1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Vật lý >

III. Tiến trình dạy học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.16 MB, 134 trang )


Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014HS tr¶ lêi c©u C2 vµ th¶o ln c¶ líp

- Th¬ng sè U/I ®èi víi mçi d©y dÉn lµ b»ng

nhau vµ víi hai d©y dÉn kh¸c nhau lµ kh¸c

nhau.

HS: - Tõng HS dùa vµo b¶ng 1 vµ 2 bµi tríc

tÝnh th¬ng sè U/I ®èi víi mçi d©y dÉn.

HS: Tr¶ lêi c©u hái C2

- HS c¶ líp th¶o ln vµ ®i ®Õn nhËn xÐt

chung.

HS: Tõng HS ®äc phÇn th«ng b¸o k/n ®iƯn

trë trong SGK1. X¸c ®Þnh th¬ng sè U/I ®èi víi

mçi d©y dÉn (10’)

C1

-§iƯn trë ®ỵc tÝnh b»ng c«ng thøc

R = U/I

C2

- Khi U t¨ng 2 lÇn th× R kh«ng thay

®ỉi vµ khi ®ã I t¨ng 2 lÇn cßn trÞ sè R

= U/I kh«ng ®ỉi.

- §ỉi 250mA = 0,25A

=> R =U

3

=

= 12Ω

I

0,25- R biĨu thÞ cho møc ®é c¶n trë dßng

®iƯn nhiỊu hay Ýt cđa d©y dÉn.

GV: §iƯn trë cđa mét d©y dÉn ®ỵc tÝnh b»ng 2. §iƯn trë (10’)

c«ng thøc nµo?

+ KN (SGK tr 7)

- Trªn s¬ ®å ®iƯn R ký hiƯu

hc

+ §¬n vÞ vµ ký hiƯu

GV: Khi t¨ng U lªn 2 lÇn th× R t¨ng mÊy lÇn.

§¬n vÞ lµ «m, ký hiƯu Ω;

V× sao?

? Cho U = 3V; I = 250mA. TÝnh R

1Ω = 1V/1A

? Nªu ý nghÜa cđa ®iƯn trë

+ ý nghÜa (SGK tr 7

- HS viÕt hƯ thøc cđa ®Þnh lt vµo vë.

- HS ph¸t biĨu b»ng lêi ®Þnh lt «m.

- HS viÕt hƯ thøc cđa ®Þnh lt vµo vëII. §Þnh lt «m:

1. HƯ thøc cđa ®Þnh lt «m (5’)

I=U

R2. Ph¸t biĨu ®Þnh lt

U

(SGK tr 8)

? Dùa vµo hƯ I =

ph¸t biĨu néi dung ®Þnh

Rlt «m.

C3: Cho R = 12Ω; I = 0,5A

TÝnh U = ?

- HS tãm t¾t néi dung c©u hái C3 vµ gi¶i ra

KL

- HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i c©u hái C3

vµ C4

- HS nhËn xÐt bµi cđa b¹n

C4: Cho U1 = U2 ; R2 = 3R1

So s¸nh I1 vµ I2III. VËn dơng (10’)

C3: Cho R = 12Ω; I = 0,5A

Gi¶i:

: Tõ c«ng thøc I =U

=> U = R. I

R=> U = 12 . 0,5 = 6(V)

VËy hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y

tãc bãng ®Ìn lµ 6 (V)

I1 =U1

R1=> I1 =; I2 =U 2 U1

=

R2 3R11

I2

34.Cđng cè:GV:HƯ thèng toµn bµi

C«ng thøc R=U

dïng ®Ĩ lµm g×?.

ITõ c«ng thøc nµy cã thĨ nãi U t¨ng bao nhiªu lÇn th× R t¨ng bÊy nhiªu lÇn ®ỵc

kh«ng? V× sao?

5.Híng dÉn vỊ nhµ

- Häc thc lßng phÇn Ghi nhí SGK tr 8Ngun ViÕt C¬ngTrêng THCS H¬ng L©m3Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014- Lµm c¸c bµi tËp 2.1 ®Õn 2.4 SBT

- Chn bÞ c¸c dơng cơ ®Ĩ tiÕt sau thùc hµnh nh yªu cÇu trong SGK tr9Ngµy 18/09/2012

TiÕt 3: Thùc hµnh: x¸c ®Þnh ®iƯn trë cđa mét d©y dÉn

b»ng ampe kÕ vµ v«n kÕ

I. Mơc tiªu:

-Nêu đước cách xác đònh điện trở , công thức tính điện trở.

-Mô tả cách bố trí, tiến hành được thí nghiệm, xác đinh R bằng vôn kế và ampe kế

-Sử dụng dụng cụ thí nghiệm

-Có ý thức chấp hành nghiêm túc qui tắc sử dụng thiết bò điện.

II. Chn bÞ:GV: Bé ngn,ampe kÕ,v«n kÕ,d©y ®iƯn trë,d©y nèi,b¶ng ®iƯn vµ mét ®ång hå ®o

®iƯn ®a n¨ng.

