1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

2 CAẽC THIT Bậ PHU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (449.47 KB, 40 trang )


Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùn23456789-Âỉåìng ra ca håi trung ạp vãư mạy nẹn cao ạp.

Cạc táúm chàõn dng tạch lng.

Äúng xồõn dng quạ lảnh lng cao ạp.

Âỉåìng ra ca lng cao ạp.

Âỉåìng thạo lng trong bçnh khi cáưn sỉía chỉỵa bçnh.

Âỉåìng x dáưu.

Âỉåìng vo ca lng cao ạp.

Äúng thy täúi v van phao âãø khäúng chãú mỉïc lng trong bçnh,

phi trãn äúng xồõn v dỉåïi táúm chàõn. Nãúu trãn táúm chàõn thç

máút tạc dủng tạch lng ca táúm chàõn, nãúu dỉåïi äúng xồõn

thç máút tạc dủng trao âäøi nhiãût ca äúng xồõn.

10- Van an ton.

11- p kãú.

12- Âỉåìng lng tiãút lỉu vo bçnh: tiãút lỉu thàóng vo äúng âãø lm

mạt håi trung ạp âỉåüc täút hån ( lm mạt ngay c trong äúng 1).

13- Läø cán bàòng ( φ10mm) âãø trạnh khäng cho lng trong bçnh chy

ngỉåüc vãư mạy nẹn hả ạp khi mạy nẹn ngỉìng.

Bçnh âỉåüc bc cạch nhiãût trỉì äúng thy täúi.

3. Tênh toạn:

Âỉåìng kênh äúng hụt:

D =4Vhπϖω : Täúc âäü trung bçnh ca mäi cháút , cho ω = 0,4 [m/s]

Vh : thãø têch hụt ca mạy nẹn, Vh = VttCA = 0,033 [m3/s]

⇒ D=4Vhπϖ=4.0,033

= 0,105

π .0,4[m]= 105 [mm]Tra bng (8-19) trang 280 HDTKHTL chn loải 60πC3 cọ:

+ Âỉåìng kênh trung bçnh:

D x S = 600 x 8 [mm]

+ Âỉåìng kênh äúng xồõn:

d = 150 [mm]

+ Chiãưu cao:

H = 2800 [mm]

+ Diãûn têch bãư màût äúng xồõn: F = 4,3 [m2]

+ Thãø têch bçnh:

V = 0,67 [m3]

+ Khäúi lỉåüng:

m = 570 [kg]

5.2.2 Bçnh tạch dáưu:

1. Mủc âêch:

Håi mäi cháút sau khi âỉåüc nẹn ra khi mạy nẹn thỉåìng bë cún

báøn theo hảt dáưu bäi trån ca mạy nẹn. Lỉåüng dáưu ny nãúu âãún

cạc bãư màût trao âäøi nhiãût ca cạc thiãút bë nhỉ l thiãút bë ngỉng tủ,

bay håi s lm cn tråí quạ trçnh trao âäøi nhiãût v lm gim hiãûu qu

ca thiãút bë. Do âọ cáưn phi tạch dáưu bäi trån ra khi lưng håi cao ạp

v lưng håi nẹn.

Vë trê: sau mạy nẹn v trỉåïc thiãút bë ngỉng tủ.

Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:33Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùn2. Cáúu tảo

2314

5

671234-Âỉåìng vo ca håi cao ạp.

Van an ton.

Âỉåìng ra ca håi cao ạp.

Cạc táúm chàõn, thỉûc tãú thỉåìng dng táúm chàõn cọ bỉåïc läø

φ10mm bỉåïc läø 20mm.

5- Miãûng phun ngang.

6- Táúm ngàn cọ nhỉỵng läø φ40mm.

7- Âỉåìg x dáưu.

3. Ngun l lm viãûc:

Dáưu âỉåüc tạch ra nhåì 3 ngun nhán:

+ Nhåì sỉû gim váûn täúc âäüt ngäüt khi âi tỉì äúng nh ra bçnh nãn

lỉûc quạn tênh gim âäüt ngäüt.

+ Nhåì lỉûc ly tám khi ngồûc dng nãn hảt dáưu nàûng bë vàng ra v råi

xúng âạy nãưn.

