1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Biểu 06: Bảng thanh toán lương khoán của tổ bảo vệ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.95 KB, 47 trang )


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368130Nguyễn Văn Đại1,000,00205,545494,4554,94513,500489,5100

3,000,00CộngNhân viên bảo vệ1,550,6582,149,3416,16427,4432,127,84802Bằng chữ: Hai triệu một trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươI tám đồng chẵn

Giám ĐốcKế toán tài chínhTổ chức hành chính23Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Tỷ suất bao gồm:

+ / Tiền lương trả lần 1

+ / Tiền lương trả thêm cho người đi khảo sát lấy số liệu, xử lý hiện trường

+ / Tiền lương cho người phải làm thêm vào các ngày nghỉ

+ / Tiền lương thuê chuyên gia

+/ Tiền lương trả cho người lao động thực hiện công việc được giao theo quy định

của Công ty

- Tỷ suất trên được xác định trên cơ sở số lao động định biên tại đơn vị

+ / Thiết kế 1 : 21 Người

+ / Thiết kế 2 :21 Người

+ / Khảo sát : 03 Người

+ / Ban Giám Đốc : 02 Người

+ / Kế toán tài chính : 03 Người

+ / Tổ chức hành chính :06 Người

+ / Kinh doanh :06 Người

b.Điều 2

Các đơn vị căn cứ doanh thu đã được nghiệm thu với khách hàng để thanh toán

lương cho người lao động của đơn vị sau khi đã trừ tiền lương thanh toán lương lần

1. Đối với công trình đã ký được hợp đồng khoán nội bộ các đơn vị được tạm ứng

30% giá trị khoán. Khi bàn giao sản phẩm cho Công ty (Phòng kinh doanh) sẽ tạm

ứng tiếp 50% giá trị khoán. Trường hợp đặc biệt công trình kéo dài nhiều năm có

thể tạm ứng thành nhiều đợt nhưng đến khi bàn giao sản phẩm cho Công ty cũng

không vượt qua 90% giá trị khoán

c. Điều 3 : Thực hiện các công trình dở dang đều được xác định lại giá trị để tính

lại doanh thu và tỷ suất tiền lương cho phù hợp với quy định mới cụ thể như sau:

24Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Đối với các công trình đã bàn giao sản phẩm đang chờ nghiệm thu, thanh lý hợp

đồng và phần doanh thu đã thực hiện được Công ty xác nhận sẽ được thanh toán số

tiền lương còn lại theo quy chế cũ đã ban hành trước

- Đối với các công trình dở dang sau khi đã trừ phần doanh thu đã thực hiện doanh

thu còn lại sẽ được tính vào quy chế này

d. Điều 4 :Các Ông, Bà trưởng phòng tổ chức hành chính, kế toán tài chính, kinh

doanh, thiết kế, khảo sát, tư vấn và toàn thể người lao động trong Công ty thi hành

quyết định kể từ ngày đã kí.

2.3.2. Phương pháp tính lương tại công ty

Tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC tiến hành trả lương

cho cán bộ công nhân viên theo hai lần trong một tháng.Hình thức trả lương theo

thời gian vào ngày 15 hàng tháng và trả lương theo hình thức lương khoán vào

ngày 30 hàng tháng. Cụ thể của hình thức trả lương theo thời gian và hình thức

lương khoán được khái quát như sau:

* Trả lương theo thời gian: Đây là hình thức lương được xác định dựa trên

khả năng thao tác, trình độ kỹ thuật và thời gian làm việc thực tế. Hình thức này

mang tính bình quân, không đánh giá đúng kết quả lao động của mỗi người, không

đảm bảo nguyên tắc "làm theo năng lực, hưởng theo lao động". Chính vì những

hạn chế này nên hình thức trả lương theo thời gian chỉ được áp dụng trong những

công việc không thể xác định hao phí lao động đã tiêu hao vào đó như: với những

người làm công tác quản lý, những người làm ở bộ phận gián tiếp không trực tiếp

tạo ra sản phẩm.

