1. Trang chủ >
  2. Lớp 8 >
  3. Địa lý >

III. Tiến trình trên lớp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.54 KB, 94 trang )


chớnh tr nờn b ch

phong kin kỡm hóm,

mõu thun gia ch

2)Cỏch mng H Lan th k

phong kin vi giai cp XVI.

t sn v cỏc tng lp

-Phong kin Tõy Ban Nha kỡm

nhõn dõn.

hóm s phỏt trin ca CNTB

Nờ-ec-lan.

-Nhõn dõn Nờ-ec-lan nhiu ln

-Gi HS ch trờn bn + Cú nn kinh t TBCN ni dy chng li. Kt qu l H

ca vựng t Nờ- phỏt trin nhng b

Lan c c lp.

ec-lan. Hi: Trc phong kin Tõy Ban

-Cỏch mng H Lan l cuc cỏch

cỏch mng vựng t Nha thng tr.

mng t sn u tiờn trờn th

Nờ-ec-lan nh th

gii.

no?

-GV trỡnh by din

bin:

+ 8/1566 cuc u

tranh mnh m nht

n nm 1581, cỏc

tnh min Bc thnh

lp nc Cụng hũa,

cỏc tnh liờn hip (v

sau gi l H Lan),

1648 nn c lp ca

H Lan c cụng

nhn.

-Vỡ sao cỏch mng

H Lan c xem l

cuc cỏch mng t

sn u tiờn trờn th

gii?+ Vỡ cỏch mng ó

ỏnh ch phong

kin thnh lp ch

cụng hũa.-Gi HS ch trờn bn

v trớ nc Anh.

Hi: S phỏt trin

ca CNTB Anh

c biu hin nh

th no?+ Xut hin nhiu cụng

trng th cụng, nhiu

trung tõm thng mi,

ti chớnh c hỡnh

thnh.II.Cỏch mng Anh gia th k

XVII

1)S phỏt trin ca CNTB

Anh.

-Kinh t TBCN phỏt trin mnh.-Xut hin tng lp quý tc mi

v t sn.-Kinh t TBCN phỏt

trin em n h qu

gỡ?

-Em hiu th no

thut ng: quý tc

mi.

-Nhng mõu thun

chớnh trong lũng xó

hi Anh?+ Lm xut hin tng

lp quý tc mi v t

sn.-Mõu thun xó hi gay gt lm

bựng n cỏch mng.2)Tin trỡnh cỏch mng

a) Giai an 1 (1642-1648)

Ni chin din ra gia Quc hi

v quõn i nh vua. Kt qu

+ Vua, a ch phong

quõn i quc hi ó ỏnh bi

kin mõu thun vi quý quõn i nh vua.

tc mi, t sn, nhõn

b) Giai an 2

dõn lao ng.

Vua Sacl I b x t. Anh tr

thnh nc cụng hũa. Cỏch mng

t sn t n nh cao.-Cho HS c Sgk,

túm tt din bin giai

an 1 n giai an

2 ( da vo H2-Sgk )

GV mụ t vic x t

Sacl I

-Hi: Vic Sacl I b + Chm dt ch

x t cú ý ngha nh quõn ch chuyờn ch

th no?

Anh, ỏnh du s sp

ca ch phong

kin, CNTB thng li.

-Vỡ sao Sacl I b x + Vỡ nhõn dõn cha

t, cỏch mng Anh

c quyn li gỡ nờn

vn cha chm dt? h tip tc u tranh.

-GV ging: Quý tc

mi v t sn ch

trng khụi phc ch

quõn ch,

12/1688 Quc hi

tin hnh o chớnh

lp ra ch quõn

ch lp hin.

-Th no l ch

quõn ch lp hin?+ Thc cht vn l ch

t bn nhng chng

li cuc u tranh ca

nhõn dõn, bo v quyn

li ca quý tc mi v3)í ngha lch s ca cỏch

mng t sn Anh gia th k

XVII.

M ng cho CNTB phỏt trin,

thúat khi s thng tr ca phong

kint sn.-HS tho lun cõu

hi: Cuc cỏch

mng Anh a li

quyn li cho ai? Ai

lónh o cỏch mng?

Vỡ sao cỏch mng

Anh khụng trit ?+ Cho giai cp quý tc

mi v t sn.

+ Do quý tc mi v t

sn lónh o.

+ Vỡ quyn li nhõn

dõn lao ng khụng

c ỏp ng, nụng

dõn khụng c chia

rung t.Cng c bi

1) Nờu nhng biu hin mi v kinh t - xó hi Tõy u?

