1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

- Xem lại bài, ghi lại ghi nhớ, học thuộc.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.96 KB, 114 trang )


Tuần: 33

Tiết : 33

Ngày dạy :

BÀI 28: THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI

VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Thực hành đo và phát hiện được qui luận về HĐT và CĐDĐ trong mạch điện mắc song

song hai bóng đèn.

- Biết mắc song song hai bóng đèn.

2. Kỹ năng.

- Có kỹ năng thực hành TN.

3. Thái độ.

- Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống

II. Chuẩn bò:

2. Học sinh:

- 2 pin 1 ,5V có giá đựng , 1 vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN

0 ,1V ; 1 ampe kế có GHĐ 0 ,5A Và ĐCNN 0,01A ; 2 bóng đèn pin loại 2 ,5V – 1W lắp

sẵn vào đế đèn ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối .

- Mẫu báo cáo Thực hành.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 3’

- Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện, 1 công tắc, 1 bóng đèn, 1 ampe kế, 1 vôn

kế.

- Trong đọan mạch mắc nối tiếp cđdđ và hđt có đặc điểm gì?

3. Bài mới

TG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

3’

* HĐ 1: Tổ chức tình

huống học tập.

- Mắc mạch điện hình 27.1 a -Quan sát,nghe,xác đònh

giới thiệu với hs mạch điện vấn đề cần nghiên cứu.

gồm 2 bóng đèn mắc song

song.

-Suy nghỉ.

- Cđdđ và hđt trong đoạn

mạch mắc song song.

có đặt điểm gì?

10’ 1.Mắc song song.

* HĐ 2: Mắc song song

1062 bóng đèn.2 bóng đèn.

- Yêu cầu hs quan sát hình

27.1a,b nhận biết 2 bóng

đèn mắc song song.

- Trong mạch điện này

Ampe kế và công tắc được

mắc như thế nào với các bộ

phận khác?

- Phát dụng cụ yêu cầu các

nhóm mắc mạch điện hình

27.1 a và vẽ sơ đồ vào tập.

- Giúp đỡ các nhóm yếu.

- Gọi đại diện 2 nhóm lên

bảng vẽ sơ đồ mạch điện

hình 271a.

- Gọi hs nhận xét.

- Nhận xét.

10’ 2. Đo cđdđ với đọan

* HĐ 3: Đo cđdđ với đọan

mạch mắc song song.

mạch mắc song song.

- Yêu cầu hs mắc Ampe kế

C3.Nhận xét.

ở vò trí đúng, đóng công tắc

Trong đọan mạch mắc

3 lần ghi lại số chỉ I1’; I1’’;

nối tiếp, cường độ dòng

I1’’’ của Ampe kế, tính giá trò

điện bằng nhau tại các vò trung bình I1 và ghi vào báo

trí khác nhau của mạch

cáo thực hành.

- Tương tự như vậy mắc

Ampe kế ở vò trí 2, 3.

- Giáo viên theo dõi nhắc

nhở sửa sai cho hs.

- Gọi các nhóm ghi kết quả

lên bảng 1.

- Thảo luận sửa sai rút ra

nhận xét.

10’ 3. Đo hđt đối với đoạn

* HĐ 4: Đo hđt đối với

mạch mắc song song

đoạn mạch mắc song song.

- Yêu cầu hs quan sát hình

.

27.2.

C4.Nhận xét.

Đối với đoạn mạch gồm - Vôn kế trong mạch đo hđt

107- Quan sát hình 27.1a,b

nhận biết 2 bóng đèn

mắc song song.

- Ampe kế và công tắc

được mắc song song.

với các bộ phận khác.

-Nhận dụng cụ mắc mạch

điện hình 27.1 a và vẽ sơ

đồ vào tập.

-2 hs lên bảng vẽ sơ đồ

mạch điện hình 271a.

- Nhận xét.

-Vẽ vào mẫu báo cáo.-Mắc mạch điện,phân

công đo và tính kết

quả,ghi vào báo cáo TH.- Mắc mạch điện, đo và

tính kết quả- Các nhóm ghi kết quả

lên bảng 1.