HS: MÉu b¸o c¸oIII. TiÕn tr×nh d¹y häc1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:

2. KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra sù chn bÞ cđa HS

3. Bµi míi:HS:. Tr¶ lêi c©u hái trong b¸o c¸o thùc 1.S¬ ®å m¹ch ®iƯn

hµnh

- KiĨm tra phÇn viƯc chn bÞ b¸o c¸o thùc

hµnh cđa HS

- HS tr¶ lêi c©u hái BC thùc hµnh

GV: + Nªu c«ng thøc tÝnh ®iƯn trë

- C«ng thøc tÝnh ®iƯn trë R =U

IAK

A

B

+ Mn ®o U gi÷a 2 ®Çu mét d©y

+ dÉn cÇn dơng cơ g×.?

+ M¾c dơng cơ ®ã nh thÕ nµo vµo d©y

dÉn cÇn ®o?

HS: Dïng v«n kÕ m¾c // víi d©y dÉn cÇn

®o U, chèt (+) cđa V m¾c vỊ phÝa cùc d¬ng 2. TiÕn hµnh lµm thÝ nghiƯm

cđa ngn ®iƯn.

C¸c bíc: SGK/9GV:+Mn ®o I ch¹y qua mét d©yNgun ViÕt C¬ngTrêng THCS H¬ng L©m4Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014dÉn cÇn dơng cơ g×. ?

+M¾c dơng cơ ®ã nh thÕ nµo víi

d©y dÉn cÇn ®o?

- Dïng A m¾c nèi tiÕp víi d©y dÉn cÇn ®o I,

chèt (+) m¾c vỊ phÝa cùc + cđa ngn ®iƯn

HS: VÏ s¬ ®å m¹ch ®iƯn

HS: M¾c m¹ch ®iƯn theo s¬ ®å ®· vÏ.

GV: Theo dâi kiĨm tra gióp ®ì HS

HS:TiÕn hµnh ®o, ghi kÕt qu¶

HS nép b¸o c¸o3.B¸o c¸o thùc hµnh :4.Cđng cè

GV thu b¸o c¸o vµ nhËn xÐt giê thùc hµnh ®Ĩ rót kinh nghiƯm cho bµi sau

HS thu dän ®å dïng, dơng cơ lµm thÝ nghiƯm

5.Híng dÉn vỊ nhµ

- Häc thc ®Þnh lt «m vµ hƯ thøc cđa ®Þnh lt.

- §äc tríc bµi míi.TiÕt 4:I. Mơc tiªu:Ngun ViÕt C¬ngNgµy 24/ 09 / 2012

®o¹n m¹ch nèi tiÕpTrêng THCS H¬ng L©m5Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014- Suy luận để xác đònh được công thức Rtđ= R1+R2 và hệ thức U1/U2=R1/R2 từ

kiến thức đã học

- Mô tả và tiến hành thí nghiệm kiểm tra kiến thức=> từ lý thuyết.

-Vận dụng kiến thức đã học để

- Vận dụng giải bài tập về đoạn mạch mắc nối tiếp.

- nghiêm túc, chính xác khi làm thí nghiệm.

II. Chn bÞ:

GV: SGK, gi¸o ¸n, 3 ®iƯn trë, v«n kÕ, ampe kÕ,d©y ®iƯn trë,d©y nèi,bé ngn ...

III. TiÕn tr×nh d¹y häc1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:

2. KiĨm tra bµi cò:

? Ph¸t biĨu vµ viÕt hƯ thøc cđa ®Þnh lt «m. Nªu ý nghÜa cđa ®iƯn trë

3. Bµi míi:GV: Cho biÕt trong ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp

2 bãng ®Ìn th×:

- I ch¹y qua §1,§2 cã mèi liªn hƯ nh thÕ nµo

víi I trong m¹ch chÝnh.

- U gi÷a 2 ®Çu ®o¹n m¹ch cã mèi liªn hƯ nh

thÕ nµo víi U ë 2 ®Çu mçi ®Ìn.

GV: HD vµ vÏ s¬ ®å ®iƯn H4.1

- HS vÏ s¬ ®å h×nh 4.1 SGK vµo vë

GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1

GV:+R1; R2; A cã mÊy ®iĨm chung ?

+ ThÕ nµo gäi lµ m¹ch ®iƯn gåm 2 R

m¾c nèi tiÕp?

HS: + R1 R2 ; A R1 cã mét ®iĨm chung lµ

m¾c liªn tiÕp víi nhau

HS: R1; R2 vµ ampe kÕ ®ỵc m¾c nèi tiÕp víi

nhau

GV:Yªu cÇu HS thùc hiƯn C2I. Cêng ®é dßng ®iƯn vµ hiƯu ®iƯn

thÕ trong ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp. 1.

1.Nhí l¹i kiÕn thøc líp 7

SGK/11

2. §o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trë m¾c

nèi tiÕp

R1K+ A B trë m¾c nèi tiÕp

Víi m¹ch gåm 2 ®iƯnth×

I = I1 = I2

(1)

U = U2 + U2 (2)

C2

Chøng minh víi R1 nèi tiÕp R2 th×

U 1 R1

=

U 2 R2GV: ThÕ nµo lµ Rt® cđa mét ®o¹n m¹ch?.

