1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Vật lý >

III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy - học:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.16 MB, 134 trang )


Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014nµo?

+ §Ĩ tÝnh tiỊn ®iƯn ph¶i tÝnh lỵng ®iƯn

n¨ng tiªu thơ trong mét th¸ng theo ®¬n

vÞ KW.h -> tÝnh b»ng c«ng thøc nµo.

+ GV: NhiƯt lỵng mµ bÕp to¶ ra trong 1 Lêi gi¶i

s lµ: 500J khi ®ã cã thĨ nãi c«ng st a. ¸p dơng hƯ thøc ®Þnh lt Jun - Len x¬ ta cã:

Q = I2.R.t = (2,5)2. 80.1 = 500J

to¶ nhiƯt cđa bÕp 500W

b. NhiƯt lỵng cÇn cung cÊp ®Ĩ ®un s«i níc lµ: Q

= m . c . st

Qi = 4200 . 1,5 . 75 = 472.500J

NhiƯt lỵng mµ bÕp to¶ ra:

Qtp = I2.R.t = 500. 1200 = 600 000 (J)

HiƯu st bÕp lµ:

H=Qi 472.500

=

.100%

Qtp 600000= 78,75%

c. C«ng st to¶ nhiƯt cđa bÕp:

P = 500W = 0,5 KWA = P. t = 0,5 . 3 . 30 = 45 KW.h

M = 45 . 700 = 31500®

? §äc vµ cho biÕt yªu cÇu bµi tËp Tãm t¾t:

2/SGK

Êm ghi (220V - 1000W)

- GV: §ã lµ bµi to¸n ngỵc cđa bµi 1

U = 200V ; V = 21 → m = 2kg

? Tãm t¾t ®Çu bµi

t01 = 200C ; t02 = 1000C

H = 90% ; C = 4200J/kg.K

a) Q1 = ?

c) t = ?

b) Qtp = ?

? Lªn b¶ng tr×nh bµy bµi tËp 2/SGKLêi gi¶ia) NhiƯt lỵng cÇn cung cÊp ®Ĩ ®un s«i níc lµ:

Qi = C. m . ∆t = 4200 . 2 . 80

= 672000 (J)

Qi

Q

→ Qtp = i = 74 606 J

Qtp

Hb) H =NhiƯt lỵng to¶ ra: 746666,75

c) V× bÕp sư dơng ë U = 200V b»ng H§T ®un,

do ®ã P lµ :

P = 100W

Qtp = I2.R.t = P.t

→t =Qtp

P=746666,7

= 746,7( s)

1000Thêi gian ®un s«i lỵng níc trªn lµ 746,7 (s)

Tãm t¾t

l = 40m, s = 0,5mm2 = 0,5 . 10-6m2

U = 200V ; P = 165 W

S = 1,7.10-8 Ωm ; t = 3.302

a) R = ?

c) Q = ? (KW.h)

b) I = ?

Bµi gi¶ia) §iƯn trë toµn bé ®êng d©y lµ:

l

sR = P = 1,7.10 −8.Ngun ViÕt C¬ng40

= 1,36 = 1,36Ω

0,5.10 −6Trêng THCS H¬ng L©m31Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014

b) ¸p dơng c«ng thøc P = U.I

⇒I=3. Híng dÉn vỊ nhµ

- Lµm nèt bµi tËp 3

TiÕt 18:I. Mơc tiªu:P 165

=

= 0,75( A)

U 220Cêng ®é dßng ®iƯn ch¹y qua dd lµ 0,75A

c) NhiƯt lỵng to¶ ra trªn d©y lµ

Q = I2R.t = 0,07 KW.hNgµy 13/11/2012

Sư dơng an toµn vµ tiÕt kiƯm- Biết sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng. Giải thích được cơ sở của các qui tắc an

toàn điện.

- Vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để làm bài tập

- Tiết kiệm và an toàn điện

II. Chn bÞ:

III. TiÕn tr×nh d¹y häc1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:

2. KiĨm tra bµi cò:

3. Bài mới:GV:Ph¸t phiÕu häc tËp cho HS theo

nhãm.

HS: th¶o ln theo nhãm hoµn thµnh

phiÕu häc tËp ®· ®ỵc hoµn thµnh cđa

nhãm m×nh.

