1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Bảng 2.6: Lưu lượng và tốc độ dòng chảy trong kênh Đen

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1022.43 KB, 66 trang )


Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng HòaGVHD: TS Vũ Chí HiếuBáo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trong giai đoạn hoạt động từ năm

2005 đến nay được thiết lập trên cơ sở của các văn bản pháp lí hiện hành sau đây

2.2.1 Luật bảo vệ môi trường và các nghị định về môi trường

- Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định:” các cơ quan

nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân đều có nghĩa vụ thực

hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo

môi trường sống.”

- Luật bảo vệ môi trường được chủ tịch nước kí sắc lệnh ban hành ngày 29/11/2005

quy định chủ tất cả các dự án sắp xây dựng và các cơ sở sản xuất đang tồn tại phải tiến

hành ĐTM.

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của chính phủ về việc quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của bộ tài nguyên môi trường

về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và

cam kết bảo vệ môi trường

2.2.2 Luật tài nguyên nước 01/1999

Luật tài nguyên nước được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua tháng

01/1999. Mục đích của luật này là nhằm bảo vệ các tài nguyên nước khỏi bị ô nhiễm do

các hoạt động dự án.

Điều 4: Quản lý tài nguyên nước: UBND các cấp chịu trách nhiệm thi hành Luật tài

nguyên nước.

Điều 13: Bảo vệ chất lượng nước:

 Trong kế hoạch phát triển KT-XH của cả nước và từng địa phương phải có kế

hoạch phòng chống ô nhiễm ngồn nước và khôi phục chất lượng nước bị ô nhiễm.

 Các cơ sở công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, nông trại không được làm ô nhiễm

nguồn nước.

 Cấm đưa vào nguồn nước các chất thải độc hại, nước thải chưa được xử lý hoặc

xử lý không đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định của BTNMT

Điều 14: Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạtPage

16Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng HòaGVHD: TS Vũ Chí Hiếu Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường để

bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.

 Cấm xả nước thải, đưa các chất thải gây ô nhiễm vào vùng bảo hộ vệ sinh của

khu vực lấy nước sinh hoạt.

Điều 17: Bảo vệ nguồn nước đô thị.

 UBND các cấpphải có quy hoạch tồng thể về xử lý nước thải đô thị, thi hành Luật

tài nguyên nước để đảm bảo các tiêu chuẩn về vấn đề xả nước thải được quy định

bởi BTNMT.

 Phải có giấy phép xả nước thải vào kênh, lòng dẫn và san lấp kênh, dòng dẫn.

Tiêu chuẩn chất lượng nước, không khí

Bộ TNMT đã ban hành rất nhiều tiêu chuẩn về môi trường cho các nguồn nước và

các mục tiêu của dự án khác nhau. Dưới đây là một số tiêu chuẩn về môi trường có liên

quan đến dự án thoát nước đô thị

2.3 Nhận dạng, mô tả tác động và đánh giá tác động môi trường của dự án

2.3.1 Giai đoạn tiền xây dựng

2.3.1.1 Nguồn tác động

Nguồn tác động chủ yếu trong giai đoạn này là giải phóng mặt bằng để triển khai dự

án. Trong giai đoạn này gồm các hoạt động phá dỡ nhà, các công trình công cộng, di

chuyển cơ sở hạ tầng. Quá trình thương lượng đền bù giải tỏa thỏa đáng cho người dân

để tránh tranh chấp khiếu kiện, và gây ra những thiệt hại cho họ.

Việc xem xét xây dựng khu tái định cư cho người dân sau giải tỏa mặt bằng, triển

khai đưa người dân đến khu tái định cư ổn định chỗ ở và ổn định việc làm, học tập cho

con em họ.

2.3.1.2 Đánh giá tác động

Khu vực nằm trong dự án có tổng diện tích đất là 37,5 ha trong đó dùng cho công

trình xử lý là 35,4 ha và 2,1 ha dùng cho việc xây chợ và các khu dân cư có công trình

hạ tầng đầy đủ. Do đó việc giải phóng mặt bằng để triển khai dự án là công việc đầu

tiên, đồng thời là công việc hàng đầu quyết định dự án có đúng tiến độ hay không. Công

việc này ảnh hưởng nhiều đến các yếu tố không chỉ yếu tố môi trường tự nhiên mà cả

con người. Công việc giải phóng mặt bằng là công việc hàng đầu quyết định dự án có

đúng tiến độ hay không.

