1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

- Về nhà học bài, đọc thêm phần có thể em chưa biết, làm bài tập SBT. Chuẩn bò bài 26.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.96 KB, 114 trang )


Tuần: 31

Tiết : 31Ngày dạy :BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy

qua bóng đèn .

- Hiểu hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ

càng lớn .

- Hiểu được mỗi dụng cụ ( thiết bò ) điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng với hiệu

điện thế đònh mức có giá trò bằng số vôn ghi trên dụng cụ đó .

- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa 2

đầu bóng đèn trong mạch điện kín .

2. Kỹ năng.

- Mắc mạch điện theo hình vẽ, vẽ sơ đồ mạch điện.

3. Thái độ.

- Ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.

II. Chuẩn bò:

2. Học sinh:

- 2 pin 1 ,5V có giá đựng , 1 vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN

0 ,1V ; 1 ampe kế có GHĐ 0 ,5A Và ĐCNN 0,01A ; 1 bóng đèn pin loại 2 ,5V – 1W lắp

sẵn vào đế đèn ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối .

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 4’

- Hiệu điện thế được tạo ra từ đâu? Dụng cụ đo và đơn vò đo hiệu điện thế?

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết gì?

3. Bài mới

TG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

5’

* HĐ 1: Tổ chức tình

huống học tập.

- Cho hs xem trên bóng đèn - Số 220V cho biết hiệu

dây tốc có ghi 220V. em có điện thế sử dụng của

biết ý nghóa của con số này bóng đèn.

là như thế nào không?

100- Trên các dụng cụ điện

thường có ghi số vôn liệu ý

nghóa con số này có như bạn

vừa trả lời không? Ta sẽ tìm

câu trả lời trong bài học

hôm nay.

* HĐ 2: Đo hiệu điện thế

giữa hai đầu bóng đèn.

- Treo hình 26.1 yêu cầu hs

quan sát.

- Phát dụng cụ đến các

nhóm, yêu cầu các nhóm

mắc mạch điện TN1, quan

sát số chỉ của vôn kế và trả

lời C1?

- Yêu cầu hs thực hiện TN2

và trả lời C2?

- Yêu cầu hs thảo luận và

trả lời C3?

- Kiểm tra giúp đỡ các nhóm

yếu.

- Gọi đại diện các nhóm lên

điền kết quả vào bảng 1 kết

quả của nhóm mình.

- Hướng dẫn học sinh thảo

luận dựa vào bảng kết quả

để hòan thành C3?

- Yêu cầu hs đọc phần thông

tin SGK.

- Nêu ý nghóa của số vôn

ghi trên các dụng cụ dùng

điện?20’ I. Hiệu điện thế giữa hai

đầu bóng đèn.

1. Bóng đèn chưa mắc

vào mạch điện.

C1: Giữa hai đầu bóng

đèn khi chư mắc vào

mạch điện có HĐT bằng

0.

2. Bóng đèn được mắc

vào mạch điện mắc vào

mạch điện.

C2: Bảng 1.

C3:

- HĐT Giữa hai đầu bóng

đèn bằng 0. thì không có

dòng điện chạy qua bóng

đèn.

- HĐT giữa hia đầu bóng

đèn càng lớn (nhỏ) thì

òng điện chạy qua bóng

đèn có cường độ càng lớn

(nhỏ).

* Số vôn ghi trên mỗi

dụng cụ điện là cho biết

HĐT đònh mức mỗi dụng

cụ điện sẽ hoạt động bình

thường khi sử đúng HĐT

đònh mức.

C4: Có thể mắc đèn này

- Gọi hs trả lời C4?

vào HĐT 2,5V để nó

- Gọi hs khác nhận xét bổ

không bò hỏng.

sung.

101- Nghe giảng.- Quan sát hình 26.1.

- Nhận dụng cụ mắc

mạch điện TN1, quan sát

số chỉ của vôn kế và trả

lời C1?

- Nhóm thực hiện TN2,

ghikết quả TN, Thảo luận

trả lời C3?- Đại diện các nhóm lên

điền kết quả vào bảng 1

kết quả của nhóm mình.