? H·y hoµn thµnh phiÕu theo nhãm cđa

m×nh.

- GV: Híng dÉn HS th¶o ln

- GV: NhËn xÐt, bỉ sung phÇn phiÕu

häc tËp cđa nhãm 2- HS th¶o ln theo nhãm cho tõng

phÇn cđa C5, C6.

* Qua C5: GV nªu c¸ch sưa ch÷a

nh÷ng háng hãc nhá vỊ ®iƯn, nh÷ng

háng hãc kh«ng biÕt lý do, kh«ng ®ỵc

sưa ch÷a → ng¾t ®iƯn, b¸o cho ngêi

lín, thỵ ®iƯn ... kh«ng tù ý sưa ch÷a ®Ĩ

®¶m b¶o an toµn tÝnh m¹ng.

* Chun ý: Nh vËy chóng ta ®· biÕtNgun ViÕt C¬ngI. An toµn khi sư dơng ®iƯn :

1. Nhí l¹i c¸c quy t¾c an toµn khi sư dơng

®iƯn ®· häc ë líp 7.

C1: ChØ lµm thÝ nghiƯm víi U nhá h¬n 40V

C2: Ph¶i sư dơng d©y dÉn cã vá c¸ch ®iƯn

®óng tiªu chn nh quy ®Þnh.

C3: CÇn m¾c cÇu chØ cã cêng ®é dßng ®iƯn

®Þnh møc phï hỵp cho mçi dơng cơ ®iƯn ®Ĩ

ng¾t m¹ch tù ®éng khi ®o¶n m¹ch.

C4: Khi tiÕp xóc víi m¹ch ®iƯn gia ®×nh cÇn

lu ý:

+ Ph¶i thËn träng khi tiÕp xóc víi m¹ch ®iƯn

nµy v× nã cã hiƯu ®iƯn thÕ 220V nªn cã thĨ

g©y nguy hiĨm ®Õn tÝnh m¹ng con ngêi.

+ ChØ sư dơng c¸c dơng cơ, thiÕt bÞ ®¶m b¶o

c¸ch ®iƯn ®óng tiªu chn.

2. Mét sè quy t¾c an toµn khi sư dơng ®iƯn

C5: NÕu ®Ìn treo dïng phÝch c¾m, bãng ®Ìn

bÞ ®øt d©y tãc th× ph¶i rót phÝch c¾m khái ỉ

lÊy ®iƯn tríc khi th¸o bãng ®Ìn vµ l¾p bãng

®Ìn kh¸c v× sau khi rót phÝch c¾m dßng ®iƯn

kh«ng thĨ ch¹y qua c¬ thĨ, do ®ã kh«ng

nguy hiĨm.

+ NÕu ®Ìn treo kh«ng dïng phÝch c¾m, bãng

®Ìn bÞ ®øt d©y tãc th× ph¶i ng¾t c«ng t¾c

hc th¸o cÇu ch× tríc khi th¸o bãng ®Ìn

háng ®Ĩ l¾p bãng míi, v× c«ng t¾c vµ cÇu ch×

trong m¹ng ®iƯn gia ®×nh lu«n ®ỵc m¾c víi

d©y nãng. V× thÕ nÕu ng¾t c«ng t¾c hcTrêng THCS H¬ng L©m32Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014thªm mét sè quy t¾c an toµn khi sư

dơng ®iƯn. Tuy cha ®Çy ®đ, nhng lu ý

khi sư dơng c¸c dơng cơ ®iƯn chóng ta

ph¶i hiĨu biÕt quy t¾c an toµn qua s¸ch

híng dÉn sư dơng ®iƯn.

HiƯn nay nhu cÇu sư dơng ®iƯn n¨ng

cđa ngêi d©n t¨ng lªn, trªn c¸c ph¬ng

tiƯn th«ng tin ®¹i chóng thêng xuyªn

nh¾c nhë ngêi d©n sư dơng tiÕt kiƯm

®iƯn n¨ng, ®Ỉc biƯt vµo giê cao ®iĨm.

