1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (790.86 KB, 33 trang )


Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn

4.1.2Hệ Thống Đèn Giao ThôngChế độ thấp điểmHình 4.2 Sơ đồ giải thuật chế độ thấp điểmĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý20Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn

4.1.3Hệ Thống Đèn Giao ThôngChế độ cao điểmHình 4.3 Sơ đồ giải thuật chế độ cao điểm

4.1.4Chế độ nghỉHình 4.4 Sơ đồ giải thuật chế độ nghỉĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý21Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thông4.2 Chương trình C viết cho mạch điều khiển hệ thống đèn giao thông

#include

#include

#define LED_D_1P2_0#define LED_V_1P3_7#define LED_X_1P3_6#define LED_D_2P2_3#define LED_V_2P2_2#define LED_X_2P2_1#define LED_DBX1P1_4#define LED_DBD1P1_5#define LED_DBX2P1_6#define LED_DBD2P1_7#define OFF_LED

((LED_D_1 = 1),(LED_V_1 = 1),(LED_X_1 = 1),

(LED_D_2 = 1),(LED_V_2 = 1),(LED_X_2 = 1),(LED_DBX1 = 1),(LED_DBD1 =

1),(LED_DBX2 = 1),(LED_DBD2 = 1))

void delay (unsigned int number);// khai bao bienunsigned char code bang_ma[10] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82,

0xf8, 0x80, 0x90};

//FLASH ROM

char dem, time, n1, n2, n3, n4;// RAMchar bt, cd, td;

char tg_d1, tg_v1, tg_x1, tg_d2, tg_v2, tg_x2;

char d1, v1, x1, d2, v2, x2;

//ham Delay

void delay (unsigned int number)

{

unsigned char temp;

while(number)

{

temp = 200;

while (temp--);

number--;

}

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý22Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thông}

// ham khai bao dung ngat timer 0& 1

void Setup_Timer0(void)

{

TMOD = 0x11;// timer0 & 1 : CHE DO 1TH0 = 0xEC;

TL0 = 0x77;

TH1 = 0x3C;

TL1 = 0xAF;

ET0 = 1;

ET1 = 1;

EA = 1;

TF0 = 0;

TF1 = 0;

TR0 = 1;

TR1 = 1;

}

// ham ngat timer 0

void T0_ISR(void)== quet led

interrupt1{ TR0 = 0;

TH0 = 0xEC;

TL0 = 0x76;

if (td == 0)

{// qui doi gia tri

if (d1){n1 = tg_d1 / 10;

n2 = tg_d1 % 10;

};

if (x1){n1 = tg_x1 / 10;

n2 = tg_x1 % 10;

};

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý23Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thôngif (v1){

n1 = tg_v1 / 10;

n2 = tg_v1 % 10;

};

if (d2){n3 = tg_d2 / 10;

n4 = tg_d2 % 10;

};

if (x2){

n3 = tg_x2 / 10;

n4 = tg_x2 % 10;

};

if (v2){

n3 = tg_v2 / 10;

n4 = tg_v2 % 10;

};

P2_7 = 1; // KHOA TRANZITOR

P2_6 = 1;

P2_5 = 1;

P2_4 = 1;

dem++;

if (dem == 1)

{

P0 = bang_ma[n1];

P2_7 = 0;

};

if (dem == 2)

{

P0 = bang_ma[n2];

P2_6 = 0;

};

if (dem == 3)

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý24Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thông{

P0 = bang_ma[n3];

P2_5 = 0;

};

if (dem == 4) {

P0 = bang_ma[n4];

P2_4 = 0;

dem = 0;

};

}

else{P2_7 = 1;

P2_6 = 1;

P2_5 = 1;

P2_4 = 1;

}

TF0 = 0;

TR0 = 1;

}

// ham ngat timer 1 = tạo clock

void T1_ISR(void)interrupt3{TR1 = 0;

