1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

- Nhận xét tiết dạy tuyên dương nhóm cá nhân tích cực xây dựng bài.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.96 KB, 114 trang )


Tuần: 30

Tiết : 30Ngày dạy :

BÀI 25: HIỆU ĐIỆN THẾI.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Biết được ở 2 cực của nguồn điện có hiệu điện thế.

- Nêu đïc đơn vò của hiệu điện thế là vôn (V)

- Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện.

2. Kỹ năng.

- Mắc mạch điện theo hình vẽ, vẽ sơ đồ mạch điện.

3. Thái độ.

- Ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.

II. Chuẩn bò:

1. Giáo viên :

- Một số pin, 1 Ác qui, 1 đồng hồ vạn năng.

2. Học sinh:

- 2 pin, 1 bóng đèn pin, 1 vôn kế, 7 đọan dây nối có vỏ bọc cách điện, 1 công tắc.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 3’

-Dòng điện và cđdđ có mối quan hệ với nhau như thế nào? Dụng cụ đo và đơn vò đo

cđdđ?

- Yêu cầu hs sửa bài tập 24.1 SBT.

3. Bài mới

TG NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

1’

* HĐ 1: Tổ chức tình

huống học tập.

- Có khả năng cung cấp

- Nguồn điện có tác dụng

dòng điên để các dụng cụ

gì?

hoạt động.

- đọc mẫu đối thoại đầu

- Gọi học sinh đọc mẫu đối

bài.

thoại đầu bài.

- Suy nghó.

- Vậy vôn kế là gì?

6’ I. Hiệu điện thế.

* HĐ 2: Tìm hiểu về hiệu

- Nguồn điện tạo ra giữa điện thế và đơn vò hiệu

hai cực của nó một hiệu

96điện thế.

- Hiệu điện thế kí hiệu là

chữ U.

- Đơn vò đo hiệu điện thế

là vôn.

- 1 mV = 0,001V

- 1 kV = 1000V

- C1: pin tròn 1,5V.

cqui xe máy 6V.

Giữa hai lỗ lấy

điện trong mạng điện

trong nhà là 220V.7’18’điện thế.

- Thông báo giữa hai cực

của nguồn điện có một hiệu

điện thế.

- Thông báo kí hiệu và đơn

vò hiệu điện thế ( lưu ý cách

viết đơn vò đúng)

- Yêu cầu hs đọc và trả lời

C1? ( cho học sinh quan sát

pin, ácqui)

- Thông báo giữa hai lỗ của

ổ lấy điện trong nhà là

220V.

- Giới thiêu thêm các dụng

cụ như ổn áp,máy biến thế

còn có các ổ lấy điện ghi

220V,110V,12V,9V…..

II. Vôn kế.

- Vôn kế là dụng cụ dùng * HĐ 3: Tìm hiểu vôn kế.

để đo hiệu điện thế.

- Thông báo vôn kế là dụng

- C2: 2. Vôn kế h 25.2a

cụ dùng để đo hiệu điện thế.

,h25.2b là vôn kế dùng

- Giới thiệu vôn kế yêu cầu

kim.

hs nhận biết vôn kế.

Vôn kế h 25.2c là

- Yêu cầu các nhóm tìm

vôn kế hiện số.

hiểu vôn kế và trả lời C2?

3. * h 25.2a

- Lần lược gọi đại diện

GHĐ = 300V

nhóm trả lời C2?

ĐCNN =25V

- Gọi hs khác nhận xét, bổ

* h 25.2b

sung.

GHĐ = 20V

- Thảo luận hòan chỉnh câu

ĐCNN =2,5V

trả lời C2?

4. Hai chốt nối dây là

dấu “+”, dấu “-“

III. Đo hiệu điện thế

giữa 2 cực của nguồn

điện khi mạch hở.

1. Sơ đồ mạch điện.* HĐ 4: Đo hiệu điện thế

giữa 2 cực của nguồn điện

khi mạch hở.

- Nêu kí hiệu của vôn kế

trên sơ đồ mạch điện.

97- Nghe giảng ghi bài.- Nghe giảng ghi bài.- Quan sát và trả lời C1.- Ghi bài.- Nghe giảng.- Ghi bài.

- Trên mặt vôn kế có ghi

chữ V.

- Tìm hiểu vôn kế và trả

lời C2.

