1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Hình 13: Sơ đồ khối chức năng của SPM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (291.91 KB, 88 trang )


Đồ án tốt nghiệpCác khối chức năng:

+ Bộ thu cáp CR (Cable Receive): Thu nhận đờng SHW số liệu (gồm số

liệu thoại và số liệu điều khiển SPC) là các bộ điều khiển vùng LOC, bộ điều

khiển giao tiếp truyền dẫn số DTIC hay bộ điều khiển trung kế nghiệp vụ SVTC

và sau đó gửi tơí bộ nhớ đàn hồi ES.Đồ án tốt nghiệp+ Bộ chọn SEL1 (Selector): Chọn đờng SHW số liệu của System 0 hay

System 1 của LOC, DTIC haySVTC và gửi nó đến bộ ghép kênh bậc hai.

+ Bộ nhớ đàn hồi ES (Elastic Store): Bù sự sai khác pha của đờng SHW số

liệu (1 đờng SHW số liệu có 132 TS/120CH) nhận đợc từ bộ chọn SEL1 thành 1

đờng HW số liệu (528TS/480CH) và gỉ nó đến bộ nhớ đệm PAD.

+ Bộ dẫn DRP (Droper): Gửi thông tin điều khiển tới SPC bao gồm số liệu

đờng dây và trung kế từ LOC, DTIC hay SVTC mà đợc ghi trong các khe thời

gian TS33, TS66, TS99, của đờng SHW số liệu.

+ Bộ PAD: Nhớ số liệu cho việc chuyển đổi từ luật à sang luật A hoặc ngợc lại. Nó cũng nhớ các suy hao cho việc bù các chuyển đổi trong các mức của

tín hiệu thoại, đợc tạo ra bởi sự khác nhau về độ dài của dây dẫn giữa tổng đài và

các thuê bao.

+ Bộ nhớ điều khiển PAD CTLP (Pad Con Trol Memory): Nhận thông tin

điều khiển PAD từ SPC lu trữ từ bộ nhớ số liệu điều khiển chuyển mạch SMCD

theo lệnh về phân phối các giá trị khuyếch đại và suy hao trong PAD để chuyển

đổi luật à sang luật A và ngợc lại. Bù các mức tín hiệu thoại ở trong mỗi khe thời

gian trên đờng HW số liệu.

+ Bộ chuyển mạch thời gian đầu vào T1 (Primary Time Switch Memory):

Nhớ một cách tuần tự các đờng số liệu HW số liệu (528 TS) nhận đợc từ PSD và

gửi nó đến bộ nhớ chuyển mạch không gian đầu vào S1, số liệu đã xác định trong

các thời gian đầu vào T1-CTLM.

+ Bộ nhớ điều khiển chuyển mạch thời gian đầu vào T1-CTLM (Primary

Time Switch Control Memory): Nhớ thông tin điều khiển khe thời gian của T1

nhận thông tin điều khiển của T1 đợc ghi trong SCMD theo lệnh điều khiển gửi

từ SPC và tín hiệu địa chỉ tới T1

+ Bộ nhớ chuyển mạch không gian đầu vào S1 (Prymary Space Switch

Memory): Giữa 2 đờng JHW và đờng HW số liệu mắc đợc với T2 nên thông tin

điều khiển của bộ nhớ điều khiển chuyển mạch không gian đầu vào S1-CTLM.Đồ án tốt nghiệp+ Bộ nhớ điều khiển chuyển mạch không gian đầu vào S1-CTLM (Primary

Space Switch Control Memory): Nhớ thông tin điều khiển cổng ra đến các đờng

JHW, nhờ các thông tin điều khiển SH đợc lu trữ trong SMC theo lệnh từ SPC.

+ Giao tiếp JHW INTF (Junctor Highway interface 4): Kết nối đờng thoại

giữa các đờng JHW (JHW0 ữ 23) chỉ ra bởi bộ nhớ chuyển mạch không gian đầu

ra S2 và các đờng thoại JHW (JHW0 ữ 23) chỉ ra bởi bộ điều khiển kết nối chéo

S1 của hệ thống 0 và hệ thống 1 và bù trễ của đờng HW số liệu và gửi nó đến S2.

