1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

I. Chọn động cơ điện :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.94 KB, 52 trang )


Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠ

Fc * V

5600 * 0,6

1000 * η

dm = 1000 * 0,8 =4,35Pc =kwKhi xe cầu chạy không tải

K=Fco

3000

= 3000 + 5800 =

Fco + Fcdm0,34Hình vẽ

Tra đồ thị quan hệ phụ thuộc hệ số mang tảI η c theo tải trọng suy ra

η co = 0,65

Công suất cản tĩnh khi xe cầu chạy không tải là

Fco * V3000 * 0,6Pco = 1000 * ηco = 1000 * 0,65 = 2,77 kw

Chọn sơ bộ động cơ theo công suất trung bình thì :

Pdm = K*Pc.t + Pco.t

2t= 1,25*2,72 + 4,35

=4,45

2kwTĐ%= 400%

Tốc độ yêu cầu đối với động cơ được xác định từ tốc độ của bánh xe :

60 * V * In = n b *i = π * Db =60 * 0,6 * 16

3,14 * 0,34 =540 v/phutTừ các số liệu trên tra trong quyển “ các đặc tính cơ của động cơ trong truyền

động điện” - Bùi Đình Tiến và Lê Tòng dịch , ta chọn được động cơ :

Động cơ một chiều kiểu ΠΠ ,Uđm = 220 V.

Có chế độ làm việc ngắn hạn lặp lạI εdd =40%

KiểuPđmUđmNđmIđmđộng(KW)(V)(Vg/ph) (A)R u +R

cpR cksD/đ đm(Ω)Của

cuộn(Ω)kíchtừ

ΠΠ-214,52201050260,94128Iđm(A)

1,24Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠSo sánh tốc độ định mức và tốc độ yêu cầu ta thấy có sự chênh lệch lớn do vậy

cần phải đổi lại hệ số truyền ở đây . Ta chọn i = 30

Tốc độ yêu cầu đối với động cơ được xác định từ tốc độ của bánh xe lúc này

là :

60 * V * In = n b *i = π * Db =60 * 0,6 * 30

3,14 * 0,34= 1013 v/phutmômen quán tính của hệ truyền động quy đổi về trục động cơ khi có tải được

xác định theo công thức :

Jt =Kt*(Jdc +J1) +91,5(m dm +m 0 ).(V/n) 2 .

Jt = 1,15*(0.125+0.15)+91.5*(91.1+1000)*(0.6/1013) = 3.22 Kgm 2 .

Mômen quán tính của hệ truyền động quy đổi về trục động cơ khi không tải

được xác định theo công thức :

Jo =Kt*(Jdc+J1)+ 91.5*(m 0 ).(V/n) 2

Jo =1.15*(0.125+0.15)+91.5*(1.1*1000)*(0.6/1013) 2 = 0,33 Kgm 2

Kt hệ số tính đến mômen quán tính các bộ quay của cơ cấu truyền lực .

m 0 ,m dm : khối lượng định mức của tải trọng và xe cầu .

mômen trên trục động cơ khi xe chạy có tải

Fc * DbMc= 2 * i * ηdm =5800 * 0,34

2 * 30 * 0,8=41,1 Nmmômen trên trục động cơ khi xe chạy không tải

Fco * Db3000 * 0,34Mco= 2 * i *ηco = 2 * 30 * 0,65 =26,2 Nm

Chọn mômen chuyển tiếp khi khởi động động cơ :

M 2 =1,2M c = 1,2*41,1=49,32 Nm

Và mômen cực đại khi khởi động bằng mômen cực đại cho phép :

Mcp=2,5*Mdm

Nếu có xét đến khả năng sụt áp của lưới mất 10% thì :

M 1 = 2.5*43.4*0.9 2 =87.68 Nm.

Mômen khởi động trung bình là :Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠMkd = 0.5*(M 1 +M 2 )=0,5*(87.68+49.32)=68.5 Nm

Và coi là không đổi trong thời gian khởi động có tải và không tải .

