1. Trang chủ >
  2. Lớp 8 >
  3. Vật lý >

- Ôn tập toàn bộ chương I.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1007.83 KB, 84 trang )


Giáo n Vật Lý 8

HS : Trả lời cá nhân : B

HS : Trả lời cá nhân : A

HS : Trả lời cá nhân : D

HS : Trả lời cá nhân : D47HS : Trả lời cá nhân : Vì chuyển động có tính

tương đối, nên ta coi xe đang đứng yên thì hàng

cây chuyển động theo chiều ngược lại.

HS : Trả lời cá nhân : Để tăng lực ma sát của

tay với nắp chai, dễ mở hơn.

HS : Trả lời cá nhân : Xe đang được lái sang bên

phải.

HS : Trả lời cá nhân.

HS : Trả lời cá nhân : Lực đẩy Archimede được

tính bằng cách lấy trọng lượng riêng của chất

lỏng nhân cho phần thể tích vật chìm trong chất

lỏng.( phần nước bò chiếm chỗ).

HS : Trả lời cá nhân : cậu bé trèo cây, nước

chảy xuống từ đập chắn.

Hoạt động 2 : Vận dụng kiến thức làm bài tập

đònh lượng (15 phút)

HS : Làm việc cá nhân., một học sinh lên bảng

trình bày.

v1 = s1/t1 = 100m/25s = 4m/s

v2 = s2/t2 = 50m/20s = 2,5m/s

v = s/t = (s1 + s2) / ( t1 + t2) =

(100m + 50m)/ (25s + 20s) = 3,33m/s

HS : Làm việc cá nhân., một học sinh lên bảng

trình bày.

P = 10m = 45kg. 10N = 450N

a) p = F/S = 450N/2.0,0150m2 =15.000Pa

b) p = 15.000Pa/2 = 7.500Pa.

HS : Làm việc cá nhân.

a) FA = FB.

b) d1 < d2.

HS : Làm việc cá nhân., một học sinh lên bảng

trình bày.

P = 10m = 125kg. 10N = 1250N

A = P.h = 1250N.0,7m = 875J

Ptb = A/t = 875J/0,3s = 2916,7W

Hoạt động 3 : Trò chơi ô chữ (7 phút)

HS : Làm việc theo nhóm.

2) Dặn dò ( 1 phút)N¨m Häc 2008 - 2009

GV Cho học sinh trả lời các câu hỏi tự luận

trang 64 SGK.

Câu 1

Hoạt động 2 : Vận dụng kiến thức làm bài tập

đònh lượng (15 phút)Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

GV cho học sinh làm lần lượt các bài tập

trang 65 SGK.

Bài 1 : GV vẽ sơ đồ minh hoạ trên bảng.

A

150m

25sB 50m

20sCBài 2

Bài 4 : GV vẽ hình 18.2 lên bảng.Hoạt động 3 : Trò chơi ô chữ (7 phút)

Bài 5TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc

thevinh@yahoo.com48

Giáo n Vật Lý 8

N¨m Häc 2008 - 2009

Mỗi nhóm chuẩn bò 2 túi nilon, một túi đựng cát GV Phát cho mỗi nhóm một bảng ô chữ như

khô, một túi đựng hạt bắp khô hoặc hạt đậu hình 18.3. các nhóm thảo luận để điền các từ

phộng khô, hoặc hạt đậu xanh, đen khô

vào ô chữ. Cho các nhóm thi đua xem nhóm

nào làm nhanh và đúng nhất.

.

PHẦN GHI BẢNG

I/Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu em cho là đúng :

1) D

2) D 3) B 4) A 5) D 6) D

II/ Trả lời câu hỏi :

III/ Bài tập :

IV/ Trò chơi ô chữ :

________________________________________________________Tiết 22

Ngày soạn :

Ngày dạy :CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC

Bài 19 : CÁC CHẤT ĐƯC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?I/ Mục tiêu

1) Kiến thức

• Kể được một hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo một cách gián đoạn từ những hạt

riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách.

• Bước đầu nhận biết được thí nghiệm mô hình và chỉ ra được sự tương tự giữa thí nghiệm mô

hình vàhiện tượng cần giải thích.

