1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

1 Sơ đồ giải thuật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (790.86 KB, 33 trang )


Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn

4.1.2Hệ Thống Đèn Giao ThôngChế độ thấp điểmHình 4.2 Sơ đồ giải thuật chế độ thấp điểmĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý20Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn

4.1.3Hệ Thống Đèn Giao ThôngChế độ cao điểmHình 4.3 Sơ đồ giải thuật chế độ cao điểm

4.1.4Chế độ nghỉHình 4.4 Sơ đồ giải thuật chế độ nghỉĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý21Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thông4.2 Chương trình C viết cho mạch điều khiển hệ thống đèn giao thông

#include

#include

#define LED_D_1P2_0#define LED_V_1P3_7#define LED_X_1P3_6#define LED_D_2P2_3#define LED_V_2P2_2#define LED_X_2P2_1#define LED_DBX1P1_4#define LED_DBD1P1_5#define LED_DBX2P1_6#define LED_DBD2P1_7#define OFF_LED

((LED_D_1 = 1),(LED_V_1 = 1),(LED_X_1 = 1),

(LED_D_2 = 1),(LED_V_2 = 1),(LED_X_2 = 1),(LED_DBX1 = 1),(LED_DBD1 =

1),(LED_DBX2 = 1),(LED_DBD2 = 1))

void delay (unsigned int number);// khai bao bienunsigned char code bang_ma[10] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82,

0xf8, 0x80, 0x90};

//FLASH ROM

char dem, time, n1, n2, n3, n4;// RAMchar bt, cd, td;

char tg_d1, tg_v1, tg_x1, tg_d2, tg_v2, tg_x2;

char d1, v1, x1, d2, v2, x2;

//ham Delay

void delay (unsigned int number)

{

unsigned char temp;

while(number)

{

temp = 200;

while (temp--);

number--;

}

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý22Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thông}

// ham khai bao dung ngat timer 0& 1

void Setup_Timer0(void)

{

TMOD = 0x11;// timer0 & 1 : CHE DO 1TH0 = 0xEC;

TL0 = 0x77;

TH1 = 0x3C;

TL1 = 0xAF;

ET0 = 1;

ET1 = 1;

EA = 1;

TF0 = 0;

TF1 = 0;

TR0 = 1;

TR1 = 1;

}

// ham ngat timer 0

void T0_ISR(void)== quet led

interrupt1{ TR0 = 0;

TH0 = 0xEC;

TL0 = 0x76;

if (td == 0)

{// qui doi gia tri

if (d1){n1 = tg_d1 / 10;

n2 = tg_d1 % 10;

};

if (x1){n1 = tg_x1 / 10;

n2 = tg_x1 % 10;

};

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý23Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

×