VËy sư dơng nh thÕ nµo lµ tiÕt kiƯm

®iƯn n¨ng.th¸o cÇu ch× tríc khi thay ®ỉi lµm cho m¹ch

hë → kh«ng cã dßng ®iƯn qua c¬ thĨ.

C6: ChØ ra d©y nèi dơng cơ ®iƯn víi ®Êt ®ã lµ

chèt thø 3 cđa phÝch c¾m nèi vµo vá kim lo¹i

cđa dơng cơ ®iƯn n¬i cã kÝ hiƯu.

- Trong trêng hỵp d©y ®iƯn bÞ hë vµ tiÕp xóc

víi vá kim lo¹i cđa dơng cơ.

Nhê cã d©y tiÕp ®Êt mµ ngêi sư dơng nÕu

ch¹m tay vµo vá dơng cơ còng kh«ng nguy

hiĨm v× ®iƯn trë cđa ngêi lín so víi d©y nèi

®Êt → dßng ®iƯn qua ngêi rÊt nhá kh«ng g©y

nguy hiĨm.

II. Sư dơng tiÕt kiƯm ®iƯn n¨ng.

- Gäi HS ®äc theo th«ng b¸o mơc 1 ®Ĩ

1. CÇn ph¶i sư dơng tiÕt kiƯm ®iƯn n¨ng

t×m hiĨu mét sè lỵi Ých khi tiÕt kiƯm

+ Tr¸nh ho¶ ho¹n

®iƯn n¨ng.

- yªu cÇu HS t×m thªm nh÷ng lỵi Ých

kh¸c cđa viƯc tiÕt kiƯm ®iƯn n¨ng.

- Gỵi ý:

+ Ng¾t ®iƯn ngay khi ra khái nhµ.

Ngoµi c«ng dơng tiÕt kiƯm ®iƯn n¨ng

gióp tr¸nh hiĨm ho¹ nµo ?

+ PhÇn ®iƯn n¨ng ®ỵc tiÕt kiƯm cßn cã

thĨ sư dơng ®Ĩ lµm g× ®èi víi qc gia?

+ Gi¶m x©y dùng nhµ m¸y ®iƯn ®iỊu

nµy cã lỵi Ých g× ®èi víi m«i trêng ?

+ Mïa hÌ 2005 thiÕu ®iƯn → c¾t lu©n

phiªn ...

GV: C¸c biƯn ph¸p sư dơng tiÕt kiƯm

®iƯn n¨ng lµ g× ?

+ HD C8, C9 ®Ĩ t×m biƯn ph¸p sư dơng

tiÕt kiƯm ®iƯn n¨ng.

? §äc vµ cho biÕt yªu cÇu C10+ Xt khÈu ®iƯn → t¨ng thu nhËp

+ Gi¶m « nhiƠm m«i trêng

2. C¸c biƯn ph¸p sư dơng tiÕt kiƯm ®iƯn

n¨ng

- C¸ nh©n hoµn thµnh:

C8:

A = P.t

C9:

+ Lùa chän dơng cơ cã P hỵp lý, ®đ møc cÇn

thiÕt.

+ Kh«ng sư dơng khi kh«ng cÇn thiÕt.C10

C11: D

C12: A1 = P1 . t = 2150.106J

A2 = P2 . t = 432.106J4.Híng dÉn vỊ nhµ:

Bµi tËp 19 (SBT)

TiÕt 19,20:Ngµy 17/11/2012

TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌCI. MỤC TIÊU-Tự ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kó năng của toàn bộ

chương I .

-Vận dụng được những kiến thức và kó năng để giải các bài tập trong chương I .

-Yêu thích môn học , cẩn thận chính xác khi làm bài tập

II. CHUẨN BỊ :Ngun ViÕt C¬ngTrêng THCS H¬ng L©m33Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :Hoạt động học của HS

Hoạt động 1:

Trình bày và trao đổi kết quả đã chuẩn bò .

a) Từng HS trình bày câu trả lời đã chuẩn

bò đối với mỗi yêu cầu của phần Tự

kiểm tra theo yêu cầu của GV .

b) Phát biểu , trao đổi , thảo luận với cả

lớp để có câu trả lời cần đạt được đối

với mỗi câu của phần Tự kiểm tra .Trợ giúp của GV

GV:

- Kiểm tra việc chuẩn bò trả lời

phần Tự kiểm tra để phát hiện

những kiến thức và kó năng mà HS

chưa vững .

