1. Trang chủ >
  2. Lớp 8 >
  3. Vật lý >

Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1007.83 KB, 84 trang )


Trêng THCS Ngäc LiªnGi¸o ¸n: VËt lÝ 8hoặc được hay mất bớt đi trong quá trình - Vì sao đơn vò của nhiệt lượng là jun

truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng

- Để cho HS hiểu độ lớn của 1 J GV thông

- Ký hiệu nhiệt lượng bằng chữ Q .

báo :Muốn cho 1 g nước nóng lên 10C thì

Đơn vò nhiệt lượng là Jun (J)

phải cần một nhiệt lượng gần 4 jun

Hoạt động 5 ( phút ) Vận dụng

-C3: Nhiệt năng của miếng đồng giảm , -Yêu cầu hs làm việc cá nhân trả lời

của nước tăng . đây là sự truyền nhiệt

C3;C4;C5

-Hướng dẫn HS Trả lời C3;C4;C5

-Gọi một hs đọc lệnh C3

-Gọi một hs khác trả lời câu hỏi

-C4 :Từ cơ năng sang nhiệt năng đây là - y/c hs khác nhận xét nội dung trả lời của

sự thực hiện công

bạn

- GV: Chốt lại đáp án đúng và cho các em

ghi vở

-C5:Một phần cơ năng đã biến thành

-Gọi một hs đọc lệnh C4

nhiệt năng của không khí gần quả bóng -Gọi một hs khác trả lời câu hỏi

- y/c hs khác nhận xét nội dung trả lời của

bạn

-GV: Chốt lại đáp án đúng và cho các em

ghi vở

-Gọi một hs đọc lệnh C5

-Gọi một hs khác trả lời câu hỏi

- y/c hs khác nhận xét nội dung trả lời của

bạn

- GV: Chốt lại đáp án đúng

Hoạt động 6 ( phút ) hướng dẫn dặn dò

-Đọc phần ghi nhớ

Củng cố :y/c một vài học đọc phần ghi

nhớ SGK Hướng dẫn :Gợi ý cho hs trả lời

-Thu thập thông tin hướng dẫn của giáo câu hỏi cuối bài học -B tập SBT

viên và tham gia cùng với lớp trả lời

Dặn dò : Về nhà

câu hỏi SGK

- Trả lời câu hỏi SGK trang

+ Đọc trước bàiNgµy so¹n :

Ngµy thùc hiªn:

66Trêng THCS Ngäc Liªn

Tiết 26:Gi¸o ¸n: VËt lÝ 8

DÉn nhiƯtI/ MỤC TIÊU :

1.Kiến thức:

• Tìm được ví dụ thực tế về sự dẫn nhiệt

• So sánh được tính dẫn nhiệt của chất rắng , lỏng , khí

2.Kó năng :

• Thực hiện được thí nghiệm về sự dẫn nhiệt , các thí nghiệm chứng tỏ sự

dẫn nhiệt kém của chất khí và chất lỏng

3.Thái độ :

II/ Chuẩn bò

1.Giáo viên : Các dụng dụng thí nghiệm như hình 22.1-22.2-22.3-22.4SGK

( 1bộ giáo viên – và5bộ cho hs )

2.học sinh :Xem trước bài ở nhà

C.Hoạt động dạy học

Trợ giúp của GV

Hoạt động của trò

Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới

Bài cũ

-Hai em lần lượt lên bảng trả lời

Giới thiệu bài mới :Có mấy hình thức truyền -Hs khác tập trung chú và nhận xét

nhiệt  bài mới

-Nghe nội dung GV thông báo

-Có thể đề xuất phương án giải quyết

Hoạt động 2 ( phút )Tìm hiểu về dẫn nhiệt

- GV tiến hành làm thí nghiệm hình 22.1

-Quan sát thí nghiệm hình 22.1 SGK

SGK

-Trả lời C1 ; C2 ;C3

- Hướng dẫn hs trả lời

C1: nhiệt đã được truyền đến sáp và

-C1

làm cho sáp chảy ra .

C2:Theo thứ tụ từ a,b,c, d,e

C3: Nhiệt được truyền từ đấu A đến

đầu B của thành đồng .

