

3) V t tng

- Nhn thc ỳng v vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn trong cỏc cuc cỏch mng.

- Nhn thy CNTB cú mt tin b, song vn l ch búc lt, thay th cho ch

phong kin.

II. Thit b dy hc

Bn th gii xỏc nh v trớ a lý cỏc nc ang hc.

III. Tin trỡnh trờn lp

- Bc 1: n nh t chc

- Bc 2: Gii thiu chng trỡnh lch s lp 8.

- Bc 3: Ging bi mi

Vo bi: Mc m u lch s th gii cn i l cuc cỏch mng t sn H Lan

nm 1566, Tip theo l cỏch mng t sn Anh. hiu rừ hn v nguyờn nhõn,

din bin, tớnh cht ca 2 cuc cỏch mng ny chỳng ta cn tỡm hiu qua bi hc

hụm nay.

Hat ng ca GV-GV hi: Vo u

th k XV, kinh t

Tõy u cú bin i

gỡ?Hat ng ca HS+ Nn sn xut mi ra

i trong lũng xó hi

phong kin ó suy yu.Nhng biu hin + Xut hin cỏc cụng

mi v kinh t xó hi trng th cụng, trng

tõm l buụn bỏn v

Tõy u.

ngõn hng.

+ Xó hi hỡnh thnh 2

giai cp: t sn v vụ

sn.

-H qu ca nhng

bin i xó hi ú?+ Ny sinh mõu thun

giai cp dn n cỏc

cuc u tranh. Bi vỡ

giai cp t sn cú tim

lc v kinh t nhng

khụng cú quyn lc vNi dung

I.S bin i v kinh t, xó hi

Tõy u trong cỏc th k XVXVII. Cỏch mng H Lan th

k XVI.

1)Mt nn sn xut mi ra i.

-Xut hin cỏc cụng trng th

cụng, trng tõm l buụn bỏn v

ngõn hng.

-Hỡnh thnh 2 giai cp: t sn v

vụ sn.-Mõu thun gia ch phong

kin vi giai cp t sn v cỏc

tng lp nhõn dõn.chớnh tr nờn b ch

phong kin kỡm hóm,

mõu thun gia ch

2)Cỏch mng H Lan th k

phong kin vi giai cp XVI.

t sn v cỏc tng lp

-Phong kin Tõy Ban Nha kỡm

nhõn dõn.

hóm s phỏt trin ca CNTB

Nờ-ec-lan.

-Nhõn dõn Nờ-ec-lan nhiu ln

-Gi HS ch trờn bn + Cú nn kinh t TBCN ni dy chng li. Kt qu l H

ca vựng t Nờ- phỏt trin nhng b

Lan c c lp.

ec-lan. Hi: Trc phong kin Tõy Ban

-Cỏch mng H Lan l cuc cỏch

cỏch mng vựng t Nha thng tr.

mng t sn u tiờn trờn th

Nờ-ec-lan nh th

gii.

no?

-GV trỡnh by din

bin:

+ 8/1566 cuc u

tranh mnh m nht

n nm 1581, cỏc

tnh min Bc thnh

lp nc Cụng hũa,

cỏc tnh liờn hip (v

sau gi l H Lan),

1648 nn c lp ca

H Lan c cụng

nhn.

-Vỡ sao cỏch mng

H Lan c xem l

cuc cỏch mng t

sn u tiờn trờn th

gii?+ Vỡ cỏch mng ó

ỏnh ch phong

kin thnh lp ch

cụng hũa.-Gi HS ch trờn bn

v trớ nc Anh.

Hi: S phỏt trin

ca CNTB Anh

c biu hin nh

th no?+ Xut hin nhiu cụng

trng th cụng, nhiu

trung tõm thng mi,

ti chớnh c hỡnh

thnh.II.Cỏch mng Anh gia th k

XVII

1)S phỏt trin ca CNTB

Anh.

-Kinh t TBCN phỏt trin mnh.-Xut hin tng lp quý tc mi

v t sn.-Kinh t TBCN phỏt

trin em n h qu

gỡ?

-Em hiu th no

thut ng: quý tc

mi.

-Nhng mõu thun

chớnh trong lũng xó

hi Anh?+ Lm xut hin tng

lp quý tc mi v t

sn.-Mõu thun xó hi gay gt lm

bựng n cỏch mng.2)Tin trỡnh cỏch mng

a) Giai an 1 (1642-1648)

Ni chin din ra gia Quc hi

v quõn i nh vua. Kt qu

+ Vua, a ch phong

quõn i quc hi ó ỏnh bi

kin mõu thun vi quý quõn i nh vua.

tc mi, t sn, nhõn

b) Giai an 2

dõn lao ng.

