1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Biểu 11 : Hạch toán tổng hợp tiền lương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.95 KB, 47 trang )


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Trả lương cho

người lao độngTrích quỹ lương

trên doanh thuTK1368Quỹ lương tổng

Công ty cấp vềTK 141Khấu trừ tạm

ứng thừa

TK 3383

TK 338BHXH phải trả

công nhân viênThu hộ cho cơ

quan khác hoặc

Giữ hộ người

lao động2.3.5.Tổ chức hạch toán các khoản trích theo lương

Nội dung hạch toán.

Hiện nay các khoản trích theo lương bao gồm: BHXH, BHYT, KPCĐ.

Bảo hiểm xã hội:

+ Theo quan niệm của tổ chức quốc tế, BHXH được hiểu là sự bảo vệ xã hội

đối với các thành viên thông qua một loạt các hình thức, biện pháp công bằng để

chống lại tình trạng khó khăn về kinh tế do bị mất hoặc giảm thu nhập gây ra bởi

ốm đau, mất sức lao động, tuổi già, tàn tật... BHXH là sự bảo đảm về vật chất cho

35Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368người lao động, mục đích của BHXH là tạo lập một mạng lưới an toàn để bảo vệ

người lao động khi về già không còn thu nhập nữa thì vẫn có trợ cấp.

Quỹ BHXH được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số

quỹ tiền lươngcấp bậc và các khoản phụ cấpcủa công nhân viên chức thực tế phát

sinh trong tháng.theo chế độ hiện hành,tỷ lệ trích BHXh là 20%, trong đó 15% do

doanh nghiệp hoặc chủ sử dụng nộpđược tính vào chi phi kinh doanh, 5% còn lại

người lao động đóng và trừ vào lương hàng tháng. Quỹ BHXH được chi tiêu trong

các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản , tai nạn lao động, bệnh nghề

nghiệp, hưu trí, tử suất. Quỹ này do cơ quan BHXH quả lý

* Nếu như trước kia BHXH chỉ được áp dụng với người lao động làm việc

trong các doanh nghiệp nhà nước thì hiện nay theo Nghị định số 12/CP ngày

26/10/1995 về điều lệnh BHXH thì chính sách được qui định cụ thể về đối tượng

áp dụng chế độ BHXH như sau:

+ Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước.

+ Người lao động trong các doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế xã

hội có sử dụng 10 lao động trở lên.

+ Người Việt Nam làm việc tại các khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt.

+ Người lao động làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Người giữ chức vụ dân cử bầu cử.

+ Các công chức viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang.

+ Những người có thu nhập cao có điều kiện tham gia bảo hiểm cũng theo qui

định này thì việc quản lý sử dụng quĩ BHXH được qui định như sau:

- Người sử dụng lao động đóng 15% tổng quĩ lương, quĩ lương này là tổng số

tiền lương tháng của những người tham gia đóng BHXH trong đơn vị có cơ cấu cụ

thể.

36Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368+ Tiền lương cấp bậc, lương hợp đồng.

+ Các khoản trợ cấp, phụ cấp thâm niên ngành, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm,

khu vực...

- Người lao động trích 5% tiền lương để BHXH.

* Nguồn thu của quĩ BHXH gồm có:

+ Đóng góp của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động có

người giam gia BHXH.

+ Đóng góp của người tham gia BHXH.

+ Hỗ trợ ngân sách nhà nước.

+ Các khoản tài trợ, ủng hộ của quốc tế và cá nhân.

+ Thu hoạt động dịch vụ (nếu có).

* Các chế độ BHXH: gồm 5 chế độ chủ yếu:

+ Chế độ trợ cấp ốm đau

+ Chế độ trợ cấp thai sản

+ Chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

+ Chế độ hưu trí.

+ Chế độ tử tuất.

Bảo hiểm y tế:

BHYT là sự trợ cấp về mặt y tế cho người tham gia với mục đích là tạo lập

một mạng lưới bảo vệ sức khoẻ cho toàn cộng đồng bất kể địa vị xã hội, mức thu

nhập cao hay thấp, BHXH được áp dụng cho người tham gia đóng bảo hiểm y tế

thông qua việc mua thẻ.

+ Theo qui định của chế độ tài chính hiện hành, BHYT được hình thành từ hai

nguồn:

- Một phần do doanh nghiệp (người sử dụng lao động) đóng 2% từ quĩ lương thực

37Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thực tế của doanh nghiệp và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

+ Một phần do người lao động góp 1% từ quĩ lương của mình.