2) Trỡnh by din bin v kt qu ca cỏch mng H Lan?

3) Trỡnh by s phỏt trin ca CNTB Anh v h qu ca nú?

4) Trỡnh by nhng nột chớnh v cuc ni chin Anh?-Yờu cu HS c

Sgk. Hi: Nờu mt

vi nột v s xõm

nhp v thnh lp cỏc

thuc a ca thc

dõn Anh Bc M?-n gia th k

XVIII, kinh t 13

thuc a phỏt trin

theo CNTB. GV gii

thiu trờn bn 13+ Sau khi tỡm ra Chõu

M nhiu nc Chõu

u ln lt xõm chim

v chia nhau chõu lc

mI ny lm thuc a.

u th k XVIII, thc

dõn Anh ó thnh lp

c 13 thuc aIII.Chin tranh ginh c lp

ca cỏc thuc a Anh Bc

M.

1)Tỡnh hỡnh ca cỏc thuc a.

Nguyờn nhõn ca chin tranh.

-n gia th k XVIII, 13 thuc

a phỏt trin theo CNTB.

-Mõu thun gia chớnh quc v

thuc a dn n chin tranh.thuc a.

-GV hi: Vỡ sao ny

sinh mõu thun gia

chớnh quc v thuc

a?-Nguyờn nhõn trc

tip dn n chin

tranh l s kin no?+ Vỡ thc dõn tỡm cỏch

ngn cn s phỏt trin

thng nghip ca cỏc

thuc a. C dõn cỏc

thuc a mõu thun

gay gt vi chớnh quc

dn n chin tranh2)Din bin ca cuc chin

tranh

-12/1773, s kin Bụxtn.+ S kin 12/1773

nhõn dõn cng Bụxtn

phn i ch thu

bng cỏch tõn cụng 3

tu ch chố ca Anh.

-Thỏng 9-10: Hi ngh

Philaenphia.-GV ch trờn bn

ni xy ra s kin:

+ T 5/9

26/10/1774 Hi ngh

lc a Phi-la-enphi-a din ra ũi vua

Anh xúa b cỏc lut

cm vụ lý nhng

khụng c chp

nhn.

+ 4/1775 chin tranh

bựng n gia chớnh

quc v thuc a,

quõn thuc a do

Oa-sinh-tn ch huy.

HS xem H4-Sgk: gii

thiu ụi nột v Oasinh-tn.

+ Ngy 4/7/1776

tuyờn ngụn c lp

c cụng b.

-Tuyờn ngụn c lp

cú nhng im chớnh

no?-4/1775 chin tranh bựng n-Ngy 4/7/1776 Tuyờn ngụn c

lp xỏc nh quyn ca con ngi

v quyn c lp ca cỏc thuc

a.

-Ngy 17/10/1777 quõn khi

ngha thng mt trn Xa-ra-tụga.

+ Mi ngi u bỡnh

ng.

+ Quyn c sng,-1783 Anh buc phi ký Hip c

Vec-xai.quyn c t do v

quyn mu cu hnh

phỳc.

-Chin tranh vn cũn

tip din sau trn

thng ln Xa-ra-tụga, n nm 1783

Anh buc phi ký

Hip c Vec-xai.3)Kt qu v ý ngha cuc chin

tranh ginh c lp ca cỏc

thuc a Anh Bc M.

-Anh tha nhn c lp ca cỏc

thuc a, nc M ra i.

-L cuc cỏch mng t sn bi vỡ

m ng cho kinh t TBCN

phỏt trin mnh m.-Cuc chin tranh

ginh c lp t

c kt qu gỡ?+ Anh tha nhn nn

c lp ca cỏc thuc

a, mt quc gia mi

ra i: nc M.-NI dung chớnh ca

Hin phỏp 1787? Cú

im hn ch gỡ?+ M l nc Cng

hũa liờn bang, chớnh

quyn trung ng c

tng cng, nhng cỏc

bang c quyn t tr

rng rói.

+ Ch nhng ngi da

trng v cú ti sn mi

cú quyn chớnh tr.-Vỡ sao cuc chin

tranh ginh c lp

ny l cuc cỏch

mng t sn?+ To iu kin thun

li cho s phỏt trin

ca CNTB.Cng c bi

Lp niờn biu chin tranh ginh c lp ca 13 thuc a Anh Bc M

Niờn i

S kin

12/1773

S kin Bụxtn

Hi ngh Phi-la-en-phi-a

5/9 26/10/1774

4/1775

Chin tranh bựng n gia chớnh quc v thuc a

4/7/1776

Tuyờn ngụn c lp cụng b17/10/1777

1783Quõn khi ngha thng ln Xa-ra-tụ-ga

Anh tha nhn c lp ca thuc axin vui lòng liên hệ đt 0168.921.86.68 trọn bộ cả năm học theo chuẩn

kiến thức kỹ năng mới 2012-2013Ngy san:

Ngy dy:.