- Rút ra nhận xét,sửa

sai,ghi vào báo cáo TH.- Quan sát hình 27.2.

- Vôn kế trong mạch đo2 bóng đèn mắc nối

tiếp,hiệu điện thế giữa

hai đầu đoạn mạch bằng

tổng các hiệu điện thế

trên mỗi bóng đèngiữa hai đầu của đèn nào?hđt giữa hai đầu của đèn

1.

- Hãy vẽ sơ đồ mạch điện

- Vẽ sơ đồ mạch điện

trong đó vôn kế đo hđt giữa trong đó vôn kế đo hđt

hai đầu đèn 2.

giữa hai đầu đèn 2

- Yêu cầu các nhóm mắc

- Các nhóm mắc mạch

mạch điện và đo hđt U1, U2,

điện và đo hđt U1, U2, UMN

UMN và ghi vào báo cáo thực và ghi vào báo cáo thực

hành.

hành.

- Gọi các nhóm ghi kết quả - Các nhóm ghi kết quả

lên bảng 1.

lên bảng 1.

- Thảo luận ,sửa sai ,rút ra

- Rút ra nhận xét,sửa

nhận xét.

sai,ghi vào báo cáo TH.4.Củng cố : (6’)

- Yêu cầu các nhóm hòan thành mẫu báo cáo và nộp mẫu báo cáo, dụng cụ thực hành.

- Ghi nhớ đặt điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đọan mạch mắc song

song.

5. Dặn dò: (2’)

- Xem lại bài, ghi lại ghi nhớ, học thuộc.

- Chuẩn bò bài 27.

- Nhận xét tiết thực hành, tuyên dương nhóm cá nhân tích cực thực hành.

6. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.108Tiết: 34

Tuần: 34Ngày dạy:BÀI TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm chắc được các khái niệm về cưởng độ dòng điện, hiệu điện thế, đơn vò

CĐDĐ, HĐT…

2. Kỹ năng:

- Có khả năng tính toán một số bài toán có liên quan đề CĐDĐ, HĐT cũng như cách đổi

các đơn vò.

3. Thái độ:

- Học tập nghiêm túc, tự giác cao.

II. Chuẩn bò:

- GV: Hệ thống câu hỏi và bài tập.

- HS: n lại các kiến thức đã học.

III. Tổ chức hoạt động trên lớp:

1. n đònh tổ chức: 1’

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đơn vị CĐDĐ, HĐT là gì? nêu cách đổi đơn vị.

- CĐDĐ và HĐT đối với đoạn mạch mắc nối tiếp có tính chất gì?

3. Giảng bài mới:

TG Nội dung

Bài tập 1: Đổi đơn vò

sau:

a. 0,15A = ………………m A

b. 3,1 A = ……………….mA

c. 150mA = ………………..A

d. 12mA = ……………… A

e. 5V = …………………….mV

g. 120mV = …………….V

h. 10000V = …………….kV

i. 2500V = ………….kV

Bài tập 2: Vẽ sơ đồ

mạch điện gồm 1 bóng

đèn, một nguồn điện 2Hoạt động của GV

Hoạt động 1: Làm bài tập 1Hoạt động của HS- HS lên bảng đổi đơn vò

- Giáo viên gọi học sinh lên a. 0,15A = 150 m A

bảng đổi đơn vò.

b. 3,1 A =3100 mA

c. 150mA = 0,15 A

d. 12mA = 0,012 A

e. 5V = 5000 mV

g. 120mV = 0,12V

- GV gọi học sinh khác nhận h. 10000V =10 kV

xét.

i. 2500V = 2,5kVGiáo viên gọi HS lên bảng

vẽ sơ đsồ mạch điện .

109- HS lên bảng vẽ sơ đồ

mạch điện.pin, một công tắc và một

số day dẫn. Khi mắc nối

tiếp thì đèn sáng.

- GV gọi HS nhận xét, GV

nhận xét b của HS.

Bài 3: Cho sơ đồ mạch

điện sau:

1Đ12Đ23a. So sánh CĐDĐ qua

đèn 1 và đèn 2.

b. Biết U12 = 3V, U23 =

2V. Tính U13.

c. Biết U13= 11V, U23 =

6V. Tính U12- Giáoviên nhắc lại tính

chất HĐT , CĐDĐ ở mạch

mắc nối tiếp.

