1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.95 KB, 47 trang )


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phần mềm kế toán giúp cho tính chất cũng như khối lượng công việc kế toán được

gọn nhẹ hơn nhiều, giảm thiểu những sai sót trong thao tác kế toán

Đối với việc quản lý lao động và hạch toán tiền lương : Công ty quản lý lao

động cả ở ba mặt đó là số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động.

Nhờ đó có thể kiểm soát được hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên trong

Công ty.Công tác tính lương và thanh toán lương được thực hiện tương đối nhanh

gọn và trả lương cho nhân viên theo đúng ngày quy định

3.2. Một số tồn tại cần hoàn thiện về bộ máy của Công ty và công tác kế

toán tại Công ty

Bên cạnh những ưu điểm trên Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng

CCIC còn có tồn tại những mặt hạn chế:

Phòng kế toán còn hạn chế số người trong khi đó

Nhiệm vụ của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dưng CCIC là tư vấn,

đầu tư, xây dựng các công trình cầu đường, giao thông, hạ tầng các khu đô thị

mới,hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng như các côbg trình công nghiệp dân dụng khác.

Do đó, đối tượng kế toán mà Công ty cần theo dõi chính là tất cả các chi phí liên

quan đến các hoạt động tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng các công

trình. Do tính chất của các công trình là khác nhau về thời gian, địa điểm, cũng như

cách thức thanh toán, quyết toán và yêu cầu của từng công trình, nên kế toán phải

theo dõi và hạch toán riêng mọi chi phí phát sinh liên quan đến từng công trình,

hạn mục công trình. Do đó mà công việc phòng kế toán phải đảm nhận quá

nhiều.Thực tại phòng kế toán chỉ có một kế toán trưởng, một kế toán viên và một

thủ quỹ, với số lượng nhân viên như thế này mỗi nhân viên kế toán phải đảm nhận

quá nhiều nhiệm vụ, nhiều mảng kế toán cùng một lúc nên công việc hay bị chồng

chéo. Để đảm bảo hiệu quả công việc của mỗi nhân viên kế toán Công ty nên tuyển

42Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thêm nhân viên kế toán để giảm bớt việc cho nhân viên kế toán và trách sự sai sót

trong công việc.

Công ty nên xem xét về BHXH và BHYT. Hai loại Bảo hiểm này không nên

hạch toán gộp lại với nhau. Cần có sự tách bạch vì đây là phần chi phí phải nộp của

CBCNV để tránh gây ra những thắc mắc về chi phí.KẾT LUẬN

Quá trình kiến tập kế toán giúp cho sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực

hành. Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn về

nghiệp vụ cũng như những lý thuyết kế toán.

Sau hơn một tháng thực tập tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng

CCIC đã giúp em nhận thức rõ hơn những lý thuyết đã học với công tác kế toán tại

Công ty. Sau khi tìm hiểu về Công ty em đã viết lên báo cáo tổng hợp này. Tuy

nhiên do thời gian có hạn và trình độ còn hạn chế cả về lý thuyết và thực hành nên

bài viết của em vẫn còn nhiều thiếu sót không thể trách khỏi. Song trong quá trình

để em hoàn thành báo cáo này với sự chỉ bảo tận tình của Thầy giáo - Thạc sĩ Mầu

Quang Minh cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể phòng kế toán Công ty cổ

phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC.

Một lần nữa em xin cảm ơn Thầy giáo - Thạc sĩ Mầu Quang Minh và tập thể

phòng kế toán Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC đã tận tình giúp

43Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368đỡ em hoàn thành báo cáo kiến tập kế toán này.

Em xin chân thành cảm ơn !

Sinh viên thực hiệnLê Thu Trang44Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................1

PHẦ N 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶ C Đ IỂ M HOẠ T ĐỘ NG SẢ N

XUẤ T CỦ A CÔNG TY CỔ PHẦ N TƯ VẤ N VÀ ĐẦ U TƯ XÂY DỰ NG

GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘ I............................................................3

1. SƠ LUỢ C VỀ LỊ CH SỬ HÌNH THÀ NH CỦ A CÔNG TY CP TƯ VẤN

VÀ ĐẦ U TƯ XÂ Y DỰ NG GIAO THÔNG CÔNG CHÍ NH HÀ NỘ I..............3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển........................................................3

1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dưng

CCIC Hà Nội..................................................................................................6

1.2.1. Hình thức sở hữu vốn..........................................................................................6

1.2.2. Đặc điểm sản phẩm và ngành nghề kinh doanh.........................................61.3. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.....81.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý.......................................................................................8

1.3.2. Tình hình hoạt động của Công ty trong những năm gần đây..........................11

Biểu 02: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006......................................................11PHẦ N 2: ĐẶ C Đ IỂ M TỔ CHỨ C KẾ TOÁN TẠ I CÔNG TY CỔ PHẦ N TƯVẤ N VÀ ĐẦ U TƯ XÂY DỰ NG CCIC HÀ NỘ I............................................14

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn

và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội...............................................................15

Tổ chức bộ máy kế toán.......................................................................................152.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán ở Công ty cổ phần tư vấn xâydựng Petrolimex...........................................................................................15

2.2.1. Hệ thống chừng từ kế toán (Biểu 03)................................................................16

2.2.2. Hệ thống tài khoản kế toán ( Biểu 04)...............................................................16

2.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán....................................................................................18

2.2.4. Hệ thống báo cáo................................................................................................1845Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.3. Đặc điểm tổ chức phần hành kế toán tiền lương ở Công ty cổ phần tư

vấn và đầu tư xây dựng CCIC.....................................................................19

2.3.1. Quy chế nội bộ của công ty về quản lý tiền lương............................................19Bảng thanh toán Lương thời gian làm việc thực tế + làm thêm giờ...........21Tháng 4 năm 2006.........................................................................................................21

Biểu 06: Bảng thanh toán lương khoán của tổ bảo vệ.....................................22

2.3.2. Phương pháp tính lương tại công ty.................................................................25

Biểu 07 : Bảng chấm công khối nghiệp vụ......................................................28

Tháng 03 năm 2006.......................................................................................28

Biểu 08 : Bảng thanh toán lương thời gian của khối nghiệp vụ......................29

Biểu 09: Bảng thanh toán lương khoán của khối nghiệp vụ............................31

2.3.3. Quy trình hạch toán tiền lương tại Công ty ( Biểu 10).....................................33

2.3.4. Tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư

xây dựng CCIC. ............................................................................................................33

Biểu 11 : Hạch toán tổng hợp tiền lương.........................................................34

2.3.5.Tổ chức hạch toán các khoản trích theo lương.............................................35PHẦ N 3 : NHẬ N XÉT VÀ Đ ÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦ N..............................................................................................................................41

TƯ VẤ N VÀ ĐẦ U TƯ XÂY DỰ NG CCIC HÀ NỘ I.....................................41

3.1. Đánh giá chung về bộ máy của Công ty và công tác kế toán tại Công ty

......................................................................................................................41

3.2. Một số tồn tại cần hoàn thiện về bộ máy của Công ty và công tác kế

toán tại Công ty............................................................................................42

KẾT LUẬN.............................................................................................................43

MỤC LỤC...............................................................................................................4546Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................47Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

×