+ Nhåì cạc táúm chàõn (4): dng håi bë va âáûp vo cạc táúm chàõn s

bë máút váûn täúc âäüt ngäüt v hảt dáưu âỉåüc giỉỵ lải v råi xúng

âạy bçnh.

4. Tênh toạn

d =4Vhπϖω: täúc âäü mäi cháút trong bçnh ca äúng. Chn ω = 22 [m/s]. (Tham

kho KT Lảnh cå såí, trang 123)

V: thãø têch riãng thỉûc tãú ca mäi cháút ra khi mạy nẹn

V= 0,0294

Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:34Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh Vàn

d =4Vh

=

πϖ4.0,0294

= 0,041

π .22GVHD: TS. Nguùn

m = 41[mm]Chn loải bçnh 65.MO.

Säú 65 chè âỉåìng kênh äúng näúi vo âỉåìng âáøy mạy nẹn.

MO chè loải bçnh.

5.2.3 Bçnh chỉïa cao ạp:

1. Mủc âêch :

Bçnh chỉïa cao ạp âỉåüc dng trong hãû thäúng låïn dng âãø cáúp

lng äøn âënh cho cạc dn bay håi. Ngoi ra cn dng chỉïa lng dáùn

vãư tỉì cạc thiãút bë khạc khi cáưn sỉía chỉỵa thiãút bë âọ.

2. Cáúu tảo:1- p kãú.

2- Van an ton âãø bo vãû ạp sút bçnh khäng vỉåüt quạ giạ trë cho

phẹp.

3- Van dỉû trỉí cọ khi l van x khê khäng ngỉng.

4- Âỉåìng vo ca cao ạp tỉì thiãút bë ngỉng tủ.

5- Âỉåìng cán bàòng våïi thiãút bë ngỉng tu (âãø lng tỉì bçnh ngỉng

chy xúng bçnh chỉïa dãø dng

6- Âỉåìng ra ca lng cao ạp åí phêa trãn hồûc dỉåïi bçnh.

7- Äúng thy sạng v càûp van äúng thy sạng dãø tỉû âäüng chàûn

dng mäi cháút trn ra ngoi khi våỵ kênh thy chè mỉïc lng trong

bçnh chỉïa.

8- Âỉåìng x dáưu.

Ta chn hãû thäúng lảnh mäi cháút Freon tỉì trãn xúng , nãn thãø

têch chỉïa âỉåüc tênh theo cäng thỉïc :

VBC =0,3.Vdl

0,5. 1,2 =0,7VdlVåïi : Vdl = Vtd + Vkk : dung têch hçnh hc ca hãû thäúng dn bay håi

Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:35Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. NguùnVtd =L.V

:dung têch täø dn

Vkk

:dung têch dn lảnh khäng khê

5.2.4 Bçnh chỉïa dáưu:

1. Mủc âêch:

Nãúu x dáưu trỉûc tiãúp tỉì bçnh tạch dáưu ra ngoi thç ráút nguy

hiãøm vç ạp sút trong bçnh chỉïa dáưu l P k = 15at cho nãn trong cạc hãû

thäúng lảnh låïn ngỉåìi ta dng thãm bçnh chỉïa dáưu âãø tiãûn viãûc x

dáưu ra ngoi.

2.

Cáúu tảo:

435216123456-Âỉåìng x dáưu tỉì cạc thiãút bë khạc vãư.

Âỉåìng cán bàòng våïi âáưìu hụt ca mạy nẹn.

p kãú.

Âỉåìng dỉû trỉỵ, trỉåïc âáy dng làõp van an ton.

Bçnh chỉïa dáưu.

Âỉåìng x dáưu.

3.

Ngun l lm viãûc:

Âãø x dáưu tỉì mäüt thiãút bë no âọ trong hãû thäúng lảnh dng

bçnh gom dáưu thç chụng ta phi thao tạc lm sao âãø ạp sút trong bçnh

gom dáưu tháúp hån ạp sút thiãút bë cáưn x dáưu.Âiãưu ny âỉåüc

thỉûc hiãûn nhåì âỉåìng cán bàòng 2 .Âãø x dáưu ra ngoi thç ta duy trç

ạp sút trong bçnh gom dáưu låïn hån ạp sút khê quøn mäüt êt âiãưu

ny âỉåüc thỉûc hiãûn nhåì âỉåìng cán bàòng 2 (nãúu ạp sút trong bçnh

cao quạ) hồûc nhåì âỉåìng x dáưu tỉì bçnh tạch dáưu (nãúu ạp sút

trong bçnh chán khäng).Bçnh tạch dáưu khäng cáưn äúng thu quan sạt

mỉïc dáưu trong bçnh vç âáy chè l bçnh trung chuøn.

