1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Kết quả nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.89 KB, 43 trang )


27T l %34,935

30PT cấp cứu

PT chủ động25

19,220

1511 11,610

5

02,7 2,7

20035,5 6,24,81,4

200420052006Nm2007Biu 3.1. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo thi gian.

Bng 3.2. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo ngh nghipNghPT Cp cuPT Ch ngn%n%HS, SV0032,8CBCC1510,34933,6Cụng nhõn53,474,8Nụng dõn85,51611,0Ni tr106,82819,2Khỏc0053,4Tng3826,010874,0Nhn xột:

- 2 = 5,229; p = 0,389, khụng cú ý ngha thng kờ28- Khụng cú s liờn quan gia ngh nghip vi t l PT ch ng

v cp cu khi u bung trng trong thai k.

Bng 3.3. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo nhúm tuiPT cp cuPT ch ngTng cngNhúm tui

N%n%n%Di 2012,6387,496,220 - 353694,749890,713491,8Trờn 3512,6321,932,0Tng38100108100146100Nhn xột:

- 2 = 1,172; p = 0,557 khụng cú ý ngha thng kờ

- Khụng cú s khỏc bit v cỏc nhúm tui gia phu thut ch ng v

cp cu khi u bung trng trong thai k (Hai nhúm ng nht v tui).29Tỷ lệ %94,74 90,7100PT cấp cứu

PT chủ động80

60

40

20

02,63 7,42,63 1,9Dưới 2020 - 35Nhóm tuổiTrên 35Biu 3.2. Phõn b bnh nhõn theo tui

Qua biu trờn chỳng ta thy phu thut u nang bung trng gp nhiu

la tui cũn ang hot ng sinh dc mnh

Bng 3.4. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo thi im

phỏt hin khi UBTThi imPT cp cuPT ch ngTngn%n%n%Trc khi cú thai10,742,753,4Trong khi cú thai3725,310471,214196,6Nhn xột:

- 2 = 0,098; p = 0,755 khụng cú s khỏc bit v thi im phỏt hin

khi UBT gia hai nhúm PT.

- Phỏt hin khi u bung trng trong khi cú thai l 96,6%.30Bng 3.5. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo tui thai ti

thi im phu thut.

Tui thai ti thiPT cp cuPT ch ngTng cngim phu thutn%n%n%<13 tun2919,92315,75235,613 - 27 tun96,28558,29464,4Nhn xột:

- 2 = 37,108; p = 0

- T l m cp cu khi u bung trng tui thai < 13 tun

(19,9%) ln hn so vi tui thai 13 - 27 tun (6,2%).

- Ngc li t l phu thut ch ng khi u bung trng tui

thai 13 - 27 tun (58,2%) ln hn so vi tui thai < 13 tun (15,7%).313.1.2. c im ca khi u

Bng 3.6. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo kớch thc

khi u

Kớch thc uPT cp cuPT ch ngTng cngn%n%n%< 6cm615,81312,01913,06 - 10cm2257,96459,38658,9> 10cm1026,33128,74128,1Tng cng38100108100146100Kớch thc u nh nht 4cm, u ln nht 20cm.

Nhn xột :

- 2 = 0,37; p = 0,831 khụng cú ý ngha thng kờ.

57,9 59,360PT cấp cứu

PT chủ động50

4026,3 28,730

2015,81210

0< 6cm6 - 10cm> 10cmBiu 3.3. Biu phõn b t l m khi u bung trng theo kớch thc

u32- Phn ln khi u c phu thut cú kớch thc 6 - 10cm chim

58,9%; trong ú ch ng l 43,8%, cp cu l 15,1%.

Bng 3.7. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo gii phu

bnh lý uPhõn loiPT cp cuPT ch ngTng cngn%n%n%Nang bỡ1026,34844,45839,7Nang nc1231,62321,33523,9Nang nhy718,41513,92215,1Nang NMTC25,3109,3128,2Nang hong th615,854,6117,5Nang khỏc12,632,842,8Nang ỏc tớnh0043,742,8Tng cng38100108100146100Trong số u ỏc tớnh, cú mt trng hp ung th biu mụ, ba trng hp

Borderline

Nhn xột :

- 2 = 26,917; p = 0,05

- Ba loi u thng gp nht trong phu thut cp cu cng nh

trong ch ng l: nang bỡ 39,7%, nang nc 23,9%, nang nhy 15,1%.