2) Kỹ năng :

• Có kỹ năng vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng thực tế đơn giản, kỹ năng nhận

xét, so sánh, phán đoán.

3) Thái độ :

• Có tinh thần hợp tác làm việc, thái độ tích cực.

II/ Chuẩn bò :

• Giáo viên có 2 bình chia độ, 100cm3 nước và 100cm3 rượu.

• Mỗi nhóm học sinh có 2 bình chia độ, 100cm3 cát khô, 100cm3 hạt bắp ( đậu….)

III/ Tổ chức hoạt động của học sinh :

1) Đặt vấn đề : Tổ chức tình huống để đặt vấn đề vào bài dạy (7 phút)

GV cầm viên phấn và hỏi học sinh các câu hỏi sau :

- Viên phấn này có thể làm cho nhỏ đi được không? Bằng cách nào?

- Vậy để làm cho viên phấn trở thành nhiều hạt nhỏ thì phải làm cách nào?

- Các hạt phấn này đã nhỏ nhất chưa? Để trả lời câu hỏi này ta tìm hiểu bài hôm nay : Các chất

được cấu tạo như thế nào?

Hoạt động học của học sinhTrợ giúp của giáo viên

Hoạt động 1 : Thông tin về cấu tạo của các chất

(7 phút)TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc

thevinh@yahoo.comGiáo n Vật Lý 849

N¨m Häc 2008 - 2009

Cho một học sinh đọc mục I/.

* GV giải thích : Như vậy hạt phấn chưa phải là

hạt nhỏ nhất cấu tạo nên viên phấn mà còn được

cấu tạo bởi nhiều phân tử phấn vô cùng nhỏ mắt

thường không thể thấy được.

Hoạt động 1 : Thông tin về cấu tạo của các * Giới thiệu thí nghiệm mô hình và cho học sinh

chất

làm C1

(7 phút)

HS theo dõi bạn đọc trong SGK.Hoạt động 2 : Tìm hiểu giữa các phân tử có

khoảng cách hay không? (18 phút)

HS thí nghiệm theo nhóm và thảo luận tìm

ra câu trả lời.

HS cả lớp quan sát.

HS thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời.Hoạt động 2 : Tìm hiểu giữa các phân tử có

khoảng cách hay không? (18 phút)Hoạt động 3 : Vận dụng ( 12 phút)

* Làm thí nghiệm hỗn hợp cát và mè.

HS trả lời cá nhân.

* Cho học sinh làm C2.

HS trả lời cá nhân.

HS trả lời cá nhân.

* Cho học sinh làm C3.

2) Dặn dò (1 phút)

* Cho học sinh làm C4.

- Đọc mục Có thể em chưa biết trang 70

* Cho học sinh làm C5.

SGK.PHẦN GHI BẢNG

Bài 19 : CÁC CHẤT ĐƯC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?

I/ Các chất có được cấu tạo từ những hạt riêng biệt không?

• Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là nguyên tử và phân tử.

• Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

II/ Giữa các phân tử có khoảng cách hay không?

1) Thí nghiệm mô hình : C1

2) Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách : C2TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc

thevinh@yahoo.com50

Giáo n Vật Lý 8

N¨m Häc 2008 - 2009

III/ Vận dụng : C3 , C4 , C5.

IV/ Ghi nhớ : Trang 70 SGK.

__________________________________________________Tiết 23

Ngày soạn :

NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?

Ngày dạy :

I/ Mục tiêu :

1) Kiến thức

• Giải thích được chuyển động Brown.

• Chỉ ra được sự tương tự giữa chuyển động của quả bóng khổng lồ do vô số học sinh xô đẩy

từ nhiều phía và chuyển động Brown.

• Nắm được rằng khi nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt

độ của vật càng cao.

• Giải thích được tại sao khi nhiệt độ càng cao thì hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh.

2) Kỹ năng

• Có kỹ năng phân tích hình ảnh mô hình và vận dụng vào hiện tượng.

3) Thái độ :

• Có tinh thần học tập độc lập.

II/ Chuẩn bò : Giáo viên phóng lớn hình vẽ hiện tượng khuếch tán 20.4, 2 cốc thuỷ tinh, nước

lạnh, nước nóng, thuốc tím.