X dáưu tỉì cạc thiãút bë khạc vãư bçnh ngỉåìi ta thỉåìng x tiãúp ra

ngoi âãø xỉí l dáưu.

Chn bçnh gom dáưu mạc 300CM cọ:

Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:36Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. NguùnKêch thỉåïc: D.S=325.9 mm; B=765 mm; H=1270 mm.

Thãø têch: 0,07 m3

Khäúi lỉåüng: 92 kg

5.2.5 Thiãút bë tạch khê khäng ngỉng:

1. Mủc âêch:

Nhàòm loải khê khäng ngỉng ra khi thiãút bë ngỉng tủ âãø tàng diãûn

têch trao âäøi nhiãût.

2. Cáúu tảo3

1

451- Âỉåìng vo ca häùn håüp khê khäng ngỉng v håi cao ạp.

2- Âỉåìng ra ca håi hả ạp. Trỉåïc khi vãư mạy nẹn phi qua bçnh

häưi nhiãût.

3- Âỉåìng x khê khäng ngỉng.

4- Âỉåìng tiãút lỉu ca lng cao ạp ngỉng tủ.

5- Âỉåìng lng cao ạp tiãút lỉu vo äúng trong.

3. Ngun l lm viãûc:

Häùn håüp håi cao ạp v khê khäng ngỉng âỉåüc trêch tỉì vë trê trãn cng

ca pháưn cao ạp âi vo khäng gian giỉỵa hai äúng, nh nhiãût cho lng

tiãút lỉu vo äúng trong qua âỉåìng (5): håi cao ạp s ngỉng tủ lải thnh

lng chy xúng dỉåïi, khê khäng ngỉng tủ lải åí phêa trãn v theo

âỉåìng (3) ra ngoi. Lng cao ạp ngỉng tủ lải âỉåüc tiãút lỉu theo

âỉåìng (4) vo äúng trong theo âỉåìng (2) ra ngoi v âỉåüc hụt vãư mạy

nẹn nhỉng trỉåïc khi vãư mạy nẹn phi qua bçnh häưi nhiãût.

5.2.6 Bçnh häưi nhiãût:

1. Mủc âêch:

Dng quạ nhiãût håi bo ha hụt vãư mạy nẹn nhàòm trạnh hiãûn

tỉåüng thy kêch. Ngoi ra cn cọ tạc dung quạ lảnh lng cao ạp trỉåïc

khi tiãút lỉu nhàòm gim täøn tháút lảnh do tiãút lỉu.

2. Cáúu tảo:

Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:37Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùn4

231

561- Âỉåìng ra ca håi hả ạp.

2- Li bët hai âáưu nhàòm hỉåïng dng âỉåìng âi dng håi tiãúp xục våïi

äúng xồõn v tàng täúc âäü ca dng håi.

3- Âỉåìng vo ca håi hả ạp.

4- Âỉåìng ra ca lng cao ạp.

5- Âỉåìng vo ca lng cao ạp.

6- Äúng xồõn.

3. Ngun l lm viãûc:

Lng cao ạp âi trong äúng xồõn s nh nhiãût cho håi hả ạp âi trong

bçnh chuøn âäüng ngỉåüc chiãưu. Kãút qu håi hả ạp âi ra s l håi

quạ nhiãût v lng cao ạp âi ra s l lng quạ lảnh.

5.2.7 Thạp gii nhiãût:

1. Mủc âêch:

Gii nhiãût ton bäü loải nhiãût do mäi cháút lảnh ngỉng tủ nh ra.

Lỉåüng nhiãût ny thi ra mäi trỉåìng nhåì cháút ti nhiãût trung gian l

nỉåïc.