- Đề nghò một hay hai HS trình bày

trước cả lớp câu trả lời đã chuẩn

bò của phần Tự kiểm tra .

- Dành nhiều thời gian để cho HS

trao đổi , thảo luận những câu liên

quan tới những kiến thức và kó

năng mà HS còn chưa vững và

khẳng đònh câu trả lời cần có .Hoạt động 2:

Làm các câu hỏi của phần Vận dụng .

HS:

Làm từng câu theo yêu cầu của GV .- Đề nghò HS làm nhanh các câu

12 , 13 ,14 và 15 . Đối với một hay

hai câu , có thể yêu cầu HS trình

HS: Trả lờicá nhân câu 18

bày lí do lựa chọn phương án trả

Các dụng cụ đốt nóng bằng điện có bộ phận

lời của mình .

chính bằng dây đốt nóng có điện trở suất lớn

để đoạn dây này có điện trở lớn . Khi có

dòng điện chạy qua thì nhiệt lượng hầu như

chỉ tỏa ra ở đoạn dây này chỉ tỏa ra rất ít ở GV: yêu cầu HS tự lực làm câu 18 và

19 . Đối với mỗi câu , có thể yêu cầu

dây nối bằng đồng có R nhỏ

b)Điện trở của ấm khi hoạt động bình thường một HS trình bày lời giải trên bảng

trong khi các HS khác giải tại chỗ .

là :

Sau đó GV tổ chức cho HS cả lớp

R = U2 / P

nhận xét , trao đổi lời giải của HS

= 48, 4 Ω

trình bày trên bảng và GV khẳng

c)Tiết diện của dây điện trở :

l

đònh lời giải đúng cần có . Nếu có

S = ρ

= 0, 045 mm2

R

thời gian , GV có thể đề nghò HS

->d = 0,24mm

trình bày cách giải khác .

Bài 19 :

Q1 = cm ∆ t = 630 000J

Q=Q1

= 741176,5J

Ht= Q / P

= 741 sNgun ViÕt C¬ngTrêng THCS H¬ng L©m34Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014Tiền điện phải trả là :

A = Q .2.30 = 44470590J =12,35 KWh-> T =

8645 đồng

HS: Thảo luận nhóm trả lời câu 17 :

UR1 +R2 = I = 40 Ω

UR1 .R2 / (R1 +R2) = I ′ = 7,5 Ω

R1R2 = 300 Ω

-> R1 = 10 Ω

R2 =30 Ω

Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dòGV: Yêu cầu HS thảo luận trả lời câu

17- Đề nghò HS về nhà làm tiếp các

câu 16 , và 20 . GV có thể cho HS

biết đáp số các câu này để HS tự

kiểm tra lời giải của mình .GV: Yeu cầu HS iết lại công thức

đònh luật Ôm , đònh luật Jun –Lenxơ

và công thức tính công , công suất

của dòng điện

Về nhà làm BT còn lạiTiết 21:Ngày 24/11/2012

ƠN TẬPI. MỤC TIÊU:- Giúp h/s hệ thống hố các u cầu về kiến thức, kỹ năng của các bài đã học.

- Ơn tập và tự kiểm tra các kiến thức đã học.

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập.

- Phân tích, tổng hợp kiến thức.Giải bài tập theo các bước giải.

- u thích mơn học.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ơn định tổ chức lớp

2. Bài mới:Ngun ViÕt C¬ngTrêng THCS H¬ng L©m35Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014* Hoạt động 1: Ơn tập

GV: u cầu h/s trả lời các câu hỏi

HS: trả lời các câu hỏi

1. Sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu

dây dẫn ntn ? Đồ thị biểu diễn có đặc

điểm gì ?I. Lý thuyết

1. Cường độ dòng điện tỷ lệ thuận với hđt

giữa hai đầu dây dẫn đó.

- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U

là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ (U =

0; I = 0)

2. Nội dung ĐL: Cường độ dòng điện chạy

2. Phát biểu và viết biểu thức của ĐL Ơm qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hđt đặt vào hai

?

đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của

dây.