- T l nang hong th trong phu thut cp cu 15,8% ln hn

trong phu thut ch ng 4,6%.33Bng 3.8. Liờn quan u bung trng xon v khụng xon theo GPBL u.

Khụng xonPhõn loiXon un%n%Nang bỡ4743,11129,7Nang nc2623,8924,3Nang nhy1513,8718,9Nang NMTC98,338,1Nang hong th54,6616,3Nang khỏc32,812,7Nang ỏc tớnh43,60010910037100Tng cngNhn xột: - 2 = 9,375; p = 0,4034543,1Không xoắn

Xoắn u40

3529,730

23,82524,3

18,92016,313,8158,3108,1

4,652,82,73,6

00

Nang bìNang nước Nang nhầyNang

NMTCNang

hoàng thểNang khácNang ác

Phân loại

tínhBiu 3.4. Liờn quan u bung trng xon v khụng xon theo GPBL u.

- T l xon ca nang bỡ cao 29,7%, ca nang hong th 16,3%.34Bng 3.9. Liờn quan gia u bung trng xon v khụng xon trong phu

thut ch ng v cp cu.

PT cp cuPT ch ngTng sốn%n%n%Khụng xon821,110193,510974,7Xon u3078,976,53725,3Tng số38100108100146100Nhn xột:

- 2 = 78,02; p = 0,001

- T l khi u bung trng khụng xon trong phu thut ch ng

93,5% cao hn trong phu thut cp cu 21,1%

- T l khi u bung trng xon trong phu thut cp cu cao 78,9%.

3.1.3. c im cỏch x trớ

Bng 3.10. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo phng

phỏp vụ cm

Phng phỏp vụ cmPT cp cuPT ch ngTng sốn%n%n%Gõy mờ2257,99083,311276,7Gõy tờ1642,11816,73423,3Tng cng38100108100146100Nhn xột :

- 2 = 10,182; p = 0,0135- T l gõy mờ trong phu thut ch ng ln hn so vi gõy mờ trong

phu thut cp cu.

Bng 3.11. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo phng

phỏp phu thut

Cp cuPhng phỏp phu thutCh ngn507367,6503532,438Tng cng%19M bụngn19M ni soi%100108100Nhn xột:

- 2 = 3,733; p = 0,05

- Trong PT cp cu t l m ni soi tng ng vi m bng.

- Trong PT ch ng t l m ni soi 67,6% ln hn so vi m bng 32,4%.

Bng 3.12. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo cỏch thc

phu thut

PT cp cu

Búc khi u

Ct khi u

Chc nang

Khụng x trớ (vỡ dớnh)

Tng cng

Nhn xột:

- 2 = 58,52; p = 0,001N

8

29

1

0

38%

21,1

76,3

2,6

0

100PT ch ng

n

%

93

86,11

13

12,03

1

0,93

1

0,93

108

10036- T l búc tỏch u trong phu thut ch ng 86,11% ln hn t l búc

u trong phu thut cp cu 21,1%.

Bng 3.13. Phõn b t l m khi u bung trng xon v khụng xon

PNCT theo cỏch thc phu thut.

Búc uCt uChc nangKhụng x trớTng cngn%n%n%n%n%Khụng xon9082,61816,510,900109100Xon u1129,72464,912,712,737100Nhn xột:

- 2 = 78,02; p = 0,001

- T l PT cp cu khi u bung trng xon 78,95% cao hn nhiu so

vi PT ch ng 6,48%.

- T l khi u bung trng khụng xon trong PT ch ng 93,52%.

Tỷ lệ %9082,6Không xoắn80Xoắn u64,970

60

50

4029,730

16,5200,9 2,710

0Bóc uCắt uChọc nang0 2,7

Không xử trí37Biu 3.5. Phõn b t l m khi u bung trng xon v khụng xon

PNCT theo cỏch thc phu thut.

Bng 3.14. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo iu tr h

tr sau phu thut (gi thai bng thuc ni tit)

Phng phỏp PTPT cp cuPT ch ngiu tr h trn%n%3797,49789,8Khụng12,61112,2Tng cng38100108100Nhn xột:

- 2 = 2,126; p = 0,145 khụng cú ý ngha

Bng 3.15. Phõn b t l m khi u bung trng PNCT theo iu tr h

tr sau phu thut (gi thai bng thuc gim co t cung)

Phng phỏp PTPT cp cuPT ch ngiu tr h trn%n%3810010799,1Khụng0010,9Tng cng38100108100Nhn xột:

- 2 = 0,354; p = 0,552 khụng cú ý nghaXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

×