Bi 2: CCH MNG T SN PHP ( 1789 1794 )

Tit:

I. Mc tiờu bi hc:

1) V kin thc: Lm cho HS nm c:

- Nhng s kin c bn v din bin ca cỏch mng qua cỏc giai an, vai trũ

ca nhõn dõn trong vic a n thng li v phỏt trin ca cỏch mng.

- í ngha lch s ca cỏch mng.

2) V k nng

V, s dng bn , lp niờn biu.

3) V t tng

- Nhn thc s hn ch ca cỏch mng t sn.

- Bi hc kinh nghim rỳt ra t cỏch mng t sn Phỏp 1789.

II. Thit b dy hc

- Bn nc Phỏp th k XVIII

- Tỡm hiu ni dung cỏc hỡnh trong Sgk.

III. Tin trỡnh trờn lp

- Bc 1: n nh t chc

- Bc 2: Kim tra bi c:

1) Nguyờn nhõn cuc chin tranh ginh c lp ca cỏc thuc a?

2) in vo bng niờn biu nhng s kin chớnh?

- Bc 3: Ging bi mi

Vo bi: Cỏch mng t sn ó thnh cụng mt s nc m chỳng ta ó hc v n

ra nhng nc khỏc trong ú cú nc Phỏp, cỏch mng ó t n nh cao? Vỡ

sao cỏch mng n ra? Bi hc hụm nay giỳp chỳng ta hiu c iu ú.

Hat ng ca GVHat ng ca HS-Cho HS c mc 1Sgk. Hi: S lc hu

ca nn nụng nghip

Phỏp th hin

nhng im no?+ Cụng c v phng

thc canh tỏc thụ s,

lc hu, ch yu dựng

cy v cuc, nng sut

thp, rung t b b

hoang, mt mựa, úi

kộm thng xuyờn xy

ra.Ni dung

I.Nc Phỏp trc

cỏch mng.

1)Tỡnh hỡnh kinh t.

-Nụng nghip lc hu.-Nguyờn nhõn ca s + Do s búc lt ca a

lc hu?

ch phong kin.

-Ch phong kin

ó kỡm hóm s phỏt

trin ca cụng

thng nghip ra

sao?+ Thu mỏ nng, khụng -Cụng thng nghip

cú n v o lng v

phỏt trin nhng b

tin t thng nht, sc

kỡm hóm.

mua rt hn ch.-Xó hi Phỏp gm

+ Quý tc, tng l v

nhng ng cp no? ng cp th 3

-Ba ng cp cú vai + Hai ng cp trờn cú

trũ nh th no trong mi c quyn, khụng

xó hi?

phi úng thu. ng

cp th 3 phi úng

thu nhng khụng cú

quyn li chớnh tr.

-Cho HS quan sỏt v

mụ t H5-Sgk v

tỡnh cnh nụng dõn

Phỏp?2)Tỡnh hỡnh chớnh

tr - xó hi.

Trc cỏch mng

Phỏp l mt nc

quõn ch chuyờn ch,

xó hi chia thnh 3

ng cp: quý tc,

tng l v ng cp

th 3: nụng dõn, t

sn, cỏc tng lp khỏc.+ Mt nụng dõn gi,

tay chng cuc, cừng

trờn lng quý tc v

tng l, trong tỳi ỏo, tỳi

qun cú nhng t vn

t vay n, cm c

rung t, chim, th núi

lờn c quyn ca

phong kin, chut phỏ

hoi mựa mng.

3)u tranh trờn

mt trn t tng.-GV gii thiu 3 nh

t tng ni ting

ca giai cp t sn

by gi, ó u tranh

chng ch phong

kin l: Mụng-tờxki-, Vụn-te, Rỳtxụ qua nh trong

Sgk v nhng cõu tó thc tnh nhõn dõn

u tranh chng

phong kin.tng trong Sgk.