+ Bộ nhớ chuyển mạch không gian đầu ra S2 (Secondary Space Switch

Memory): Nhớ thông tin điều khiển cổng ra đến HW đợc lựa chọn các thông tin

điều khiển của S2 chứa trong SMCD theo lệnh của SPC.

+ Chuyển mạch đầu T2 (Secondary Time Switch): Nhớ tuần tự các đờng

HW số liệu (528 TS) nhận đợc từ S2 và gửi nó đến cài đặt thông báo ANINS phù

hợp với các tín hiệu địa chỉ nhận đợc từ bộ nhớ điều khiển chuyển mạch đầu ra

T2-CTLM (Secondary Space Switch Control Memory).

+ Bộ nhớ điều khiển chuyển mạch thời gian đầu ra T2-CTLM (Secondary

Time Space Switch Control Memory): Nhớ thông tin điều khiển theo khe thời

gian của T2 bởi nhận thông tin điều khiển T2 lu trữ trong SMCD theo lệnh từ SPC

+ Bộ cài đặt thông báo ANINS (Announcement inserter): Cài đặt số liệu

thông báo từ SPC trong quá trình hạn chế cuộc gọi vào các khe thời gian TS 12,

TS13, TS14 và TS15 của đờng HW số liệu. Khi không có hạn chế cuộc gọi, đờng

HW số liệu từ T2 sẽ đợc gửi đến SDMUX.

+ Bộ phân kênh bậc hai SDMUX (Secondary Demultipler): Phân một đờng

HW số liệu (528 TS?480CH) nhận đợc từ bộ cài đặt thông báo ANINS thành 4 đờng SHW số liệu (1 SHW số liệu 132/120CH).

+ Bộ cài đặt INS (insrter): Nhận lệnh điều khiển từ SPC đa đến LOC, DTIC

và SVTC và cài đặt chúng vào các khe thời gian TS 33, TS66, TS99, của mỗi đờng

SHW.Đồ án tốt nghiệp+ Bộ chọn SEL2: Chọn các đờng SHW số liệu của SPC0 hay SPC1 và gửi

nó đến bộ chuyển đổi CD.

+ Bộ chuyển đổi CD (Cable Drive): Gửi LOC< DTIC hay SVTC mỗi đờng

SHW số liệu phù hợp với LOC, DTIC hay SVTC nhận đợc từ SEL2.

+ Bộ nhớ điều khiển chuyển mạch SMC (Switch Memory Control): Phân

tích các lệnh SMC nhận đợc từ SPC qua giao tiếp SPC INTF và gửi nó đến bộ

điều khiển PAD, T1, S1, S2, T2, CTLM.

+ Bộ thu và phân bố tín hiệu hàng nhớ SRDQ (Signal Receive and Dis

Tributon Quene): Thực hiện ghi vào bộ nhớ đệm các số liệu đờng dây và trung kế

LTF1 theo lệnh từ SPC qua giao tiếp SPC INTF (Speech Path Control Interface)

một cách tạm thời.

+ Giao tiếp điều khiển chuyển mạch SPC INTF (Speech Path Control Inter

face): Phân tích các lệnh SMCD giữa SPC và PAD, T1, S1, S2, T2, CTLM số liệu

đờng dây trung kế LTFD giữa SPC và LOC, DTIC hay SVTC gửi và nhận các

lệnh phù hợp với kết quả phân tích.

+ Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processor Unit): Thực hiện các chơng

trình cài đặt sẵn.

+ Bộ nhớ ROM và bộ nhớ RAM: Nhớ các số liệu ghi chơng trình.

+ Mạch sao chép COPY: Sao chép nội dung các bộ nhớ PAD, T1, S1, S2,

T2, CTLM sang hệ thống dự phòng của chúng.

+ Mạch bảo dỡng MNT (Maintenance Circuit): Nhận thông tin lỗi trong

SPM và thông tin báo đến CPU. Ngoài ra điều khiển các mạch chuẩn đoán trong

suốt quá trình hạn chế cuộc gọi tất cả các Card trong Module.

2.2.4 Hoạt động của SPM

SPM là thiết bị cấu thành các hớng chuyển mạch của hệ thống chuyển

mạch số NEAX-61E. Nó xử lý chuyển mạch thời gian và không gian để kết nối

đờng thoại giữa thuê bao chủ gọi và thuê bao bị gọi. Chuyển mạch thời gian nhớ

số liệu thoại vào trong khe thời gian mà đã đợc xác định trên đờng HW phù hợpĐồ án tốt nghiệpvới thông tin điều khiển SPC. Chuyển mạch không gian nhớ số liệu thoại chứa

trong khe thời gian TS đợc nhận từ chuyển mạch thời gian vào cùng một khe thời

gian ở các đờng HW khác phù hợp với thông tin điều khiển từ SPC.