- Trả lời C2.

- Nhận xét, bổ sung.

- Thảo luận, ghi bài.- Biết kí hiệu của vôn kế.

- Vẽ sơ đồ mạch điện.V- C3: số chỉ của vôn kế

bằng số vôn ghi trên vỏ

nguồn điện.6’

IV. Vận dụng.

- C4:

a. 2,5 V = 2500mV

b. 6 kV = 6000V

c. 110V = 0,11 kV

d. 1200mV = 1,2 V

- C5: dụng cụ này là vôn

kế. Kí hiệ v trên dụng cụ

cho biết điều đó.

GHĐ = 45V, ĐCNN = 1V

Kim ở vò trí (1) là 3V, ở

vò trí (2) là 42V- Yêu cầu hs vẽ sơ đồ mạch

điện hình 25.3, ghi rõ chốt

nối của vôn kế.

- Gọi 1 học sinh lên bảng

vẽ.

- Gọi 1 hs khác nhận xét.

- Hòan chỉnh sơ đồ mạch

điện.

- Với nguồn điện 1 pin vôn

kế của nhóm em có thích

hợp đo hiệu điện thế giữa

hai cực của nguồn điện

không? Tại sao?

- Yêu cầu các nhóm kiểm

tra kim vôn kế và điểu chỉnh

( lưu ý cách mắc)

- Yêu cầu hs đọc và làm

mục 4, mục 5 và trả lời C3?

- Gọi đại diện nhó trả lời

C3?

- Gọi 1 hs khác nhận xét.

- Thảo luận khẳng đònh câu

trả lời C3.

- Giới thiệu thêm về cách sử

dụng đồng hồ vạn năng ở

chức năng đo hiệu điện thế.

* HĐ 5: Vận dụng.

- Gọi 4 hs lên bảng làm C4?

- Gọi 1 hs khác nhận xét

hoàn chỉnh.

- Lần lïc gọi hs trả lời C5,

C6?

- Gọi 1 hs khác nhận xét, bổ

sung.

- Thảo luận hòan chỉnh.98- Lên bảng vẽ sơ đồ

mạch điện.

- Nhận xét.

- Vẽ sơ đồ mạch điện vào

tập.

- Phù hợp vì GHĐ lớn

hơn số vôn ghi trên pin.- Làm theo hướng dẫn

của GV.

- Đọc và làm mục 4, mục

5 và trả lời C3.

- Đại diện nhó trả lời C3.

- Nhận xét.

- Ghi bài.

- Ghe giới thiệu.- Lên bảng làm C4.

- Nhận xét

- Trả lời C5, C6.

- Nhận xét, bổ sung.

- Ghi bài.- C6: Vôn kế phù hợp

5V

1,5V

10V

6V

20V

12V

4.Củng cố : (3’)

- Hiệu điện thế được tạo ra từ đâu? Dụng cụ đo và đơn vò đo hiệu điện thế?

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết gì?

5. Dặn dò: (1’)

- Về nhà học bài, đọc thêm phần có thể em chưa biết, làm bài tập SBT. Chuẩn bò bài 26.

- Nhận xét tiết dạy tuyên dương nhóm cá nhân tích cực xây dựng bài.

6. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.99Tuần: 31

Tiết : 31Ngày dạy :BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy

qua bóng đèn .

- Hiểu hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ

càng lớn .

- Hiểu được mỗi dụng cụ ( thiết bò ) điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng với hiệu

điện thế đònh mức có giá trò bằng số vôn ghi trên dụng cụ đó .

- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa 2

đầu bóng đèn trong mạch điện kín .

2. Kỹ năng.

- Mắc mạch điện theo hình vẽ, vẽ sơ đồ mạch điện.

3. Thái độ.

- Ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.

II. Chuẩn bò:

2. Học sinh:

- 2 pin 1 ,5V có giá đựng , 1 vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN

0 ,1V ; 1 ampe kế có GHĐ 0 ,5A Và ĐCNN 0,01A ; 1 bóng đèn pin loại 2 ,5V – 1W lắp

sẵn vào đế đèn ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối .

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 4’

- Hiệu điện thế được tạo ra từ đâu? Dụng cụ đo và đơn vò đo hiệu điện thế?

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết gì?