Hi: Da vo nhng

an trớch trong Sgk,

hóy nờu vi im

ch yu trong t

tng Mụng-tờ-xki, Vụn-te, Rỳt-xụ?+ Quyn t do ca con

ngi v vic m bo

quyn t do

+ Quyt tõm ỏnh

bn phong kin thng

tr.-Tỏc dng ca cuc

u tranh t tng-S suy yu ca ch

quõn ch chuyờn

ch th hin nhng

im no?-Nguyờn nhõn bựng

n cỏch mng?

-Dựng H9-Sgk

núi v cuc u

tranh ca qun

chỳng.

-Vỡ sao vic ỏnh

chim phỏo i Baxti ó m u cho

thng li ca cỏch

mng?+ Nh nc vay ca t

sn khụng tr c 5 t

livr, cụng thng

nghip ỡnh n, cụng

nhõn tht nghip+Hi ngh 3 ng cp

gia nh vua v ng

cp th 3 n tt nh,

bựng n cỏch mng.II.Cỏch mng bựng

n

1)S khng hang

ca ch quõn ch

chuyờn ch.

S khng hang ca

ch quõn ch

chuyờn ch, cuc cỏch

mng do t sn ng

u s n ra.

2)M u thng li

ca cỏch mng

- Hi ngh 3 ng cp,

cỏch mng bựng n.

-Ngy 14/7/1789 cuc

tn cụng phỏo i nh

tự Ba-xti m u cho

thng li ca CMTS

Phỏp+ Ch quõn ch

chuyờn ch b giỏng

ũn u tiờn, quan

trng, cỏch mng bc

u thng li, tip tc

phỏt trin.Cng c bi

1) Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi Phỏp trc cỏch mng nh th no?

2) Cỏch mng t sn Phỏp 1789 bt u nh th no?-Ch quõn ch lp

hin l gỡ?+ L ch chớnh tr

ca mt nc trong ú

quyn lc ca vua b

hn ch bng Hin

phỏp do Quc hi t

sn nh ra.III.S phỏt trin ca

cỏch mng.

1)Ch quõn ch

lp hin ( t

14/7/1789

10/8/1792 ) .

-T 14/7/1789 phỏi

Lp hin ca i t

sn cm quyn.-GV ging: Sau ngy

14/7/1789 cỏch mng

nhanh chúng lan rng

trong c nc, giai

cp t sn li dng

sc mnh ca qun

chỳng nm chớnh

quyn.

-HS c ni dung

tuyờn ngụn nhõn

quyn v dõn quyn

trong Sgk. HS tho

lun.

-Qua ni dung bn

tuyờn ngụn em cú

nhn xột gỡ?-Thỏng 8/1789 Quc

hi thụng qua tuyờn

ngụn Nhõn quyn v

Dõn quyn

+ Xỏc nhn quyn t

nhiờn ca con ngi,

quyn t do v bỡnh

ng, quyn s hu,

quyn c an tũan.-GV: 9/1791 Hin

phỏp c thụng qua,

xỏc lp ch quõn

ch lp hin mi

quyn lc thuc v

Quc hi. Nh vua

khụng nm thc

quyn.

-Trc s vic ú nh + Vua liờn kt vi cỏc

vua ó cú hnh ng phn t phn ng-Thỏng 9/1791 Hin

phỏp c thụng qua

xỏc lp ch quõn

chgỡ?trong nc v cu c

phong kin Chõu u

chng li cỏch mng-GV ging: Thỏng

4/1792 liờn minh oPh can thip. 8/1792

quõn Ph trn vo

nc Phỏp.

-Hi: Trc tỡnh hỡnh + Nhõn dõn khi ngha

ngai xõm, ni phn lt phỏi Lp hin,

nhõn dõn ó lm gỡ?

xúa b ch phong

kin-1792 ngai xõm, ni

phn-Ngy 10/8/1792 nhõn

dõn ng lờn lt

phỏi Lp hin v xúa

b ch phong kin

2)Bc u ca nn

Cng hũa ( t

21/9/1792

2/6/1793)-GV: Sau khi phỏi

Lp hin b lt

chớnh quyn chuyn

sang tay t sn cụng

thng nghip gi l

phỏi Girụng-anh.

-21/9/1792 Quc hi

mI c bu theo

ph thụng u phiu

lp nn Cng hũa u

tiờn ca nc Phỏp.

Vua Lu-I XVI b a

lờn mỏy chộm.-21/9/1792 nn Cng

hũa u tiờn ca nc

Phỏp thnh lp.-Nm 1793, quõn

Anh cựng cỏc nc

phong kin Chõu u

tn cụng nc Phỏp

cỏch mng, trong

nc bn phn ng

ni lan, T quc lõm

nguy.-1793 T quc lõm

nguy.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×