3. Viết CT tính I, U và Rtđ của:

- BT: I = U/R

a. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối 3. a. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối

tiếp.

tiếp.

b. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc

I = I1 = I2; U = U1 + U2

song song

Rtđ = R1 + R2

b. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc

4. Hãy cho biết:

song song

a. R của dây dẫn thay đổi ntn khi chiều

I = I1 + I2; U = U1 = U2

dài tăng lên 3 lần ?

1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2

b. R của dây dẫn thay đổi ntn khi s tăng

4. a. Điện trở tăng lên 3 lần

lên 2 lần ?

b. Điện trở giảm đi 2 lần

c. Viết hệ thức thể hiện mối quan hệ gữa c. Hệ thức: R = ρ.l/s

R, l, s, ρ ?

5. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số

và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện

trong mạch.

5. Biến trở là gì ? Biến trở dùng để làm gì 6. Số ốt, số vơn ghi trên các dụng cụ điện

cho biết

6.Số ốt, số vơn ghi trên các dụng cụ điện Cơng suất, hđt định mức của dụng cụ điện

cho biết ý nghĩa gì ?

đó.

- Viết CT tính cơng suất điện ?

- CT cơng suất: p = U.I

7. Điện năng tiêu thụ được tính theo CT

7. CT tính điện năng tiêu thụ

nào ?

A = p.t = U.I.t

8. Các dụng cụ điện có tác dụng biến đổi

điện năng thành: quang năng, cơ năng, nhiệt

8. Các dụng cụ điện có tác dụng gì trong năng.

việc biến đổi điện năng ?

9. - ND: Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn

khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với I2,

9. Phát biểu và viết biểu thức của định

với R và thời gian dòng điện chạy qua.

luật Jun-len-xơ ?

- BT: Q = I2.R.t

II. Vận dụng

* Hoạt động 2: Vận dụng

1. C 2. D 3. A

GV: u cầu h/s vận dụng kiến thức để

III. Bài tập

làm một số BT trắc nghiệm

BÀI 1

HS: Làm BT theo u cầu của Gv

Tóm tắt:

1. Một điện trở R = 20Ω chịu được dòng R1 = 2Ω; R2 = 10Ω; R3 = 6Ω; UAB = 28V

điện tối đa là 2A. Hđt tối đa đặt vào hai

Tính: a. Rtđ = ? b. I1 = ? I2 = ? I3 = ?Ngun ViÕt C¬ngTrêng THCS H¬ng L©m36Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014đầu điện trở là:

A. 30V

C. 40V

B. 20V

D. 50V

2. Ba điện trở R1=5Ω; R2=10Ω; R3=15Ω

được mắc nt với nhau. Điện trở tương

đương của đoạn mạch là:

A. 15Ω

C. 25Ω

B. 20Ω

D. 30Ω

3. Cơng thức nào sau đây là cơng thức

tính điện trở của dây dẫn ?

A. R = ρ.l/s

B. R = ρ.s/l

C. R = s.l/ρ

D. Một CT khác

* Hoạt động 3: Giải bài tập

? Cho mạch điện như hình vẽ:

R2

A

R1BGiải

- Phân tích mạch điện: R1 nt (R2 // R3)

a. Điệu trở tương đương của hai điện trở

R2//R3 là:

R23 = R2.R3/ R2+R3 = 10.6/10+6 = 3,75Ω

- Điệu trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R23 = 2Ω + 3,75Ω = 5,75Ω

b. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là:

I1 = U1/R1 mà I1 = I = UAB/Rtđ = 28V/3,75Ω

=4,9A

→ U1 = I1.R1 = 4,9A.2Ω = 9,8V

Vì R1 nt (R2 // R3) → UAB = U1+ U23

→ U23 = UAB - U1= 28V - 9,8V = 18,2V

- Cường độ dòng điện chạy qua R2 là:

I2 = U23/R2 = 18,2V/10Ω = 1,82A

- Cường độ dòng điện chạy qua R2 là:

I3 = U23/R3 = 18,2V/6Ω = 3,03AR3

Trong đó: R1 = 2Ω; R2 = 10Ω;

R3 = 6Ω; UAB = 28V

a. Tính điện trở tương đương của đoạn

mạch ?

