1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Tài liệu tiếng Anh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.89 KB, 43 trang )


21. Chamruengsri K, Kietduriyakul V, Pava RoU .

Nutritional status of low socio economic school children at srakaen, temple,

Ang Thong J-Med - Assoc - Thai 1991. Jan; 74 (1): 24-29

22. FAO:

Food and nutrition situation in Viet Nam 1991: 7

23. Kathleen M. Kurz and Charlorre Johnson, welch.

The Nutrition and lives of adolescent in developing countries: finding from

the Nutrition of adolescent girls research program.1991.(tr3-31)

24. Ha Huy Khoi, Bui Thị Nhu Thuan.

Assesment of some physical status of rural and Ha noi children. Appied

Nutrition 1986, UNICEF/NIN,Ha noi. (tr310-321)

25. O.P Ghai .

Adolescent. Essential Pediatrics, 1983.(tr 69)

26. Popkin BM, Udry JR

Adolescent obesity increases Significantly in second and third generation

U.S immigrants.

The Nationnal longitudinal Study of adolescent health. Vol 128 iss 4 (tr701- 706)

27. Tanner J.M :

Trend toward earlier menarche in London . Olso, Copenhagen the

Netherlands and Hungary. Nature (1973): 243,95.

28. WHO.

Physical status: The use and inter pretation of an thropometry. Genava, 1995.(tr 263)

29. WHO.

The health aspects of food and nutrition. A.manual for developing countries

in the western pacific Region of the WHO.(tr 163-164)

30. WHO.

Measurement of Nutritional imfact. World health Organasation. Genava. 1979.

(tr35-47)

31. Ye Ghang Jun MD.

The Nutrient intakes of Chinese children and adlescents and their impact on

growth and development. Asia pacific, Clin Nutri 1995. (tr17-20)- 37 -Phụ lục

Bảng 1: Cân nặng của học sinh nam NSL Hà Nội 2001 với các vùng.

Nam

12

13

14

15HN 200

(n=124)

39,82 ± 7,79

40,08 ± 6,87

45,67 ± 8,54

49,68 ± 9,73Hải Dương (n

= 1342)

28,38 ± 4,14

32,21 ± 4,89

36,91 ± 6,1

42,3 ± 5,66Phú Thọ

(n=1176)

27,02 ± 3,5

30,01 ± 3,62

33,01 ± 5,75

40,68 ± 6,62Tiền Giang (n=

1036)

33,14 ± 7,35

37,7 ± 6,31

42,96 ± 8,081

47,59 ± 6,91Bảng 2: Cân nặng của học sinh nữ NSL Hà Nội 2001 với các vùng.

NữHà Nội

(n = 176)Hải Dương

(n = 1398)12

13

14

1536,84 ± 6,47

40,11 ± 5,97

43,15 ± 6,18

44,49 ± 5,9429,83 ± 5,11

34,61 ± 5,39

37,97 ± 5,08

40,99 ± 4,86Phú Thọ

(n = 1080)

27,79 ± 3,1

31,42 ± 5,29

35,86 ± 4,94

41,07 ± 4,49Tiền Giang

(n = 1098)

35,61 ± 6,99

40,19 ± 7,87

40,93 ± 5,65

43,7 ± 6,18Bảng 3: Chiều cao của học sinh nam NSL Hà Nội 2001 với các vùng

Nam

12

13

14

15Hà Nội 2001

(n = 124)

145,7 ± 7,58

152,46 ± 7,40

157,62 ± 10,46

161,39 ± 6,40Hải Dương

(n = 1342)

136,6 ± 6,25

142,75 ± 6,66

150,43 ± 7,64

157,37 ± 6,4Phú Thọ

(n = 1176)

134,17 ± 7,15

139,19 ± 6,06

143,8 ± 7,68

153, ± 8,03Tiền Giang

(n = 1036)

141,68 ± 7,56

150,25 ± 8,23

156,51 ± 8,22

161,01 ± 7,51Bảng 4: Chiều cao của học sinh nữ NSL Hà Nội 2001 với các vùng

Hà Nội 2001

(n = 176)

146,84 ± 6,89

149,48 ± 4,97

152,61 ± 6,05

154,46 ± 4,68Nữ

12

13

14

15Hải Dương

(n = 1398)

139,82 ± 6,93

145,82 ± 5,8

149,58 ± 5,44

152,03 ± 4,69Phú Thọ

(n =1050)

135,7 ± 6,89

140,67 ± 6,98

146,89 ± 6,5

150,37 ± 5,39Tiền Giang

(n = 1098)

