1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tính vốn đầu tư của thiết bị V

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (672.16 KB, 52 trang )


Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnĐồ án môn NMĐ2. Tính phí tổn vận hành hàng năm

- Khấu hao hàng năm về vốn đầu t và sửa chữa lớn:(a.V

1

PK =

=

. a .V +a .V

TB

TBPP

100 100 B B-)Chọn aB = 8,1%; arB = 6,4%

PK

= (0,081 * 46.144 + 0,064 * 19.580)*106

= 3.852,73 *106 VND/năm

- Chi phí do tổn thất điện năng

PT = C. A

Lấy C = 400 VND/KWh

PT = 400 * 11921963 = 4763,7. 106 VND

Phí tổn vận hành hàng năm của phơng án I là:

P = pT + PK = (3 852,9 + 4763,7 ) * 106 = 8616,6 *106 VND/năm

II. Tính toán cho phơng án II:

1. Tính vốn đầu t của thiết bị V

a. Vốn đầu t cho các máy biến áp

- Hai máy biến áp ba pha hai cuộn dây: T - 200 - 242/13,8

Giá: 181 x 103 x 40 x 103 VND với KB = 1,4

- Một máy biến áp ba pha hai cuộn dây: T - 125 - 242/13,8

Giá: 181 x 103 x 40 x 103 VND với KB = 1,4

Vậy tổng số vốn đầu t vào máy biến áp là:

VB = (1*181 + 2 * 250 + 1 * 162 ) * 40*106*1,4 = 47.208*106 VNĐ

b. Tính vốn đầu t thiết bị phân phối

Tơng tự nh phơng án I chỉ cần tính vốn đầu t của máy cắt điện:

- Mạch cấp 220KV gồm có 4 mạch với máy cắt điện không khí kiểu

BBb - 220 - 31.5/2000

Mỗi mạch giá: 71,5 . 103 . 40 . 103 VNĐ

- Mạch cấp 10KV gồm có 2 mạch với máy cắt điện không khí kiểu

BM - 20 90/11200Y3

Mỗi mạch giá: 11,5 .103 . 40 . 103 VND

Vậy tổng vốn đầu t để xây dựng thiết bị phân phối:

VTBPP = [(4 * 71,5 + 4 * 40 +5* 15)] *40*106 VND

VTBPP = 20.840 * 106 VND2. Tính phí tổn vận hành hàng năm

Sinh Viên:Phạm văn Thảo23Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống Điện

PKĐồ án môn NMĐKhấu hao hàng năm về vốn đầu t và sửa chữa lớn:(a.V

1

=

=

. a .V + a .V

B

B

TB

TBPP

100 100)Chọn aB = 8,1%; arB = 6,4%

PK = (0,081 * 47208.106 + 0,064 * 20840) .106 = 5157 x 106 VNĐ

- Chi phí do tổn thất điện năng

PT = . A (Lấy = 400 VND/KWh)

A = 12153484 KWh/năm (tính toán ở chơng 2)

PT = 400 x 12153484 = 4861,4. 106 VND/năm

Phí tổn vận hành năm của phơng án II là:

P = PT + PK = 10 018. 106 VND/năm

Có bảng tổng kết so sánh về mặt kinh tế của hai phơng án nh sau:

P.A

I

IIV (106 VND )

65724

68048P (106 VND )

8616,6

10018Nhận xét:

Để chọn đợc phơng án hợp lý nhất trong những phơng án trên cần phải so sánh

tổng hợp cả về mặt kinh tế và kỹ thuật giữa các phơng án. Về mặt kinh tế từ bảng tổng

kết dễ dàng nhận thấy:

V1 < V2 và P1 < P2

Cho thấy sự u việt của phơng án I truớc phơng án II. Ngay cả về mặt kỹ thuật

cũng thây sự linh hoạt của phơng án I trớc phơng án II, ngoài ra phơng án I còn dễ

dàng trong vận hành

Phơng án I là phơng án tối u và ta chọn phơng án này để tính toán ngắn mạch

và lựa chọn các khí cụ điện.Chơng IV

Sinh Viên:Phạm văn Thảo24Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnĐồ án môn NMĐTính toán ngắn mạch

Để tính toán dòng điện ngắn mạch ta dùng phơng pháp gần đúng với khái niệm

địên áp định mức trung bình.