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua

các điện trở ?BÀI 2:

Tóm tắt:

U = 12V; P = 15W; t = 1h = 3600s

Tính: a. Ý nghĩa ?

b. U = ? I = ?

c. A = ?

Giải

a. Ý nghĩa:

GV: u cầu h/s tóm tắt và gải.

- 12V là hiệu điện thế định mức của quạt

HS: tóm tắt và gải

điện.

? Một quạt điện dùng trên ơtơ có ghi

- 15W là cơng suất định mức của quạt điện.

12V- 15W

b. Để quạt chạy BT thì U = 12V khi đó P =

a. Giải thích ý ghĩa các con số ?

15W

b. Cần phải mắc quạt điện vào hđt là bao - Cường độ dòng điện chạy qua quạt là:

nhiêu để nó chạy BT ? Tính I chạy qua

P = U.I → I = P /U =15W/12V = 1,25A

quạt khi đó ?

c. Điện năng mà quạt tiêu thụ trong một giờ

c. Tính điện năng tiêu thụ trong một giờ ? là: A = P .t = 15W.3600s = 54000J

GV: u cầu h/s tóm tắt và giải.

HS: Tóm tắt và giải.

Ngµy 27/11/2012

TiÕt 22

KiĨm tra

I. Mơc tiªu:

KiĨm tra kiÕn thøc ch¬ng I vỊ hiƯu ®iƯn thÕ, cêng ®é dßng ®iƯn, gi¶i c¸c bµi tËp vỊ tÝnh hiƯu

®iƯn thÕ, R ; I

+ RÌn c¸ch tr×nh bµy

+ RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n tỉng hỵp

II.Ma trËn ®Ị:Tên

chủ

đềNhận biết

TNKQ

TLNgun ViÕt C¬ngThơng hiểu

TNKQ

TLVận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TTrêng THCS H¬ng L©mCộng37Gi¸o ¸n vËt lÝ 9

1.

Điện

trở

của

dây

dẫn.

Định

luật

Ơm

11

tiết1. Nêu được điện trở

của mỗi dây dẫn đặc

trưng cho mức độ cản

trở dòng điện của dây

dẫn đó.

2. Nêu được điện trở

của một dây dẫn được

xác định như thế nào và

có đơn vị đo là gì.

3. Phát biểu được định

luật Ơm đối với một

đoạn mạch có điện trở.

4. Viết được cơng thức

tính điện trở tương

đương đối với đoạn

mạch nối tiếp, đoạn

mạch song song gồm

nhiều nhất ba điện trở.

5. Nhận biết được các

loại biến trở.N¨m häc 2013-2014

6. Nêu được mối quan

hệ giữa điện trở của

dây dẫn với độ dài, tiết

diện và vật liệu làm

dây dẫn. Nêu được các

vật liệu khác nhau thì

có điện trở suất khác

nhau.

7. Giải thích được

ngun tắc hoạt động

của biến trở con chạy.

Sử dụng được biến trở

để điều chỉnh cường độ

dòng điện trong mạch.8. Xác định được điện

trở của một đoạn mạch

bằng vơn kế và ampe

kế.

9. Vận dụng được định

luật Ơm cho đoạn mạch

gồm nhiều nhất ba điện

trở thành phần.

10. Xác định được bằng

thí nghiệm mối quan hệ

giữa điện trở của dây

dẫn với chiều dài, tiết

diện và với vật liệu làm

dây dẫn.

11. Xác định được bằng

thí nghiệm mối quan hệ

giữa điện trở tương

đương của đoạn mạch

nối tiếp hoặc song song

với các điện trở thành

phần.

12. Vận dụng được

l

cơng thức R = ρ và

S

giải thích được các hiện

tượng đơn giản liên

quan tới điện trở của

dây dẫn.Số

câu

hỏi1 (C1.1)1

(C3.7)1 (C6.3)2 (C12.5)

(C9.6)Số

điểm0,52,00,5L

13. Vận dụng

được

định

luật Ơm và

cơng thức R

l

= ρ để giải

S

bài tốn về

mạch điện sử

dụng

với

hiệu điện thế

khơng đổi,

trong đó có

mắc biến trở.1,02.

