1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

- 1 nam châm điện, 1 kim nam châm, 1 thanh nam châm, 3 cây đinh, dây đồng , nhôm, chuông điện.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.96 KB, 114 trang )


nhau các cực của nam châm

tương tác với nau như thế

nào?

- Làm thí nghiệm cho hs

xem.

- Mắc mạch điện hình 23.1.

yêu cầu hs quan sát và 2 trả

lời C1?

- Gọi hs trả lời C1 a,b?- Gọi hs nhận xét.

- Thông báo cấu tạo nam

châm điện yêu cầu hs hòan

thành kết luận.

- Gọi hs điền từ vào kết

luận.8’- Gọi hs khác nhận xét.

- Nhận xét khẳng đònh kết

luận.

* HĐ 3: Tìm hiểu chuông

điện.

- Treo hình 23.2 cho hs

xem.

- Mắc mạch điện vào cho

nó hoạt động, yêu cầu hs

quan sát và trả lời- Xem thí nghiệm.- Nhận xét.

- Ghi nhận.

- Nghe giảng.- Quan sát và 2 trả lời

C1?

- C1: a. Khi công tắc

đóng cuộn dây hút đinh

sắt. Khi công tắc ngắc

các đinh sắt rơi ra.

b. Một cực của nam

châm bò hút cùng cực kia

bò đẩy.

- Nhận xét.

- Ghi nhận.

- Nghe giảng.- * Kết luận.

1. cuộn dây dẫn quấn

quanh lõi sắt non khi có

dòng điện chạy qua là

nam châm điện.

2. nam châm điện có

tính chất từ vì nó có khả

năng làm quay kim nam

châm và hút các vật

bằng sắt hoặc thép.

- Nhận xét.

- Ghi nhận.* Kết luận.

1. cuộn dây dẫn quấn

quanh lõi sắt non khi có

dòng điện chạy qua là

nam châm điện.

2. nam châm điện có

tính chất từ vì nó có khả

năng làm quay kim nam

châm và hút các vật

bằng sắt hoặc thép.* Tìm hiểu chuông điện.

- C2: Khi đóng công tắc

dòng điện đi qua cuộn

- Xem hình.

dây trở thanh nam châm

- Quan sát chuôn điện

hoạt động. Thảo luận trả điện. Khi đó cuộn dây

hút miếng sắt làm cho

lời C2.

82C2,C3,C4?

- Lần lượt nêu các câu hỏi

C2,C3,C4, gọi hs trả lời.

- C2: Khi đóng công tắc

dòng điện đi qua cuộn dây

trở tahnh2 nam châm điện.

Khi đó cuộn dây hút miếng

sắt làm cho đầu gõ chuôn

gõ vào chuôn làm chuôn

kêu.

- C3: Chỗ hở là miếng sắt

bò hút rời khỏi tiếp điểm.

Khi đó mạch điện hở cuộn

dây không có dòng điện đi

qua. Do tác dụng đàn hồi

của lá thép kim loại nên

miếng sắt trở về tiếp điểm.

- C4: Khi miếng sắt trở về

tì vào tiếp điểm mạch kín

cuộn dây có dòng điện hút

miếng sắt và đầu gõ

chuông gõ vào chuông là

chuông kêu quá trình này

cứ lập đi lập lại chuông kêu

liên tục- C2: Khi đóng công tắc

dòng điện đi qua cuộn

dây trở tahnh2 nam

châm điện. Khi đó cuộn

dây hút miếng sắt làm

cho đầu gõ chuôn gõ vào

chuôn làm chuôn kêu.

- C3: Chỗ hở là miếng

sắt bò hút rời khỏi tiếp

điểm. Khi đó mạch điện

hở cuộn dây không có

dòng điện đi qua. Do tác

dụng đàn hồi của lá thép

kim loại nên miếng sắt

trở về tiếp điểm.

- C4: Khi miếng sắt trở

về tì vào tiếp điểm mạch

kín cuộn dây có dòng

điện hút miếng sắt và

đầu gõ chuông gõ vào

chuông là chuông kêu

quá trình này cứ lập đi

lập lại chuông kêu liên

tục.

- nhận xét bổ sung nhận

xét.

- Nghe thông báo.10’

- Nghe giới thiệu.

- Quan sát.

83đầu gõ chuôn gõ vào

chuôn làm chuôn kêu.

- C3: Chỗ hở là miếng

sắt bò hút rời khỏi tiếp

điểm. Khi đó mạch điện

hở cuộn dây không có

dòng điện đi qua. Do tác

dụng đàn hồi của lá thép

kim loại nên miếng sắt

trở về tiếp điểm.

- C4: Khi miếng sắt trở

về tì vào tiếp điểm mạch

kín cuộn dây có dòng

điện hút miếng sắt và

đầu gõ chuôn gõ vào

chuông là chuông kêu

quá trình này cứ lập đi

lập lại chuông kêu liên

tục.II. Tác dụng hóa học.