III/ Tổ chức hoạt động của học sinh :

1) Kiểm tra 10 phút

GV phát đề cho học sinh làm bài trên giấy.

2) Đặt vấn đề : Nêu tình huống để đặt vấn đề vào bài dạy (3 phút)

GV nêu hiện tượng sau :

- Trong một góc phòng có để một chai đựng xăng quên không đậy nắp. Một lúc sau, mọi người

trong phòng sẽ nói như thế nào?

- Vì sao người ngồi ở xa nhất cũng ngửi thấy mùi xăng?

- Sau đây ta tìm hiểu xem các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên các chất có thêm nhửng tính chất gì.TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc

thevinh@yahoo.comGiáo n Vật Lý 851N¨m Häc 2008 - 2009Hoạt động học của học sinh

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động 1 : Tìm hiểu thí nghiệm Brown và rút

ra kết luận (15 phút)

HS theo dõi bạn đọc trong SGK

* Cho một học sinh đọc mục I/.

* Giới thiệu hình ảnh mô hình như hình

20.1.

HS thảo luận nhóm.

HS cử đại diện trong nhóm trả lời.

Hoạt động 2 : Tìm hiểu sự quan hệ giữa chuyển

động của phân tử và nhiệt độ. ( 5 phút)

HS theo dõi bạn đọc trong SGK.

Hoạt động 3 : Vận dụng (10 phút)

HS trả lời cá nhân.

HS trả lời cá nhân.

HS trả lời cá nhân.

HS trả lời cá nhân.

* Cho học sinh thảo luận C1, C2, C3.

* Cho học sinh trả lời.

* Cho một học sinh đọc III/.

* Treo hình phóng lớn lên bảng và cho

học sinh làm C4.

* Cho học sinh làm C5.* Cho học sinh làm C6.

* Làm thí nghiệm C7 và cho học sinh giải

thích hiện tượng.

3) Dặn dò (2 phút)

- Đọc mục “Có thể em chưa biết” trang 73SGK.

- Ở nhà, lấy một miếng sắt nhỏ. Hãy nghó ra một vài cách để làm miếng sắt thay đổi nhiệt độ.TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc

thevinh@yahoo.com52

Giáo n Vật Lý 8

N¨m Häc 2008 - 2009

______________________________________________________

PHẦN GHI BẢNG

I/ Thí nghiệm Brown :

II/ Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng :

C1 , C2 ,

C3 : Các phân tử nước chuyển động hỗn độn chạm vào các hạt phấn hoa làm các hạt phấn hoa

chuyển động.

III/ Chuyển động phân tử và nhiệt độ :

IV/ Vận dụng :

C4 , C5 , C6 , C7.

V/ Ghi nhớ : Trang 73SGK.

_____________________________________________________Tuần :24

Soạn

Ngày dạyNHIỆT NĂNGI.

Mục tiêu :

1.Kiến thức :

• -Phát biểu dược đònh nghóa nhiệt năng , mối liên hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của vật

• -Tìm ví dụ về thực hiện cong và truyền nhiệt

• -Phát biểu được đònh nghóa nhiệt lượng và đơn vò nhiệt lượng

2.KĨ năng :

3.Thái độ :

II. Chuẩn bò

1.Giáo viên : Một quả bóng cao su , một miếng kim loại ,một phích nước nóng , một cốc thuỷ tinh .

2.Học sinh : Xem trước b ở nhà

III. .Hoạt động dạy học

Hoạt động của trò

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới

-Hai em lần lượt lên bản trả lời

Bài cũ

-Hs khác tập trung chú và nhận xét

Hs 1 :Hãy nêu nộ dung về cấu tạo nguyên tử

Hs 2 :làm bài tập số 2;3 SBT

-Nghe nội dung GV thông báo

Giới thiệu bài mới :Hiện tượng quả bóng rơi có

vẽ vi phạm đònh luật bảo toàn và chuyển hoá

năng lượng . Như đònh luật này là đònh luật têt

-Có thể đề xuất phương án giải quyết

đối đúng nên cơ năng của vật không thể biến đi

dâu được .Nó phải được chuyển hoá thàh các

dạng năng lượng khác

Hoạt động 2 ( phút )Tìm hiểu về nhiệt năng

- Thu thập thông tin và ghi vở :

