1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Tổ chức bộ máy kế toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.95 KB, 47 trang )


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.2.1. Hệ thống chừng từ kế toán (Biểu 03)Biểu 03 : Chứng từ kế toán sử dụng tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư

xây dựng CCIC Hà NộiChứng từ

kế toánSổ

quỹBảng tổng

hợp chứng

từ ghi sổSổ, thẻ kế

toán chi tiếtChứng từ ghi sổSổ đã

đăng ký

chứng từ

ghi sổGhi hàng ngàychiếuGhi cuối thángSổ cáiQuan hệ đối

Bảng tổng

hợp chi tiếtBảng cân toán (

2.2.2. Hệ thống tài khoản kếđối tàiBiểu 04)

khoảnBiểu 04 : Tổ chức tài khoản kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư

xây dựng CCIC Hà Nội

TK111,112Báo cáo tài

chính

16Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368TK141,138 TK621,627 TK632

(1)

(2)

TK154

(4)

(5)(3)TK911(6)

TK511 TK131 TK111,112

(7) (8)

(9)TK334

(10)TK622

(12)

(11)

TK3331

TK641

(14)(15)

TK421

(17)TK711

(16)(1) : Tạm ứng

(2) : Thanh toán tạm ứng

(3) ,(14) : Thanh toán các chi phí khác

(10) : Thanh toán lương

(12) : Trích quỹ lương

(4) , (11) : Cuối kỳ kết chuyển CFC, CFNVL, CFNCTT cho các đối tượng

chịu chi phí

(5) : Xác định giá vốn hàng bán

(6), (15) : Cuối kỳ tổng hợp giá vốn hàng xuất nhập khẩu bán, CF nghiệp vụ

kinh doanh để tính giá hàng đã bán

(8) : Khi nhận thông báo thanh toán của khách hàng17Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368(7) : Cuối kỳ kết chuyển doanh thu bán hàng

(16) : Kết chuyển doanh thu khác

(17) : Cuối kỳ kết chuyển xác định lãi trong kỳ

2.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã sử dụng những

sổ sách kế toán trong quá trình hạch toán như sau:

-Chứng từ ghi sổ-Sổ cái-Sổ thẻ kế toán chi tiết-Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản-Báo cáo quyết toán tài chính-Bảng chấm công

2.2.4. Hệ thống báo cáo

Công ty đã sử dụng hệ thống báo cáo gồm :

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bản thuyết minh báo cáo tài chính18Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.3. Đặc điểm tổ chức phần hành kế toán tiền lương ở Công ty cổ

phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC.

2.3.1. Quy chế nội bộ của công ty về quản lý tiền lương

Quy chế nội bộ của Công ty về quản lý tiền lương được quy dịnh ở bốn điều

sau:

a. Điều 1 : Điều hành tỷ suất tiền lương theo doanh thu cho nội dung công

việc như sau:

- Dự án tiền khả thi, khả thi, báo cáo kỹ thuật, thiết kế phía Bắc :23%

-Ban Giám Đốc :22% doanh thu sản xuất chính và kinh doanh khác

- Phòng kinh doanh, Kế toán tài chính, tổ chức hành chính

+ / 7,15 % doanh thu dự án tiền khả thi, khả thi, báo cáo kỹ thuật thiết kế

phía Bắc

+ / 4,3 % doanh thu dự án tiền khả thi, khả thi, báo cáo kỹ thuật thiết kế phía

Nam

+ / 5,5 % doanh thu khảo sát địa hình, địa chất

+ / 5 % doanh thu kinh doanh khác

+ / 1 % Doanh thu xây lắp

- Trả lương cho 3 lao động bảo vệ 3.000.000 đ/ tháng (chưa kể trông xe ban

ngày)

Tiền lương trả cho bộ phận bảo vệ được hạch toán như sau

Bảng thanh toán lương thời gian của tổ bảo vệ ( biểu 05)

Bảng thanh toán lương khoán của tổ bảo vệ ( biểu 06)19Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.36820Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Biểu 05: Bảng thanh toán lương thời gian của tổ bảo vệBảng thanh toán Lương thời gian làm việc thực tế + làm thêm giờ

Tháng 4 năm 2006

đơn vị tính; VNĐSHọ và tênHệsố 1/2Tsốlương cơ lươngTnhânbản1

2

4

4viên

12

Phan Đắc Thanh

13

Đỗ Văn Lợi

113

Nguyễn Văn Đại

130

Phan Thị Nhàn

Cộngphụ cấp

3.09

3.09

2.72

1.36

10.26mức Lương

ngày+Sốngày Thành tiền TrừlàmviệcCòn lạiBHXHTrừ CĐ Thực lĩnh

phíthực tế +

540,750

540,750

476,000

238,000

1,795,50024,580

24,580

21,636

10,818

81,614làm thêm

19.00

19.00

19.00

19.00

76.00467,011

467,011

411,091

205,545

1,550,658Bằng chữ: Một triệu ba trăm hai mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi sáu đồng chẵn

2164,890

64,890

57,120

28,560

215,460402,121

402,121

353,971

176,985

1,335,1984,021

4,021

3,540

1,770

13,352398,100

398,100

350,431

175,215

1,321,846Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Hà nội , ngày 16 tháng 4 năm 2006

Kế toán tài chínhTổ chức hành chính

Biểu 06: Bảng thanh toán lương khoán của tổ bảo vệ

BẢNG THANH TOÁN KHOÁN NHÂN VIÊN

Tháng 4 năm 2006

đơn vị tính;VNĐHọ và tênChức vụLươngLương thờikhoángianNhân viên bảo vệ1,000,00nhận

447,011Nhân viên bảo vệ0

1,000,00Nhân viên bảo vệ0

1,000,00số

12

13

113Phan Đắc Thanh

Phan Thị Nhàn

Đỗ Văn Lợi467,011

411,0910

22đã Còn lạiTrừ

phíTrừ công Thực lĩnh

đoàn phí532,9895,33028,815527,659532,9895,33021,600527,659588,9095,88914,143583,020Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

×