- C5: Dung dòch muối

đồng sun phát là chất

dẫn điện.

- C6: Sau TN thỏi than- Quan sát và trả lời.3’- C5: Dung dòch muối

đồng sun phát là chất

dẫn điện.

- Gọi hs khác nhận xét bổ

- C6: Sau TN thỏi than

sung nhận xét.

nối với cực âm của

- Thông báo hoạt động của nguồn điện được phủ lớp

nam châm điện dựa váo tác đồng màu đỏ.

dụng từ của dòng điện. Đầu - Nhận xét.

gõ chuôn chuuyển động

- Nghe khẳng đònh.

làm cho chuông kêuliện

- Kết luận: Dòng điện đi

tiếp. Dó là biểu tượng tác

qua dung dòch muối

dụng cơ học của dòng điện. đồng làm cho thỏi than

*HĐ 4: Tìm hiểu tác dụng nối với cực âm được phủ

lớp đồng màu đỏ.

hóa học của dòng điện.

- Giới thiệu các dụng cụ TN - Nghe khẳng đònh.

hình 23.3 cho hs xem.

- Cho hs quan sát màu sắc

- Dòng điện đi qua cơ

ban đầu của thỏi than nối

với cực âm của nguồn điện. thể người làm hệ thần

- Đóng mạch điện yêu cầu kinh bò tê liệt, ngạt thở.

- Đọc thôn tin III.

hs quan sát và trả lời

- Dòng điện đi qua cơ

C5,C6?

thể làm ngạt thở tim

- Gọi hs trả lời C5,C6?

ngừng đập.

- Ghi bài.- Gọi hs khác nhận xét.

- Khẳng đònh.

- Gọi hs hòan thành kết

luận.nối với cực âm của

nguồn điện được phủ lớp

đồng màu đỏ.* Kết luận: Dòng điện

đi qua dung dòch muối

đồng làm cho thỏi than

nối với cực âm được phủ

lớp đồng màu đỏ.III. Tác dụng sinh lí.

- Dòng điện đi qua cơ

thể người làm hệ thần

kinh bò tê liệt, ngạt thở.IV. Vận dụng.

- C7: c.

- C8: d.

842’

- Khẳng đònh kết luận.

* HĐ 5: Tìn hiểu tác dụng

sinh lí của dòng điện.

- Nếu sơ ý có thể bò điện

giật chết người. Điện giật

là gì?

- Gọi hs đọc thông tin mục.

- Dòng điện đi qua cơ thể

có lợi hay có hại?- C7: c.

- C8: d.- Khẳng đònh tác dụng sinh

lí của dòng điện.

- Lưu ý hs không được tự

mình chạm vào mạng điện

dân dụng và các thiết bò

điện nếu chưa biết rõ cách

sử dụng.

* HĐ 6: Vận dụng.

- Lần lược nêu các câu hỏi

C7,C8. Gọi hs trả lời.

- Gọi hs khác nhận xét.

4.Củng cố : (3’)

- Dòng điện có những tác dụng gì? Tác dụngtừ la 2gì?

- Hãy nêu tác dụng sinh lí của dòng điện?

- Yêu cầu hs đọc có thể em chưa biết.

5. Dặn dò: (1’)

- Về nhà xem lại bài, làm bài tập SBT.

- Xem lại các bài đã học để tiết sau ôn tập.

- Nhận xét lớp.

6. Rút kinh nghiệm85Tuần: 27ÔN TẬPTiết : 27

Ngày dạy :

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Ôn lại một số kiến thức đã học, hệ thống các kiến thức đã học.

2. Kỹ năng.

- Rèn luyện kỹ năng giải thích các hiện tượng, giải thích các bài tập.

3. Thái độ.

- Có tinh thần hợp tác trong công việc.

II. Chuẩn bò:

1. Giáo viên :

- Các câu hỏi liên quan đến điện học.

2. Học sinh:

- Xem lại các bài đã học.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 3’

- Hãy nêu kết luận các tác dụng của dòng điện? Nguyên tắc họat động của chuông

điện?

- Dòng điện có tác dụng hóa học,tác dụng sinh lý như thế nào?

3. Bài mới

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG

5’ * HĐ 1: Ôn tâp những

1. Sự nhiễm điện do cọ

kiến thức sự nhiễm điện

xát.

- Có thể nhiễm điện

do cọ xát.

- Có thể nhiễm điện

nhiểu vật bằng cách cọ

- Có thể nhiễm điện cho

nhiểu vật bằng cách cọ

xát.

vật bằng cách nào?

xát.

- Vật bò nhiễm điện hay

- Vật bò nhiễm điện hay

vật mang điện tích có thể

- Vật như thế nào là vật

vật mang điện tích có thể hút các vật khác.

mang điện?

hút các vật khác.

- Gọi hs giải thích C1, C2, - Giải thích C1,C2, C3

86Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×