- GV gọi lần lượt các học

sinh lên bảng hoàn thành

bài giải của các câu.

- GV gọi HS khác nhận xét.- HS lắng nghe.

- HS lên bảng giải:

a. CĐDĐ đi qua 2 bóng

đèn là bằng nhau.

b. Ta có U13 = U12 + U23

=3+2=5V

c. Ta có U13 = U12 + U23

suy ra: U12 = U13 – U23

= 11 – 6 = 5V4. Củng cố:

- Giáo viên cho học sinh các khái niệm về CĐDĐ, HĐT và tính chất.

- GV nhắc lại các dạng bài tập đã làm.

5. Dặn dò:

- Ôn lại bài, xem lại các sdạng bài tập đã làm.

6. Rút kinh nghiệm:110Tuần 35

Tiết 35Ngày dạy:Bài 29. AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

- Biết giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người

- Biết dùng đúng loại cầu chì để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch

- Biết và thực hiện 1 số quy tắc ban đầu để đảm bảo an tồn khi sử dụng điện

II. CHUẨN BỊ

1. Đối với cả lớp

- 1 số loại cầu chì, 1 ắc quy, 1 bóng đèn, 1 cơng tắc, dây đồng có vỏ bọc cách điện,

bút thử điện

2.Mỗi nhóm học sinh

- 1 nguồn điện, 1cơng tắc, 1 đèn pin, 1 ampe kế có GHĐ là 2A, cầu chì

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Ổn định lớp 1’

2. Kiẻm tra bài cũ

3. Bài mới

* HĐ1: Đặt vấn đề: ? 3’ Nếu sử dụng điện khơng an tồn có thể gây thiệt hại

như cháy, nổ và nguy hiểm tới tính mạng con người ? Vậy sử dụng như thế nào là sử

dụng điện an tồn ?

TG

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung ghi bảng

HĐ2: 11’Tìm hiểu các tác

I. Dòng điện đi qua cơ

dụng và giới hạn nguy

thể người có thể gây

hiểm của dòng điện

nguy hiểm

- GV thơng báo: Lỗ của ổ

- Quan sát và nhận xét

1. Dụng cụ

lấy điện mà bóng đèn bút

C1: bóng đèn bút thử

thử điện sáng thì lỗ đó nối

điện sáng khi đưa đầu

với dây nóng

bút thử điện vào lỗ mắc

- Quan sát mạch điện 29.1

- Tay cầm phải tiếp xúc

với dây nóng của ổ lấy

nêu dụng cụ và cáh tiến

với chốt cài (bằng kim loại điện tay cầm phải tiếp

hành thí nghiệm

của bút thử điện)

xúc với chốt cài (bằng

? Quan sát và nêu kết quả

kim loại của bút thử

thí nghiệm

điện)

? Cường độ dòng điện bằng

bao nhiêu có thể làm cơ co

giât, làm tổn thương tim,

làm tim ngừng đập ?

HĐ3:12’ Tìm hiểu hiện

tượng đoản mạch và tác

dụng của cầu chì- Trên 10mA gây co cơ

- Trên 25mA làm tổn

thương tim

- Trên 70mA làm tim

ngừng đập1112. Giới hạn nguy hiểm

của dòng điện đi qua cơ

thể người

III. Hiện tượng đoản

mạch và tác dụng của

cầu chì- Hiện tượng đoản mạch có

tác hại gì ?