Sơ đồ thay thế của nhà máyXdXc1XT3XT4XFXC2XFXT1

XHHTXH1XH2XFXT2XFE1E2E3E4Chọn hệ cơ bản:

SCB=1000 MVA

Sinh Viên:Phạm văn Thảo25Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnĐồ án môn NMĐUCB= UTB

Giá trị điện kháng trong mạch:

- Hệ thống:

XHT= xHT.SCB/SĐM=0,78.1000/3600=0,22

- Đờng dây:XD=S

x0 .L. cb . = 0,4.82

2

Ucb1000

= 0,62

2

230- MBA hai dây quấn :X T3 =%

= U n . S cb = 0,84

X T 4 100

S dm- MFĐ:Xf=

X"

d.S

Scb=

1

,dm- Máy biến áp từ ngẫu :

%

%

U NC H U NT H

S

1

%

Xc =

* (U NC T +) * cb = 0,7

200

S dmnT

%

%

U NT H U NC H

S

1

%

XT =

* (U NC T +) * cb = 0,26

200

S dmnT

Vậy XT = 0XH =U%

U%

S

1

%

* (U NC T + NC H + NT H ) * cb = 1,86

200

S dmnT1.Biến đổi sơ đồ khi ngắn tại N1 .

- Biến đổi sơ đồ ta có:Sinh Viên:Phạm văn Thảo26Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnN1N1N1

X7X1HTX2X5X3E34X1HTXc1X3Đồ án môn NMĐE1234X1HTX4X4E1234E12X1= 0,62 + 0,22 = 0,84

X2= 0,5*0,7 = 0,35

X3= 0,5 * 1,86 = 0,93

X4=

X5=

X6=XF

= 0,78

2

1,56 + 0,84

= 1,2

2

(0,93 + 0,78) * 1,2

= 0,71

0,93 + 0,78 +1,2X7= X2 + X6 = 1,06

áp dụng phơng pháp đờng cong tính toán ta có:

Xtt(HT)=0,84.3600

=3,03

1000Xtt(7)=0,5

Tra đờng cong tíng toán ta đợc:

I*HT(0) = 0,525

I*7(0) = 2

Dòng ngắn mạch tại N1 là:Sinh Viên:Phạm văn Thảo27Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnS

I (0) = I

3Udm7*73.230.cbS HTI(0) =4.117,5= 2.3U cb . X TT= 2,36 KA3600=Đồ án môn NMĐ3.230.3,02= 3KAIN1=2,36 + 3 = 5,36 KA

ixk= kxk.2.I = 1,8.2.5,36 = 13,65 KA2.Dòng ngắn mạch tại N2 .

Từ kết quả ở trên ta có sơ đồ với các giá trị điện kháng .

- Biến đổi sơ đồ ta có:

N2XdXcXCXTHXHXHXFXFHTXT3XFE2E1XT4XFE3N2N2

HTX1E4X3X4E34E1234X1X4

E12HTX1 = 0,84 + 0,35 =1,19

X2 = (1,86 + 1,56)*0,5 =1,71

X3 = (0,84 + 1,56)*0,5 =1,2

X4=1,71.1,2

=0,71

1,71 +1,2XTT(HT)=

I(0) =1,19.3600

1000= 4,29 > 3S HT

3U cb . X TT=3600

3.121.4,29= 4 KAVới X4 = 0,71 suy ra

Sinh Viên:Phạm văn Thảo28Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống Điện

X4(TT)=0,71 * 4 * 117,5

=

1000Đồ án môn NMĐ0,33Tra đờng cong ta đợc: I*4(0) = 3,5

I4(0) =S

I 3

U= 3,5.dm*4 ( 0 )4.117,5

3.221.cb= 7,86 KAIN2 = 7,86 + 4 =11,86 kA

ixkN2= kxk. 2 .I = 1,8.

