1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

Tuần: 23 Bài 20:CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.96 KB, 114 trang )


Huống Học Tập.

- Dòng điện trong gia đình

nếu chạy qua trực tiếp cơ

thể người sẽ rất nguy

hiểm tới tính mạng. Vì

vậy tất cả các dụng cụ

thiết bò dùng điện đều

phải chế tạo đảm bảo an

toàn cho người sử dụng

chúng gồm bộ phận dẫn

điện và bộ phận cách

điện.

* HĐ 2: Xát đònh chất

10’ dẫn điện và chất cách

điện.

- Yêu cầu hs đọc mục I.

- Chất dẫn điện là gì?

- Khi nào chất dẫn điện

được làm vật liệu dẫn

đòên.- Đọc mục 1.

- Chất dẫn điện là chất

cho dòng điện chạy qua.

Gọi là vật liệu dẫn điện

khi được dùng để làm các

vật hay bộ phận dẫn điện.

- Chất cánh điện là chất

không cho dòng điện chạy

qua. Gọi là vật liệu cách

điện khi được dùng để làm

các vật hay bộ phận cách

- Chất cách điện là gì?

- Khi nào chất cách điện điện.

được làm vật liệu cách - Đọc C1.

C1: - Các bộ phận dẫn

đòên.

điện là : dây tóc, dây trục,

2 đầu dây đèn, 2 chốt

cắm, lõi dây.

- Các bộ phận cách điện

- Yêu cầu hs đọc C1.

- Yêu cầu các nhóm là là: trụ thuủy tinh, thủy tinh

đen, vỏ nhựa, phích cắm,

C1.

vỏ dây.

- Trình bày.

- Nhận xét.

70I. Chất dẫn điện và chất

cách điện.

- Chất dẫn điện là chất

cho dòng điện chạy qua.

Gọi là vật liệu dẫn điện

khi được dùng để làm các

vật hay bộ phận dẫn điện.

- Chất cánh điện là chất

không cho dòng điện chạy

qua. Gọi là vật liệu cách

điện khi được dùng để làm

các vật hay bộ phận cách

điện.

C1: - Các bộ phận dẫn

điện là : dây tóc, dây trục,

2 đầu dây đèn, 2 chốt

cắm, lõi dây.

- Các bộ phận cách điện

là: trụ thuủy tinh, thủy tinh

đen, vỏ nhựa, phích cắm,

vỏ dây.- Đọc thí nghiệm.

- Nghe hướng dẫn.

- Yêu cầu các nhóm trình

bày kết quả thì nghiệm.

- Yêu cầu hs nhận xét kết

quả của các nhòm.

- Yêu cầu hs đọc thí

nghiệm.

- Hướng dẫn cách làm thí

nghiệm.

- Yêu cầu các nhóm nhận

dụng cụ và làm TN.

- Yêu cầu các nhóm trình

bày kết quả thì nghiệm.

- Yêu cầu hs nhận xét kết

quả của các nhòm.

- Yêu cầu hs đọc và trả

lời C2 ?

- Yêu cầu hs đọc và trả

lời C3 ?9’* HĐ 3: Tìm hiểu dòng

điện trong kim loại.

- Các kim loại là chất gì?

- Kim loại củng được cấu

tạo từ các nguyện tử.

- Yêu cầu hs đọc và trả

C4?

- Treo hình 20.3 cho hs

xem.

- Các nhà khoa học khẳng

đònh rằng trong kim loại

có các e thoát ra khỏi

nguyên tử và chuyển

động tự do trong kim loại.

Chúng được gọi là các e

tự do. Phần còn lại của- Nhận dụng cụ và làm

TN.

- Trình bày.

- Nhận xét.

- C2: + Đồng, nhôm, sắt.

+ nhựa, sứ, gỗ.

- C3: Như ta ngồi học dây

trong phòng có điện nhưng

ta không bò điện giật.- Chất dẫn điện.C4: Gồm hạt nhân mang

điện tích dương ở giữa, và

các e chuyển động xung

quanh hạt nhân.

