1. Trang chủ >
  2. Lớp 8 >
  3. Vật lý >

Cụng thc tớnh ỏp sut

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (640.9 KB, 96 trang )


Giỏo ỏn Vt lớ 2008-2009Giảng: 8a./10 /2008 8b./10 /2008- 8c./10 /2008- 8d./10 /2008Tiết8Bi 8:P SUT CHT LNG BèNH THễNG NHAU

I.Mục tiêu:

*Kiến thức:

- Mụ ta c TN chng to s tn tai cua ap suõt tronglũng chõt long.

- Viờt c cụng thc tinh ap suõt chõt long, nờu c tờn va n vi cua cac ai

lng co trong cụng thc.

* Kĩ năng:

- Võn dng c cụng thc tinh ap suõt chõt long ờ giai cac bai tõp n gian.

- Nờu c nguyờn tc binh thụng nhau va dựng no ờ giai thich mụt sụ trng

hp thng gp.

-Rốn luyờn k nng thc hiờn thi nghiờm.

* Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc , yêu thích bộ môn.

II. Chuẩn bị:

- GV: SGK, SGV, SBT, bài soạn.

- HS: Mi nhom 1binh tr co ay C va cac l A, B thanh binh co bit mang cao

su mong (H 8.3 SGK).

- Mụt binh tr thuy tinh co a D tach ri dựng lam ay (H 8.4 SGK).

- Mụt binh thụng nhau (H 8.6 SGK).

III. Các hoạt động dạy và học:

1.Kiểm tra: 5Giỏo ỏn Vt lớ 2008-2009a. Ap suõt la gi? Viờt cụng thc tinh ap suõt n vi cua no?

Bai tõp 7.5 SBT.

*Đáp án:

áp suất là dộ lớn xủa áp lực trên một dơn vị diện tích bị ép.

p=F

Strong o:F la ap lc tac dng lờn mt bi ep, S la diờn tich mt bi ep, p la ap suõt.

* n vi cua ap suõt:

Nờu F (N), S (m 2 ) thi p (N/m 2 hay pa)

1 N/m 2 = 1pa.

Bai tõp 7.5 SBT:

P= 1,7.10 4 N/m 2

S= 0,03m 2

F=?

GiảiTrọng lợng của ngời đó ép lên mặt sàn là:

p=F

F=P.S= 1,7.10 4 . 0,03=510 N= 51 kg

S2. Bài mới:

V: Nh phõn m bai trong SGK. Tai sao khi ln sõu, ngi th ln phai mc

bụ ao ln chiu c ap suõt ln?

Hoạt dộng của thầy

* Hoạt dộng 1: Tìm hiểu

sự tồn tại của áp suất

trong lòng chất lỏng .

10

- Gii thờu dng c TN,

nờu rừ mc ich cua TN.

-Yờu cõu HS d oan

hiờn tng trc khi lam

TN.

-Y/C HS hoat ụng theo

nhom.

-Y/C HS rỳt ra kờt luõn,tra

li cõu C1. C2.

- Nhận xét , chuẩn kiến

thức

* Hoạt động 2: Tìm hiểu

áp suất chất lỏng tác dụng

lên các vật ở trong lòng

của nó. 8

- V:Chõt long co gõy

ra ap suõt trong lũng noHoạt dộng của trò

- Nghe thông tin. gii

thiờu:

- Dng c TN,

-Hoat ụng nhom.

- D oan hiờn tng.

- Tiờn hanh TN ờ kiờm

tra d oan.

- Nhõn xet, rỳt ra kờt

luõn C1. C2.

.- Nghe va quan sat GV

trinh bay va mụ ta..,

- Hoat ụng nhom, thao

luõn va a ra d oan.

- Tiờn hanh TN.Nội dung

I. S tn tai cua ap suõt

trong lũng chõt long

1.TN 1

Nhõn xet:Cac mang cao

su bi biờn dang.

C1 Cac mang cao su bi

biờn dang, chng to chõt

long gõy ap suõt theo

moi phng lờn thanh

binh, ay binh.

C2 Chõt long gõy ra ap

suõt theo moi phng.2 TN 2

C3: Chõt long gõy ra ap

suõt theo moi phng

lờn cac võt trong lũngGiỏo ỏn Vt lớ 2008-2009khụng?