TLlần 1=50% * HSLilần 1*MLitt*NCtti

- TLlần 1 : Tiền lương lĩnh lần 1

25Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- HSLilần 1: Hệ số lương theo thang bảng do Nhà nước quy định của người thư i

- MLitt :Mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định của người thứ i

- NCtti : Ngày công làm việc thực tế trong tháng ( trừ nghỉ phép, học, quân

sự…)của người thứ i

* Hình thức trả lương khoán: Là hình thức tiền lương mà số lượng của nó

nhiều hay ít là phụ thuộc vào số lượng sản phẩm được sản xuất ra hoặc số lượng

công việc đã hoàn thành. Tiền lương theo sản phẩm căn cứ trực tiếp vào kết quả

lao động sản xuất của mỗi người. Vì vậy nó có tác dụng khuyến khích người lao

động quan tâm đến kết quả sản xuất của mình, tích cực và cố gắng hơn trong quá

trình sản xuất, tận dụng thời gian làm việc, nâng cao năng suất và chất lượng lao

động.

TLlần 2 = TLK -TLlần 1 -7%TLK -TL lãnh đạo phòng

- TLlần 2: tiền lương lần 2 của đơn vị

- TLK : Tiền lương khoán của đơn vị sản xuất theo tỉ lệ

- TL lãnh đạo phòng:Tiền lương lãnh đạo phòng của đơn vị

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC đã trả lương cho CBCNV theo

hình thức lương thời gian và lương khoán. Lương được trả cho cán bộ công nhân

viên một phần căn cứ vào số ngày làm việc thực tế của nhân viên do đó Công ty đã

có bảng chấm công. Dưới đây là bảng chấm công của khối nghiệp vụ ( Biểu 07),

bảng thanh toánlương thời gian ( Biểu 08) và bảng thanh toán lương khoán của

khối nghiệp vụ ( Biểu 09)26Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.36827Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Biểu 07 : Bảng chấm công khối nghiệp vụ

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng 03 năm 2006

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Mã số Họ và tên

5

6

10

11

15

18

54

75

77

90

98

117

120

122

131Vũ Xuân Điền

Dương Thị Thắng

Nguyễn Hữu Mộc

Phan Bá Lều

Trịnh Tiến Lợi

Đặng Kim Thoa

Vũ Văn Bốn

Bùi Minh Thuấn

Đỗ Trường Sơn

Đoàn Xuân Nam

Nguyễn Thị Hường

Vũ Phương Linh

Ngô Văn Thiên

Trịnh Thị Trinh

Vũ Ngọc ThoaNgày công kỳ II

16

17

18

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x19

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x21

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x22

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

x2324x

x

x

x

x

x

x25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x26

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x27

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x28

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x29

x

x

x

x

x

x

x3031x

x

x

x

x

x

x

xxxNgày công kỳ I

1

2

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x8

x

x

x

x

x

x

xHà nội ngày31 tháng 3 năm 2006

Tổ chức hành chínhPhụ trách đơn vị28Người chấm công910xx

x

x

x

x

x

x

x11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x15

x

x

x

x

x

x

xWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Biểu 08 : Bảng thanh toán lương thời gian của khối nghiệp vụ

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ + LÀM THÊM GIỜ

Tháng 3 năm 2006

KHỐI NGHIỆP VỤ

Hệ sốsốlương

Họ và têncơ bản

+phụSố ngày

1/2mức Lươnglươngngàycấp

5

6

10

11

15

18

54

75

77

90

98Vũ Xuân Điền

Dương Thị Thắng

Nguyễn Hữu Mộc

Phan Bá Lều

Trịnh Tiến Lợi

Đặng Kim Thoa

Vũ Văn Bốn

Bùi Minh Thuấn

Đỗ Trường Sơn

Đoàn Xuân Nam

Nguyễn Thị Hường6.05

4.81

3.33

3.33

6.05

4.51

4.81

3.57

3.6

2.96

2.96làm việc

thực tế+ Thành tiền

làmTrừ

BHXHTrừ

Còn lạiThực lĩnhphíthêm

1,058,750

841,750

582,750

582,750

1,058,750

789,250

841,750

624,750

630,000

518,000

518,00048,125

38,261

26,489

26,489

48,125

35,875

38,261

28,398

28,636

23,545

23,54521.00

21.00

22.00

20.00

22.00

21.00

22.00

22.00

22.00

18.00

21.00

291,010,625

803,489

582,750

556,261

962,500

789,250

830,489

624,750

630,000

423,818

494,455127,050

101,010

75,600

75,600

127,050

94,710

101,010

74,970

75,600

62,160

62,160883,575

702,479

507,150

480,661

835,450

694,540

702,479

549,780

554,400

361,658

432,2958,836

7,025

5,072

4,807

8,355

6,945

7,025

5,498

5,544

3,617

4,323874,739

695,454

502,078

475,854

827,095

687,595

695,454

530,768

548,856

358,041

427,972Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

×