3. Bài mới

TG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

5’

* HĐ 1: Tổ chức tình

huống học tập.

- Cho hs xem trên bóng đèn - Số 220V cho biết hiệu

dây tốc có ghi 220V. em có điện thế sử dụng của

biết ý nghóa của con số này bóng đèn.

là như thế nào không?

100- Trên các dụng cụ điện

thường có ghi số vôn liệu ý

nghóa con số này có như bạn

vừa trả lời không? Ta sẽ tìm

câu trả lời trong bài học

hôm nay.

* HĐ 2: Đo hiệu điện thế

giữa hai đầu bóng đèn.

- Treo hình 26.1 yêu cầu hs

quan sát.

- Phát dụng cụ đến các

nhóm, yêu cầu các nhóm

mắc mạch điện TN1, quan

sát số chỉ của vôn kế và trả

lời C1?

- Yêu cầu hs thực hiện TN2

và trả lời C2?

- Yêu cầu hs thảo luận và

trả lời C3?

- Kiểm tra giúp đỡ các nhóm

yếu.

- Gọi đại diện các nhóm lên

điền kết quả vào bảng 1 kết

quả của nhóm mình.

- Hướng dẫn học sinh thảo

luận dựa vào bảng kết quả

để hòan thành C3?

- Yêu cầu hs đọc phần thông

tin SGK.

- Nêu ý nghóa của số vôn

ghi trên các dụng cụ dùng

điện?20’ I. Hiệu điện thế giữa hai

đầu bóng đèn.

1. Bóng đèn chưa mắc

vào mạch điện.

C1: Giữa hai đầu bóng

đèn khi chư mắc vào

mạch điện có HĐT bằng

0.

2. Bóng đèn được mắc

vào mạch điện mắc vào

mạch điện.

C2: Bảng 1.

C3:

- HĐT Giữa hai đầu bóng

đèn bằng 0. thì không có

dòng điện chạy qua bóng

đèn.

- HĐT giữa hia đầu bóng

đèn càng lớn (nhỏ) thì

òng điện chạy qua bóng

đèn có cường độ càng lớn

(nhỏ).

* Số vôn ghi trên mỗi

dụng cụ điện là cho biết

HĐT đònh mức mỗi dụng

cụ điện sẽ hoạt động bình

thường khi sử đúng HĐT

đònh mức.

C4: Có thể mắc đèn này

- Gọi hs trả lời C4?

vào HĐT 2,5V để nó

- Gọi hs khác nhận xét bổ

không bò hỏng.

sung.

101- Nghe giảng.- Quan sát hình 26.1.

- Nhận dụng cụ mắc

mạch điện TN1, quan sát

số chỉ của vôn kế và trả

lời C1?

- Nhóm thực hiện TN2,

ghikết quả TN, Thảo luận

trả lời C3?- Đại diện các nhóm lên

điền kết quả vào bảng 1

kết quả của nhóm mình.

- Thảo luận ghi kết qủa

đúng vào tập.

- Đọc phần thông tin

SGK.

- Số vôn ghi trên các

dụng cụ dùng điện là giá

trò HĐT đònh mức mỗi

dụng cụ điện sẽ hoạt

động bình thường khi sử

đúng HĐT đònh mức.

- Trả lời C4.

- Nhận xét bổ sung.6’5’- Khẳng đònh câu trả lời

đúng.

* HĐ 3: Tìm hiều sự tương

II. Sự tương tự giữa hiệu tự giữa hiệu điện thế và sự

điện thế và sự chênh

chênh lệch mức nước.

- Yêu cầu các nhóm đọc và

lệch mức nước.

C5:

thảo luận trả lời C5?

a. Khi có sự chênh lệch

- Gọi đại diện nhóm trả lời

mức nước giữa 2 điểm A C5?

và B thì có dòng nước

- Gọi nhóm khác nhận xét

chảy từ A đến B

bổ sung.

b. Khi có HĐT giữa hai

- Thảo luận hòan chỉnh câu

đầu bóng đèn thì có dòng trả lời đúng.

điện chạy qua bóng đèn.

c. Máy bơm nước tạo ra

sự chênh lệch mức nước

tương tự như HĐT tạo ra

dòng điện.

* HĐ 4: Vận dụng.

III. Vận dụng.

- Gọi hs đọc và trả lời C6?

