1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

Tuần: 22 Bài 19:DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.96 KB, 114 trang )


trình bày kết quả.

- Yêu cầu hs khác nhận

xét.

- Yêu cầu hs đọc và trả

lời C2?- Nhận xét.

- C2: Muốn đèn sáng

cần cọ xát để nhiễm

điện mảnh phim nhựa.

- Nhận xét:

Bóng đèn bút thử điện

- Yêu cầu hs làm nhận sáng khi các điện tích

xét.

dòch chuyển qua nó.

- Dòng điện là dòng các

điện tích dòch chuyển có

hướng.

- Vậy dòng điện là gì?

- Các thiết bò điện hoạt

động khi có dòng điện

chạy qua.

- Vậy các thiết bò điện

hoạt động khi nào?10’7’- Chú ý không tự ý sửa

chữa điện khi chưa biết

các thiết bò điện còn

dòng điện chỵa qua hay

không?

* HĐ 3: Tìm hiểu các

nguồn

điện

thường

dùng.

- Nguồn điện có khả

năng cung cấp dòng điện

cho các thiết bò điện hoạt

động. Mỗi nguồn điện

pin hay ăcquy đều có 2

cực là cực âm (-) và cực

dương (+)

- Gọi hs đọc và trả lời

C3?

* HĐ 4: Mắc mạch điện

đơn giản.

- Treo hình 19.3 cho hs

quan sát.- C2: Muốn đèn sáng

cần cọ xát để nhiễm

điện mảnh phim nhựa.

- Nhận xét:

Bóng đèn bút thử điện

sáng khi các điện tích

dòch chuyển qua nó.

* Kết luận:

- Dòng điện là dòng các

điện tích dòch chuyển có

hướng.II. Nguồn điện.

1. Các nguồn điện

- Ghi nhận.

thường dùng

- Nguồn điện có khả

năng cung cấp dòng điện

cho các thiết bò điện

hoạt động. Mỗi nguồn

điện pin hay ăcquy đều

- C3: Tự làm.

có 2 cực là cực âm (-) và

cực dương (+)

2. Mạch điện có nguồn

- Quan sát.

điện.

Dòng điện chạy trong

- Nghe giới thiệu dụng mạch điện kín bao gồn

cụ và xem.

các thiết bò điện được

- Là thí nghòêm.

nối liền với hai cực của

nguồn điện bằng day

điện.675’- Giới thiệu dụng cụ và

làm mẫu cho hs xem.

- Dòng điện chạy trong

mạch điện khi đóng công

tắc gọi là mạch điện kin.

- Các thiết bò điện được

nối vào đâu?

* HĐ 5: Vận dụng.

- Yêu cầu hs đọc và trả

lời C4, C5, C6?- Vào nguồn điện bằng

dây dẫn.- C4: - Dòng điện là

dòng các điện tích dòch

chuyển có hướng.

- Quạt điện hoạt động

khi có dòng điện chạy

qua.

- Đèn điện sáng khi có

dòng điện chạy qua.

- C5: đen pin, radio,

đồng hồ điện tử, bộ điều

khiển tivi, máy ảnh.

- C6: Làm cho núm của

đinamo quay.4.Củng cố : (3’)

- Dòng điện là gì?

- Nguồn điện có khả năng gì?

- Nguồn điện pin, ắcquy có mấy cực?

5. Dặn dò: (1’)

- Về nhà lại bài, làm bài tập SBT, xem trước bài 20.

- Nhận xét lớp.

6. Rút kinh nghiệm68III. Vận dụng.

- C4: - Dòng điện là

dòng các điện tích dòch

chuyển có hướng.

- Quạt điện hoạt động

khi có dòng điện chạy

qua.

- Đèn điện sáng khi có

dòng điện chạy qua.

- C5: đen pin, radio,

đồng hồ điện tử, bộ điều

khiển tivi, máy ảnh.Tuần: 23

Tiết : 23

Ngày dạy :Bài 20:CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN.

DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠII.Mục tiêu:

- Nhận biết được trong thực tế chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, chất cách

điện là chất khôbg cho dòng điện đi qua.

- Kể tên được một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện ) và vật cách ( vật liệu cách

điện) thường dùng.

- Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các e dòch chuyển có hướng.

- Hình thành kỹ năng quan sát và rút ra kết luận.

- Hình thành kỹ năng làm thí nghiệm.

- Có tinh thần hợp tác trong công việc.

II. Chuẩn bò:

- Bảng phụ ghi kết quả thí nghiệm.

- Hình 20.1

- 1 bóng đèn, nguồn điện 2 pin, 1 công tắc, dây dẫn mỏ kẹp, 1 đoạn dây nhựa, 1 đọan

dây đồng, 1 đọan dây thép, 1 đọan ruột bút chì.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

2. Kiểm tra 15’

Đề

Phần A:Trắc nghiệm (5điểm)

Câu 1:Mỗi nguồn điện có mấy cực

a. Hai cực

b.Bốn cực

c.Năm cực

d.Sáu cực

Câu 2:Vật nhiễm điện dương là vật

a.Mất bớt electron

b.Nhận them electron

c.Khơng mất bớt cũng khơng nhận them.

d.Cả a,b,c đều sai

Câu 3:Đèn bút thử điện sang khi có cái gì chạy qua

a.Nguồn điện

b.Cực dương

c.Cực âm

d.Điện tích

Câu 4:Dòng điện là dòng các điện tích…………………….. có hướng

Câu 5:Nguồn điện có khả năng cung cấp……………….cho các thiết bị điện hoạt động.

Phần B Tự luận (5điểm)

-Câu 1:Hãy kể tên sáu dụng cụ hoặc thiết bị sử dụng nguồn điện là pin?(3đ)

Câu 2:Ở nhiều xe đạp có một bộ phận là nguồn điện gọi là đinamơ tạo ra dòng điện thắp

sang đèn.Hãy cho biết làn thế nào để nguồn điện này hoạt động thắp sang?(2đ)

3. Bài mới

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

2’ *HĐ1 : Tổ Chức Tình

69Huống Học Tập.

- Dòng điện trong gia đình

nếu chạy qua trực tiếp cơ

thể người sẽ rất nguy

hiểm tới tính mạng. Vì

vậy tất cả các dụng cụ

thiết bò dùng điện đều

phải chế tạo đảm bảo an

toàn cho người sử dụng

chúng gồm bộ phận dẫn

điện và bộ phận cách

điện.

* HĐ 2: Xát đònh chất

10’ dẫn điện và chất cách

điện.

- Yêu cầu hs đọc mục I.

- Chất dẫn điện là gì?

- Khi nào chất dẫn điện

được làm vật liệu dẫn

đòên.- Đọc mục 1.

- Chất dẫn điện là chất

cho dòng điện chạy qua.

Gọi là vật liệu dẫn điện

khi được dùng để làm các

vật hay bộ phận dẫn điện.

- Chất cánh điện là chất

không cho dòng điện chạy

qua. Gọi là vật liệu cách

điện khi được dùng để làm

các vật hay bộ phận cách

- Chất cách điện là gì?

- Khi nào chất cách điện điện.

được làm vật liệu cách - Đọc C1.

C1: - Các bộ phận dẫn

đòên.

điện là : dây tóc, dây trục,

2 đầu dây đèn, 2 chốt

cắm, lõi dây.

- Các bộ phận cách điện

- Yêu cầu hs đọc C1.

- Yêu cầu các nhóm là là: trụ thuủy tinh, thủy tinh

đen, vỏ nhựa, phích cắm,

C1.

vỏ dây.

- Trình bày.

- Nhận xét.

70I. Chất dẫn điện và chất

cách điện.

- Chất dẫn điện là chất

cho dòng điện chạy qua.

Gọi là vật liệu dẫn điện

khi được dùng để làm các

vật hay bộ phận dẫn điện.

- Chất cánh điện là chất

không cho dòng điện chạy

qua. Gọi là vật liệu cách

điện khi được dùng để làm

các vật hay bộ phận cách

điện.

C1: - Các bộ phận dẫn

điện là : dây tóc, dây trục,

2 đầu dây đèn, 2 chốt

cắm, lõi dây.

- Các bộ phận cách điện

là: trụ thuủy tinh, thủy tinh

đen, vỏ nhựa, phích cắm,

vỏ dây.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×