1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Hình 15: Sơ đồ khối chuyển mạch S1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (291.91 KB, 88 trang )


Đồ án tốt nghiệpNhìn hình vẽ trên ta thấy, bộ nhớ điều khiền chuyển mạch SCM0 và SCM1

đợc liên kết với( JHW 0-11 ) và ( JHW 12-23 ) và xác định các đờng JHW mà

các đờng từ HW tơng ứng sẽ đợc chia qua.

Mỗi bộ nhớ chuyển mạch SCM có 512 từ mã, từ mã không xác định đờng

JHW mà theo hớng đó tín hiệu trong khe thời gianTS1 sẽ đợc chia ra. Trong loại

này đợc ghi đến một SCM chỉ định số của đờng JHW theo đó mà tín hiệu trong

mỗi khe thời gian trên đờng HW đợc gửi đi.

Giao tiếp JHW INTF: Giao tiếp JHW có chức năng kết nối đờng thoại đợc

chỉ ra sau đây:

+ Kết nối đờng thoại để ghi số liệu chứa trong mỗi khe thời gian TS của đờng HW số liệu vào khe thời gian của đờng HW số liệu khác phù hợp với thông

tin điều khiển của SPC

+ Điều khiển kết nối giữa hệ thống 0 và 1 phù hợp với bộ phân bố tín hiệu

bảo dỡng MSD (Mainternance Signal Distributor) của SPC.

+ Bù trế truyền dẫn số liệu đã tạo ra do độ dài cáp khác nhau khi kết nối đờng dẫn.

Khi số liệu thoại chứa trong mỗi khe thời gian của đờng HW số liệu nhận

đợc bởi giao tiếp JHW INTF, quyết định và sau đó đợc chuyển đến JHW của hệ

thống 0 hay hệ thống 1 đợc thực hiện theo lệnh của MSD của SPC và gửi chúng

đến bộ điều khiển CD của JHW INTF của hệ thống xác định của MSD.Đồ án tốt nghiệpSố liệu thoại đợc lu trữ trong mỗi khe thời gian của đờng HW số liệu nhận

đợc bởi bộ CD (Cable Drive) của JHW INTF đợc gửi đến JHW xác định bởi chỉ

số của đờng JHW (JHW0-JHW23) của phía ra S1 đợc xác định bởi S1 và đến đợc

JHW (JHW0-JHW23) của phía vào S2 đợc xác định bởi bộ nhớ chuyển mạch

không gian đầu ra S2. Các hoạt động trên, lu trữ của giử liệu tiếng nói đợc lu giử

vào khe thời gian của đòng HW số liệu vào khe cùng thời gian của đờng HW số

liệu khác đợc thực hiện.

Bộ thu CR (Cable Receiver) trên giao tiếp truyền dẫn JHW INTF nhận đợc

số liệu thoại đã lu trữ trong mỗi khe thời gian của đờng HW số liệu đa ra từ đờng

JHW và gỉ nó đến bộ nhớ đàn hồi ES bù trễ số liệu truyền dẫn đợc tạo ra do sự

khác nhau về độ dài cáp đợc sử dụng trong JHW. Dữ liệu thoại đợc nhớ trong

mỗi khe thời gian đờng HW số liệu đợc gửi đến S2 sau đó bù trễ số liệu truyền

dẫn trong ES.

Có tối đa 24 đờng HW đợc chuyển từ phía S1 đến, trên 10 đờng HW có 6

đờng kết nối mạng nội bộ và 4 đờng dùng để kết nối đến mạng khác.

Bộ nhớ chuyển mạch không gian đầu ra S2 và bộ điều khiển chuyển mạch

không gian đầu ra S2-CTLM: Có chức năng nhớ vào khe thời gian cùng chỉ số đa

ra từ phía S1, số liệu thoại đã lu trữ trong mỗi khe thời gian của đờng HW số liệu

nhận đợc từ JHW sau khi xác định chỉ số của đờng JHW ở đầu ra trong giao tiếp

JHW INTF theo lệnh từ SMCD dới sự điều khiển của SPC cho kết nối đờng thoại.

