1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Chương 3: TÍNH TỐN NHIỆT TẢI VÀ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (979.52 KB, 32 trang )


2. Nhiệt hiện truyền qua mái bằng bức xạ và do ∆t : Q21

Phòng 203 và các phòng khác của khách sạn nằm giữa các tầng

trong tòa nhà điều hòa nên Q21 = 0. Riêng tầng 17 trên cùng của

khách sạn là có lượng nhiệt Q21 truyền vào phòng.

Tính Q21 của tầng 17:Q21 = k .F .∆t = 2,18.191,4.4,25 = 1773,69W

3. Nhiệt hiện truyền qua vách Q22Q22 = ∑ Q2i = ki .Fi .∆t = Q22t +Q22 c + Q22 ka) Nhiệt truyền qua tường Q22t

+ Nhiệt truyền qua tường bao:Q22tb = ktb .Ftb .∆ttb = 2,91.7,92.8,5 = 195,9W+ Nhiệt truyền qua tường ngăn:

Q = k .F .∆t = 2,61.8,94.4,25 = 99,17W

tntntntnb) Nhiệt truyền qua cửa ra vào Q22c :Q22 c = k c .Fc .∆t = 2,65.1,98.4,25 = 22,3 W

c) Nhiệt truyền qua kính Q22k :Q22 k = k k .Fk .∆t = 5,89.3.8,5 = 150,2 W4. Nhiệt hiện truyền qua nền Q23 :

Phòng 203 và các phòng khác của khách sạn đều đặt giữa hai

phòng điều hòa nên Q23 = 0. Riêng các phòng của tầng trệt khách

sạn được đặt ngay trên mặt đất nên tầng trệt có lượng nhiệt hiện

truyền qua nền.

Tính Q23 vào sảnh đón thuộc tầng trệt:Q23 = k .F .∆t = 2,18.321,86.8,5 = 5964,07 W5. Nhiệt hiện và ẩn do gió tươi mang vào QN :

QhN = 1,2.n.l.(t N − tT ) = 1,2.2.7,5.[(33,5 + 273) − (25 + 273)] = 153 W

QaN = 3.n.l.(d N − d T ) = 3.2.7,5.(19,8 − 12,8) = 315 W6. Nhiệt hiện và ẩn do gió lọt QL :

QhL = 0,39.ζ .V .(t N − tT ) = 0,39.0,7.80,28.[(33,5 + 273) − (25 + 273)] = 186,29 W

QaL = 0,84.ζ .V .(d N − d T ) = 0,84.0,7.80,28.(19,8 − 12,8) = 330,42 W3.1.2. Nhiệt thừa xuất phát từ bên trong không gian cần điều hòa

1. Nhiệt hiện tỏa do đèn chiếu sáng Q31 :

Q31 = nt .nd .Q = nt .nd .(1,25.q.F ) = 0,87.0,5.1,25.12.28,67 = 187,07 W

2. Nhiệt hiện tỏa do máy móc Q32 :

Q32 = ∑ t sd .N i =10

1

.120 + 200 + .180 = 257,5 W

24

243. Nhiệt hiện và ẩn do người tỏa ra Q4 :Q4 h = nt .nd .n.q h = 1.0,9.2.60 = 108 W

Q4 a = nt .nd .n.q a = 1.0,9.2.70 = 126 W

Bảng: Tổng hợp kết quả tính toán nhiệtTầngPhòngQhf

[W]Qaf

[W]Qht

[W]Qat

[W]Qt

[W]12345670116433,713901,3218116,717366,3225483,03029082,38751,959617,881854,4511472,3303 ÷ 18426,4115,77502,9273,27776,1719 ÷ 23634,81226,93787,81541,931329,74243797,261344,694944,763707,198651,95015976,881309,086741,882884,089625,96025666,291225,56278,292485,58763,79011194,29420,591500,291050,592550,88022616,13480,262769,13795,263564,39032068,75456,432221,75771,432993,18Trệt12 ÷ 101672195,36488,582348,36803,583151,94052015,47409,262168,47724,262892,732535,08288,622688,08603,623291,72897,02483,593279,521271,094550,61022724,44532,72877,44847,73725,14032068,75456,432221,75771,432993,18042195,36488,582348,36803,583151,94052015,47409,262168,47724,262892,73062535,08288,622688,08603,623291,7011194,29420,591500,291050,592550,88023221,62511,643527,621141,644669,26033981,88825,434134,881140,435275,31042642,81535,262948,811165,264114,0705