-GV : Xây dựng khái niệm nhiệt năng ( ThôngTrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc

thevinh@yahoo.com53

Giáo n Vật Lý 8

N¨m Häc 2008 - 2009

*Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên báo khái niệm )

vật gọi là nội năng của vật

y/c hs tìm mối liên hệ giữa nhiệt năng và nhiệt

-Tìm mối liên hệ giữa động năng và thế năng : độ của vật

*Nhiệt độ cuảa vật càng cao thì các phân tử

- Làm như thế nào để biết được nhiệt năng của

cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và

một vật tăng hay giảm

nhiệt độ của vật càng lớn

Hoạt động 3 ( phút )Các cách làm thay đổi nhiệt năng cảu vật

Thảo luận nhóm về các cách làm biến đổi nội -Hướng dẫn và theo dõi các làm thí nghiệm về

năng cuả vật

các cách làm biến đổi nội năng cuả vật

- Thảo luận nhóm : C1,C2 :Tuỳ thuộc vào học -GV ghi các ví dụ hs đưa ra lên bảng và hướng

sinh

dẫn HS phân tích để có thể qui chúng về hai loại

*Hai cách làm biến đổi nội năng của vật đó là biến đổi nội năng của vật đó là truyền nhiệt và

truyền nhiệt và thực hiện công

thực hiện công

*Truyền nhiệt :Cách làm thay đổi nhiệt năng

- y/c hs trả lời C1,C2

của vật màkhông cần thực hiện công gọi là

truyền nhiệt

Hoạt động 4 ( phút )Tìm hiểu nhiệt lượng

-Ghi vở :

- Thông báo đònh nghóa nhiệt lượng và đơn vò

-Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hoặc được nhiệt lượng

hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt

- Vì sao đơn vò của nhiệt lượng là jun

được gọi là nhiệt lượng

- Để cho HS hiểu độ lớn của 1 J GV thông

- Ký hiệu nhiệt lượng bằng chữ Q . Đơn vò

báo :Muốn cho 1 g nước nóng lên 10C thì phải

nhiệt lượng là Jun (J)

cần một nhiệt lượng gần 4 jun

Hoạt động 5 ( phút ) Vận dụng

-C3: Nhiệt năng của miếng đồng giảm , của

-Yêu cầu hs làm việc cá nhân trả lời C3;C4;C5

nước tăng . đây là sự truyền nhiệt

-Hướng dẫn HS Trả lời C3;C4;C5

-Gọi một hs đọc lệnh C3

-Gọi một hs khác trả lời câu hỏi

- y/c hs khác nhận xét nội dung trả lời của bạn

-C4 :Từ cơ năng sang nhiệt năng đây là sự thực - GV: Chốt lại đáp án đúng và cho các em ghi vở

hiện công

-Gọi một hs đọc lệnh C4

-Gọi một hs khác trả lời câu hỏi

- y/c hs khác nhận xét nội dung trả lời của bạn

-C5:Một phần cơ năng đã biến thành nhiệt

-GV: Chốt lại đáp án đúng và cho các em ghi vở

năng của không khí gần quả bóng

-Gọi một hs đọc lệnh C5

-Gọi một hs khác trả lời câu hỏi

- y/c hs khác nhận xét nội dung trả lời của bạn

- GV: Chốt lại đáp án đúng và cho các em ghi vở

Hoạt động 6 ( phút ) hướng dẫn dặn dò

-Đọc phần ghi nhớ

Củng cố :y/c một vài học đọc phần ghi nhớ SGK

Hướng dẫn :Gợi ý cho hs trả lời câu hỏi cuối bài

-Thu thập thông tin hướng dẫn của giáo viên

học -B tập SBT

và tham gia cùng với lớp trả lời câu hỏi SGK

Dặn dò : Về nhà

- Trả lời câu hỏi SGK trang

+ Đọc trước bàiTrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc

thevinh@yahoo.comXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (84 trang)

×