Bộ nhớ chuyển mạch không gian đầu ra S2 nhớ vào khe thời gian cùng chỉ

số trong khi đa ra từ phiá S1 phù hợp với thông tin điều khiển S2 của SPC nhận đợc từ S2-CTLM số liệu thoại đã đợc lu trữ trong mỗi khe thời gian của đờng HW

số liệu nhận đợc từ JHW INTF.

Bộ nhớ điều khiển chuyển mạch không gian đầu ra S2- CTLM xác định chỉ

số của đờng JHW đã đa vào S2 trong giao tiếp JHW phù hợp với thông tin điều

khiển S2 chứa trong SMCD theo lệnh của SPC và sử dụng để lu trữ số liệu tiếng

nói trong mỗi khe thời gian của đờng số liệu nhận đợc từ giao tiếp JHW INTFĐồ án tốt nghiệpdến khe thời gian của đờng số liệu nhận đợc từ giao tiếp JHW INTF đến khe thời

gian cùng chỉ số nh khi đa ra đến S1 từ T1.

Bộ nhớ chuyển mạch không gian đầu ra S2 nhớ vào khe thời gian cùng chỉ

số nh khi đa ra đến S1 từ T1, số liệu thoại đã lu trữ mỗi khe thời gian của đờng

HW số liệu nhận đợc từ giao tiếp JHW INTF phù hợp với phía vào JHW của S2

nhận đợc từ S2-CTLM và gửi nó đến bộ nhớ chuyển mạch thời gian đầu ra T1.

Các hoạt động trên sự lu trữ số liệu nhận đợc từ 14 đờng JHW vào khe thời gian

trong 6 đờng HW số liệu đợc thực hiện.HW0

HW1

HW2

HW3

CD

CD

CDCR

CR

CR

CD

CRES

ES

ES

ES

HW4

HW5

HW0

HW1

HW2

HW3

HW4

HW5

ES

ES

ES

ES

CR

CR

CR

CRĐồ án tốt nghiệp

CD

CD

CD

CDJHW 23

JHW22

JHW23

JHW22

JHW21

JHW4

JHW21

JHW4

JHW3

JHW2

JHW1

JHW0

JHW0

JHW1

JHW2

JHW3S2

S1Tới

Tới

Tới

Tới

Tới

Tới

Tới

Tới

Tới

Tới

Tới

TớiSPM

SPM

SPM

SPM

SPM

SPM

SPM

SPM

SPM

SPM

SPM

SPMkhác

khác

khác

khác

khác

khác

khác

khác

khác

khác

khác

khácHình 16: Sơ đồ khối chức năng của JHW- INTF

From T1Đồ án tốt nghiệpTo ANINSNguyên lý điều khiển chuyển mạch S1 chỉ ra rằng, tín hiệu A đợc truyền

trong khe thời gian TS0 trên đờng HW, tín hiệu truyền trong khe thời gian TS 1

trên đờng HW0, tín hiệu C đợc truyền trong khe thời gian TS2 trên đờng HW2.

Bộ nhớ chung ghi số liệu vào bộ nhớ điều khiển chuyển mạch SMC thông qua bộ

nhớ điều khiển chuyển mạch SPC. Cổng S1 đợc điều khiển phù hợp với số liệu

gửi các tín hiệu A, B , C tới các JHW yêu cầu. Từ mã 0 của SMCI nó đợc nhớ vào

phù hợp với đờng HW1 đợc nhớ trong JHW8. Số liệu làm cho cổng JHW8 mở ở

thời điểm TS0, để nhận tín hiệu A của đờng JHW8.

Từ mã 1 của SMC0 đợc nhớ vào phù hợp với đờng HW0 đợc nhớ vào

JHW10. Số liệu làm cho cổng của JHW10 mở ở thời điểm của khe thời gian TS 1

để gửi tín hiệu B của HW0 vaò JHW10. Tơng tự tín hiệu C của HW2 sẽ gửi đến

JHW0 bởi số liệu ghi trong từ mã 2 của SMC2.

