1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Chương 3. TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.38 MB, 48 trang )


3.2. Tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp Carrier

Q0 = Qt = ∑Qht + ∑QâtNhiệt ẩn thừa Qât do:Nhiệt hiện thừa Qht do:Bức xạ

Q1Qua

kính

Q11Trần

(mái)

Q21Qua

bao

che Q2vách

Q22Nền

Q23Nhiệt

toả

Q3Đèn

Q31Máy

Q32Do

người

Q4Ngư

ời

hiện

Q4hDo gió

tươi

QNNgư

ời

ẩn

Q4âGió

tươi

hiện

QhNGió

lọt

Q5Gió

tươi

ẩn

QâNGió

lọt

hiện

Q5hSơ đồ tính tốn nhiệt theo phương pháp CarrierNguồn

khác

Q6Gió

lọt

ẩn

Q5âKhá

c

Q63.2.1. Nhiệt bức xạ qua kính Q11

Q11= nt . Q’11

3.2.2. Nhiệt hiện truyền qua mái bằng bức xạ do Q 21

Q21 = k.F.Δt

3.2.3. Nhiệt hiện truyền qua vách Q22

Q22 = ∑Qi = ki.Fi.∆t = Q22t + Q22c + Q22k

a. Nhiệt truyền tường, Q22t

b. Nhiệt truyền qua kính cửa sổ, Q22k

c . Nhiệt truyền qua cửa ra vào, Q22c

3.2.4. Nhiệt hiện truyền qua nền Q23

Q23 = k.F. Δt

3.2.5. Nhiệt hiện tỏa do đèn chiếu sáng Q31

Q31 = nt.nd.Q

3.2.6. Nhiệt hiện tỏa ra do máy móc Q32

Q = N/η , W3.2.7. Nhiệt hiện và ẩn do người toả ra, Q4

a. Nhiệt hiện do người toả ra Q4h

Q4h = n.nt.nđ qh ,W

b. Nhiệt ẩn do người tỏa ra, Q4â

Q4â = n.qâ ,W

3.2.8. Nhiệt hiện và ẩn do gió tươi mang vào Qhn và Qân

QhN = 1,2.n.l(tN – tT), WQâN = 3,0.n.l(dN – dT), W

3.2.9. Nhiệt hiện và ẩn do gió lọt Q5h và Q5â

Q5h = 0,39.ξ.V.(tN – tT), WQ5â = 0,84.ξ.V(dN – dT), W

3.2.10. Các nguồn nhiệt khác, Q6

3.2.11. Xác định phụ tải lạnh, Qo

Q = ∑Q + ∑QBảng tổng nhiệt tải:

TầngQh (W)Qâ (W)Qo (W)Trệt38655,7642380,4781036,23115224,913989,6729214,57226411,1520391,9346803,083÷919774,029040,128814,121021104,9315773,1136878,041122221,379040,131261,47ΣQ0262036,25165323,98426892,233.3. Thiết lập tính tốn sơ đồ điều hòa khơng khí

3.3.1. Thành lập sơ đồ điều hòa khơng khí

Một số sơ đồ điều hòa khơng khí:

- Sơ đồ thẳng

- Sơ đồ tuần hồn khơng khí 1 cấp

- Sơ đồ tuần hồn khơng khí 2 cấp

- Sơ đồ có phun ẩm bổ sung

Qua phân tích đặc điểm cơng trình ta thấy đây là cơng trình điều

hồ khơng khí thơng thường nên ta sử dụng sơ đồ khơng khí tuần

hồn 1 cấp là đủ đáp ứng u cầu đặt ra.3.3.2. Sơ đồ tuần hồn khơng khí 1 cấp

ϕ = 100%dNHO Vt1. Cửa lấy gió tươi

2. Miệng gío hồi

3. Buồng hòa trộn

4. TB Xử lí khơng khí5. Quạt hút gió

6. Kênh dẫn gió

7. Miệng thổi

8. Phòng điều hòaTO9. Miệng hút

10. Lọc bụi

11. Quạt hút gió

12. Miệng hút gió thải3.3.3. Các bước tính tốn sơ đồ tuần hồn 1 cấp

 Điểm gốc G và hệ số nhiệt hiện SHF(ε )

h

Điểm gốc G (t = 24 0C, ϕ = 50%) được xác định trên ẩm

đồ

 Thang chia hệ số nhiệt hiện ε đặt ở bên phải ẩm đồ.

h

QhfHệ số nhiệt hiện phòng RSHF,ε hf =Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF,Qh

Qh

ε ht =

=

Qh + Qâ QtHệ số đi vòng BYPASS,

Hệ số nhiệt hiệu dụng ESHF,ε BF =ε ht =Qhf + QâfGN

G

= H

GH + GO GQhefQhef + Qâef=Qhef

Qef Biểu diễn các q trình trên ẩm đồdSHF (εh )ϕ = 100%N11-BF

BFCSOVGSHF(εht )

ESHF(εhef)

RSHF(εhf)H

TGts1o24 CtBảng các trạng thái của sơ đồ

7426102245510,449H276512,856,514,229093212,81008,529,3276512,856,5V14,89010,142,713,71009,841,16H27,06512,856,5V14,4909,434,8S13100932,4H27,06512,856,5V15,39010,2839,58S141001037,7H27,06512,856,5V14,85909,9235,8S13,51009,633,5H

1134,6S10Entanpy

Kj/kgH03 ÷ 09ẩm dung d g/kgS02độ ẩm φ %V01nhiệt độ oCT

TrệtTrạng thái

NT ầng27,06512,856,5V15,39010,2839,58S141001037,7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

×