Bộ thu CR (Cable Recceive): Bộ thu CR nhận số liệu từ LOC, DTIC hay

SVTC thông tin điều khiển SPC và cụm tần số mang việc kiểm tra tần số và sau

đó gửi chúng đến bộ nhớ đàn hồi ES. Đờng truyền dẫn số liệu giữa LOC, DTIC

hay SVTC và SPM đợc gọi là SHW và SPM nhận số liệu (Số liệu thoại, thông tin

điều khiển SPC và tần số mang từ 4 đờng SHW).

Bộ nhớ đàn hồi ES (Elastics Store): Bộ nhớ ES bù sự sai khác pha của mỗi

đờng SHW số liệu mà đợc tạo ra bởi sự kác nhau về độ dài của cáp đợc sử dụng

cho đờng SHW giữa các LOC, DTIC hay SVTC và Module chuyển mạch SPM.

Thậm chí nếu sự khác pha đợc tạo ra giữa mỗi đờng SHW số liệu đờng đa vào

ES, nếu mỗi xung CLK đợc đọc ra mỗi SHW số liệu sẽ đợc bù. Bộ nhớ đàn hồi

ES nhận 4 đờng SHW số liệu của System 0 hay System 1, bù sự khác pha của

mỗi đờng SHW số liệu và gửi chúng đến bộ chọn SEL1.

Bộ chọn SEL1: Bộ chọn SEL1 chọn 4 đờng SHW số liệu của mỗi System 0

hay Sestem 1 cùng với thông tin của bộ điều khiển vùng hoạt động LOC ATC

trong bộy phân phối tín hiệu bảo dỡng MSD lệnh đã nhận đợc từ SPC, sau đó gửi

4 đờng SHW số liệu của hệ thống đã chọn đến bộ ghép kênh bậc hai SMUX.

Thông tin của LOC là thông tin hoạt động LOC, DTIC hay SVTC, SEL1 chọn hệ

thống phù hợp với thông tin hoạt động ATC.

Bộ ghép kênh bậc hai SMUX: Bộ ghép kênh bậc hai SMUX từ 4 đờng

SHW số liệu nhận từ SEL1 thành 1 đờng HW (528 TC/120CH), 4 đờng SHW số

liệu có tần số 8,448 MHz ở dạng 8 bit nối tiếp và 1 đờng HW số liệu ở tần số

4,224 MHz ở dạng 8 bit song song.

Bộ dẫn DRP: Bộ dẫn DRP gửi qua giao tiếp SPC INTF cụm số liệu quét và

các lệnh (nh thông tin số liệu trả lời đến SPM) là thông tin điều khiển SPC từ

LOC, DTIC hay SVTC mà đợc lu trữ trong các khe thời gian TS 33, TS66, TS99 củaĐồ án tốt nghiệpmỗi đờng SHW số liệu (132TS/120CH). Số liệu SCN-PAT đợc nhớ trong các khe

thời gian TS33, TS66, TS99 là khác nhau và phù hợp với Module đờng dây LM và

các Module trung kế đợc điều khiển của LOC.

Bộ nhớ đệm PAD và bộ điều khiển bộ nhớ đệm PAD-CTLM: Bộ PAD và

PAD-CTLM có các chức năng sau:

+ Chuyển đổi từ luật A sang luật à

+ Chuyển đổi từ luật à sang luật A

+ Bù sự thay đổi từ các mức tín hiệu thoại đợc tạo ra bởi sự khác nhau về

độ dài đờng dây giữa tổng đài và các thuê bao. Tổ hợp các chức năng trên có thể

chuyển đổi tuỳ thuộc nội dung PAD

Bộ PAD đợc cung cấp để nhận suy hao của tín hiệu thoại, gồm có bộ nhớ

ROM và bộ nhớ điều khiển CTLM (Control Memory), bộ nhớ ROM đợc chía

thành 16 vùng nhớ mỗi vùng có 128 từ mã. Suy hao đợc gửi tín hiệu vào, xác

định bởi bộ điều khiển trung tâm CC (Central Control) và đợc nhớ trong CTLM.