2.3Bộ điều khiển truyến thoại SPCBộ điều khiển chuyển mạch điều khiển mạng chuyển mạch có cấu trúc

T-S-S-T. Dới sự điều khiển của bộ xử lý cuộc gọi CLP (Call Processor) nó là một

trong những khung chuyển mạch thời gian và xử lý cuộc gọi TSCPF (TimeĐồ án tốt nghiệpSwitch and Call Processor), bộ điều khiển chuyển mạch SPC điều khiển Module

chuyển mạch thời gian TMS (Time Switch Module) và Module chuyển mạch

không gian SSM (Space Switch Module) và Module chuyển mạch SPM. Thêm

vào đó nó đi trên bộ điều khiển nh là bộ điều khiển vùng LOC, Module giao tiếp

truyền dẫn số STIM trong phân hệ ứng dụng. Bộ điều khiển chuyển mạch SPM

có các đặc điểm sau:

+ Mối Module điều khiển chuyển mạch SPC có cấu trúc kép.

+ Mỗi Module điều khiển chuyển mạch SPC có thể điều khiển tối đa 6 đờng HW (2880 kênh).2.3.1 Cấu hình phần cứng

TDNW

(TSM/SSM/SPM)

DTI

DTI

DTIC

SHW

LM

LC

LC

LOC

SVT

SVT

SV T CSPC

SPC

SPC

SPC

BIU

BIU

CLP

CLP

TDNW

(TSM/SM/SPM)

01

01

01Đồ án tốt nghiệp1

1

1

1

1

0

0

0

0

0DL

SW

PMUX

PMUX

PMUXBIU: Bus Interface UnitHình 17: Vị trí của SPC trong NEAX-61EĐồ án tốt nghiệpCLP: Call ProcessorDLSW: Digital Line SwitchDTI: Digital Transmission InterfaceDTIC: Digital Transmission Interface ControllerLC: Line CircuitLOC: Local ControlerPMUX: Primary MultiplexerSHW: Subhigh WaySPC: Speech Path ControlerSPM: Speech Path ModuleSVT: Service TrunkSWM: Switch ModuleTDNW: Time Division NetworkBộ điều khiển chuyển mạch SPC đợc đặt ở giữa xử lý cuộc gọi CLP và

Module chuyển mạch thời gian TSM/Module chuyên mạch không gian

SSM/Module chuyển mạch SPM, nó điều khiển TSM/SSM/SPM và các thiết bị

bởi các lệnh của bộ xử lý gọi CLP.

Không có cuộc gọi nào bị mất trong quá trình chuyển đổi giữa hoạt động

và dự phòng, việc chuyển đổi không chỉ ở SPC, TSM, SSM, SPM mà còn ở tất cả

các Module của hệ thống ứng dụng liên kết với SPC có lỗi.

Cả hai cuộc gọi lu động và cố định vẫn đảm bảo an toàn, ở điều kiện bình

thờng cả hai hệ thống SPC hoạt động và SPC dự phòng ở chế độ đồng bộ, ở chế

độ đồng bộ các bộ nhớ của SPC là nh nhau. Khi một bên của SPC có lỗi trớc tiên

nó sẽ bị loại ra khỏi việc phục vụ. Sau khi việc sữa chữa đợc hoàn thành nội dung

của các bộ nhớ đợc sao chép từ phía hoạt động sang phía dự phòng, và tất cả

thông tin bảo dỡng trong bộ nhớ hàng bảo dỡng MNQ và trong bộ nhớ hàng

chung GNQ đợc đọc bởi phần mềm đợc hoạt động trở lại. Không có thông tin

bảo dỡng bị mất việc chuyển đổi SPC.Đồ án tốt nghiệpTSM/SSM/SPM INTF (System 0)