Cơngcơng

suất

điện

9 tiết14. Viết được các cơng

thức tính cơng suất điện

và điện năng tiêu thụ

của một đoạn mạch.

15. Nêu được một số

dấu hiệu chứng tỏ dòng

điện mang năng lượng.

16. Phát biểu và viết

được hệ thức của định

luật Jun – Len-xơ.

17. Nêu được tác hại

của đoản mạch và tác

dụng của cầu chì.Ngun ViÕt C¬ng18. Nêu được ý nghĩa

các trị số vơn và oat có

ghi trên các thiết bị

tiêu thụ điện năng.

19. Chỉ ra được sự

chuyển hố các dạng

năng lượng khi đèn

điện, bếp điện, bàn là,

nam châm điện, động

cơ điện hoạt động.

20. Giải thích và thực

hiện được các biện

pháp thơng thường để

sử dụng an tồn điện1

C

1

3

.

9

1

,

7

565,75

(55,7%)21. Vận dụng được

định luật Jun – Len-xơ

để giải thích các hiện

tượng đơn giản có liên

quan.

22. Vận dụng được các

cơng thức P = UI, A

= P t = UIt đối với

đoạn mạch tiêu thụ

điện năng.Trêng THCS H¬ng L©m38Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014

và sử dụng tiết kiệm

điện năng.Số

câu

hỏi

Số

điểm

TS

câu

hỏi

TS

điểm1 (C14.2)1

(C2

0.8)1 (C21.4)0,51,7

51

(C

22

.1

0)

1,

50,544,25

(42,5%)324103,02,254,7510,0

(100%)III. §Ị RAA. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Điện trở của vật dẫn là đại lượng

A. đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật.

B. tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật và tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật.

C. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật.

D. tỷ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật và tỷ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật.

Câu 2. Cơng thức khơng dùng để tính cơng suất điện là

U2

A. P = R.I

B. P = U.I

C. P =

D. P = U.I2

R

Câu 3. Xét các dây dẫn được làm từ cùng loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện

giảm đi 3 lần thì điện trở của dây dẫn:

A. tăng gấp 3 lần.

B. tăng gấp 9 lần.

C. giảm đi 3 lần.

D. khơng thay đổi.

Câu 4. Với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng đến nhiệt độ cao, còn dây đồng nối với

bóng đèn thì hầu như khơng nóng lên, vì:

A. dây tóc bóng đèn có điện trở rất lớn nên toả nhiệt nhiều còn dây đồng có điện trở nhỏ nên toả

nhiệt ít.

B. dòng điện qua dây tóc lớn hơn dòng điện qua dây đồng nên bóng đèn nóng sáng.

C. dòng điện qua dây tóc bóng đèn đã thay đổi.

D. dây tóc bóng đèn làm bằng chất dẫn điện tốt hơn dây đồng.

Câu 5. Một dây dẫn bằng nikêlin dài 20m, tiết diện 0,05mm 2. Điện trở suất của nikêlin là 0,4.10-6Ω.m.

Điện trở của dây dẫn là

A. 0,16Ω.

B. 1,6Ω.

C. 16Ω.

D. 160Ω.

Câu 6. Cho hai điện trở, R1 = 20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A và R 2 = 40Ω chịu được

dòng điện có cường độ tối đa là 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm R 1 nối tiếp

R2 là

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 80V

B. TỰ LUẬN

Câu 7. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ơm? Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong cơng

thức?

V

Câu 8. Nêu lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng? Các biện

Rx

pháp cơ bản để sử dụng tiết kiệm điện năng?

2ANgun ViÕt C¬ngR

UTrêng THCS H¬ng L©m

Hình 139Gi¸o ¸n vËt lÝ 9N¨m häc 2013-2014Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ (hình 1.22) trong đó dây nối, ampekế có điện trở khơng đáng kể, điện trở

của vơn kế rất lớn. Hai đầu mạch được nối với hiệu điện thế U = 9V.

a) Điều chỉnh biến trở để biến trở chỉ 4V thì khi đó ampekế chỉ 5A. Tính điện trở R 1 của biến trở

khi đó?

b) Phải điều chỉnh biến trở có điện trở R2 bằng bao nhiêu để von kế chỉ có số chỉ 2V?