- Quan sát hình 29.3: nhận

xét về vị trí của cầu chì

? Có hiện tượng gì xảy ra

với cầu chì , bóng đèn khi

đoản mạch

? Cầu chì có tác dụng gì ?1. Hiện tượng đoản

mạch (ngắt mạch)

- HS quan sát hiện tượng

- Khi đoản mạch cầu chì

bị nóng lên, cháy đứt và

ngắt mạch, bóng đèn tắt

- Bảo vệ mạch điện và đồ

dùng điện khỏi hiện tượng

ngắn mạch

- Trả lời C5- u cầu hs trả lời C5C2: Khi bị đoản mạch

dòng điện trong mạch có

cường độ lớn hơn

2. Tác dụng của cầu chì

C3: cầu chì nóng lên

chảy đứt và ngăn mạch

C4:

C5: Dùng cầu chì có ghi

số 1,2A hoặc 1,5AHĐ4: 11’Tìm hiểu các quy

III. Các quy tăc an tồn

tăc an tồn bước đầu khi

- HS đọc thơng báo tìm

khi sử dụng điện

sử dụng điện

thơng tin trả lời

- Là chất cách điện an tồn

? Phải sử dụng dây dẫn có

cho người sử dụng

vỏ bọc cách điện vì sao ?

- Khơng dược chạm vào

? Khi có người bị điện giật người đó, ngắt cơng tắc

phải sử lý như thế nào ?

và gọi người đến cứu

4. Củng cố 5’

? Nêu giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người ?

? Cầu chì có tác dụng gì ? Tác hại của hiện tượng đoản mạch ?

? Nêu các quy tắc an tồn khi sử dụng điện ?

5. HDVN 2’

- Làm bài SGK và SBT

- Làm trước phần tự kiểm tra của bài ơn tập

6. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..112Tuần 36

Tiết 36Ngày dạy:TỔNG KẾT CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU

- Ơn tập các hiện tượng vật bị nhiễm điện do cọ xát, dòng điện là dòng chuyển dời có

hướng của các hạt mang điện tích, cường độ dòng điện và hiệu điện thế

- Biết dòng điện có 5 tác dụng chính: tác dụng nhiệt, tác dụng hố học, tác dụng từ,

tác dụng quang học và tác dụng sinh lí.

- Biết giữa hai cực của một nguồn điện hoặc giữa hai đầu của một vật dẫn điện đang

có dòng điện chạy qua thì có một hiệu điện thế; nhờ đó mà có dòng điện.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bài tập

2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung ơn tập

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Ổn định lớp 1’

2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)

- Gv kiểm tra phần chuẩn bị bài của hs

3. Bài mới

TG

HĐ của giáo viên

HĐ của học sinh

Nội dung

* Hoạt động 1. Ơn tập

I. Ơn tập kiến thức (20’)

kiến thức

? Khi nào một vật được - HS thảo luận theo

coi là nhiễm điện ?

nhóm.

1. Sự nhiễm điện do cọ xát

? Có mấy loại điện tích ?- HĐ cá nhân làm nháp 2. Hai loại điện tích

và trả lời các câu hỏi và

? Dòng điện là gì ? Nguồn u cầu của GV

3. Dòng điện – nguồn điện

điện là gì ?

? Những chất như thế nào - Nhận xét và thống nhất 4. Chất dẫn điện và chất

thì dẫn điện ? Những chất câu trả lời

cách điện. Dòng điện trong

như thế nào thì cách điện ?

kim loại

? Thế nào là dòng điện

trong kim loại ?

? Dòng điện có những tác

dụng gì ?

? Đơn vị CĐDĐ và dụng

cụ đo ?

? Đơn vị HĐT và dụng cụ5. Sơ đồ mạch điện – Chiều

dòng điện

6. Một số tác dụng của dòng

điện

7. Cường độ dòng điện

113đo HĐT ?

? Thiết kế sơ đồ mạch

điện trong GĐ ?8. Hiệu điện thế

9. Mạch điện* Hoạt động 2. Vận dụng

II. Vận dụng (15’)

- GV tổ chức cho HS vận

dụng kiến thức làm các - HS HĐ cá nhân tại chỗ

câu hỏi và BT SGK – Tr. trả lời các câu hỏi, BT ra

86 (câu 1 - 5)

nháp

- Tại chỗ nêu đáp án

- Lớp nhận xét

4. Củng cố (4 phút)

- Đối với mạng điện GĐ nếu sơ ý để tay chạm vào dòng điện thì có thể có hại như thế

nào ?

- GV chốt lại các kiến thức vừa ơn tập

5. Hướng dẫn về nhà (2 phút)

- Ơn tập các nội dung trên

- Chuẩn bị cho tiết kiểm tra

IV. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………..114Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×