1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.96 KB, 114 trang )


Tuần: 30

Tiết : 30Ngày dạy :

BÀI 25: HIỆU ĐIỆN THẾI.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Biết được ở 2 cực của nguồn điện có hiệu điện thế.

- Nêu đïc đơn vò của hiệu điện thế là vôn (V)

- Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện.

2. Kỹ năng.

- Mắc mạch điện theo hình vẽ, vẽ sơ đồ mạch điện.

3. Thái độ.

- Ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.

II. Chuẩn bò:

1. Giáo viên :

- Một số pin, 1 Ác qui, 1 đồng hồ vạn năng.

2. Học sinh:

- 2 pin, 1 bóng đèn pin, 1 vôn kế, 7 đọan dây nối có vỏ bọc cách điện, 1 công tắc.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 3’

-Dòng điện và cđdđ có mối quan hệ với nhau như thế nào? Dụng cụ đo và đơn vò đo

cđdđ?

- Yêu cầu hs sửa bài tập 24.1 SBT.

3. Bài mới

TG NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

1’

* HĐ 1: Tổ chức tình

huống học tập.

- Có khả năng cung cấp

- Nguồn điện có tác dụng

dòng điên để các dụng cụ

gì?

hoạt động.

- đọc mẫu đối thoại đầu

- Gọi học sinh đọc mẫu đối

bài.

thoại đầu bài.

- Suy nghó.

- Vậy vôn kế là gì?

6’ I. Hiệu điện thế.

* HĐ 2: Tìm hiểu về hiệu

- Nguồn điện tạo ra giữa điện thế và đơn vò hiệu

hai cực của nó một hiệu

96điện thế.

- Hiệu điện thế kí hiệu là

chữ U.

- Đơn vò đo hiệu điện thế

là vôn.

- 1 mV = 0,001V

- 1 kV = 1000V

- C1: pin tròn 1,5V.

cqui xe máy 6V.

Giữa hai lỗ lấy

điện trong mạng điện

trong nhà là 220V.7’18’điện thế.

- Thông báo giữa hai cực

của nguồn điện có một hiệu

điện thế.

- Thông báo kí hiệu và đơn

vò hiệu điện thế ( lưu ý cách

viết đơn vò đúng)

- Yêu cầu hs đọc và trả lời

C1? ( cho học sinh quan sát

pin, ácqui)

- Thông báo giữa hai lỗ của

ổ lấy điện trong nhà là

220V.

- Giới thiêu thêm các dụng

cụ như ổn áp,máy biến thế

còn có các ổ lấy điện ghi

220V,110V,12V,9V…..

II. Vôn kế.

- Vôn kế là dụng cụ dùng * HĐ 3: Tìm hiểu vôn kế.

để đo hiệu điện thế.

- Thông báo vôn kế là dụng

- C2: 2. Vôn kế h 25.2a

cụ dùng để đo hiệu điện thế.

,h25.2b là vôn kế dùng

- Giới thiệu vôn kế yêu cầu

kim.

hs nhận biết vôn kế.

Vôn kế h 25.2c là

- Yêu cầu các nhóm tìm

vôn kế hiện số.

hiểu vôn kế và trả lời C2?

3. * h 25.2a

- Lần lược gọi đại diện

GHĐ = 300V

nhóm trả lời C2?

ĐCNN =25V

- Gọi hs khác nhận xét, bổ

* h 25.2b

sung.

GHĐ = 20V

- Thảo luận hòan chỉnh câu

ĐCNN =2,5V

trả lời C2?

4. Hai chốt nối dây là

dấu “+”, dấu “-“

III. Đo hiệu điện thế

giữa 2 cực của nguồn

điện khi mạch hở.

1. Sơ đồ mạch điện.* HĐ 4: Đo hiệu điện thế

giữa 2 cực của nguồn điện

khi mạch hở.

- Nêu kí hiệu của vôn kế

trên sơ đồ mạch điện.

97- Nghe giảng ghi bài.- Nghe giảng ghi bài.- Quan sát và trả lời C1.- Ghi bài.- Nghe giảng.- Ghi bài.

- Trên mặt vôn kế có ghi

chữ V.

- Tìm hiểu vôn kế và trả

lời C2.

- Trả lời C2.

- Nhận xét, bổ sung.

- Thảo luận, ghi bài.- Biết kí hiệu của vôn kế.

