1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Kết quả nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.91 MB, 101 trang )


43Số bệnh nhân

Nhóm 1(a)Nhóm 2 (b)n%n%Nam2374,22271,0Nữ825,8929,0Tổng số3110031100Giới tínhp (a-b)> 0,05Nhận xét: Qua bảng 3.2 cho thấy ở cả 2 nhóm số bệnh nhân tăng huyết áp

nam chiếm 72,6% nhiều hơn nữ chiếm 27,4%. Tỷ lệ này giữa 2 nhóm không

có sự khác biệt (p>0.05).

Bảng 3.3. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo thời gian phát hiện

Số bệnh nhân

Thời gianNhóm 1(a)Nhóm 2 (b)n%n%< 1 năm39,713,21 5 năm1548,41651,6> 5 năm1341,91445,2Tổng số3110031p (a-b)100>0,05Nhận xét: Qua bảng 3.3 cho thấy số bệnh nhân phát hiện tăng huyết áp

từ 1 - 5 năm chiếm 50%, trên 5 năm chiếm 43,5%, còn lại dới 1 năm chiếm

6,5% và tỷ lệ này giữa 2 nhóm không có sự khác biệt với p > 0,05.

Bảng 3.4. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo yếu tố gia đình

Số bệnh nhân

Yếu tố gia đình

Có ngời THANhóm 1(a)Nhóm 2 (b)n%n%2167,71961,3p (a-b)44Không có ngời THA1032,31238,7Tổng số3110031> 0,05100Nhận xét: Qua bảng 3.4 cho thấy phần lớn số bệnh nhân trong gia đình

có ngời tăng huyết áp chiếm 64,5%, còn số bệnh nhân trong gia đình không

có ngời tăng huyết áp chiếm tỷ lệ 35,5%, giữa 2 nhóm không có sự khác biệt

với p > 0,05.

Bảng 3.5 Phân bố đối tợng nghiên cứu theo nghề nghiệp

Số bệnh nhân

Nhóm 1(a)Nhóm 2 (b)n%n%Cán bộ2271,02167,7Nhân dân929,01032,3Tổng số3110031100Nghề nghiệpp (a-b)> 0,05Nhận xét: Qua bảng 3.5 cho thấy ở cả 2 nhóm số bệnh nhân tăng huyết

áp cán bộ chiếm 69,4%%, nhân dân 30,6%%. Tỷ lệ này giữa 2 nhóm không

có sự khác biệt (p>0.05)

Bảng 3.6. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo quá trình điều trị

Số bệnh nhân

Nhóm 1(a)Nhóm 2 (b)n%n%Thờng xuyên929,01032,3Không thờng xuyên2271,02167,7Tổng số3110031100Quá trình điều trịp (a-b)> 0,05450%

Thường xuyên

31%Thường xuyên

Không t hường xuyên

69%Không thường xuyênBiểu đồ 3.6. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo quá trình điều trị

Nhận xét: Qua bảng 3.6 và Biểu đồ 3.6 cho thấy số bệnh nhân tăng

huyết áp không điều trị thờng xuyên chiếm đa số 69,4%, còn điều trị thờng

xuyên chỉ có 30,6%, giữa 2 nhóm không có sự khác biệt với p > 0,05 .Bảng 3.7. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo độ tăng huyết ápĐộ tăng

huyết ápSố bệnh nhân

Nhóm 1(a)Nhóm 2 (b)n%n%Độ I516,1412,9Độ II2683,92787,1Tổng số3110031100p (a-b)> 0,05460%

15%Độ 1

Độ 2

85%Biểu đồ 3.7. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo độ tăng huyết áp

Nhận xét: Qua bảng 3.7, Biểu đồ 3.7 cho thấy số bệnh nhân tăng huyết

áp chủ yếu ở độ II chiếm tỷ lệ 85,5%, độ I chỉ có 14,5%, giữa 2 nhóm không

sự khác biệt với p > 0,05 .

