1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

1 CAẽC THIT Bậ TRAO ỉI NHIT:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (449.47 KB, 40 trang )


Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùnbo ha räưi âãún quạ trçnh ngỉng tủ, sau cng l bë quạ lảnh vi âäü

trỉåïc khi ra khi thiãút bë ngỉng tủ.

b.Cáúu tảo:

Ta chn thiãút bë ngỉng tủ kiãøu äúng chm nàòm ngang vç nọ cọ ỉu

âiãøm sau:

+ Phủ ti nhiãût låïn nãn êt tiãu hao kim loải, thiãút bë trao âäøi nhiãût

gn nhẻ, kãút cáúu chàõc chàõn.

+ Lm mạt bàòng nỉåïc êt phủ thüc vo thåìi tiãút nãn mạy hoảt

âäüng äøn âënh hån.

1

236456

71

2

11

81

098

1- p kãú

2- Van an ton (trỉåïc ạp kãú v van an ton phi cọ van chàûn âãø

tiãûn khi sỉía chỉỵa, thay thãú hồûc khọa van khi van an ton nhy.

Äúng xiphäng dng cho kim âåỵ rung hån)

3- Âỉåìng håi mäi cháút vo.

4- Âỉåìng cán bàòng våïi bçnh chỉïa lng cao ạp âãø lng tỉì bçnh

ngỉng chy xúng bçnh chỉïa dãù dng.

5- Âỉåìng dỉû trỉỵ cọ khi lm âỉåìng x khê khäng ngỉng.

6- Âỉåìng x khê v x báøn vãư phêa nỉåïc lm mạt.

7- Nàõp phàóng vç nỉåïc lm mạt khäng cọ ạp lỉûc v trong nàõp cọ

cạc táúm phán chia âãø tảo läúi âi cho dng nỉåïc.

8- Âỉåìng x khê v x báøn vãư phêa nỉåïclm mạt.

9- Âỉåìng x ca lng cao ạp.

10Cạc äúng trao âäøi nhiãût : l äúng âäưng cọ cạnh vãư phêa

Frãon vç Frãon trao âäøi nhiãût ráút kẹm nãn phi lm cạnh vãư phêa

Frãon

11,2- Âỉåìng vo v ra ca nỉåïc lm mạt. Nỉåïc âi tỉì dỉåïi lãn trãn

âãø cọ thãø ph âáưy bãư màût trao âäøi nhiãût.

c.Ngun l lm viãûc:

Âáy l thiãút bë traôäøi nhiãût lm mạt bàòng nỉåïc, nỉåïc chuøn

âäüng cỉåỵng bỉïc bãn trong äúng v mäi cháút ngỉng tủ åí ngoi äúng.

Håi mäi cháút âi vo thiãút bë ngỉng tủ åí phêa trãn theo âỉåìng (3) v

chiãúm âáưy khäng gian giỉỵa cạc äúng, nh nhiãût cho nỉåïc ln mạtNgä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:28Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùnchuøn âäüng cỉåỵng bỉïc bãn trong äúng ngỉng tủ thnh lng cao ạp

theo âỉåìng (11) ra ngoi.

Phủ ti nhiãût: qf =3500÷4500 W/m2

d.Tênh toạn:

Tham kho bng 6.1 trang 276 HT Mạy v TB Lảnh ta chn âỉåüc cạc

thäng säú âäúi våïi bçnh ngỉng nàòm ngang R22:

K= 700 W/m2K, Qf= 3600 W/m2, ∆t = 5 - 6 oC

⇒ Diãûn têch bãư màût trao âäøi nhiãût:

Q111,72k

F = q = 3,6 = 31,31 [m2]

F

Tra bng 8-3 trang 218 chn: bçnh ngỉng KTP -35 cọ:

+ Diãûn têch bãư màût ngoi: F = 40 [m2]

+ Âỉåìng kênh äúng v: D = 404 [mm]

+ Chiãưu di äúng: L = 2,0 [m]

+ Säú äúng : n = 135 [äúng]

+ Ti nhiãût max: Q = 140 [kW]

+ Säú läúi:

4

Ta chn kho lảnh v t cáúp âäng cng chung thiãút bë ngỉng tủ vç

cng mäüt mäi trỉåìng lm mạt v cng mäüt mäi cháút R 22 nãn âåỵ täún

kẹm.