Thời gian khởi động có tải :

Jt * ndm3.22 * 1050Tm 1 = 9,55 * ( Mkd − Mc) = 9.55 * (68.5 − 41.1) = 13 s

Thời gian khởi động không tải :

Jo * ndm0.33 * 1050Tm 1 = 9,55 * ( Mkd − Mco) = 9.55 * (68.5 − 26.2) = 0.85 s

Thời gian hãm có tải và không tải được xác dịnh tương tự nh trên :

Jt * ndm3.22 * 1050Td 1 = 9,55 * ( Mph + Mc) = 9.55 * (78.5 + 41.1) = 3 s

Jo * ndm0.33 * 1050Td 2 = 9,55 * ( Mph + Mco) = 9.55 * (78.5 + 26.2) = 3,4 s

Chiều dài xe đi được trong thời gian mở máy khi có tải và không tải :

Lm 1 =(Vdm/2)*Tm 1 =π * Db.ηdm

2 * 60 * iLm 2 =(Vdm/2)*Tm 2 =*Tm 1 =π * Db.ηdm

2 * 60 * i3,14 * 0.34 * 1050

2 * 60 * 30*Tm 2 =*13=4 m3,14 * 0.34 * 1050

2 * 60 * 30*0,85=0,27 mChiều dài xe đi được trong thời gian hãm máy khi có tải và không tải :Ld 1 =(Vdm/2)*Td 1 =π * Db.ηdmLd 2 =(Vdm/2)*Td 2 =2 * 60 * i*Td 1 =π * Db.ηdm

2 * 60 * i3,14 * 0.34 * 1050

2 * 60 * 30*Td 2 =*3=0,9 m3,14 * 0.34 * 1050

2 * 60 * 30*3.4=1 mChiều dài xe đi được khi chuyển tải trọng với tốc độ ổn định :

L 1 = L – (Lm 1 +Ld 1 ) = 50 – ( 4+0,9) = 45,1 m

Chiều dài xe đi được khi chuyển không tải trọng với tốc độ ổn định :

L 2 = L – (Lm 2 +Ld 2 ) = 50 – ( 0.85+1) = 48,15 m

Thời gian xe di chuyển với tốc độ ổn định khi không tải và có tải

T 11 =L 1 /V = 45,1/0,6 =75,2 s

T 12 =L 2 /V = 48,15/0,6 = 80,25 sĐồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠTheo các số liệu nhận được ở trên về mômen và thời gian ta xây dựng được đồ

thị phụ tải toàn phần của động cơ .

để kiểm nghiệm động cơ theo điều kiện phát nóng , ta xác định được hệ số chính

xác của thời gian đóng mạch tương đối .ĐM cx % =∑Tlv.100

Td2=

∑Tlv + ∑To173.7 * 100

173.7 + 256.4(Tm1 + T 11 + T 12 + Tm 2).100

=

(Tm1 + T 11 + T 12 + Tm 2 + Td1 + Td 2 + T 01 + T 02)= 40,4%mômen đẳng trị :

Mdt1 ==Mkd .Mkd (Tm1 +Tm 2) + Mc.Mc.T 11 + Mco.Mco.T 12

β(Tm1 +Tm 2) +T 11 +T 1268.5 * 68.5(13 + 8) + 41.1 * 41.1 * 80.25 + 26.2 * 26.2 * 80.25

0.5 * (13 + 8) + 75.2 + 80.25= 41,3 Nm .tính quy đổi mômen này về hệ số đóng mạch tiêu chuẩn 40%Mdt = Mdt1*DMcx

MDtc= 41,3*40,1

40=41,5 NmVì Mdt < Mdm nên động cơ đã chọn thoả mãn đìêu kiện phát nóng.II. Tính chọn mạch biến đổi :

Hệ truyền động cầu trục là 1 chiều và đảo chiều có sơ đồ khối hệ truyền động

đảo chiều và các tín hiệu điều khiển nh sau :Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠMạch bến đổi điện áp tới động cơ gồm hai bộ chỉnh lưu cầu 3 pha tiristor điều

khiển riêng, mạch kích từ là chỉnh lưu cầu 3 pha diode.1. Mạch biến đổi nguồn cấp cho động cơ :

xét khi 1 bộ chỉnh lưu làm việc .Ta có sơ đồ sau :Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (52 trang)

×