Bộ điều khiển CTLM: Có 512 từ mã, mỗi từ mã liên kết với một khe thời

gian của đờng HW. Vùng suy hao chiếm giữa trong bộ nhớ ROM đợc chọn phù

hợp với số liệu trong CTLM và suy hao đợc gửi vào tín hiệu, sau đó tín hiệu đợc

đa ra trên đờng HW và gửi tới T1 SW.

Bộ nhớ chuyển mạch thời gian đầu vào T1 và bộ nhớ điều khiển chuyển

mạch thời gian đầu vào T1-CTLM: Bộ nhớ T1-CTLM có chức năng nhớ số liệu

thoại đã lu trữ trong khe thời gian của đờng HW số liệu phù hợp với trình tự giữ

liệu SMCD của SPC để kết nối đờng thoại với khe thời gian xác định trong cùng

đờng HW số liệu. Bộ nhớ chuyển mạch thời gian đầu vào T1 nhớ một cách tuần

tự số liệu thoại chứa trong mỗi khe thời gian TS của đờng HW số liệu

(528TS/480CH) nhận đợc từ PAD và gửi số liệu thoại xác định bởi địa chỉ nhận

đợc từ T1-CTLM tới S1.

0

T1- S W

25 B

10 AĐồ án tốt nghiệp

35B

20 A

511

511

0

0

10

25

511

A

BP 7

0

0

20

35

511

CC

SMC

S PC

S PM

S PC

T s N o . (10)

T s N o . (25)

29

20

PT Y

Wri t e D at a

T1 CLT MEMBộ nhớ chuyển mạch thời gian đầu vào T1-CTLM chứa các địa chỉ để đọc ra mỗi

số liệu thoại chứa trong T1 phù hợp với thông tin điều khiển T1 của SMCD theo

lệnh điều khiển của SPC và gửi chúng tới T1. Bộ nhớ T1 nhớ một cách tuần tự

các số liệu thoại của đờng HW nhận đợc từ AD và gửi tới bộ chuyển mạch không

gian đầu vào S1, số liệu thoại đợc xác định phù hợp với số liệu địa chỉ nhận đợc

từ T1-CTLM.

Hình 14: Nguyên lý điều khiển T1-SW

Lợng CG x ác l ậ p bởi chu t rì nh phần m ềmX á c l ậ p t u ầ n t ự b ở i c h u t r ì n h p h à n c ứ n g r r ừ c h o C T LT STS conv e rsi on

đọc ngẫu nhi ên bởi chu t rì nh phần cứngĐồ án tốt nghiệpHình 14 trình bày hoạt động chuyển tín hiệu A chứa trong TS 10 và tín hiệu

B chứa trong TS25 lần lợt sang các TS20 và TS35 trên HW ở đầu ra, tín hiệu A trong

khe thời gian Ts1 đợc ghi vào từ mã 10 và tín hiệu trong khe thời gian TS 25 đợc

ghi vào từ mã 25. Bộ nhớ điều khiển CTLM MEM có dung lợng 512 từ mã để ghi

số liệu từ CC đợc ghi vào. bộ nhớ điều khiển CTLM MEM nhớ các số liệu trao

đổi khe thời gian giữa các tín hiệu đầu vào và các tín hiệu đầu ra trên đờng HW.

Khi tín hiệu đầu vào A tại khe thời gian TS10 đợc đua ra khe thời gian TS20, thì

(10) đợc ghi vào từ mã 20 của CLM MEM sau đó nội dung (10) trong từ mã (2)

của CLM MEM đợc đọc ra ở TS20 (10) có ý nghĩa là từ mã thứ 10 của bộ nhớ

chuyển mạch sẽ đợc đọc ra. Kết quả là tín hiệu A đợc đọc ra ở TS20. điều này chỉ

ra rằng tín hiệu đầu vào A ở khe thời gian và đợc đa ra ở TS20. Tơng tự nếu tính ở

tín hiệu B vào khe thời gian TS25 sẽ đợc ghi vào từ mã 25 của CTLM MEM, qua

chuyển đổi khe thời gian đợc đa ra ở khe thời gian TS35. Việc đọc tín hiệu ra từ bộ

nhớ chuyển mạch thời gian đợc đọc ra một cách ngẫu nhiên.