3.Dòng ngắn mạch tại N3

- Biến đổi sơ đồ ta có:XdX22.12,97= 29,9 KAXdX5X2

X5N3

X3XTHXTHX3

N3X4HTE12HTX4HT

E34X6X5E12E34 HTN3X7X3X8E34X4

N3E12X4

E12HTN3X7X9EX1 = Xd + XHT = 0,84

X2 = 0,5.XC = 1,19

X3 = 0,5.XH = 0,93

X4= 0,5.XF = 0,78

X5= 0,5.(XT3 + XF) = 1,2

X6= X1 + X2 =2,03

X7= X3 + X6 +X 3 .X 6

X5= 4,53X8= X3 + X5 +X 3 .X 5

X6= 2,7Sinh Viên:Phạm văn Thảo29Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnĐồ án môn NMĐX 4 .X 8X9= X + X = 0,61

4

8

XTT(HT)=4,53.3600

=

100016,308 > 3S HTI(0) =3U cb . X TT3600=3.11.16,308= 11,58KAVới X9 = 0,61 suy ra

X9(TT)=0,61 * 4 * 117,5

=

10000,3Tra đờng cong ta đợc: I*9(0) = 3,2

I9(0) =IS

3Udm*4 ( 0 )= 3,2.4.117,5cb3.11= 46,34 KAIN3 = 46,34 + 11,58 = 57,9 kA

ixkN3= kxk.2.I = 1,9.2.57,9= 146 KABảng tổng kết dòng ngắn mạch ở các cấp điện ápCấp điện áp

(kV)Điểm

Ngắn mạchI(0)

(kA)IXK

(kA)220N15,3613,65110N211,8629,910,5N357,9146Chơng V

Chọn khí cụ điện

Nói chung khi lựa chọn dây dẫn và khí cụ điện cần phải xét đến tác dụng của

dòng điện đối với khí cụ điện và dây dẫn nhiệt độ của nó sẽ tăng lên do tổn thất công

suất biến thành nhiệt. Một phần nhiệt lợng làm tăng nhiệt độ của dây dẫn và khí cụ

điện, một phần tỏa ra môi trờng ... Có hai tình trạng phát nóng : phát nóng lâu dài và

phát nóng ngắn hạn tơng ứng do làm việc lâu dài và dòng ngắn mạch hay dòng quá tải

gây ra.

Khi phát nóng ngắn hạn, nhiệt độ của dây dẫn có thể cao nhng cha đạt đến ổn

định. Nếu nhiệt độ của các khí cụ điện và dây dẫn quá cao có thể làm cho chúng bị h

hỏng (nhất là ở những chỗ tiếp xúc) hoặc làm giảm thời gian phục vụ. Do đó đối với

Sinh Viên:Phạm văn Thảo30Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnĐồ án môn NMĐkhí cụ điện và dây dẫn phải quy định nhiệt độ cho phép và trong vận hành bình thờng

cũng nh khi ngắn mạch nhiệt độ của chúng không đợc quá thị số cho phép. Những

thiệt bị chính trong nhà máy điện (máy phát, máy biế áp, máy bù ... ) cùng với các khí

cụ điện (máy cắt, dao cách ly, kháng điện) đợc nối nhau bằng thanh dẫn, thanh góp và

cáp điện lực. Thanh dẫn, thanh góp có hai loại chính: thanh dẫn mềm và thanh dẫn

cứng. Thanh dẫn cứng thờng làm bằng đồng hoặc nhôm và đợc dùng để nối từ đầu cự

máy phát điện đến gian máy dùng làm thanh góp điện áp máy phát. Còn thanh dẫn

mềm dùng để làm thanh dẫn thanh góp cho thiết bị ngoài trời.

I. Chọn thanh dẫn thanh góp

Thanh dẫn thanh góp để nối từ các máy phát lên các máy biến áp ta dùng thanh

dẫn cứng. Tất cả các dây dẫn từ máy biến áp lên thanh góp cao áp và trung áp chọn là

thanh dẫn mềm. Thanh góp cao áp và trung áp đợc chọn là thanh góp mềm.

1. Chọn thanh dẫn cứng

Thanh dẫn cứng đợc chọn theo các tiêu chuẩn sau:

- Chọn tiết diệt thanh dẫn: chọn tiết diện thanh dẫn theo dòng cho phép lâu

dài.

- Dòng cho phép lâu dài của thanh dẫn I CP phải lớn hơn hoặc bằng dòng cỡng

bức qua nó (ICB) tức là:

ICPCH ICB

Trong đó: ICPHC là giá trị dòng cho phép lâu dài đã đợc hiệu chỉnh theo nhiệt độ.