Kinh phí công đoàn:

+ Công đoàn là một tổ chức đoàn thể đại diện cho người lao động, nói lên

tiếng nói chung của người lao động, đứng ra bảo vệ quyền lợi người lao động.

+ Kinh phí công đoàn (KPCĐ) cũng được hình thành do việc trích lập và tính vào

CPSX kinh doanh của doanh nghiệp hàng tháng theo tỷ lệ quy định tính trên tổng

số lương thực tế phải trả cho công nhân viên trong kỳ (tỷ lệ trích là 2% quĩ lương

thực tế) số KPCĐ doanh nghiệp trích cũng được phân cấp quản lý và chi tiêu theo

chế độ qui định: một phần nộp lên cơ quan quản lý công đoàn cấp trên một phần để

lại tại doanh nghiệp

-Trên thực tế thì Công ty lại gộp BHXH và BHYT vào với nhau và

trích 23% trên quỹ lương ,KPCĐ trích 1%. Ta có bảng tính trích nộp BHXH quý 4

năm 2005 của Công ty được khái quát cụ thể như sau (Biểu 12)

Biểu 12: Bảng trích nộp BHXH quý 4 năm 2006 tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư

và xây dựng CCIC.

BẢNG TÍNH TRÍCH NỘP BHXH QUÝ 4 NĂM 2006

Đơn vị : Đồng

DIỄN GIẢI

Tổng quỹ lương năm 2006

Tổng quỹ lương quý 1

Tổng quỹ lương quý 2

Tổng quỹ lương quý 3

Tổng quỹ lương quý 4

Số tiền BHXH đã nộp còn lại năm 2005

Số tiền BHXH đã nộp năm 2006

Số tiền đóng BHXH phải đóng quý 1

Số tiền đóng BHXH phải đóng quý 2

38TỔNG SỐ

931,438,300

217,308,600

213,643,000

223,685,700

276,801,000

10,464,534

234,816,942

50,000,000

50,833,058Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Số tiền đóng BHXH phải đóng quý 3

Số tiền đóng BHXH phải đóng quý 4

Tiền BHYT năm 2006

Số tiền BHXH năm 2005 đã nộp

Số phảI nộp BHXH năm 2006 (23% quỹ lương) theo53,518,079

63,711,585

16,754,220

228,527,256

228,527,256quyết toán

Số phải nộp BHXH Q1 (23% quỹ lương)

Số phải nộp BHXH Q2 (23% quỹ lương)

Số phải nộp BHXH Q3 (23% quỹ lương)

Số phải nộp BHXH Q4 (23% quỹ lương)

Trong đó Công ty thanh toán(17%)

Số Công ty đã trích nộp Q1/06

Số Công ty đã trích nộp Q2/06

Số Công ty đã trích nộp Q3/06

Số Công ty đã trích nộp Q4/06

Số tiền CBCNV phải đóng

Số tiền đã thu của CBCNV

Số đã thu trong Q1/06

Số đã thu trong Q2/03

Số đã thu trong Q3/06

Số đã thu trong Q4/06

Số tiền thu thiếu CBCNV đề nghị dùng quỹ lương để xử lý

Số tiền chênh lệch đề nghị dùng quỹ lương để xử lý Q1

Số tiền chênh lệch đề nghị dùng quỹ lương để xử lý Q2

Số tiền chênh lệch đề nghị dùng quỹ lương để xử lý Q3

Số tiền chênh lệch đề nghị dùng quỹ lương để xử lý Q461,812,398

49,485,194

53,518,079

63,711,585

158,344,511

36,576,013

43,253,141

39,115,883

39,399,474

70,182,745

51,289,023

10,157,598

12,726,534

13,593,489

14,811,402

18,893,722

5,108,216

3,476,090

808,707

9,500,709Hà nội 31/12/2006

Người lậpPhòng TCHCKế toán trưởngĐể hạch toán các khoản trích theo lương Công ty sử dụng tài khoản 338 : Phải trả

khác được chi tiết thành các tài khoản cấp 2 :

39Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- 3382 : Kinh phí công đoàn

- 3383 : Bảo hiểm xã hội

- 3384 : Bảo hiểm y tế

- Tài khoản liên quan TK641

Có thể khái quát việc hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương của

Công ty theo sơ đồ sau: ( Biểu 13)

Biểu 13 : Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lươngTK 111,112

Nộp cho cơ quan

quản lý quỹTK 3382,3383,3384TK627, 641Trích quỹ tính vào

CPSXKDTK 334

BHXH phải trả cho

CBCNV ở Công ty

TK 111,112TK 334

Trích quỹ tính vào

thu nhập của

CBCNVChi tiêu KPCĐ tại

Công ty40Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368PHẦN 3 : NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI.

