1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

- Làm bài tập SBT. Xem trước bài 15 SGK.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.96 KB, 114 trang )


Tuần: …………

Tiết :………….Ngày sọan : ……………………….

Ngày dạy : ……………………….Bài 15:CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒNI.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn.

- Đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

2. Kỹ năng.

- Quan sát và rút ra kết luận.

3. Thái độ.

- Có tinh thần hợp tác trong công việc.

II. Chuẩn bò:

1. Giáo viên :

- Hình 15.1, 15.2, 15.3.2. Học sinh: (mỗi nhóm)

- Bảng nhóm C3.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : (3’)

- Vật thế nào thì phản xạ âm tốt. Vật thế nào thì phản xạ âm kém.

3. Bài mới

TG NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

2’

*HĐ1 : Tổ Chức Tình

Huống Học Tập.

- Hãy tưởng tượng nếu thiếu - Nghe giảng và suy nghó.

âm thanh cuộc sống chúng

ta sẽ tẻ nhạc và khó khăn

như thế nào? Tuy nhiên

tiếng động lớn và kéo dài sẽ

tác động lớn tới thần kinh

của con người. Vì vậy trong

các nhà máy, ở các thành

phố công nghiệp, người ta

phải hạn chế bớt những

tiếng ồn. Cần phải làm thế

4513’ I. Nhận biết ô nhiễm

tiếng ồn.

C1:

+ Hình 15.1: Tiếng ồn to

như không kéo dài.

Không gay ô nhiễm.

+ Hình 15.2: Tiếng ồn to,

kéo dài. Gây ô nhiễm

ảnh hưởng đến việc gọi

điện thoại, điến tai người

thợ khoan.

+ Hình 15.3: Tiếng ồn to,

kéo dài. Gây ô nhiễm

ảnh hưởng đến việc học

tập của học sinh.nào?

* HĐ 2: Nhận biết ô nhiễm

tiếng ồn.

- Treo hình 15.1,15.2,15.3

cho học sinh xem và trả lời

C1.- Xem hình và trả lời C1.

+ Hình 15.1: Tiếng ồn to

như không kéo dài.

Không gay ô nhiễm.

+ Hình 15.2: Tiếng ồn to,

kéo dài. Gây ô nhiễm

ảnh hưởng đến việc gọi

điện thoại, điến tai người

thợ khoan.

+ Hình 15.3: Tiếng ồn to,

kéo dài. Gây ô nhiễm

ảnh hưởng đến việc học

tập của học sinh.

- Kết luận: Tiếng ồn gây

ô nhiễm là tiếng ồ to và

- Yêu cầu học sinh tìm từ

thích hợp điền vào chỗ trống kéo dài làm ảnh hưởng

* Kết luận: Tiếng ồn

xấu đến sức khoẻ và sinh

gây ô nhiễm là tiếng ồ to phần kết luận.

hoạt của con người.

và kéo dài làm ảnh

- Nhận xét bổ sung.

hưởng xấu đến sức khoẻ

- Gọi học sinh nhận xét bổ

và sinh hoạt của con

- C2: b,d.

sung.

người.

- Yêu cầu học sinh đọc và

trả lời C2?

- Vậy có những biện pháp

- C2: b,d.

nào để chống ô nhiễm tiếng

14’

ồn?

* HĐ 3: Tìm hiểu biện

II. Tìm hiểu biện pháp

chống ô nhiễm tiếng ồn. pháp chống ô nhiễm tiếng

- Đọc thông tin sách giáo

ồn.

khoa.

- Yêu cầu học sinh đọc

- Nghe giảng.

thông tin sách giáo khoa.

- Giải thích cho học sinh

- C3:

hiểu thông tin.

- Phân nhóm phát phiếu học + Cấm bóp còi…

+ Trồng cây xanh…

tập yêu cầu học sinh làm

+ Xây tường chắn…

C3?

46- C3:

+ Cấm bóp còi…

+ Trồng cây xanh…

+ Xây tường chắn…

- C4:

+ Tường gạch, bêtông,

10’ gỗ…

+ Kính, lá cây…

III. Vận dụng.

- C5:

+ Hình 15.2 : Yêu cầu

trong giờ làm việc không

được khoan, người thợ

phải có dụng cụ bảo vệ

tai.

+ Hình 15.3: Xây tường

gạch chắn giữa lớp học

và chợ.

- C6: Tuỳ học sinh.- Các nhóm báo cáo kết

- Yêu cầu các nhóm báo cáo quả.

kết quả.

- Nhận xét.

- Gọi học sinh nhận xét.

- C4:

- Yêu cầu học sinh làm C4? + Tường gạch, bêtông,

gỗ…

+ Kính, lá cây…* HĐ 4: Vận dụng.

- Yêu cầu học sinh đọc và

trả lời C5, C6.4. Củng cố : (2’)

- Tiếng ồn thế nào là ô nhiễm?

- Hãy nêu một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn?

5. Dặn dò: (1’)

- Về nhà học bài và đọc phần có thể em chưa biết.

- Làm bài tập SBT. Xem trước bài 16 SGK.

- Nhận xét lớp.

IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy47- C5:

+ Hình 15.2 : Yêu cầu

trong giờ làm việc không

được khoan, người thợ

phải có dụng cụ bảo vệ

tai.

+ Hình 15.3: Xây tường

gạch chắn giữa lớp học

và chợ.

- C6: Tuỳ học sinh.Tuần: …………

Tiết :………….Ngày sọan : ……………………….

Ngày dạy : ……………………….Bài 16:

TỔNG KẾT CHƯƠNG II :ÂM HỌCI.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Ôn lại một số kiến thức liên quan đến âm thanh.

- Luyện tập một số kỹ năng cơ bản.

2. Kỹ năng.

- Kỹ năng làm bài tập và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

3. Thái độ.

- Có tinh thần hợp tác trong công việc.

II. Chuẩn bò:

1. Giáo viên :

- Ô chữ hình 16.1.

2. Học sinh: (mỗi nhóm)

Bảng phụ nhỏ.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : (3’)

- Tiếng ồn thế nào là ô nhiễm?

- Hãy nêu một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn?

3. Bài mới

TG NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

1’

*HĐ1 : Tổ Chức Tình

Huống Học Tập.

- Để củng cố các kiến thức

đã học ở chưng II. Chúng ta

cùng ôn tập bài 16 tổng kết

chương.

15’ I. Tự kiểm tra.

* HĐ 2: Tự kiểm tra.

C1:

C1:

- Yêu cầu học sinh đọc và

a) Các nguồn phát âm

a) Các nguồn phát âm

trả lời các câu C1- C8.

đều dao động.

đều dao động.

b) Số dao động trong 1s

b) Số dao động trong 1s

là tần số . Đơn vò tần số

là tần số . Đơn vò tần số

48Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×