Nh đã xác định ở chơng 3 có ICB mạch máy phát là: 7,14 KA

Với giả thiết

CP = 700C nhiệt độ lâu dài cho phép của thanh dẫn

0qd = nhiệt độ môi trờng xung quanh quy định khi tính ICP và 0QĐ=250C

xq = nhiệt độ môi trờng xung quanh thực tế nơi đặt thanh dẫn và xq = 350C.

Ta hiệu chỉnh lại dòng cho phép lâu dài theo nhiệt độ thực tế nh sau:

HC

I CP = I CPCP 0 xq

CP 00 qd= I CP70 35

= 0.88

70 25I CP =7,14/0.88 = 8,12

Ta chọn thanh hai dẫn hình máng ( đồng) để giảm hiệu ứng mặt ngoài và hiệu

ứng gần, đồng thời tăng khả năng làm mát cho chúng. Chọn thanh dẫn hình máng có

thông số kỹ thuật sau:

ICPKích thớc

(mm2)Sinh Viên:Phạm văn ThảoT/diện

1 cựcMô men trở kháng

(cm3)Mô men quán tính

(cm3)

31Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống Điện

KAMột thanhh

b

c

r mm2

12,5 225 105 12,5 16 4880Đồ án môn NMĐ2Thanh một thanh 2ThanhWx-xWy-y Wyo-yoJx-xJy-yJyo-yo30766,534504907250645h=225mm

yyoyr=16mmxxh=225mmC=12,5mmyb=105mmyoy- Kiểm tra ổn định nhiệt khi ngắn mạch:

Với thanh dẫn hình máng đã chọn có ICP =12,5KA > 7,14KA .

Do dòng điện qua mạch lớn hơn 1000A nên ta không cần kiểm tra ổn định

nhiệt của thanh dẫn.

- Kiểm tra ổn định động khi ngắn mạch:

Theo tiêu chuẩn độ bền cơ thì ứng suất của vật liệu thanh dẫn không đợc lớn

hơn ứng suất cho phép của nó nghĩa là: tt cp ứng suất cho phép đối với thanh đồng

là cp = 1400kg/cm2

Lấy khoảng cách giữa hai sứ liền nhau của một pha: l = 120cm

Khoảng cách giữa các pha là: a = 60cm

Xác định lực tính toán Ftt tác dụng lên một nhịp của thanh dẫn pha giữa trên

chiều dài khoảng vợt là:Sinh Viên:Phạm văn Thảo32Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnĐồ án môn NMĐ2l

xI 2

XK

a

2

2 x120

Ftt =2,86 x1,02 x10 8 x

x 2 x 57,9 x10360

Ftt =766 KG

Ftt =2,86 x1,02.x10 8 xVới Im= là dòng xung kích tại điểm ngắn mạch N3

Mô men uốn tác dụng lên một nhịp thanh dẫn là:

M=F .l 766 x120

=

= 9200 Kg .cm

10

10ứng suất xuất hiện trên mỗi thanh dẫn với giả thiết là hai thanh đợc hàn vào

nhau:

Trong đó: CP ứng suất cho phép đối với thanh đồng (CP = 1400KG/cm)

Do đó thanh dẫn đã chọn đảm bảo ổn định động.

- Xác định khoảng cách giữa các miếng đệm:

Ta có lực điện động do đồng ngắn mạch trong cùng một pha gây ra trên một

đơn vị độ dài (1cm) là:

f1 (3) 2

1

=1,68 4.10 8 . .I NM .k

=1,684.10 8 . ( 2 .57,9.103 ) 2 = 7,4 Kg / cm

2

hd

h

15với Khd : hệ số hình dáng = 1.

Với h: bề rộng của hai hình máng ghép: Km = 1 vì hai thanh hàn chặt với nhau.

Khoảng cách giữa các miếng đệm

12 xWy y

1

92

cp

= 12 x14,7(1400 ) =488cm

l =

1

F2

7,4So sánh giữa l1 = 55,027 cm và khoảng cách 120 cm đã chọn ta thấy rằng giữa hai

sứ đỡ cần phải đặt thêm miếng đệm trung gian để thanh dẫn đảm bảo ổn định động

khi ngắn mạch.

2. Chọn sứ đỡ thanh dẫn cứng

Sứ đỡ thanh dẫn cứng đợc chọn theo điều kiện sau:

- Loại sứ : chọn theo vị trí đặt

- Điện áp: UĐMS UĐMHT

h

H

Sinh Viên:Phạm văn ThảoH33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (52 trang)

×