Bộ nhớ chuyển mạch không gian S1 và bộ nhớ điều khiển chuyển mạch

không gian đầu vào S1-CTLM:

+ Bộ chuyển mạch không gian đầu vào S1 và S1- CTLM có chức năng lu

trữ tín hiệu thoại chứa trong mỗi khe thời gian của đờng HW số liệu nhận đợc từ

TS cho kết nối chuyển mạch với cùng khe thời gian của đờng HW số liệu khác

phù hợp với lệnh cuả SMCD dới sự điều khiển của SPC. Số liệu truyền dẫn trên đờng dây để chuyển mạch số liệu thoại đến các đờng HW khác đợc gọi là JHW.Đồ án tốt nghiệp+ Bộ nhớ chuyển mạch không gian đầu vào S1 gửi số liệu thoại chứa trong

mỗi khe thời gian của đờng HW số liệu nhận đợc từ T1 đến 1 đờng JHW xác

định bằng thông tin điều khiển S1 đợc nhớ trong SMCD theo lệnh của SPC và tín

hiệu thoại chứa trong mỗi khe thời gian của đờng HW có số liệu nhận đợc từ TS

đợc dùng để đọc ra đến các đờng JHW xác định. S1 đa tới các đờng JHW xác

định số liệu thoại đợc nhớ trong mỗi khe thời gian của đờng HW số liệu nhận đợc

từ T1 phù hợp với số liệu của đờng JHW ở đầu ra của S1 nhận từ S1-CTLM. Nh

vậy việc đọc từ 6HW số liệu tới 24 JHW đợc thực hiện.

BD

4bit

4bit

BD

BD

BD

BD

BD(HW-4)~

HW5

HW5

DEC

DEC0

1

11HW

HW

T0

S 2-S W

4bit

4bit

4bit

4bitJHWDF

DF

ADR

DATA

ADR

DATA

18 bít

18 bít

Data

D at a F or

JHW

0 -11

D at a F or

JHW

11 - 23Đồ án tốt nghiệp

Ký hiệu.

BD: Điều khiển đ ờng dây

DEC: Giải mã

SMC: Nhớ điều khiển chuyển mạch

0

1511SCM

8 bítHình 15: Sơ đồ khối chuyển mạch S1

BD

4bit

4bit

BD

BD

BD

BD

BD

12

13

14(HW-4)~

DEC

DEC

T0

S 2-S WJHWĐồ án tốt nghiệpNhìn hình vẽ trên ta thấy, bộ nhớ điều khiền chuyển mạch SCM0 và SCM1

đợc liên kết với( JHW 0-11 ) và ( JHW 12-23 ) và xác định các đờng JHW mà

các đờng từ HW tơng ứng sẽ đợc chia qua.

Mỗi bộ nhớ chuyển mạch SCM có 512 từ mã, từ mã không xác định đờng

JHW mà theo hớng đó tín hiệu trong khe thời gianTS1 sẽ đợc chia ra. Trong loại

này đợc ghi đến một SCM chỉ định số của đờng JHW theo đó mà tín hiệu trong

mỗi khe thời gian trên đờng HW đợc gửi đi.

Giao tiếp JHW INTF: Giao tiếp JHW có chức năng kết nối đờng thoại đợc

chỉ ra sau đây:

+ Kết nối đờng thoại để ghi số liệu chứa trong mỗi khe thời gian TS của đờng HW số liệu vào khe thời gian của đờng HW số liệu khác phù hợp với thông

tin điều khiển của SPC

+ Điều khiển kết nối giữa hệ thống 0 và 1 phù hợp với bộ phân bố tín hiệu

bảo dỡng MSD (Mainternance Signal Distributor) của SPC.

+ Bù trế truyền dẫn số liệu đã tạo ra do độ dài cáp khác nhau khi kết nối đờng dẫn.

Khi số liệu thoại chứa trong mỗi khe thời gian của đờng HW số liệu nhận

đợc bởi giao tiếp JHW INTF, quyết định và sau đó đợc chuyển đến JHW của hệ

thống 0 hay hệ thống 1 đợc thực hiện theo lệnh của MSD của SPC và gửi chúng

đến bộ điều khiển CD của JHW INTF của hệ thống xác định của MSD.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

×