Vua Sacl I b x t. Anh tr

thnh nc cụng hũa. Cỏch mng

t sn t n nh cao.-Cho HS c Sgk,

túm tt din bin giai

an 1 n giai an

2 ( da vo H2-Sgk )

GV mụ t vic x t

Sacl I

-Hi: Vic Sacl I b + Chm dt ch

x t cú ý ngha nh quõn ch chuyờn ch

th no?

Anh, ỏnh du s sp

ca ch phong

kin, CNTB thng li.

-Vỡ sao Sacl I b x + Vỡ nhõn dõn cha

t, cỏch mng Anh

c quyn li gỡ nờn

vn cha chm dt? h tip tc u tranh.

-GV ging: Quý tc

mi v t sn ch

trng khụi phc ch

quõn ch,

12/1688 Quc hi

tin hnh o chớnh

lp ra ch quõn

ch lp hin.

-Th no l ch

quõn ch lp hin?+ Thc cht vn l ch

t bn nhng chng

li cuc u tranh ca

nhõn dõn, bo v quyn

li ca quý tc mi v3)í ngha lch s ca cỏch

mng t sn Anh gia th k

XVII.

M ng cho CNTB phỏt trin,

thúat khi s thng tr ca phong

kint sn.-HS tho lun cõu

hi: Cuc cỏch

mng Anh a li

quyn li cho ai? Ai

lónh o cỏch mng?

Vỡ sao cỏch mng

Anh khụng trit ?+ Cho giai cp quý tc

mi v t sn.

+ Do quý tc mi v t

sn lónh o.

+ Vỡ quyn li nhõn

dõn lao ng khụng

c ỏp ng, nụng

dõn khụng c chia

rung t.Cng c bi

1) Nờu nhng biu hin mi v kinh t - xó hi Tõy u?

2) Trỡnh by din bin v kt qu ca cỏch mng H Lan?

3) Trỡnh by s phỏt trin ca CNTB Anh v h qu ca nú?

4) Trỡnh by nhng nột chớnh v cuc ni chin Anh?-Yờu cu HS c

Sgk. Hi: Nờu mt

vi nột v s xõm

nhp v thnh lp cỏc

thuc a ca thc

dõn Anh Bc M?-n gia th k

XVIII, kinh t 13

thuc a phỏt trin

theo CNTB. GV gii

thiu trờn bn 13+ Sau khi tỡm ra Chõu

M nhiu nc Chõu

u ln lt xõm chim

v chia nhau chõu lc

mI ny lm thuc a.

u th k XVIII, thc

dõn Anh ó thnh lp

c 13 thuc aIII.Chin tranh ginh c lp

ca cỏc thuc a Anh Bc

M.

1)Tỡnh hỡnh ca cỏc thuc a.

Nguyờn nhõn ca chin tranh.

-n gia th k XVIII, 13 thuc

a phỏt trin theo CNTB.

-Mõu thun gia chớnh quc v

thuc a dn n chin tranh.thuc a.

-GV hi: Vỡ sao ny

sinh mõu thun gia

chớnh quc v thuc

a?-Nguyờn nhõn trc

tip dn n chin

tranh l s kin no?+ Vỡ thc dõn tỡm cỏch

ngn cn s phỏt trin

thng nghip ca cỏc

thuc a. C dõn cỏc

thuc a mõu thun

gay gt vi chớnh quc

dn n chin tranh2)Din bin ca cuc chin

tranh

-12/1773, s kin Bụxtn.+ S kin 12/1773

nhõn dõn cng Bụxtn

phn i ch thu

bng cỏch tõn cụng 3

tu ch chố ca Anh.

-Thỏng 9-10: Hi ngh

Philaenphia.-GV ch trờn bn

ni xy ra s kin:

+ T 5/9

26/10/1774 Hi ngh

lc a Phi-la-enphi-a din ra ũi vua

Anh xúa b cỏc lut

cm vụ lý nhng

khụng c chp

nhn.

+ 4/1775 chin tranh

bựng n gia chớnh

quc v thuc a,

quõn thuc a do

Oa-sinh-tn ch huy.

HS xem H4-Sgk: gii

thiu ụi nột v Oasinh-tn.

+ Ngy 4/7/1776

tuyờn ngụn c lp

c cụng b.

-Tuyờn ngụn c lp

cú nhng im chớnh

no?-4/1775 chin tranh bựng n-Ngy 4/7/1776 Tuyờn ngụn c

lp xỏc nh quyn ca con ngi

v quyn c lp ca cỏc thuc

a.

-Ngy 17/10/1777 quõn khi

ngha thng mt trn Xa-ra-tụga.