- Tìm ví dụ về sự dẫn nhiệt đồng thời

phân tích sự đúng sai của ví dụ này

Y/c hs tìm ví dụ về sự dẫn nhiệt đồng thời

phân tích sự đúng sai của ví dụ này

Hoạt động 3 ( phút ) Tìm hiểu về tính dẫn nhiệt của các chất

- GV tiến hành làm thí nghiệm hình 22.2

- Quan sát thí nghiệm

SGK

-Hoạt động nhóm trả lời C4-5

- Hướng dẫn hs trả lời C4-C5

C4:Không .kim loại dẫn nhiệt tốt hơn

67Trêng THCS Ngäc LiªnGi¸o ¸n: VËt lÝ 8thuỷ tinh

C5:Trong ba chất này đồng dẫn

nhiệt tốt nhất , thuỷ tinh dẫn nhiệt

kém nhất .

-Nhóm khác nhận xét nội dung trả

lời

-Thu thập thông tin và ghi vở

- Quan sát thí nghiệm

-Y/c đại diện nhóm trả lời câu hỏi C4-5

-Hoạt động nhóm trả lời C6 :Không

-Y/c nhóm khác nhận xét nội dung trả lời

chất lỏng dẫn nhiệt kém .

-GV : chốt lại nội dung trả lời và cho các ghi

-Nhóm khác nhận xét nội dung trả

vở

lời

- GV tiến hành làm thí nghiệm hình 22.3

-Thu thập thông tin và ghi vở

SGK

- Quan sát thí nghiệm

-Hướng dẫn hs trả lời C6

-Hoạt động nhóm trả lời C7 :Không

-y/c đại diện nhóm trả lời câu hỏi C6

chất khí dẫn nhiệt kém

-y/c nhóm khác nhận xét nội dung trả lời

-Nhóm khác nhận xét nội dung trả

-GV : chốt lại nội dung trả lời và cho các ghi

lời

vở

-Thu thập thông tin và ghi vở

- GV tiến hành làm thí nghiệm hình 22.4

SGK

-Hướng dẫn hs trả lời C7-y/c đại diện nhóm trả lời câu hỏi C7-y/c nhóm khác nhận xét nội dung trả lời

-GV : chốt lại nội dung trả lời và cho các ghi

vở

Hoạt động 4 ( phút ) Vận dụng

- Hướng dẫn hs trả lời phần vận dụng SGK

-Yêu cầu hs làm việc các nhân trả lời phần

- hs làm việc các nhân trả lời phần

68Trêng THCS Ngäc LiªnGi¸o ¸n: VËt lÝ 8vận dụng

vận dụng

-Gọi một trò đọc đề bài (lệnh C 8)

-Gọi hs khác nhận xét nội dung trả lời của

C8:Tuỳ thuộc vào hs

bạn

-GV: thống nhất nội dung trả lời và cho ghi

vở

C9:Vì kim loại dẫn nhiệt tốt còn sứ

-Yêu cầu hs làm việc các nhân trả lời phần

dẫn nhiệt kém

vận dụng

-Gọi một trò đọc đề bài (lệnh C9 )

-Gọi hs khác nhận xét nội dung trả lời của

C10 :Vì không khí ở giữa hai lớp áo

bạn

mỏng dẫn nhiệt kém

-GV: thống nhất nội dung trả lời và cho ghi

C11:Mùa đồng ,để tạo ra các lớp

vở

không khí dẫn nhiệt kém giữa các

-Yêu cầu hs làm việc các nhân trả lời phần

lông chim

vận dụng

C12:Vì kim loại dẫn nhiệt tốt .