CLK

CLK

CDLQ

CDLQ

RECQ

RECQ

MNQ

MNQ

TSM/SSM/SPM INTF

TSM/SSM/SPM INTF

BUS CTL

BUS CTL

MSD

MSD

BIU

BIU

Inter SPC BUS

Inter SPC BUS

Đờng dây giữa các đ ờng dây CTL và BIU

Bus Between

MSD&BIU

Cross Connection

Đờng dây mật độ tích hợp caoHình 18: Cấu hình d của SPC

(SPC system 0)TSM/SSM/SPM INTF (system 1)Đồ án tốt nghiệpChế độ hoạt động của SPC, trong trờng hợp bộ phận tín hiệu bảo dỡng

MSD bị lỗi thì các công việc sau phải đợc thực hiện:

- Đọc cả hai hệ thống

- Kiểm tra bản sao phần mềm MSD

- Đa ra SPC lỗi và thông tin LOC trên các đầu cuối bảo dỡng và quản lý

MAT.

Trong trờng hợp cả hai hệ thống MSD bị lỗi (Cả hai hệ thống cùng một lúc

hay hệ thống liên kết bị lỗi trớc lúc cài đặt hệ thống MSD có lỗi), SPC và các liên

kết bị lỗi trớc có thể ở trạng thái mất cân bằng tuỳ thuộc vào các thiết bị bị lỗi.

2.3.2 Các chức năng của SPC

Bộ điều khiển tuyến thoại SPC đợc điều khiển bởi Module xử lý điều khiển

CPM và cũng có các chức năng sau:

+ Giao tiếp với CPM.

+ Chếm giữ và phân bố thông tin cấu thành đờng thoại.

+ Tập trung các thông tin lỗi và thông tin bảo dỡng của hệ thống chuyển

mạch và thông báo nó đến CPM.

+ Phân phối xung CLOCK và xung đồng bộ đa khung từ Module CLK đến

thiết bị chuyển mạch.

+ Phát hiện đờng dây chủ gọi, cắt nối hay tín hiệu trả lời và thông báo đến

CPM.

+ Nhận thông tin các chử số từ các bộ điều khiển ứng dụng.

+ Cung cấp giao tiếp tín hiệu điều khiển giữu Module xử lý điều khiển

CPM và Module chuyển mạch thơì gian STM, Module chuyển mạch không gian

SSM hay Module chuyển mạch SPM.Đồ án tốt nghiệp+ Thực hiện quá trình chẩn đoán.2.3.3 Các khối chức năng của SPC

+ BIU bộ giao tiếp Bus: Kết nối các Bus và sử dụng để chuyển đổi các lệnh

chuyển mạch của CLP.

+ BUS CTL (Bus Controller) bộ điều khiển Bus: Phân tích số liệu từ BIU

và phân phối đến khối chức năng SPC.

+ MSD (Mainternance Signal Distributor) bộ phân phối tín hiệu bảo dỡng:

- Chiếm giử và phân phối các tín hiệu định nghĩa cấu hình hệ thống SP.

- Các nội dung của MSD luôn đợc so sánh với các nội dung của MSD liên

kết.

- Phần mềm đầu ra của hệ thống MSD để so sánh với bản sao của MSD ở

trong phần mềm.

- Bộ phân phối tín hiệu bảo dỡng MSD cung cấp chức năng điều khiển cấu

hình hệ thống.

+ CLD (Call Detection Logic) bộ logic phát hiện cuộc gọi:

- Cung cấp để phát hiện chủ gọi, ngừng kết nối, hay tín hiệu trả lời và ghi

kết quả trong FIFO.

- Bộ nhớ LLM (Last Lock Memory) nằm trong Card, các tín hiệu on và of

có thể đọc ra mỗi đờng.

+ CDL-CTL (Call Detection Logic Control) bộ điều khiển Logic phát hiện

cuộc gọi: Phát tín hiệu đồng hồ khác nhau.

2.4 Module trung kế dịch vụ SVTM

Module trung kế dịch vụ SVTM truyền báo hiệu thanh ghi và bộ phân bố

các âm báo dịch vụ. Chức năng lựa chọn có thể thêm vào các báo hiệu của hệ

thống báo hiệu số 7. SVTM bao gồm các trung kế dịch vụ nh là bộ phận gửi/nhận

tín hiệu đa tần bắt buộc MFC REC/SND (Multiriquency Compeller SignalXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

×