+ Mi ngi u bỡnh

ng.

+ Quyn c sng,-1783 Anh buc phi ký Hip c

Vec-xai.quyn c t do v

quyn mu cu hnh

phỳc.

-Chin tranh vn cũn

tip din sau trn

thng ln Xa-ra-tụga, n nm 1783

Anh buc phi ký

Hip c Vec-xai.3)Kt qu v ý ngha cuc chin

tranh ginh c lp ca cỏc

thuc a Anh Bc M.

-Anh tha nhn c lp ca cỏc

thuc a, nc M ra i.

-L cuc cỏch mng t sn bi vỡ

m ng cho kinh t TBCN

phỏt trin mnh m.-Cuc chin tranh

ginh c lp t

c kt qu gỡ?+ Anh tha nhn nn

c lp ca cỏc thuc

a, mt quc gia mi

ra i: nc M.-NI dung chớnh ca

Hin phỏp 1787? Cú

im hn ch gỡ?+ M l nc Cng

hũa liờn bang, chớnh

quyn trung ng c

tng cng, nhng cỏc

bang c quyn t tr

rng rói.

+ Ch nhng ngi da

trng v cú ti sn mi

cú quyn chớnh tr.-Vỡ sao cuc chin

tranh ginh c lp

ny l cuc cỏch

mng t sn?+ To iu kin thun

li cho s phỏt trin

ca CNTB.Cng c bi

Lp niờn biu chin tranh ginh c lp ca 13 thuc a Anh Bc M

Niờn i

S kin

12/1773

S kin Bụxtn

Hi ngh Phi-la-en-phi-a

5/9 26/10/1774

4/1775

Chin tranh bựng n gia chớnh quc v thuc a

4/7/1776

Tuyờn ngụn c lp cụng b17/10/1777

1783Quõn khi ngha thng ln Xa-ra-tụ-ga

Anh tha nhn c lp ca thuc axin vui lòng liên hệ đt 0168.921.86.68 trọn bộ cả năm học theo chuẩn

kiến thức kỹ năng mới 2012-2013Ngy san:

Ngy dy:.

Bi 2: CCH MNG T SN PHP ( 1789 1794 )

Tit:

I. Mc tiờu bi hc:

1) V kin thc: Lm cho HS nm c:

- Nhng s kin c bn v din bin ca cỏch mng qua cỏc giai an, vai trũ

ca nhõn dõn trong vic a n thng li v phỏt trin ca cỏch mng.

- í ngha lch s ca cỏch mng.

2) V k nng

V, s dng bn , lp niờn biu.

3) V t tng

- Nhn thc s hn ch ca cỏch mng t sn.

- Bi hc kinh nghim rỳt ra t cỏch mng t sn Phỏp 1789.

II. Thit b dy hc

- Bn nc Phỏp th k XVIII

- Tỡm hiu ni dung cỏc hỡnh trong Sgk.

III. Tin trỡnh trờn lp

- Bc 1: n nh t chc

- Bc 2: Kim tra bi c:

1) Nguyờn nhõn cuc chin tranh ginh c lp ca cỏc thuc a?

2) in vo bng niờn biu nhng s kin chớnh?

- Bc 3: Ging bi mi

Vo bi: Cỏch mng t sn ó thnh cụng mt s nc m chỳng ta ó hc v n

ra nhng nc khỏc trong ú cú nc Phỏp, cỏch mng ó t n nh cao? Vỡ

sao cỏch mng n ra? Bi hc hụm nay giỳp chỳng ta hiu c iu ú.

Hat ng ca GVHat ng ca HS-Cho HS c mc 1Sgk. Hi: S lc hu

ca nn nụng nghip

Phỏp th hin

nhng im no?+ Cụng c v phng

thc canh tỏc thụ s,

lc hu, ch yu dựng

cy v cuc, nng sut

thp, rung t b b

hoang, mt mựa, úi

kộm thng xuyờn xy

ra.Ni dung

I.Nc Phỏp trc

cỏch mng.

1)Tỡnh hỡnh kinh t.

-Nụng nghip lc hu.-Nguyờn nhõn ca s + Do s búc lt ca a

lc hu?

ch phong kin.

-Ch phong kin

ó kỡm hóm s phỏt

trin ca cụng

thng nghip ra

sao?+ Thu mỏ nng, khụng -Cụng thng nghip

cú n v o lng v

phỏt trin nhng b

tin t thng nht, sc

kỡm hóm.

mua rt hn ch.-Xó hi Phỏp gm

+ Quý tc, tng l v

nhng ng cp no? ng cp th 3

-Ba ng cp cú vai + Hai ng cp trờn cú

trũ nh th no trong mi c quyn, khụng

xó hi?

phi úng thu. ng

cp th 3 phi úng

thu nhng khụng cú

quyn li chớnh tr.