146,07 ± 6,8

150,45 ± 6,59

151,49 ± 5,29

153,74 ± 6,28Bảng 5: Cân nặng của học sinh nam NSL Hà nội 2001 với các nghiên cứu ở

hà nội trước đây.12Năm 2001

n

X ± SD

33

39,82 ± 7,79133140,08 ± 6,87142645,67 ± 8,54153449,68 ± 9,73NamNăm 1999

n

X ± SD

465

36,14 ±

6,58

467

41,91 ±

9,29

405

45,77 ±

8,35

431 48,2 ± 6,19Năm 1994

n

X ± SD

104 29,74 ± 5,01Năm 1981

27,54 ± 4,0011633,28 ± 5,5830,00 ± 4,5412238,24 ± 6,5733,44 ± 5,5115543,05 ± 5,55Bảng 6: Chiều cao của học sinh nam NSL Hà nội 2001 với các nghiên cứu ở

hà nội trước đây.12Năm 2001

n

X ± SD

33

145,5 ± 7,581331152,46 ± 7,4014261534157,62 ±

10,46

161,39 ± 6,40NamNăm 1999

n

X ± SD

165

146,48 ±

7,36

467

152,64 ±

9,13

405

158,93 ±

6,95

431

161,7 ±

5,82Năm 1994

n

X ± SD

104 139,26 ± 7,21Năm 1981

135,51 ± 5,50116144,62 ± 7,53140,24 ± 6,52122153,67 ± 7,89145,73 ± 7,51155159,21 ± 5,83Bảng 7: Cân nặng của học sinh nam NSL Hà nội 2001 với các nghiên cứu ở

hà nội trước đây.12Năm 2001

n

X ± SD

55

36,84 ± 6,47134940,11 ± 5,97145043,15 ± 6,18152244,49 ± 5,94NữNăm 1999

n

X ± SD

420

29,83 ±

5,11

421

34,61 ±

5,39

402

37,97 ±

5,08

537

40,95 ±

4,86Năm 1994

n

X ± SD

108 32,18 ± 5,07Năm 1981

29,00 ± 4,5214634,96 ± 5,3532,02 ± 5,017538,91 ± 4,9737,5 ± 5,016039,87 ± 4,75Bảng 8: Chiều cao của học sinh nam NSL Hà nội 2001 với các nghiên cứu ở

hà nội trước đây.12Năm 2001

n

X ± SD

55 146,84 ± 6,891349149,48 ± 4,971450152,61 ± 6,051522154,46 ± 4,68NữNăm 1999

n

X ± SD

420

146,44 ±

6,05

421

149,83 ±

5,74

402

153,11 ±

5,66

537

153,33

±5,66Năm 1994

n

X ± SD

108 145,56 ± 6,53Năm 1981

138,04 ± 3,34146148,72 ± 6,25143,62 ± 4,0175152,51 ± 5,52147,11 ± 6,02160153,68 ± 4,92Bảng 9: Biểu diễn tuổi bắt đầu hành kinh

Tuổi

N

%10

3

2,611

14

12,312

43

38,413

45

39,6Bảng 10: Mối liên quan giữa chiều cao trung bình và hành kinh

ở học sinh nữ14

8

7,1Hành

kinhChưa

pn

18

37

5512

X ± SD

151.7 ± 6.7

144.4 ± 5.6

< 0,001n

30

19

4913

X ± SD

150.1 ± 5.1

148.5 ± 4.8

> 0,05n

46

4

5014

X ±SD

152.7 ± 6.1

151.4 ± 5.4

> 0,05n

19

3

2215

X ± SD

154.8 ± 4.9

152.2 ± 1.4

> 0,05Bảng 11: Mối liên quan giữa cân nặng trung bình và hành kinh

ở học sinh nữ

Hành

kinhChưa

pn

18

37

5512

X ± SD

41.5 ± 5.6

34.5 ± 5.6

< 0.001n

30

19

4913

X ± SD

42.2 ± 6.1

36.8 ± 40

< 0.05n

46

4

5014

X ±SD

43.5 ± 5.8

38.8 ± 9.5

> 0.05n

19

3

2215

X ± SD

45.0 ± 6.1

41 ± 3,1

> 0.05Mục lục

Đặ t vấ n đề.....................................................................................................1

Đặ t vấ n đề.....................................................................................................1

Chươ ng i3Tổ ng quan 3

Tổ ng quan 3

Chươ ng ii 10

Đố i tượ ng và phươ ng pháp nghiên cứ u ......................................10

Đố i tượ ng và phươ ng pháp nghiên cứ u ......................................10

Chươ ng iii 13

Kế t quả nghiên cứ u................................................................................13

Kế t quả nghiên cứ u................................................................................13

Chươ ng iv 25

Bà n luậ n25Bà n luậ n25Chươ ng V 32

Kế t luậ n và kiế n nghị...........................................................................32

Tà i liệ u tham khả o ................................................................................35

Phụ lụ c38Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

×