- Mụ ta dng c TN, cho

HS d oan hiờn tng

trc khi lam TN.

Y/cõu HS tra li C3, C4

chon t thich hp ờ iờn

vao ch trụng.

- Chuẩn kiến thức .

* Hoạt động 3;Xây dung

công thức tính áp suất

chất lỏng (5).

-Y/cõu HS da vao cụng

thc tinh ap suõt ó hoc

ờ chng minh cụng

thc tinh ap suõt chõt

long.

- Y/c HS ap dng cụng

thc ờ giai cac bai tõp

n gian.-Thao luõn theo nhom va

nhận xét kết luận cõu C3,

C4.no.

3. Kờt luõn

C4: Chõt long khụng ch

gõy ra ap suõt lờn thnh

binh, ma lờn ca ỏy

binh va cac võt trong

lũng chõt long.

II. Cụng thc tinh ap suõt

chõt

long( SGK)- Chng minh cụng thc

p=h.d.

Gia s co mụt khụi chõt

long hinh tr, diờn tich

ay la S, chiờu cao la h.

Ta co

p=Lu ý: SGK .F P d.V

= =

= d.h.

S S

S- Y/cõu HS nờu c c

iờm quan trong cua ap

-Nờu c iờm quan trong

suõt chõt long

cua ap suõt chõt long.

* Hoạt động 4:Tìm hiểu

nguyên tắc bình thông

nhau: 7

GV gii thiờu binh thụng

nhau,Y/cõu HS d oan

mc nc trong binh s

- Hoat ụng nhom.

trang thai nao?

- Thao luõn va a ra d

Y/cõu HS giai thich d

oan kờt qua TN.

oan cua minh.

- Tiờn hanh lam TN, rỳt

GV gi ý: tai ay binh co ra kờt luõn.

mụt võt D dờ dich chuyờn, - Điờn vao ch trụng.

D chiu t/d cua 2 cụt nc,

D cõn bng khi 2 ap suõt

nay bng nhau, t o =>

ụ cao cua 2 cụt chõt long

ntn?

- Chuẩn kiến thức.

* Hoạt động 5: Vận

dụng 6

- Hoạt dộng cá nhânIII. Binh thụng nhau

C5:

Kờt luõn:

Trong binh thụng nhau

cha cựng mụt chõt long

ng yờn, cac mc chõt

long cac nhanh luụn

cựng mụt ụ cao.IV. Võn dng

C6: ... Vi khi xuụng sõu

thi ap suõt chõt long gõyGiỏo ỏn Vt lớ 2008-2009GV y/cõu HS tra li cac

cõu hoi:

C6, C7, C8, C9

Y/cõu HS khi lam bai

inh lng thi phai ghi

tom tt, ụi n vi thực

hiện giải.

- Chuẩn kiến thức.- Tìm hiểu thông tin

- Phân tích tóm tắt

- Giải

- Nhận xét kết luận.ra cang ln, nờnnờu

khụng mc bụ ao ln thi

con ngi khụng thờ

chiu c ap suõt nay.

C7: Tom tt:

h 1 =1,2m,

h 2 =1,2 - 0,4 = 0,8m,

p 1 =?, p 2 =?

Bai giai:

Ap suõt tai ay va iờm

cach ay 0,4m :

p 1 =h1 .d=1,2.10000 =

12 000(N/m 2 ),

p 2 =h2 .d=0,8.10000 =

8 000(N/m 2 ).

S: 12 000 N/m 2 , 8 000

N/m 2 .

C8: m co vũi cao ng

c nhiờu nc hn.

C9: Da vao nguyờn tc

binh thụng nhau ờ biờt

mc chõt long trong

binh khụng trong suụt.*3.Củng c : 2

-Ap suõt chõt long gõy lờn ay binh, thanh binh va cac võt tronglũng no.

-Cụng thc tinh ap suõt chõt long.

-Nguyờn tc binh thụng nhau....

-Nờu thờm phõn co thờ em cha biờt.

*Vờ nha: Hoc thuục phõn ghi nh. Lam bai tõp t 8.1 8. 6 (SBT). oc thờm

mc Co thờ em cha biờt.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×