-Gọi một trò đọc đề bài (lệnh C10 )

Những ngày tết , nhiệt độ bên ngoài

-Gọi hs khác nhận xét nội dung trả lời của

thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên khi sơ

bạn

vào kim loại , nhiệt từ cơ thể truyền

-GV: thống nhất nội dung trả lời và cho ghi

vào kìm loại , và phân tán trong kim

vở

loại nhanh nên ta camả thấy lạnh ,

-Yêu cầu hs làm việc các nhân trả lời phần

ngược lậi những ngày nóng nhiệt độ

vận dụng

bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể

-Gọi một trò đọc đề bài và (lệnh C11 )

nên nhiệt độ thừ kim loại truyền vào

-Gọi hs khác nhận xét nội dung trả lời của

cơ thể nhanh và ta có cảm giác lạnh

bạn

-GV: thống nhất nội dung trả lời và cho ghi

vở

-Yêu cầu hs làm việc các nhân trả lời phần

vận dụng

-Gọi một trò đọc đề bài (lệnh C12 )

-Gọi hs khác nhận xét nội dung trả lời của

bạn

-GV: thống nhất nội dung trả lời và cho ghi

vở

Hoạt động 5 ( phút ) Củng cố – hướng dẫn dặn dò

Đọc phần ghi nhớ

Củng cố :y/c một vài học sinh đọc phần ghi

nhớ SGK .Hướng dẫn :Gợi ý cho hs trả lời

-Thu thập thông tin hướng dẫn của

câu hỏi cuối bài học -B tập SBT

giáo viên và tham gia cùng với lớp

Dặn dò : Về nhà

69Trêng THCS Ngäc LiªnGi¸o ¸n: VËt lÝ 8+ Đọc trước bàitrả lời câu hỏi SGKNgµy so¹n :

Ngµy thùc hiªn:Tiết 27 :

Đối lưu – Bức Xạ Nhiệt

I/ Mục tiêu :

1.Kiến thức :

• -Nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và trong chất khí

• -Biết đối lưu xẩy ra trong môi trường nào và không xẩy ra trong môi

trường nào

• -Tìm được ví dụ về sự bức xạ nhiệt

• -Nêu được hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn , lỏng khí , chân

không

2.Kó năng :Rèn Kỹ năng quan sát hiện tượng và so sánh sự khác nhau giữa các hiện

tượng

3.Thái độ : Có tinh thần tương tác nhóm

II/ Chuẩn bò

1.Giáo viên : Dụng cụ thí nghiệm như hình 23.2; 23.3; 23.4; 23.5 SGK , bếp dầu ;

phích nước nóng , tranh vẽ cái phích

2.học sinh : Xem trước bài

C.Hoạt động dạy học

C. Hoạt động dạy học

Trợ giúp của GV

Hoạt động của trò

Hoạt động 1(4 phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới

Bài cũ

Hs 1 : Hãy so sánh mức độ dẫn nhiệt của -Hai em lần lượt lên bản trả lời

các chất rắn , lỏng khí ?

-Hs khác tập trung chú và nhận xét

Hs 2 : Dẫn nhiệt là hình thức truyền

-Nghe nội dung GV thông báo

nhiệt của chất nào ?

-Có thể đề xuất phương án giải quyết

Giới thiệu bài mới : Như trong SGK

Hoạt động 2 ( 15 phút )Tìm hiểu hiện tượng đối lưu

- y/c làm việc theo nhóm

-các nhóm làm thí nghiệm như hình 23.2

-Hướng dẫn các nhóm làm thí nghiệm

SGK

70Trêng THCS Ngäc Liªn

như hình 23.2 SGKGi¸o ¸n: VËt lÝ 8

-trả lời C1 ; C2 ; C3

C1: Di chuyển thành dòng

C2:Lớp nước ở dưới nóng lên , nở ra

trọng lượng riêng của nó trở nên nhỏ hơn

trọng lượng của lớp nước lạnh ở trên .do

đó lớp nước nóng nổi lên trên , lớp nước

lạnh chìm xuống dưới tạo thành dòng đối

lưu

C3:Nhờ nhiệt kế-Căn cứ vào kết quả thí nghiệm y/c các

em trả lời C1 ; C2 ; C3

-Mời đại diện nhóm trả lời câu trả và

nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét chung và cho ghi vở

Hoạt động 3 (5 phút ) Vận dụng

-GV Làm thí nghiệm 23.3 SGK

- Quan sát thí nghiệm của GV và hoạt

-y/c các nhóm quan sát thí nghiệm

động nhóm trả lời câu hỏi

-Căn cứ vào kết quả thí nghiệm y/c các

C4:Giải thích tương tự như C2:

nhóm hs thảo luận nhóm tra lời C4;