2. Cáúu tảo:Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:38Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. Nguùn12

34586

71- Âäüng cå quảt giọ.

2- Chàõn bủi nỉåïc.

3- Dn phun nỉåïc.

4- Khäúi âãûm.

5- Cỉía khäng khê vo.

6- Bãø nỉåïc.

7- Âỉåìng nỉåïc lảnh cáúp âãø lm mạt bçnh ngỉng.

8- Phin lc nỉåïc.

9- Phãøu chy trn.

10Van x âạy.

11Âỉåìng cáúp nỉåïc v van phao.

12Âỉåìng nỉåïc nọng tỉì bçnh ngỉng ra âỉa vo dn phun âãø

lm mạt xúng nhåì khäng khê âi ngỉåüc tỉì dỉåïi lãn.

3. Ngun ly:ï

Nỉåïc nọng tỉì bçnh ngỉng v nỉåïc lm mạt mạy nẹn theo âỉåìng

(12) vo dn phun nỉåïc (3) gii nhiãût nhåì khäng khê âi tỉì dỉåïi lãn

( chuøn âäng cỉåỵng bỉïc nhåì âäüng cå quảt giọ) v råi xúng bãø,

theo âỉåìng 7 vo thiãút bë ngỉng tủ v âi lm mạt mạy nẹn. Van phao

cọ nhiãûm vủ khåíi âäüng âäüng cå båm nỉåïc cáúp nỉåïc cho thạp khi

mỉûc nỉåïc tháúp hån giạ trë cho phẹp.

4. Tênh toạn:

Phỉång trçnh cán bàòng nhiãût:

Qk = C.ρ.V (tw2 - tw1 )= kW.

QkV = C.ρ.(t − t ) , [m3 /s]

w2

w1Våïi:

Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:39Thuút minh âäư ạn Lảnh

Thnh VànGVHD: TS. NguùnQk: Nhiãût thi ra åí bçnh ngỉng tủ, kW

V: Lỉu lỉåüng nỉåïc, m3/s

C: Nhiãût dung riãng ca nỉåïc, kJ/kg.K

V=111,72

4,18.1000.(32,4 − 28,4)= 0,0067[m3 /s] = 6,7 [l/s]Tra bng 8-22 trang 286 HDTKHTL chn thạp kiãøu FRK -40 cọ:

+ Lỉu lỉåüng nỉåïc âënh mỉïc:

V = 8,67[l/s]

+ Chiãưu cao thạp:

H = 2052 [mm]

+ Âỉåìng kênh thạp:

D = 1580[mm]

+ Âỉåìng kênh äúng näúi nỉåïc vo: φ = 80 [mm]

+ Âỉåìng kênh äúng näúi nỉåïc ra : φ = 80 [mm]

+ Âỉåìng chy trn

:

φ = 25 [mm]

+ Âỉåìng kênh âỉåìng x

:

φ = 25 [mm]

+ Âỉåìng kênh äúng phao

:

φ =15 [mm]

+ Lỉu lỉåüng quảt giọ

:

290 [m3/ph]

+ Mätå quảt

:

1,5[kW]

+ Khäúi lỉåüng khä

:

128[kg]

+ Khäúi lỉåüng ỉåït

:

384 [kg]

+ Âäü äưn ca quảt

:

57 [dBA]

5.2.8 Van mäüt chiãưu :

Vç theo qui âënh an ton phi làõp van mäüt chiãưu trãn âỉåìng âáøy

âãư phng kh nàng Freon åí dn ngỉng quay vãư mạy nẹn khi mạy nẹn

bë hng . Nọ âỉåüc làõp trãn âỉåìng äúng âáøy cho mạy nẹn v làõp riãng

cho tỉìng mạy nẹn trỉåïc thiãút bë ngỉng tủ. p sút täi âa cho van mäüt

chiãưu l : 1,8Mpa våïi âỉåìng kênh danh nghéa 100 , 125 v 200mm , kê

hiãûu KH . Cn cạc van kê hiãûu OKH cọ cå cáúu khỉí rung thç âỉåìng

kênh danh mghéa l 70 v 100mm .Ngä Máûu Nàm_Låïp 04N1_Khoa CN Nhiãût Âiãûn Lảnh_ÂHBKÂN

Trang:40Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

×