- Vẽ sơ đồ mạch điện.V- C3: số chỉ của vôn kế

bằng số vôn ghi trên vỏ

nguồn điện.6’

IV. Vận dụng.

- C4:

a. 2,5 V = 2500mV

b. 6 kV = 6000V

c. 110V = 0,11 kV

d. 1200mV = 1,2 V

- C5: dụng cụ này là vôn

kế. Kí hiệ v trên dụng cụ

cho biết điều đó.

GHĐ = 45V, ĐCNN = 1V

Kim ở vò trí (1) là 3V, ở

vò trí (2) là 42V- Yêu cầu hs vẽ sơ đồ mạch

điện hình 25.3, ghi rõ chốt

nối của vôn kế.

- Gọi 1 học sinh lên bảng

vẽ.

- Gọi 1 hs khác nhận xét.

- Hòan chỉnh sơ đồ mạch

điện.

- Với nguồn điện 1 pin vôn

kế của nhóm em có thích

hợp đo hiệu điện thế giữa

hai cực của nguồn điện

không? Tại sao?

- Yêu cầu các nhóm kiểm

tra kim vôn kế và điểu chỉnh

( lưu ý cách mắc)

- Yêu cầu hs đọc và làm

mục 4, mục 5 và trả lời C3?

- Gọi đại diện nhó trả lời

C3?

- Gọi 1 hs khác nhận xét.

- Thảo luận khẳng đònh câu

trả lời C3.

- Giới thiệu thêm về cách sử

dụng đồng hồ vạn năng ở

chức năng đo hiệu điện thế.

* HĐ 5: Vận dụng.

- Gọi 4 hs lên bảng làm C4?

- Gọi 1 hs khác nhận xét

hoàn chỉnh.

- Lần lïc gọi hs trả lời C5,

C6?

- Gọi 1 hs khác nhận xét, bổ

sung.

- Thảo luận hòan chỉnh.98- Lên bảng vẽ sơ đồ

mạch điện.

- Nhận xét.

- Vẽ sơ đồ mạch điện vào

tập.

- Phù hợp vì GHĐ lớn

hơn số vôn ghi trên pin.- Làm theo hướng dẫn

của GV.

- Đọc và làm mục 4, mục

5 và trả lời C3.

- Đại diện nhó trả lời C3.

- Nhận xét.

- Ghi bài.

- Ghe giới thiệu.- Lên bảng làm C4.

- Nhận xét

- Trả lời C5, C6.

- Nhận xét, bổ sung.

- Ghi bài.- C6: Vôn kế phù hợp

5V

1,5V

10V

6V

20V

12V

4.Củng cố : (3’)

- Hiệu điện thế được tạo ra từ đâu? Dụng cụ đo và đơn vò đo hiệu điện thế?

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết gì?

5. Dặn dò: (1’)

- Về nhà học bài, đọc thêm phần có thể em chưa biết, làm bài tập SBT. Chuẩn bò bài 26.

- Nhận xét tiết dạy tuyên dương nhóm cá nhân tích cực xây dựng bài.

6. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.99Tuần: 31

Tiết : 31Ngày dạy :BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy

qua bóng đèn .

- Hiểu hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ

càng lớn .

- Hiểu được mỗi dụng cụ ( thiết bò ) điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng với hiệu

điện thế đònh mức có giá trò bằng số vôn ghi trên dụng cụ đó .

- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa 2

đầu bóng đèn trong mạch điện kín .

2. Kỹ năng.

- Mắc mạch điện theo hình vẽ, vẽ sơ đồ mạch điện.

3. Thái độ.

- Ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.

II. Chuẩn bò:

2. Học sinh:

- 2 pin 1 ,5V có giá đựng , 1 vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN

0 ,1V ; 1 ampe kế có GHĐ 0 ,5A Và ĐCNN 0,01A ; 1 bóng đèn pin loại 2 ,5V – 1W lắp

sẵn vào đế đèn ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối .

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 4’

- Hiệu điện thế được tạo ra từ đâu? Dụng cụ đo và đơn vò đo hiệu điện thế?

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết gì?

3. Bài mới

TG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

5’

* HĐ 1: Tổ chức tình

huống học tập.

- Cho hs xem trên bóng đèn - Số 220V cho biết hiệu

dây tốc có ghi 220V. em có điện thế sử dụng của

biết ý nghóa của con số này bóng đèn.

là như thế nào không?

100Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×