C5:Để phân biệt ở dưới nóng lên trước đi

C5 ;C6

lên ( vì trong lượng giảm ) phần ở trên

chưa đun nóng đi

xuống tạo thành dòng đối lưu

C6:Không vì trong chân không và trong

các chất rắn không thể tạo thành dòng

đối lưu-GV : Chốt lại nội dung trả lời và cho hs

ghi vở

Hoạt động 4 (10 phút )Tìm hiểu về hiện tượng bức xạ nhiệt

GV Làm thí nghiệm 23.4 SG

-Quan sát thí nghiệm của GV và trả lời

-y/c các nhóm quan sát thí nghiệm

câu hỏi SGK

-Căn cứ vào kết quả thí nghiệm y/c các

C7: Không khí trong bình đã nóng lên và

nhóm hs thảo luận nhóm trả lời C7; C8

nở ra

C8:Không khí trong bình đã lạnh đi .

Miếng gỗ đã ngăn không cho nhiệt

71Trêng THCS Ngäc LiªnGi¸o ¸n: VËt lÝ 8

truyền từ đèn sang bình . Điều này chứng

tỏ nhiệt đã truyền từ đèn sang bình theo

một đường thảng .

C9 : không khí không dẫn nhiệt vì không

khí dẫn nhiệt kém , cũng không phải là

đối lưu vì nhiệt được truyền theo đường

thẳng

*Bức xạ nhiệt là hiện tượng truyền nhiệt

bằng các tia đi thẳng . Bức Xạ nhiệt có

thể xẩy ra ở trong chân không-GV : chốt lại nội dung trả lời và cho hs

ghi vở

GV Làm thí nghiệm 23.5 SGK

-y/c các nhóm quan sát thí nghiệm

-Căn cứ vào kết quả thí nghiệm y/c các

nhóm hs thảo luận nhóm tra lời C9

-GV : chốt lại nội dung trả lời và cho hs

ghi vở

 GV thông báo đònh nghóa bức xạ

nhiệt và khả năng hấp thu nhiệt

Hoạt động 5 (5 phút ) Vận dụng

-Yêu cầu hs làm việc các nhân trả lời

Làm việc cá nhân trả lời bài tập vận

phần vận dụng

dụng

- Lần lượt hướng dẫn hs làm bài tập

C10: Để tăng khảnăng hấp thụ tia nhiệt

C10 ; C11; C12 phần vận dụng

C11: Để giảm hấp tụ tia nhiệt

+ Gọi hs đọc đề bài

C12:

+ yêu cầu các em làm việc cá nhân trả

Chất

Rắn

Lỏng Khí

Chân

lời

không

+ Mời một vài hs khác nhân xét nội dung Hình

Dẫn

Đối

Đối

Bức

trả lời cảu bạn mình

thức

nhiệt lưu

lưu

xạ

- GV : Chốt lạ và cho ghi vở

truyền

nhiệt

nhiệt

chủ

yếu

Hoạt động 6 (5 phút )Củng cố -hướng dẫn – dặn dò

Gợi ý cho hs trả lời câu hỏi cuối bài học -Đọc phần ghi nhớ

-B tập SBT

-Về nhà làm bài tập SGKtừ C1 C12

-Thu thập thông tin hướng dẫn của giáo

SBT

viên và tham gia cùng với lớp trả lời câu

72Trêng THCS Ngäc LiªnGi¸o ¸n: VËt lÝ 8-Đọc trước bài công thức tính nhiệt lượng hỏi SGKtiết 28

Ngày sọan :

Ngày kiểm tra :KIỂM TRA 1 tiếtI/ MỤC TIÊU:

- Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức của HS trong chương

Qua kết quả học tập của Hs Giáo viên sẽ điều chỉnh phương pháp dạy học và tổ chức

hoạtđộng học của Hs cho phù hợp

- Thái độ : Hs làm bài nghiêm túc, tính toán chính xác,cẩn thận.