Trong quá trình kiến tập về chuyên ngành kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn và

đầu xây dựng CCIC em đã tìm hiểu về Công ty nói chung và tìm hiểu về bộ máy

kế toán của Công ty nói riêng em đã rút ra được những nhận xét chủ quan về ưu

điểm và tồn tại của bộ máy của Công ty và công tác kế toán tại Công ty

3.1. Đánh giá chung về bộ máy của Công ty và công tác kế toán tại Công ty

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC là một Công ty tư vấn mà sản

phẩm chủ yếu của Công ty là các bản thiết kế và các biểu mẫu thiết kế cầu đường...

Với sự chỉ đạo sáng suốt của ban ngành lãnh đạo, công ty đã vượt qua được những

khó khăn, đồng thời đẩy mạnh kinh doanh qua việc tăng doanh bán, tăng thu nhập

cho đơn vị để qua đó đẩy mức tiền lương bình quân lên cho cán bộ công nhân viên,

bên cạnh đó phải bảo đảm việc bảo toàn vốn, củng cố, xây dựng tạo lập nhà xưởng,

tăng số lượng cũng như chất lượng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh.

Từ khi Công ty cổ phần hoá đã tạo động lực cho các thành viên trong đơn vị

làm việc hiệu quả hơn.Công ty hàng tháng đã có cuôc bình xét thành tích và

thưởng cho những cán bộ có cố gắng trong công việc từ đó thúc đẩy được người

lao động làm việc hăng hái và có được kết quả cao hơn.Từ Báo cáo kết quả kinh

doanh ta thấy là từ khi cổ phần hoá Công ty có lợi nhuận hơn hẳn so với năm trước

đời sống của cán bộ công nhân viên có nhiều bước phát triển.

Hàng năm,Công ty tiến hành kiểm kê tài sản cố định nhờ đố có biện pháp xử

lý khi có chênh lệch giữa sổ sách với thực tế kiểm kê

Công ty đã sử dụng phần mềt kế toán mới nhất là phần mềm quản lý của Tổng

công ty phát triển hạ tầng đô thị viết trên nền VISUAL FOXPRO. Việc sử dụng

41Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phần mềm kế toán giúp cho tính chất cũng như khối lượng công việc kế toán được

gọn nhẹ hơn nhiều, giảm thiểu những sai sót trong thao tác kế toán

Đối với việc quản lý lao động và hạch toán tiền lương : Công ty quản lý lao

động cả ở ba mặt đó là số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động.

Nhờ đó có thể kiểm soát được hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên trong

Công ty.Công tác tính lương và thanh toán lương được thực hiện tương đối nhanh

gọn và trả lương cho nhân viên theo đúng ngày quy định

3.2. Một số tồn tại cần hoàn thiện về bộ máy của Công ty và công tác kế

toán tại Công ty

Bên cạnh những ưu điểm trên Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng

CCIC còn có tồn tại những mặt hạn chế:

Phòng kế toán còn hạn chế số người trong khi đó

Nhiệm vụ của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dưng CCIC là tư vấn,

đầu tư, xây dựng các công trình cầu đường, giao thông, hạ tầng các khu đô thị

mới,hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng như các côbg trình công nghiệp dân dụng khác.

Do đó, đối tượng kế toán mà Công ty cần theo dõi chính là tất cả các chi phí liên

quan đến các hoạt động tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng các công

trình. Do tính chất của các công trình là khác nhau về thời gian, địa điểm, cũng như

cách thức thanh toán, quyết toán và yêu cầu của từng công trình, nên kế toán phải

theo dõi và hạch toán riêng mọi chi phí phát sinh liên quan đến từng công trình,

hạn mục công trình. Do đó mà công việc phòng kế toán phải đảm nhận quá

nhiều.Thực tại phòng kế toán chỉ có một kế toán trưởng, một kế toán viên và một

thủ quỹ, với số lượng nhân viên như thế này mỗi nhân viên kế toán phải đảm nhận

quá nhiều nhiệm vụ, nhiều mảng kế toán cùng một lúc nên công việc hay bị chồng

chéo. Để đảm bảo hiệu quả công việc của mỗi nhân viên kế toán Công ty nên tuyển

42Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

×