3.2. Kết quả nghiên cứu tác dụng điều trị của hào châm

Bảng 3.8. Sự thay đổi triệu chứng lâm sàng trớc và sau điều trịn

%

n2915302h24h(2)(3)(4)(5)15541210316,1

1Trớc (1)Sau điều trị93,5 67,7 32,3

18Nhóm 2(b)3038,7 96,7

717Sau điều trị

15302h24h p (a-(2)(3)(4)(5)16641351,619,412,941,911418b)> 0,05Đau đầuTrớc (1)Triệu chứngNhóm 1(a)47Hoa mắt%58,1 32,3 9,67Chóngnmặt%Bực tứcn31Khó chịu %100n31%100Mặt đỏ2113467,7 41,9 12,9

126,4522,6 54,8

81925,8 61,335,512,93,225,812611238,719,43,238,7311311471119,6735,510045,222,63,235,521031106196,4532,310032,319,43,229,0435,5 12,9p(1-2),p(1-3)2538,7 16,1

113,2< 0,001< 0,001p(1-4),p(1-5)

Nhận xét: Qua bảng 3.8 cho thấy sau điều trị 15, 30, 2h, 24h, ở cả hai

nhóm các triệu chứng lâm sàng đều giảm đều giảm so với trớc điều trị, sự

khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001 và không có sự khác biệt giữa

2 nhóm với p > 0,05.48Bảng 3.9. Sự thay đổi tần số mạch trớc và sau điều trị

SauTrớc (1)p(1-2),p(1-3)15(2) 30(3)

Nhóm 1(a)

Nhóm 2(b)2h(4) 24h(5) p(1-4),p(1-5)X83,5478,7776,6476,0978,70SD3,893,653,643,953,68X84,6780,1977,4875,9079,61SD2,282,562,862,802,95p (a-b)< 0,001

< 0,001> 0,0586

84

82

80

78

76

74Nhóm 1

Nhóm 272

70

TrướcSau 15'Sau 30'Sau 2hSau 24hBiểu đồ 3.9. Sự thay đổi tần số mạch trớc và sau điều trị

Nhận xét: Bảng 3.9 và Biểu đồ 3.9 cho thấy sau điều trị 15, 30, 2h,

24h tần số mạch ở cả hai nhóm đều giảm hơn so với trớc điều trị, giảm nhiều

nhất sau 2h với 7,45 lần/phút (nhóm 1), giảm 8,77 lần/phút (nhóm 2), sau 24h

tần số mạch giảm ít hơn 4,84 lần/phút (nhóm 1), 5,06 lần/phút (nhóm 2), sự

thay đổi này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001 và giữa hai nhóm không có sự

khác biệt với p > 0,05.

Bảng 3.10. Thay đổi huyết áp tâm thu trớc và sau điều trị

Sau49HATTNhóm 1(a)

Nhóm 2(b)Trớc

(1)

XSD

XSD15

(2)30

(3)2h

(4)24h

(5)p(1-4),p(1-5)162,83 147,74 144,90 144,29 152,74

5,177,396,777,176,56163,35 149,96 145,16 143,96 153,70

4,43p(1-2),p(1-3)5,31P (a-b)5,514,526,32< 0,001

< 0,001> 0,05165

160

155

150

145

140

Nhóm 1135Nhóm 2130

Trước ĐTSau 15'Sau 30'Sau 2hSau 24hBiểu đồ 3.10. Thay đổi huyết áp tâm thu trớc và sau điều trị

Nhận xét: Qua bảng 3.10, Biểu đồ 3.10 ta thấy sau 15, 30, 2h, 24h

điều trị, huyết áp tâm thu ở cả 2 nhóm so với trớc điều trị, giảm nhiều nhất ở

khoảng 2h với 18,54 mmHg (nhóm 1), 19,45 mmHg (nhóm 2), sự khác biệt có

ý nghĩa thống kê với p < 0,001, và giữa 2 nhóm không có sự khác biệt với p >

0,05.

Bảng 3.11. Thay đổi huyết áp tâm trơng trớc và sau điều trị

HATTrTrớcSau

15302h24hp(1-2),p(1-3)50(1)

Nhóm 1(a)

Nhóm 2(b)(2)(3)(4)(5)X90,8785,4883,5883,6486,54SD4,845,394,554,94,12X91,4186,0083,7482,6786,51SD4,183,382,82,583,66p (a-b)p(1-4),p(1-5)

< 0,001

< 0,001> 0,0594

92

90

88

86

84

82Nhóm 180Nhóm 278

Trước ĐTSau 15'Sau 30'Sau 2hSau 24hBiểu đồ 3.11. Thay đổi huyết áp tâm trơng trớc và sau điều trị

Nhận xét: Qua bảng 3.11, Biểu đồ 3.11 ta thấy sau 15, 30, 2h, 24h

điều trị, huyết áp tâm trơng ở cả 2 nhóm so với trớc điều trị, giảm nhiều ở

khoảng 30- 2h, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001 và giữa 2

nhóm không có sự khác biệt (p > 0,05).Bảng 3.12. Thay đổi huyết áp trung bình trớc và sau điều trị

