1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

2 Chương trình C viết cho mạch điều khiển hệ thống đèn giao thông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (790.86 KB, 33 trang )


Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thông}

// ham khai bao dung ngat timer 0& 1

void Setup_Timer0(void)

{

TMOD = 0x11;// timer0 & 1 : CHE DO 1TH0 = 0xEC;

TL0 = 0x77;

TH1 = 0x3C;

TL1 = 0xAF;

ET0 = 1;

ET1 = 1;

EA = 1;

TF0 = 0;

TF1 = 0;

TR0 = 1;

TR1 = 1;

}

// ham ngat timer 0

void T0_ISR(void)== quet led

interrupt1{ TR0 = 0;

TH0 = 0xEC;

TL0 = 0x76;

if (td == 0)

{// qui doi gia tri

if (d1){n1 = tg_d1 / 10;

n2 = tg_d1 % 10;

};

if (x1){n1 = tg_x1 / 10;

n2 = tg_x1 % 10;

};

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý23Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thôngif (v1){

n1 = tg_v1 / 10;

n2 = tg_v1 % 10;

};

if (d2){n3 = tg_d2 / 10;

n4 = tg_d2 % 10;

};

if (x2){

n3 = tg_x2 / 10;

n4 = tg_x2 % 10;

};

if (v2){

n3 = tg_v2 / 10;

n4 = tg_v2 % 10;

};

P2_7 = 1; // KHOA TRANZITOR

P2_6 = 1;

P2_5 = 1;

P2_4 = 1;

dem++;

if (dem == 1)

{

P0 = bang_ma[n1];

P2_7 = 0;

};

if (dem == 2)

{

P0 = bang_ma[n2];

P2_6 = 0;

};

if (dem == 3)

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý24Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thông{

P0 = bang_ma[n3];

P2_5 = 0;

};

if (dem == 4) {

P0 = bang_ma[n4];

P2_4 = 0;

dem = 0;

};

}

else{P2_7 = 1;

P2_6 = 1;

P2_5 = 1;

P2_4 = 1;

}

TF0 = 0;

TR0 = 1;

}

// ham ngat timer 1 = tạo clock

void T1_ISR(void)interrupt3{TR1 = 0;

TH1 = 0x3C; //TIMER 1 CHAY TU 15.535 DEN 65.535 = 50.000 MICRO

SECOND TUONG UNG 1 LAN TIMER1 1 TRÀN

TL1 = 0xAF;

time++;

if (time == 20)

{

time = 0;

if (td == 0)

{

// nga tu 1

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý25Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn

if (d1)tg_d1--;if (v1)tg_v1--;if (x1)Hệ Thống Đèn Giao Thôngtg_x1--;if (tg_d1 < 0)

{

if (bt)tg_x1 = 20;if (cd)tg_x1 = 30;tg_d1 = 0;

d1 = 0;

x1 = 1;

LED_D_1 = 1; // OFF

LED_X_1 = 0; // ON

LED_DBX1 = 1;

LED_DBD1 = 0;

LED_DBX2 = 0;

LED_DBD2 = 1;

};

if (tg_x1 < 0) {

tg_v1 = 3;

tg_x1 = 0;

x1 = 0;

v1 = 1;

LED_X_1 = 1;

LED_V_1 = 0;

LED_DBX1 = 1;

LED_DBD1 = 0;

LED_DBX2 = 0;

LED_DBD2 = 1;

};

if (tg_v1 < 0) {

if (bt)tg_d1 = 24;if (cd)tg_d1 = 34;Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý26Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thôngtg_v1 = 0;

v1 = 0;

d1 = 1;

LED_V_1 = 1;

LED_D_1 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD1 = 1;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD2 = 0;

};

// nga tu 2

if (d2)tg_d2--;if (v2)tg_v2--;if (x2)tg_x2--;if (tg_d2 < 0)

{

if (bt)tg_x2 = 20;if (cd)tg_x2 = 30;tg_d2 = 0;

d2 = 0;

x2 = 1;

LED_D_2 = 1;

LED_X_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD2 = 0;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD1 = 1;

};

if (tg_x2 < 0) {

tg_v2 = 3;

tg_x2 = 0;

x2 = 0;

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý27Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thôngv2 = 1;

LED_X_2 = 1;

LED_V_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD2 = 0;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD1 = 1;

};

if (tg_v2 < 0) {

if (bt)tg_d2 = 24;if (cd)tg_d2 = 34;tg_v2 = 0;

v2 = 0;

d2 = 1;

LED_V_2 = 1;

LED_D_2 = 0;

LED_DBX1 = 1;

LED_DBD1 = 0;

LED_DBX2 = 0;

LED_DBD2 = 1;

};

}

else{

LED_V_1 = !LED_V_1;

LED_V_2 = !LED_V_2;}

};

TF1 = 0;

TR1 = 1;

}

// chuong trinh chinh

void main(void)

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý{

28Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thôngdem = 0;

time = 0;

bt = 1;

cd = td = 0;

tg_d1 = tg_d2 = 24;

tg_x1 = tg_x2 = 20;

d1 = 1;

v1 = x1 = 0;

x2 = 1;

v2 = d2 = 0;

LED_D_1 = 0;

LED_X_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD1 = 1;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD2 = 0;

Setup_Timer0();

while(1){// phim cao diem

if (!P1_0){while(!P1_0);

delay(10);

tg_d1 = tg_d2 = 34;

tg_x1 = tg_x2 = 30;

cd = 1;

td = bt = 0;

d1 = 1;

v1 = x1 = 0;

x2 = 1;

v2 = d2 = 0;

OFF_LED;

LED_D_1 = 0;

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý29Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao ThôngLED_X_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD1 = 1;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD2 = 0;

};

// phim binh thuong

if (!P1_1){while(!P1_1);

delay(10);

tg_d1 = tg_d2 = 24;

tg_x1 = tg_x2 = 20;

bt = 1;

cd = td = 0;

d1 = 1;

v1 = x1 = 0;

x2 = 1;

v2 = d2 = 0;

OFF_LED;

LED_D_1 = 0;

LED_X_2 = 0;

LED_DBX1 = 0;

LED_DBD1 = 1;

LED_DBX2 = 1;

LED_DBD2 = 0;

};

// phim thap diem

if (!P1_2){while(!P1_2);

delay(10);

OFF_LED;

td = 1;

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý30Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thôngcd = bt = 0;

};

}

}Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý31Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao ThôngKẾT LUẬNĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý32Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao ThôngTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tống Văn On – Hoàng Đức Hải, Họ Vi Điều Khiển 8051, Nhà Xuất Bản Lao

Động – Xã Hội.

[2] R.H.WARRING, Sổ Tay Linh Kiện Điện Tử Cho Người Thiết Kế Mạch, NXB

Thống Kê, 1996.

[3] Website: dientuvietnam.net

[4] Website: dientuvienthong.net

[5] Website: dtvt.orgĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

×