1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Biểu 02: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.95 KB, 47 trang )


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681. Doanh thu bán

hàng và cung cấp 012411.281.718.6107.253.700.347dịch vụ

2. Các khoản giảm

trừ0324về bán hàng và cung 102411.281.718.6107.253.700.347259.566.325.9266.561.242.9941.715.392.684692.457.3532447.905.68936.272.1572603. Doanh thu thuần

cấp dịch vụ (01-03_

4. Giá vốn hàng bán

11

5. Lợi nhuận gộp (1020

11)

6. Doanh thu hoạt

21

động tài chính

7. Chi phí hoạt động

22

tài chính

Trong đó: LãI vay

23

phải trả

8. Chi phí bán hàng

24

9. Chi phí quản lý

25

doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần

từ hoạt động kinh

doanh20+(21-22)-(24+25)

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác0145.868.097107.353.013301.617.430.276621.376.49731

32525.00077.087.89312Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.36813. Lợi nhuận khác

(40=31-32)40525.00077.870.8931.617.955.276699.184.39014. Tổng lợi nhuận

kế toán trước thuế 50

(50=30+40)

15. Thuế thu nhập

doanh nghiệp phải 51280291.617.955.276nộp

16. Lợi nhuận sau

thuế thu nhập doanh 60699.184.390nghiệp

Lập ngày 25 tháng 01 năm 2007

NGƯỜI LẬP BIỂUKẾ TOÁN TRƯỞNGGIÁM ĐỐCTừ báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty chúng ta có thể thấy được

Lợi nhuận của Công ty tăng lên rõ rệt. Mặc dù doanh thu và chi phí đều tăng

nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của Công ty năm 2006 tăng so với năm

2005. Doanh thu của Công ty đã tăng lên so với năm trước gần gấp đôi, mặc

dù chi phí có tăng lên nhưng Lợi nhuận của Công ty tăng lên gần gấp ba lần

năm trước. Đạt được kết quả như vậy là sự cố gắng hết sức của đội ngũ cán

bộ công nhân viên củ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex. Công ty

cần phải duy trì tỷ lệ tăng này và tăng hơn nữa.13Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI.14Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.1. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty cổ phần tư

vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội.

Tổ chức bộ máy kế toán

Công tác kế toán được tổ chức theo hình thức tập trung.Toàn bộ công việc

được tập trung tại phòng kế toán, tạo điều kiện kiểm tra chỉ đạo nghiệp vụ

kế toán,và đảm bảo sự lãnh đão thống nhất của kế toán trưởng.

Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán gồm:

-Kế toán trưởng-Thủ quỹ-Kế toán tổng hợp

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán ở Công ty cổ phần tư vấn xâydựng Petrolimex.

Từ năm 1995 Công ty thực hiện Chế độ kế toán theo quyết định

1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính có điều chỉnh theo

hướng dẫn của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam tại quyết định số 480/ XDQĐ-HĐQT ngày 29/11/2002 về việc ban hành Chế độ kế toán dùng tại công

ty tư vấn đầu tư xây dựng GTCC Hà Nội và được sự chấp nhận của Bộ Tài

chính theo quyết định số 7108TC/ CĐKT ngày 27/06/2002 của Bộ Tài

chính.

Từ năm 2006 Công ty thực hiện chế độ kế toán theo quyết định số

15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006.15Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

×