175011540611 ÷ 14

& 16304

2 ÷ 1022535,08288,622688,08603,623291,7Quầy bar,

Pha chế &

Chỉnh nhạc10246,773176,0518661,7720501,0539162,823.2. THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG

KHÍ

3.2.1. Chọn sơ đồ tuần hoàn không khí một cấp2

N3415T

69

71 - Của lấy gió tươi

2 - Buồng hòa trộn

3 - Thiết bị xử lý nhiệt ẩm

4 - Quạt gió cấp5 - Miệng thổi

6 - Miệng hồi

7 - Lọc bụi

8 - Cửa gió thải

9 - Cửa gió hồi83.2.2. Biểu diễn các điểm trên ẩm đồ

Ví dụ tính cho phòng 203:

1. Hệ số nhiệt hiện phòng RSHF:

ε hf =εQhf

Qhf + Qaf=2068,75

= 0,86

2068,75 + 456,432. Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF:

Qht

Qht 2221,75

ε ht =

=

=

= 0,74

Qht + Qat Qt 2993,18

3. Hệ số đi vòng BF, chọn ε BF = 0,1

4. Hệ số nhiệt hiện hiệu dụng ESHF:

ε hef =Qhef

Qhef + Qaefε hef ==Qhef

Qef=Qhf + ε BF .QhN

(Qhf + ε BF .QhN ) + (Qaf + ε BF .QaN )2068,75 + 0,1.153

= 0,81

(2068,75 + 0,1.153) + (456,43 + 0,1.315)TGTϕSC O=VϕH=5

0%N(SHF)ϕNϕ =

100

%dεh

ε ht

ε hef

ε hf1t

Bảng: Tổng hợp các thông số của sơ đồ tuần hoàn một cấp

24 o CTrạng tháit [0C]ϕ [%]d [g/kg kkk]I [kJ/kg kkk]N33,56019,884,5T256512,858H25,86713,660,5O≡V198812,450S16,510011,8473.2.3. Kiểm tra hiệu nhiệt độ phòng và nhiệt độ thổi vào

∆ = tT – tV = (25 + 273) – (19 + 273) = 6 K <10 K

t

VTNên đạt tiêu chuẩn vệ sinh

1. Lưu lượng không khí qua dàn lạnh:

L=Qhef

1,2.(tT − t S ).(1 − ε BF )=Qhf + ε BF .QhN

1,2.(t T − t S ).(1 − ε BF )=2068,75 + 0,1.153

= 227

1,2.(25 − 16,5).(1 − 0,1)Vậy: L = 227 l/s = 0,227 m3/s = 817,2 m3/h

a không

25,8 LN và

2. LưuLlượng = t H − tTkhí tươi − 25 =không khí hồi LT

N

=

=

0,1

Từ:LTbtN − tH33,5 − 25,8và L = LT + LN = 817,2 m3/hTa có: LT = 742,91 m3/h và LN = 74,29 m3/hChương 4: CHỌN MÁY, THIẾT BỊ VÀ THIẾT KẾ MẠNG ỐNG

4.1. CHỌN DÀN LẠNHQ0tt = α .Q0tc

Bảng 4.1. Lựa chọn dàn lạnh cho các phòng

TầngPhòngDàn lạnhTổng số

lượng [chiếc]123434

GMVL-R35T/D-K02Trệt201GMVL-R35Td/D-K1GMVL-R50P/D-K1GMVL-R50P/D-K104GMVL-R50P/D-K1301

02GMVL-R50P/D-K13GMVL-R60T/D-K3032GMVL-R40P/D-K02101GMVL-R120P/D-K1

2 ÷ 1003 ÷ 17GMVL-R25P/D-K518 ÷ 23GMVL-R40P/D-K205GMVL-R40P/D-K124GMVL-R100P/D-K106GMVL-R35Td/D-K11401GMVL-R50P/D-K102GMVL-R50P/D-K15

03GMVL-R50P/D-K0506GMVL-R50P/D-KGMVL-R40P/D-KGMVL-R35Td/D-K1GMVL-R50P/D-K103GMVL-R60P/D-K1GMVL-R50P/D-K1GMVL-R35Td/D-K1GMVL-R150T/D-K1GMVL-R250T/D-K1111 ÷ 14

& 16

04GMVL-R35Td/D-K02140113053204211117Quầy bar,

Pha chế &

Chỉnh nhạcXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

×