5.1.1 Thiãút bë bay håi :

1. Mủc âêch

Do Frãon ha tan dáưu nãn nãúu dng dn thäng thỉåìng thç khi mäi

cháút bay håi s cn lải mäüt låïp dáưu åí trãn bãư màût thoạng ca lng

mäi cháút åí trong äúng trao âäøi nhiãût lm ngàn cn quạ trçnh bay håi ca

mäi cháút dáùn âãún ngàn cn quạ trçnh trao âäøi nhiãût. Do âọ dn bay håi

Frãon phi cháúp nháûn âi xúng âãø trạnh hiãûn tỉåüng trãn.

Ta chn dn bay håi kiãøu khäng ngáûp lm lảnh cháút lng. Cọ ỉu

âiãøm sau:

+ Âån gin, dãù chãú tảo, phủ ti nhiãût tỉång âäúi cao.

+ Dãù vãû sinh vãư phêa cháút lng cáưn lm lảnh.

2. Cáúu tảo:Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:29Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùn8

32

4

1

5671- Âỉåìng vo ca lng mäi cháút.

2- Bụp chia âãø phán phäúilng cho cạc dn, cọ bao nhiãu dn thç bụp

chia cọ báúy nhiãu läø. Bụp chia thỉåìng âàût âỉïng nhỉ hçnh v âãø

phán phäúi âãưu cho cạc dn v cạc läø chia cng phán bäú âãưu

trãn bụp chia.

3- Cạc äúng chia, phi cọ chiãưu di bàòng nhau âãø phán phäúi lng

cho âãưu.

4- Cạc äúng trao âäøi nhiãût, dng äúng âäưng trån. Chiãưu di vè dn

täúi âa 20m.

5- Collector âáưu ra.

6- Báùy dáưu: khi dáưu âáưy trong báùy s âỉåüc hụt vãư mạy nẹn.

7- Âỉåìng ra ca håi.

3. Ngun l hoảt âäüng:

Âáy l thiãút bë bay håi kiãøu dn lm lảnh cháút lng. Lng mäi cháút

lảnh tiãút lỉu vo dn qua âỉåìng (1) nhåì cạc bụp chia v cạc äúng chia

nãn âỉåüc phán phäúi âãưu cho cạc dn äúng trao âäøi nhiãût (4) trao âäøi

nhiãût våïi cháút lng chuøn âäüng cỉåỵng bỉïc bãn ngoi, khi âãún cúi

âoản äúng trao âäøi nhiãût thç âỉåüc họa hon ton thnh håi theo

âỉåìng (7) ra ngoi.

4. Tênh toạn:

a. Phng cáúp âäng:

+ Phủ ti nhiãût : Q0 =52,8 [kW]

+ Nhiãût âäü trong phng lảnh: tf = -350C

+ Nhiãût âäü bay håi ca tạc nhán lảnh l: t 0 = -450C

Q0

+ Diãûn têch cạc bãư màût trao âäøi nhiãût: F = k .∆

tNgä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:30Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùnk :hãû säú truưn nhiãût ca dn äúng lảnh, phủ thüc vo nhiãût âäü

bưng, loải äúng

Chn k = 400 [W/m2K], ∆ttb = 100C

F=52,8.1000

=13,2

400.10[m2]Tra bng 8-14 trang 265 chn: dn quảt 2B014 cọ:

+ Diãûn têch bãư màût ngoi: F = 13,6 [m 2]

+ Säú lỉåüng quảt: 2

+ Cäng sút quảt: 100[W]

+ Di x räüng x cao = 555 x 765 x 465 [mm]

b. Kho lảnh:8

32

4

1

5671- Âỉåìng vo ca lng mäi cháút.

2- Bụp chia âãø phán phäúilng cho cạc dn, cọ bao nhiãu dn thç bụp

chia cọ báúy nhiãu läø. Bụp chia thỉåìng âàût âỉïng nhỉ hçnh v âãø

phán phäúi âãưu cho cạc dn v cạc läø chia cng phán bäú âãưu

trãn bụp chia.

3- Cạc äúng chia, phi cọ chiãưu di bàòng nhau âãø phán phäúi lng

cho âãưu.

4- Cạc äúng trao âäøi nhiãût, dng äúng âäưng trån. Chiãưu di vè dn

täúi âa 20m.

5- Collector âáưu ra.

6- Báùy dáưu: khi dáưu âáưy trong báùy s âỉåüc hụt vãư mạy nẹn.

7- Âỉåìng ra ca håi.

8- Mäi cháút cáưn lm lảnh tiãút lỉu vo dn.

