1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Biểu 09: Bảng thanh toán lương khoán của khối nghiệp vụ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.95 KB, 47 trang )


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368122

Trịnh Thị Trinh

131

Vũ Ngọc Thoa

Cộng Cộng2.30

2.64

58.7920

22

315.0046.00

58.08

1,2341

1

15.001,019,685

1,287,463

27,345,057(Bằng chữ :Hai mươi bảy triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn sáu trăm linh bảy đồng chẵn)

Hà Nội, ngày 31/3/2006

Giám đốcKế toán tài chínhTổ chức hành chính3210,197

12,875

273,4521,009,488

1,274,588

27,071,607Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.3.3. Quy trình hạch toán tiền lương tại Công ty ( Biểu 10)

Biểu 10: Quy trình hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư

xây dựng CCIC Hà NộiChứng từ

gốcSổ đăng ký

chứng từChứng từ

– Ghi sổSổ chi tiết

334,338Bảng tổng

hợp chi tiết

Sổ cái(334,338)Báo cáoChú giải:Căn cứ vào chứng từ gốc, bảng phân bổ kế toán lập các chứng từ ghi sổ

sau đó xếp hàng vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ rồi tập hợp vào sổ cái. Từ sổ cái

lập bảng cân đối số phát sinh rồi vào báo cáo

2.3.4. Tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần tư vấn

và đầu tư xây dựng CCIC.

Tài khoản được Công ty sử dụng bao gồm:

TK 1111 : Tiền mặt của Công ty ở Miền Bắc

33Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368TK 141:Tạm ứng

Tạm ứng là nghiệp vụ phát sinh trong nội bộ một doanh nghiệp.Quan hệ thanh toán

tạm ứng được xảy ra giữa doanh nghiệp với cán bộ công nhân viên của mình trong

trường hợp doanh nghiệp cho công nhân tạm ứng trước một số tiền để thực thi

công vụ trong kỳ kế toán

TK 338: Phải trả phải nộp khác

Tài khoản này được chi tiết thành 6 tài khoản cấp 2 sau:

TK 3381: Tài khoản thừa chờ giải quyết

TK 3382:Kinh phí công đoàn

TK 3383:Bảo hiểm xã hội

TK 3384: Bảo hiểm y tế

TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

TK 3388: Phải trả phải nộp khác

TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

TK 1368:Phải thu nội bộ khác

Việc hạch toán tổng hợp tiền lương tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng

Petrolimex được khái quát theo sơ đồ sau( Biểu 11)

Biểu 11 : Hạch toán tổng hợp tiền lương

TK 11111,11112TK 334TK 62234Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Trả lương cho

người lao độngTrích quỹ lương

trên doanh thuTK1368Quỹ lương tổng

Công ty cấp vềTK 141Khấu trừ tạm

ứng thừa

TK 3383

TK 338BHXH phải trả

công nhân viênThu hộ cho cơ

quan khác hoặc

Giữ hộ người

lao động2.3.5.Tổ chức hạch toán các khoản trích theo lương

Nội dung hạch toán.

Hiện nay các khoản trích theo lương bao gồm: BHXH, BHYT, KPCĐ.

Bảo hiểm xã hội:

+ Theo quan niệm của tổ chức quốc tế, BHXH được hiểu là sự bảo vệ xã hội

đối với các thành viên thông qua một loạt các hình thức, biện pháp công bằng để

chống lại tình trạng khó khăn về kinh tế do bị mất hoặc giảm thu nhập gây ra bởi

ốm đau, mất sức lao động, tuổi già, tàn tật... BHXH là sự bảo đảm về vật chất cho

35Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

×