HATBTrớc

(1)Sau

15

(2)30

(3)2h

(4)24h

(5)p(1-2),p(1-3)

p(1-4),p(1-5)51Nhóm 1(a)

Nhóm 2(b)X114,86SD4,28X115,39SD3,55p (a-b)106,23 104,02 103,86 105,79

5,134,534,824,50107,32 104,21 103,10 105,66

3,242,582,553,37< 0,001

< 0,001> 0,05118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96Nhóm 1

Nhóm 2

Trước ĐTSau 15'Sau 30'Sau 2hSau 24hBiểu đồ 3.12. Thay đổi huyết áp trung bình trớc và sau điều trị

Nhận xét: Qua bảng 3.12, Biểu đồ 3.12 ta thấy sau điều trị 15, 30, 2h,

24h, huyết áp trung bình ở cả 2 nhóm so với trớc điều trị đều giảm, sự thay đổi

có ý nghĩa thống kê với p < 0,001, không có sự khác biệt giữa 2 nhóm (p >

0,05).52Bảng 3.13. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 15

Nhóm 1(a)

BT

độ I

độ II

Trớc điều

trị (1)

Sau điều trị

15 (2)Nhóm 2(b)

BT

độ I

độ IIn05260427%016,183,9012,987,1n12640283%3,283,912,9090,39,7p(1-2)< 0,001p (a-b)

> 0,05

> 0,05< 0,001Nhận xét: Qua bảng 3.13 ta thấy sau 15 điều trị phần lớn huyết áp bệnh

nhân giảm từ độ II về độ I chiếm 83,9% (nhóm 1) và 90,3% (nhóm 2) so với

trớc điều trị sự thay đổi có ý nghĩa thống kê với p < 0,001, không có sự khác

biệt giữa hai nhóm (p> 0,05)

Bảng 3.14. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 30

Nhóm 1(a)

BT

độ I

độ II

Trớc điều

trị (1)

Sau điều trị

30 (2)

p(1-2)Nhóm 2(b)

BT

độ I

độ IIn05260427%0,016,183,90,012,987,1n52512290%16,180,63,26,593,50.0< 0,001p (a-b)

> 0,05

> 0,05< 0,001Nhận xét: Bảng 3.14 cho thấy sau điều trị 30 số bệnh nhân có huyết áp

ở độ I vẫn chiếm đa số với 80,9% (nhóm 1) và 90,3% (nhóm 2). ở độ II có

bệnh nhân chiếm 16,1% (nhóm 1), không có bệnh nhân nào (nhóm 2), số còn

lại trở về huyết áp trở về bình thờng, với trớc điều trị sự thay đổi có ý nghĩa

thống kê với p < 0,001, không có sự khác biệt giữa hai nhóm (p > 0,05).

Bảng 3.15. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 2h53Nhóm 1(a)

BT

độ I

độ II

Trớc điều

trị (1)

Sauđiều trị

2h (2)Nhóm 2(b)

BT

độ I độ IIn05260427%016,183,9012,987,1n82213271%25,871,03,29,787,13,2p (a-b)p (1-2)< 0,001> 0,05

> 0,05< 0,001Nhận xét: Bảng 3.15 cho thấy sau điều trị 30 số bệnh nhân có huyết áp

ở độ I vẫn chiếm đa số với 71,0% (nhóm 1) và 87,1% (nhóm 2). Số bệnh nhân

huyết áp trở về bình thờng chiếm 25,8% (nhóm 1), 9,7% (nhóm 2) so với trớc

điều trị sự thay đổi có ý nghĩa thống kê với p < 0,001, không có sự khác biệt

giữa hai nhóm (p > 0,05).

Bảng 3.16. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 24h

Nhóm 1(a)

BT

độ I

độ II

Trớc điều

trị (1)

Sau điều trị

24h (2)Nhóm 2(b)

BT

độ I

độ IIn05260427%016,183,9012,987,1n022911911%071,029,03,261,335,5p (1-2)< 0,001p (a-b)

> 0,05

> 0,05< 0,001Nhận xét: Bảng 3.16 cho thấy sau 24h điều trị huyết áp độ I vẫn chiếm đa

số ở cả 2 nhóm 71,0% (nhóm 1), 61,3% (nhóm 2), độ II từ 3,2% ở 2h tăng lên

29% (nhóm 1) và 35,5% (nhóm 2). So với trớc điều trị huyết áp độ II vẫn giảm

đáng kể, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001, không có sự khác biệt

giữa hai nhóm (p > 0,05).

Bảng 3.17 Hiệu quả điều trị sau 15

Sau 15TốtTBKémXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×