+ Phủ ti nhiãût : Q0 = 9,32[kW]

Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:31Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùn+ Nhiãût âäü trong phng lảnh: tf = -150C

+ Nhiãût âäü bay håi ca tạc nhán lảnh l: t 0 = -250C

Q0

+ Diãûn têch cạc bãư màût trao âäøi nhiãût: F = k .∆

t

k :hãû säú truưn nhiãût ca dn äúng lảnh , phủ thüc vo nhiãût

âäü bưng , loải äúng

Chn k = 350 [W/m2K], ∆t0 = 50C⇒ F=9,32.1000

= 5,32

350.5[m2]Tra bng 8-14 trang 265 chn: dn quảt 2B07 cọ:

+ Diãûn têch bãư màût ngoi: F = 6 [m2]

+ Säú lỉåüng quảt: 1

+ Cäng sút quảt: 50[W]

+ Di x räüng x cao = 555 x 445 x 465 [mm].

5.2 CẠC THIÃÚT BË PHỦ

5.2.1 Bçnh trung gian cọ äúng xồõn

1. Mủc âêch

+ Lm mạt trung gian håi giỉỵa hai cáúp nẹn âãún håi bo ha khä âãø

gim cäng nẹn v nhiãût âäü cúi táưm nẹn.

+ Lm quạ lảnh lng cao ạp trỉåïc tiãút lỉu nhàòm gim täøn tháút

lảnh do tiãút lỉu.

+ Tạch lng âãø khäng cho lng mäi cháút vãư mạy nẹn cao ạp.

+ Tạch dáưu.

2. Cáúu tảo

12

111

1

31

024

95

18761- Âỉåìng vo ca håi trung ạp tỉì mạy nẹn hả ạp.

Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:32Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùn23456789-Âỉåìng ra ca håi trung ạp vãư mạy nẹn cao ạp.

Cạc táúm chàõn dng tạch lng.

Äúng xồõn dng quạ lảnh lng cao ạp.

Âỉåìng ra ca lng cao ạp.

Âỉåìng thạo lng trong bçnh khi cáưn sỉía chỉỵa bçnh.

Âỉåìng x dáưu.

Âỉåìng vo ca lng cao ạp.

Äúng thy täúi v van phao âãø khäúng chãú mỉïc lng trong bçnh,

phi trãn äúng xồõn v dỉåïi táúm chàõn. Nãúu trãn táúm chàõn thç

máút tạc dủng tạch lng ca táúm chàõn, nãúu dỉåïi äúng xồõn

thç máút tạc dủng trao âäøi nhiãût ca äúng xồõn.

10- Van an ton.

11- p kãú.

12- Âỉåìng lng tiãút lỉu vo bçnh: tiãút lỉu thàóng vo äúng âãø lm

mạt håi trung ạp âỉåüc täút hån ( lm mạt ngay c trong äúng 1).

13- Läø cán bàòng ( φ10mm) âãø trạnh khäng cho lng trong bçnh chy

ngỉåüc vãư mạy nẹn hả ạp khi mạy nẹn ngỉìng.

Bçnh âỉåüc bc cạch nhiãût trỉì äúng thy täúi.

3. Tênh toạn:

Âỉåìng kênh äúng hụt:

D =4Vhπϖω : Täúc âäü trung bçnh ca mäi cháút , cho ω = 0,4 [m/s]

Vh : thãø têch hụt ca mạy nẹn, Vh = VttCA = 0,033 [m3/s]

⇒ D=4Vhπϖ=4.0,033

= 0,105

π .0,4[m]= 105 [mm]Tra bng (8-19) trang 280 HDTKHTL chn loải 60πC3 cọ:

+ Âỉåìng kênh trung bçnh:

D x S = 600 x 8 [mm]

+ Âỉåìng kênh äúng xồõn:

d = 150 [mm]

+ Chiãưu cao:

H = 2800 [mm]

+ Diãûn têch bãư màût äúng xồõn: F = 4,3 [m2]

+ Thãø têch bçnh:

V = 0,67 [m3]

+ Khäúi lỉåüng:

m = 570 [kg]

5.2.2 Bçnh tạch dáưu:

1. Mủc âêch:

Håi mäi cháút sau khi âỉåüc nẹn ra khi mạy nẹn thỉåìng bë cún

báøn theo hảt dáưu bäi trån ca mạy nẹn. Lỉåüng dáưu ny nãúu âãún

cạc bãư màût trao âäøi nhiãût ca cạc thiãút bë nhỉ l thiãút bë ngỉng tủ,

bay håi s lm cn tråí quạ trçnh trao âäøi nhiãût v lm gim hiãûu qu

ca thiãút bë. Do âọ cáưn phi tạch dáưu bäi trån ra khi lưng håi cao ạp

v lưng håi nẹn.

Vë trê: sau mạy nẹn v trỉåïc thiãút bë ngỉng tủ.

Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

×