TH1 = 0x3C; //TIMER 1 CHAY TU 15.535 DEN 65.535 = 50.000 MICRO

SECOND TUONG UNG 1 LAN TIMER1 1 TRÀN

TL1 = 0xAF;

time++;

if (time == 20)

{

time = 0;

if (td == 0)

{

// nga tu 1

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý25Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn

if (d1)tg_d1--;if (v1)tg_v1--;if (x1)Hệ Thống Đèn Giao Thôngtg_x1--;if (tg_d1 < 0)

{

if (bt)tg_x1 = 20;if (cd)tg_x1 = 30;tg_d1 = 0;

d1 = 0;

x1 = 1;

LED_D_1 = 1; // OFF

LED_X_1 = 0; // ON

LED_DBX1 = 1;

LED_DBD1 = 0;

LED_DBX2 = 0;

LED_DBD2 = 1;

};

if (tg_x1 < 0) {

tg_v1 = 3;

tg_x1 = 0;

x1 = 0;

v1 = 1;

LED_X_1 = 1;

LED_V_1 = 0;

LED_DBX1 = 1;

LED_DBD1 = 0;

LED_DBX2 = 0;

LED_DBD2 = 1;

};

if (tg_v1 < 0) {

if (bt)tg_d1 = 24;if (cd)tg_d1 = 34;Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý26Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thôngtg_v1 = 0;

v1 = 0;

d1 = 1;

LED_V_1 = 1;

LED_D_1 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD1 = 1;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD2 = 0;

};

// nga tu 2

if (d2)tg_d2--;if (v2)tg_v2--;if (x2)tg_x2--;if (tg_d2 < 0)

{

if (bt)tg_x2 = 20;if (cd)tg_x2 = 30;tg_d2 = 0;

d2 = 0;

x2 = 1;

LED_D_2 = 1;

LED_X_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD2 = 0;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD1 = 1;

};

if (tg_x2 < 0) {

tg_v2 = 3;

tg_x2 = 0;

x2 = 0;

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý27Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thôngv2 = 1;

LED_X_2 = 1;

LED_V_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD2 = 0;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD1 = 1;

};

if (tg_v2 < 0) {

if (bt)tg_d2 = 24;if (cd)tg_d2 = 34;tg_v2 = 0;

v2 = 0;

d2 = 1;

LED_V_2 = 1;

LED_D_2 = 0;

LED_DBX1 = 1;

LED_DBD1 = 0;

LED_DBX2 = 0;

LED_DBD2 = 1;

};

}

else{

LED_V_1 = !LED_V_1;

LED_V_2 = !LED_V_2;}

};

TF1 = 0;

TR1 = 1;

}

// chuong trinh chinh

void main(void)

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý{

28Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thôngdem = 0;

time = 0;

bt = 1;

cd = td = 0;

tg_d1 = tg_d2 = 24;

tg_x1 = tg_x2 = 20;

d1 = 1;

v1 = x1 = 0;

x2 = 1;

v2 = d2 = 0;

LED_D_1 = 0;

LED_X_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD1 = 1;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD2 = 0;

Setup_Timer0();

while(1){// phim cao diem

if (!P1_0){while(!P1_0);

delay(10);

tg_d1 = tg_d2 = 34;

tg_x1 = tg_x2 = 30;

cd = 1;

td = bt = 0;

d1 = 1;

v1 = x1 = 0;

x2 = 1;

v2 = d2 = 0;

OFF_LED;

LED_D_1 = 0;

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý29Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao ThôngLED_X_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD1 = 1;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD2 = 0;

};

// phim binh thuong

if (!P1_1){while(!P1_1);

delay(10);

tg_d1 = tg_d2 = 24;

tg_x1 = tg_x2 = 20;

bt = 1;

cd = td = 0;

d1 = 1;

v1 = x1 = 0;

x2 = 1;

v2 = d2 = 0;

OFF_LED;

LED_D_1 = 0;

LED_X_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD1 = 1;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD2 = 0;

};

// phim thap diem

if (!P1_2){while(!P1_2);

delay(10);

OFF_LED;

td = 1;

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý30Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

×