- Xem hình.

- Ghi nhận.71- C2: + Đồng, nhôm, sắt.

+ nhựa, sứ, gỗ.

- C3: Như ta ngồi học dây

trong phòng có điện nhưng

ta không bò điện giật.

II. Dòng điện trong kim

loại.

1. Êlectrôn tự do trong kim

loại.C4: Gồm hạt nhân mang

điện tích dương ở giữa, và

các e chuyển động xung

quanh hạt nhân.nguyên tử dao động xung

quanh những vò trí cố

đònh.

- C5: Các e tự do là các

- Yêu cầu hs đọc và trả vòng tron nhỏ có dấu trừ,

lời C5?

phần còn lại của nguyên

tử là vòng tròn lớn có dấu

cộng mang điện tích

dương. Vì nguyên tử đó

thiếu e.

- Xem hình.

- Treo hình 20.4 cho hs - C6: Bò cực âm đẩy, cực

xem.

dương hút.

- Yêu cầu hs đọc và trả

lời C6?

- Kết luận: Các e tự do

trong kim loại dòch chuyển

- Yêu cầu hs đọc và làm tạo thành dòng điện chạy

kết luận.

trong nó.

*HĐ 4: Vận dụng.

- Yêu cầu hs đọc và trả - C7: B

- C8: C

lời C7,C8,C9?

- C9: C

- C7: B

- C8: C

- C9: C- C5: Các e tự do là các

vòng tron nhỏ có dấu trừ,

phần còn lại của nguyên

tử là vòng tròn lớn có dấu

cộng mang điện tích

dương. Vì nguyên tử đó

thiếu e.

2. Dòng điện trong kim

loại.

- C6: Bò cực âm đẩy, cực

dương hút.

*Kết luận: Các e tự do

trong kim loại dòch chuyển

tạo thành dòng điện chạy

trong nó.

III. Vận dụng.

- C7: B

- C8: C

- C9: C5’

4.Củng cố : (2’)

- Chất dẫn điện là gì?

- Chất cách điện là gì?

- Các e tự do trong kim loại dòch như thế nào?

5. Dặn dò: (1’)

- Về nhà lại bài, làm bài tập SBT, xem trước bài 21.

- Nhận xét lớp.

6. Rút kinh nghiệm72Tuần: 24Bài 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆNTiết: 24

CHIỀU DÒNG ĐIỆN

Ngày dạy :

I.Mục tiêu:

- Hs biết vẽ đúng sơ đồ mạch điện thuộc loại đơn giản.

- Mắc đúng mạhc điện theo sơ đồ đã cho.

- Biểu diễn đúng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện củng như trong

mạch điện thực.

- Mắc được mạch điện đơn giản.

- Có tinh thần hợp tác trong công việc.

II. Chuẩn bò:

- 1 pin, 1 bóng đèn pin, 1 công tắc, 5 đọan dây có vỏ bọc cách điện, 1 đèn pin loại ống

tròn có lắp pin.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

2. Kiểm tra bài cũ : 4’

- Chất dẫn điện là gì?

- Chất cách điện là gì?

- Các e tự do trong kim loại dòch chuyen như thế nào?

3. Bài mới

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

2’ *HĐ1 : Tổ chức tình huống

học tập.

- Với những mạch điện phức - Căn cứ vào sơ đồ mạch

tạp như mạch điện gia đình, điện.

mạch điện trong xe máy,

ôtô, ….các thợ điện căn cứ

vào dâu có thể mắc mạch

điện theo đúng yêu cầu can

có?

- Nghe giảng.

Trong sơ đồ mạch điện

người ta sử dụng một số kí

hiệu để biểu diễn các bộ

phận của mạch điện. Chúng

ta cùng tìm hiểu để vẽ sơ đồ

mạch điện đơn giản.

73Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×