II/ CHUẨN BỊ:

- Gv chuẩn bò đề thi ( Hiểu: 4 đ, biết 3đ, vận dụng 3đ)

73Trêng THCS Ngäc LiªnGi¸o ¸n: VËt lÝ 8- Hs : ôn tập

III/ TỔ CHỨC KIỂM TRA: Theo THỜI KHÓA BIỂU74Trêng THCS Ngäc Liªntiết 29

Ngày sọan :

Ngày dạyGi¸o ¸n: VËt lÝ 8CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯNGI. Mục tiêu :

1.Kiến thức:

• Kể được các yếu tố quyết đònh đến nhiệt lượng của một vật cần thu vào để nóng lên

• Viết được công thức tính nhiệt lượng , kể được tên , các đơn vò của các đại lượng có mặt

trong công thức

• Mô tả được thí nghiệm và xử lý được bảng kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ

thuộc vào khối lượng , nhiệt độ , chất làm vật

2.Kó năng : Rèn kỹ năng áp dụng công thức tính toán các bài tập đơn giản

3.Thái độ : Có tinh thấn tương tác nhóm

75Trêng THCS Ngäc LiªnGi¸o ¸n: VËt lÝ 8II. Chuẩn bò

1.Giáo viên : Dụng cụ thí nghiệm như trong bài học , vẽ to 3 bảng kết quả của 3 thí

nghiệm

2.Học sinh : Xem trước bài học

III. Hoạt động dạy học

Trợ giúp của GV

Hoạt động của trò

Hoạt động 1(3 phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới

Bài cũ

Hs 1 :

-Hai em lần lượt lên bản trả lời

Hs 2 :

-Hs khác tập trung chú và nhận xét

Giới thiệu bài mới :

-Nghe nội dung GV thông báo

-Có thể đề xuất phương án giải quyết

Hoạt động 2 (5phút )Thông báo nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vaò những yếu

tố nào ?

-Tổ chức cho hs xử lý kết quả thí nghiệm

- Thu thập thông tin

- Hãy dự đoán xem nhiệt lượng của vật thu

-Dự đoán xem nhiệt lượng của vật thu vào phụ

vào phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

thuộc vào những yếu tố nào ?

- Thông qua dự đoán của hs GV phân tích

- Nghe GV phân tích những ví dụ đúng, sai

những yếu tố nào là hợp lý ,những yếu tố nào

là không hợp lý

Hoạt động 3 ( 5phút )Tìm hiểu mối liên hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và khối lượng

của vật

-Hướng dẫn hs thảo luận C1 ; C2

-Nếu cóthời gian có thể cho các nhóm tiến

hành làm thí nghiệm này

- Nếu không đủ thời gian thì GV thông báo

- Các nhóm thảo luận thảo luận C1 ; C2

ngay kết quả TN này để hs thảo luận

Hoạt động 4 (5 phút ) Tìm hiểu mối liên hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và và độ tăng

nhiệt độ

-Hướng dẫn hs thảo luận C3 ; C4 ;C5

- GV thông báo ngay kết quả TN này để hs

- Các nhóm thảo luận thảo luận trả lời C3 ; C4;C5

thảo luận về kết quảthí nghiệm

Hoạt động 5 (5 phút ) Tìm hiểu mối liên hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên với chất làm

vật

-GT: Bảng kết quả thí nghiệm

-Thu thập thông tin

-Hướng dẫn hs trả lời C6 ;C7

-Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi SGK C6; C7

Hoạt động 6 ( 8phút )Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng

GV: Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng

-Ghi công thức vào vở

Q = m . c .∆ t

Q = m . c .∆ t

GV: nêu rõ tên và các đại lượng có mïăt trong

m: Khối lượng (kg )

công thức

c:Nhiệt dung riêng (J/kg.K) .

∆ t : Độ tăng nhitệ độ (0C )

Q:Nhiệt lượng thu vào ( J)

Hoạt động 7( 8phút ) Củng cố , hướng dẫn dặn dò

-Yêu cầu hs làm việc các nhân trả lời phần

C8:

76Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (84 trang)

×