Câu 10. Điện trở của bếp điện làm bằng nikêlin có chiều dài 3m, tiết diện 0,068 mm 2 và điện trở suất

1,1.10-6 Ωm. Được đặt vào hiệu điện thế U = 220V và sử dụng trong thời gian 15 phút.

a. Tính điện trở của dây.

b. Xác định cơng suất của bếp?

c. Tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong khoảng thời gian trên?

IV. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

A

D

C

B. TỰ LUẬN: 7 điểm

Câu 7: 2 điểm.

- Định luật Ơm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu

1 điểm

điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

U

- Hệ thức của định luật Ơm: I = , trong đó I là cường độ dòng điện chạy

R

1 điểm

trong dây dẫn, đo bằng ampe (A); U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, đo

bằng vơn (V); R là điện trở của dây dẫn, đo bằng ơm (Ω).

Câu 8. 1,75 điểm

- Lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng :

1 điểm

+ Giảm chi tiêu cho gia đình;

+ Các dụng cụ được sử dụng lâu bền hơn;

+ Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị q tải;

0,75 điểm

+ Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.

- Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng

+ Lựa chọn các dụng cụ hay thiết bị điện có cơng suất phù hợp;

+ Sử dụng điện trong thời gian cần thiết (tắt các thiết bị khi đã sử dụng xong

hoặc dùng chế độ hẹn giờ).

Câu 9. 1,75 điểm

Vì vơn kế có điện trở rất lớn, mạch có dạng R nt Rx.

0,25 điểm

a) Điện trở của biến trở khi đó:

0,5 điểm

U - UV

R1 =

= 1Ω.

0,25 điểm

I

V

Rx

U

Điện trở R = V = 0,8Ω

I

R

b) Để von kế chỉ 2V.

A

U

0,25 điểm

Cường độ dòng điện trong mạch là:

Hình 1

0,5 điểm

U

I' = V2 = 2,5A.

R

U - U V2

Giá trị của biến trở lúc đó là: R2 =

= 2,8Ω

I'Ngun ViÕt C¬ngTrêng THCS H¬ng L©m40Gi¸o ¸n vËt lÝ 9TiÕt 23:I. Mơc tiªu:N¨m häc 2013-2014Ngµy 01/12/2012

Nam ch©m vÜnh cưu- M« t¶ ®ỵc tõ tÝnh cđa nam ch©m

- BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh c¸c cùc tõ B¾c, Nam cđa nam ch©m vÜnh cưu.

- BiÕt ®ỵc c¸c tõ cùc lo¹i nµo th× hót nhau, lo¹i nµo th× ®Èy nhau.

- M« t¶ ®ỵc cÊu t¹o vµ gi¶i thÝch ®ỵc ho¹t ®éng cđa la bµn

- X¸c ®Þnh cùc cđa nam ch©m

- Gi¶i thÝch ®ỵc ho¹t ®éng cđa la bµn, biÕt sư dơng la bµn ®Ĩ x¸c ®Þnh ph¬ng híng.

- Yªu thÝch m«n häc, cã ý thøc thu thËp th«ng tin.

II. Chn bÞ:- 2 nam ch©m th¼ng, trong ®ã cã 1 thanh ®ỵc bäc kÝn ®Ĩ che phÇn s¬n mµu vµ tªn c¸c cùc.

- Mét Ýt vơn s¾t trén lÉn vơn gç, nh«m, ®ång, nhùa.

- Nam ch©m h×nh ch÷ U

- Mét kim nam ch©m ®Ỉt tªn mòi th¼ng ®øng. Mét la bµn . Mét gi¸ thÝ nghiƯm

III. TiÕn tr×nh d¹y häc :1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:

2. KiĨm tra bµi cò:

3. Bµi míi:I. Tõ tÝnh cđa nam ch©m:

- GV tỉ chøc cho HS nhí l¹i kiÕn thøc 1. ThÝ nghiƯm:

cò.

? Nªu mét sè ®Ỉc ®iĨm cđa nam ch©m

- §Ỉc ®iĨmNgun ViÕt C¬ngTrêng THCS H¬ng L©m41Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (134 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×