-Cho HS quan sỏt v

mụ t H5-Sgk v

tỡnh cnh nụng dõn

Phỏp?2)Tỡnh hỡnh chớnh

tr - xó hi.

Trc cỏch mng

Phỏp l mt nc

quõn ch chuyờn ch,

xó hi chia thnh 3

ng cp: quý tc,

tng l v ng cp

th 3: nụng dõn, t

sn, cỏc tng lp khỏc.+ Mt nụng dõn gi,

tay chng cuc, cừng

trờn lng quý tc v

tng l, trong tỳi ỏo, tỳi

qun cú nhng t vn

t vay n, cm c

rung t, chim, th núi

lờn c quyn ca

phong kin, chut phỏ

hoi mựa mng.

3)u tranh trờn

mt trn t tng.-GV gii thiu 3 nh

t tng ni ting

ca giai cp t sn

by gi, ó u tranh

chng ch phong

kin l: Mụng-tờxki-, Vụn-te, Rỳtxụ qua nh trong

Sgk v nhng cõu tó thc tnh nhõn dõn

u tranh chng

phong kin.tng trong Sgk.

Hi: Da vo nhng

an trớch trong Sgk,

hóy nờu vi im

ch yu trong t

tng Mụng-tờ-xki, Vụn-te, Rỳt-xụ?+ Quyn t do ca con

ngi v vic m bo

quyn t do

+ Quyt tõm ỏnh

bn phong kin thng

tr.-Tỏc dng ca cuc

u tranh t tng-S suy yu ca ch

quõn ch chuyờn

ch th hin nhng

im no?-Nguyờn nhõn bựng

n cỏch mng?

-Dựng H9-Sgk

núi v cuc u

tranh ca qun

chỳng.

-Vỡ sao vic ỏnh

chim phỏo i Baxti ó m u cho

thng li ca cỏch

mng?+ Nh nc vay ca t

sn khụng tr c 5 t

livr, cụng thng

nghip ỡnh n, cụng

nhõn tht nghip+Hi ngh 3 ng cp

gia nh vua v ng

cp th 3 n tt nh,

bựng n cỏch mng.II.Cỏch mng bựng

n

1)S khng hang

ca ch quõn ch

chuyờn ch.

S khng hang ca

ch quõn ch

chuyờn ch, cuc cỏch

mng do t sn ng

u s n ra.

2)M u thng li

ca cỏch mng

- Hi ngh 3 ng cp,

cỏch mng bựng n.

-Ngy 14/7/1789 cuc

tn cụng phỏo i nh

tự Ba-xti m u cho

thng li ca CMTS

Phỏp+ Ch quõn ch

chuyờn ch b giỏng

ũn u tiờn, quan

trng, cỏch mng bc

u thng li, tip tc

phỏt trin.Cng c bi

1) Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi Phỏp trc cỏch mng nh th no?

2) Cỏch mng t sn Phỏp 1789 bt u nh th no?-Ch quõn ch lp

hin l gỡ?+ L ch chớnh tr

ca mt nc trong ú

quyn lc ca vua b

hn ch bng Hin

phỏp do Quc hi t

sn nh ra.III.S phỏt trin ca

cỏch mng.

1)Ch quõn ch

lp hin ( t

14/7/1789

10/8/1792 ) .

-T 14/7/1789 phỏi

Lp hin ca i t

sn cm quyn.-GV ging: Sau ngy

14/7/1789 cỏch mng

nhanh chúng lan rng

trong c nc, giai

cp t sn li dng

sc mnh ca qun

chỳng nm chớnh

quyn.

-HS c ni dung

tuyờn ngụn nhõn

quyn v dõn quyn

trong Sgk. HS tho

lun.

-Qua ni dung bn

tuyờn ngụn em cú

nhn xột gỡ?-Thỏng 8/1789 Quc

hi thụng qua tuyờn

ngụn Nhõn quyn v

Dõn quyn

+ Xỏc nhn quyn t

nhiờn ca con ngi,

quyn t do v bỡnh

ng, quyn s hu,

quyn c an tũan.-GV: 9/1791 Hin

phỏp c thụng qua,

xỏc lp ch quõn

ch lp hin mi

quyn lc thuc v

Quc hi. Nh vua

khụng nm thc

quyn.

-Trc s vic ú nh + Vua liờn kt vi cỏc

vua ó cú hnh ng phn t phn ng-Thỏng 9/1791 Hin

phỏp c thụng qua

xỏc lp ch quõn

chXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×