C6: c

- Gọi hs khác nhận xét.

C7: a

- Khẳng đònh câu trả lời

đúng.

- Gọi hs đọc và trả lời C7?

- Gọi hs khác nhận xét.

- Khẳng đònh câu trả lời

đúng.- Ghi bài.- Đọc và thảo luận trả lời

C5.

- Đại diện nhóm trả lời

C5.

- Nhận xét bổ sung.

- Ghi bài.- Đọc trả lời C6.

- Nhận xét bổ sung.

- Ghi bài.

- Đọc trả lời C7.

- Nhận xét bổ sung.

- Ghi bài.4.Củng cố : (3’)

- Gọi hs đọc phần ghi nhớ.

5. Dặn dò: (1’)

- Về nhà học bài, đọc thêm phần có thể em chưa biết, làm bài tập SBT. Chuẩn bò

bài thực hành ghi sẳn mẫu báo cáo mỗi nhóm chuan bò 4 pin.

- Nhận xét tiết dạy tuyên dương nhóm cá nhân tích cực xây dựng bài.

6. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.102Tuần: 32

Tiết : 32Ngày dạy :BÀI 27: THỰC HÀNH ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI

VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP.

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Thực hành đo và phát hiện được qui luận về HĐT và CĐDĐ trong mạch điện mắc nối

tiếp hai bóng đèn.

- Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.

2. Kỹ năng.

- Có kỹ năng thực hành TN.

3. Thái độ.

- Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống

II. Chuẩn bò:

2. Học sinh:

- 2 pin 1 ,5V có giá đựng , 1 vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN

0 ,1V ; 1 ampe kế có GHĐ 0 ,5A Và ĐCNN 0,01A ; 2 bóng đèn pin loại 2 ,5V – 1W lắp

sẵn vào đế đèn ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối .

- Mẫu báo cáo Thực hành.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 3’

- Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện, 1 công tắc, 1 bóng đèn, 1 ampe kế, 1 vôn

kế.

- Khi sử dụng Ampe kế để đo cđdđ qua bóng đèn, chọn Ampe kế và mắc vào mạch điện

như thế nào?

- Khi sử dụng Vôn kế để đo hđt qua bóng đèn, chọn Vôn kế và mắc vào mạch điện như

thế nào?

3. Bài mới

TG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

3’

* HĐ 1: Tổ chức tình

huống học tập.

- Mắc mạch điện hình 27.1 a -Quan sát,nghe,xác đònh

giới thiệu với hs mạch điện vấn đề cần nghiên cứu.

gồm 2 bóng đèn mắc nối

10310’1.Mắc nối tiếp 2 bóng

đèn.10’ 2. Đo cđdđ với đọan

mạch mắc nối tiếp.

C3.Nhận xét.

Trong đọan mạch mắc

nối tiếp, cường độ dòng

điện bằng nhau tại các vò

trí khác nhau của mạch10’ 3. Đo hđt đối với đoạntiếp.

- Cđdđ và hđt trong đoạn

mạch mắc nối tiếp có đặt

điểm gì?

* HĐ 2: Mắc nối tiếp 2

bóng đèn.

- Yêu cầu hs quan sát hình

27.1a,b nhận biết 2 bóng

đèn mắc nối tiếp.

- Trong mạch điện này

Ampe kế và công tắc được

mắc như thế nào với các bộ

phận khác?

- Phát dụng cụ yêu cầu các

nhóm mắc mạch điện hình

27.1 a và vẽ sơ đồ vào tập.

- Giúp đỡ các nhóm yếu.

- Gọi đại diện 2 nhóm lên

bảng vẽ sơ đồ mạch điện

hình 271a.

- Gọi hs nhận xét.

- Nhận xét.

* HĐ 3: Đo cđdđ với đọan

mạch mắc nối tiếp.

- Yêu cầu hs mắc Ampe kế

ở vò trí đúng, đóng công tắc

3 lần ghi lại số chỉ I1’; I1’’;

I1’’’ của Ampe kế, tính giá trò

trung bình I1 và ghi vào báo

cáo thực hành.

- Tương tự như vậy mắc

Ampe kế ở vò trí 2, 3.

- Giáo viên theo dõi nhắc

nhở sửa sai cho hs.

- Gọi các nhóm ghi kết quả

lên bảng 1.