- Thảo luận ghi kết qủa

đúng vào tập.

- Đọc phần thông tin

SGK.

- Số vôn ghi trên các

dụng cụ dùng điện là giá

trò HĐT đònh mức mỗi

dụng cụ điện sẽ hoạt

động bình thường khi sử

đúng HĐT đònh mức.

- Trả lời C4.

- Nhận xét bổ sung.6’5’- Khẳng đònh câu trả lời

đúng.

* HĐ 3: Tìm hiều sự tương

II. Sự tương tự giữa hiệu tự giữa hiệu điện thế và sự

điện thế và sự chênh

chênh lệch mức nước.

- Yêu cầu các nhóm đọc và

lệch mức nước.

C5:

thảo luận trả lời C5?

a. Khi có sự chênh lệch

- Gọi đại diện nhóm trả lời

mức nước giữa 2 điểm A C5?

và B thì có dòng nước

- Gọi nhóm khác nhận xét

chảy từ A đến B

bổ sung.

b. Khi có HĐT giữa hai

- Thảo luận hòan chỉnh câu

đầu bóng đèn thì có dòng trả lời đúng.

điện chạy qua bóng đèn.

c. Máy bơm nước tạo ra

sự chênh lệch mức nước

tương tự như HĐT tạo ra

dòng điện.

* HĐ 4: Vận dụng.

III. Vận dụng.

- Gọi hs đọc và trả lời C6?

C6: c

- Gọi hs khác nhận xét.

C7: a

- Khẳng đònh câu trả lời

đúng.

- Gọi hs đọc và trả lời C7?

- Gọi hs khác nhận xét.

- Khẳng đònh câu trả lời

đúng.- Ghi bài.- Đọc và thảo luận trả lời

C5.

- Đại diện nhóm trả lời

C5.

- Nhận xét bổ sung.

- Ghi bài.- Đọc trả lời C6.

- Nhận xét bổ sung.

- Ghi bài.

- Đọc trả lời C7.

- Nhận xét bổ sung.

- Ghi bài.4.Củng cố : (3’)

- Gọi hs đọc phần ghi nhớ.

5. Dặn dò: (1’)

- Về nhà học bài, đọc thêm phần có thể em chưa biết, làm bài tập SBT. Chuẩn bò

bài thực hành ghi sẳn mẫu báo cáo mỗi nhóm chuan bò 4 pin.

- Nhận xét tiết dạy tuyên dương nhóm cá nhân tích cực xây dựng bài.

6. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.102Tuần: 32

Tiết : 32Ngày dạy :BÀI 27: THỰC HÀNH ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI

VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP.

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Thực hành đo và phát hiện được qui luận về HĐT và CĐDĐ trong mạch điện mắc nối

tiếp hai bóng đèn.

- Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.

2. Kỹ năng.

- Có kỹ năng thực hành TN.

3. Thái độ.

- Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống

II. Chuẩn bò:

2. Học sinh:

- 2 pin 1 ,5V có giá đựng , 1 vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN

0 ,1V ; 1 ampe kế có GHĐ 0 ,5A Và ĐCNN 0,01A ; 2 bóng đèn pin loại 2 ,5V – 1W lắp

sẵn vào đế đèn ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối .

- Mẫu báo cáo Thực hành.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : 3’

- Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện, 1 công tắc, 1 bóng đèn, 1 ampe kế, 1 vôn

kế.

- Khi sử dụng Ampe kế để đo cđdđ qua bóng đèn, chọn Ampe kế và mắc vào mạch điện

như thế nào?

- Khi sử dụng Vôn kế để đo hđt qua bóng đèn, chọn Vôn kế và mắc vào mạch điện như

thế nào?

3. Bài mới

TG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

3’

* HĐ 1: Tổ chức tình

huống học tập.

- Mắc mạch điện hình 27.1 a -Quan sát,nghe,xác đònh

giới thiệu với hs mạch điện vấn đề cần nghiên cứu.

gồm 2 bóng đèn mắc nối

103Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×