- Ký hiƯu lµ Rt®Ngun ViÕt C¬ng(3)CM:

V× I1 = I2 = I

HS tr¶ lêi C3 chøng minh

Rt® = R1 + R2 (4)

GV: Híng dÉn HS chøng minh

? ViÕt hƯ thøc liªn hƯ gi÷a U; U1; U2

? ViÕt biĨu thøc tÝnh U, U 1, U2 theo I vµ R t¬ng øng.

GV:+ Híng dÉn HS lµm thÝ nghiƯm nh SGK

:

\+ Yªu cÇu HS ph¸t biĨu kÕt ln

HS ®äc phÇn thu thËp th«ng tin SGK

GV:1 bãng ®Ìn cã R= 12Ω m¾c vµo m¹ch

®iƯn cã I = 15V vµ I = 1A? Cã hiƯn tỵng g×

x¶y ra?.R2U

R1=U2

U

R

⇒ 1 = 1

R2

U 2 R2II. §iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa ®o¹n

m¹ch m¾c nèi tiÕp

1. §iƯn trë t¬ng ®¬ng

(SGK tr 12)

2. . C«ng thøc tÝnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa ®o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trë

m¾c nèi tiÕp

C3:UAB=U1+U2=I.R1+I.R2=I.Rt®

Suy ra:Rt®=R1+R2

3. ThÝ nghiƯm kiĨm tra

4. KÕt ln:Trêng THCS H¬ng L©m6Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014HS: §Ìn sÏ ch¸y (®øt d©y tãc)KL: §o¹n m¹ch gåm 2 R m¾c nèi tiÕp

cã Rt® = R1 + R2

U 15

V× R = = = 15Ω >

III. VËn dơng:

I

1

HS: C¸c nhãm m¾c m¹ch ®iƯn vµ lµm thÝ C5:

+ V× R1 nèi tiÕp R2 => ®iƯn trë t¬ng ®nghiƯm nh híng dÉn cđa GV.

- Th¶o ln nhãm vµ rót ra kÕt ln

¬ng R1,2 = R1+ R2 = 20 + 20 = 40 (Ω)

+ M¾c thªm R3 th× ®iƯn trë t¬ng ®¬ng

HS ®äc phÇn . trong SGK

H S hoµn thµnh c©u C4, tham gia th¶o ln RAC cđa ®o¹n m¹ch míi lµ

RAC = R12 + R3 = 40 + 20= 60Ω

trªn líp

Yªu cÇu HS hoµn thµnh vµ tr¶ lêi c©u C5

VËy RAC > h¬n mçi ®iƯn trë thµnh

phÇn 3 lÇn.

4. Cđng cè:

- §iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa ®o¹n m¹ch gåm 3 ®iƯn trë m¾c nèi tiÕp b»ng tỉng

c¸c ®iƯn trë thµnh phÇn Rt® = R1 + R2 + R3

- Víi m¹ch m¾c nèi tiÕp cã n ®iƯn trë th× Rt® = R1 + R2 + ... Rn

5. Híng dÉn vỊ nhµ

- Häc thc phÇn Ghi nhí SGK

- Lµm c¸c bµi tËp 4.1 ®Õn 4.7 SBTNgµy 26/09/2012

®o¹n m¹ch song songTiÕt 5 :I. Mơc tiªu:- Xây dựng được công thức tính Rtđ của đoạn mạch song song. Mô tả cách bố trí

và tiến hành thí nghiệm kiểm tra kiến thức => từ lý thuyết.

-Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và làm bài tập.

- Có ý thức tích cực, chủ động.II. Chn bÞ:GV: ®iƯn trë mÉu, ngn ®iƯn, ampe kÕ, d©y dÉn, v«n kÕIII. TiÕn tr×nh d¹y häc :1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:

2. KiĨm tra bµi cò:

? Ph¸t biĨu vµ viÕt c«ng thøc tÝnh Rt® cđa ®o¹n m¹ch gåm 2 R m¾c nèi tiÕp

? Lµm bµi tËp 4.3 (SBT tr 7)

3. Bµi míi:GV: Trong ®o¹n m¹ch gåm hai bãng ®Ìn m¾c //,

U vµ I cđa m¹ch chÝnh cã quan hƯ víi U vµ I cđa

c¸c m¹ch vÏ nh thÕ nµo?.

HS: Trong ®o¹n m¹ch gåm §1// §2 th×

I = I1 + I2 K A B

+ U = U1 = U 2

R1

Ngun ViÕt C¬ng

RI. Cêng ®é dßng ®iƯn vµ hiƯu

®iƯn thÕ trong ®o¹n m¹ch song

song.

1. Nhí l¹i kiÕn thøc ë líp 7

SGK/14

2.§o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trëTrêng THCS H¬ng L©m7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (134 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×