- Thảo luận sửa sai rút ra

nhận xét.

104-Suy nghỉ.- Quan sát hình 27.1a,b

nhận biết 2 bóng đèn

mắc nối tiếp.

- Ampe kế và công tắc

được mắc nối tiếp với các

bộ phận khác.

-Nhận dụng cụ mắc mạch

điện hình 27.1 a và vẽ sơ

đồ vào tập.

-2 hs lên bảng vẽ sơ đồ

mạch điện hình 271a.

- Nhận xét.

-Vẽ vào mẫu báo cáo.-Mắc mạch điện,phân

công đo và tính kết

quả,ghi vào báo cáo TH.- Mắc mạch điện, đo và

tính kết quả- Các nhóm ghi kết quả

lên bảng 1.

- Rút ra nhận xét,sửa

sai,ghi vào báo cáo TH.mạch mắc nối tiếp.

C4.Nhận xét.

Đối với đoạn mạch gồm

2 bóng đèn mắc nối

tiếp,hiệu điện thế giữa

hai đầu đoạn mạch bằng

tổng các hiệu điện thế

trên mỗi bóng đèn* HĐ 4: Đo hđt đối với

đoạn mạch mắc nối tiếp.

- Yêu cầu hs quan sát hình

27.2.

- Vôn kế trong mạch đo hđt

giữa hai đầu của đèn nào?- Quan sát hình 27.2.- Vôn kế trong mạch đo

hđt giữa hai đầu của đèn

1.

- Vẽ sơ đồ mạch điện

trong đó vôn kế đo hđt

- Hãy vẽ sơ đồ mạch điện

trong đó vôn kế đo hđt giữa giữa hai đầu đèn 2

- Các nhóm mắc mạch

hai đầu đèn 2.

điện và đo hđt U1, U2, UMN

- Yêu cầu các nhóm mắc

và ghi vào báo cáo thực

mạch điện và đo hđt U1, U2,

UMN và ghi vào báo cáo thực hành.

- Các nhóm ghi kết quả

hành.

- Gọi các nhóm ghi kết quả lên bảng 1.

- Rút ra nhận xét,sửa

lên bảng 1.

sai,ghi vào báo cáo TH.

- Thảo luận ,sửa sai ,rút ra

nhận xét.4.Củng cố : (6’)

- Yêu cầu các nhóm hòan thành mẫu báo cáo và nộp mẫu báo cáo, dụng cụ thực hành.

- Ghi nhớ đặt điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đọan mạch mắc nối

tiếp

5. Dặn dò: (2’)

- Xem lại bài, ghi lại ghi nhớ, học thuộc.

- Chuẩn bò bài 28.

- Nhận xét tiết thực hành, tuyên dương nhóm cá nhân tích cực thực hành.

6. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.105Tuần: 33

Tiết : 33

Ngày dạy :

BÀI 28: THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI

VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Thực hành đo và phát hiện được qui luận về HĐT và CĐDĐ trong mạch điện mắc song

song hai bóng đèn.

- Biết mắc song song hai bóng đèn.

2. Kỹ năng.

- Có kỹ năng thực hành TN.

3. Thái độ.

- Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống

II. Chuẩn bò:

2. Học sinh:

- 2 pin 1 ,5V có giá đựng , 1 vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN

0 ,1V ; 1 ampe kế có GHĐ 0 ,5A Và ĐCNN 0,01A ; 2 bóng đèn pin loại 2 ,5V – 1W lắp

sẵn vào đế đèn ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối .

- Mẫu báo cáo Thực hành.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 3’

- Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện, 1 công tắc, 1 bóng đèn, 1 ampe kế, 1 vôn

kế.

- Trong đọan mạch mắc nối tiếp cđdđ và hđt có đặc điểm gì?

3. Bài mới

TG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

3’

* HĐ 1: Tổ chức tình

huống học tập.

- Mắc mạch điện hình 27.1 a -Quan sát,nghe,xác đònh

giới thiệu với hs mạch điện vấn đề cần nghiên cứu.

gồm 2 bóng đèn mắc song

song.

-Suy nghỉ.

- Cđdđ và hđt trong đoạn

mạch mắc song song.

có đặt điểm gì?

10’ 1.Mắc song song.

* HĐ 2: Mắc song song

106Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×