Page

17Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng HòaGVHD: TS Vũ Chí HiếuKhu đất trong vùng dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, khi giải phóng mặt bằng người

dân sẽ mất đất canh tác, sản xuất bị đình trệ, giá đền bù đất nông nghiệp thấp nên sẽ ảnh

hưởng đến cuộc sống của người dân do đó cần có chính sách hỗ trợ kinh tế cho người

dân. Đặc biệt 40% người sử dụng đất không có thu nhập nào khác ngoài hoạt động tại

vùng dự án.

- Khi chuyển tới khu tái định cư họ không bắt kịp với cuộc sống mới và công việc

kinh doanh sản xuất mới gây khó khăn về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã

hội.

- Khi di chuyển các hộ dân tới nơi định cư mới thì sẽ gây ra khó khăn về việc đi lại

khu đất canh tác trước đó của họ.

- Khi giải phóng mặt bằng thì sẽ là tắc nghẽn các dòng chảy khi có mưa và điều đó

dẫn đến ô nhiễm môi trường cho khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân

và nguồn nước tại khu vực đó.

- Ô nhiễm môi trường không khí do các phương tiện được dùng vào quá trình giải

phóng mặt bằng xả thải ra. Là do bụi từ các công trình bị phá dỡ, thừ đất cát được xe

tải chở dể san lấp mặt bằng.

- Ô nhiễm nguồn nước mặt do các phương tiện tham gia thi công xả thải dầu mỡ,

do nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công không được thu gom xử lý. Ô

nhiễm do CTR sinh hoạt của công nhân.

- Ảnh hưởng của việc giải phóng mặt bằng tới hệ sinh thái trên cạn, đó là việc chặt

phá các loại cây trong khu dân cư. Điều này không thể tránh khỏi nhưng cần hạn chế

tối đa việc đốn hạ các loại cây quý hiếm.

2.3.2 Giai đoạn xây dựng

2.3.2.1 Nguồn tác động

• Nguồn tác động liên quan đến chất thải

Giai đoạn xây dựng các hạng mục từ tháng 8/2004, gồm san lấp mặt bằng, xây dựng

hệ thống giao thông trong nội bộ, công trình nhà ở tạm, đào hồ, , hệ thống cung cấp

điện, nước, thông tin liên lạc, xây dựng hệ thống cống dẫn nước,thoát nước và xử lý

nước thải… Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng

được trình bày trong bảng 2.7Page

18Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng HòaGVHD: TS Vũ Chí HiếuBảng 2.7 : nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng

Số

Các hoạt động

Nguồn gây tác động

TT

1San lấp mặt bằng, gia cố - Xe ủi san lấp mặt bằng; xe tải vận chuyển

đất, đá, cát,…vật liệu xây dựng.

nền

- Xe tải vận chuyển VLXD, đất, cát, đá,…2- Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt

Đào hồ,xây đựng kè chắn nóng chảy.

tường bao xung quanh các

- Nước, bùn từ quá trình đào đắp.

hồ

- Chất thải rắn từ gạch vỡ, bao bì xi măng, sắt

thép vụn…

- Xe tải vận chuyển VLXD, đất, cát, đá,…34

5

6

7Xây dựng hệ thống cống

dẫn nước từ kênh Đen và - Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt

thoát nước

nóng chảy.

Vận chuyển nguyên vật liệu, Xe tải vận chuyển vật liệu XD, đất, cát, đá,…

thiết bị phục vụ dự án.

Hoạt động dự trữ, bảo quản

nhiên nguyên vật liệu phục - Các thùng chứa xăng dầu,

vụ công trình

Hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh

Sinh hoạt của công nhân

chất thải rắn, nước thải sinh hoạt..

Các nguồn khác- Nước mưa chảy tràn trong khu vực xây dựng

dự án• Nguồn tác động không kiên quan đến chất thải

Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn

xây dựng được trình bày trong bảng 2.8

Bảng 2.8 : nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng

TT

Nguồn gây tác động

1

Xói mòn, rửa trôi đất, cát khi mưa lớn

2

Biến đổi vi khí hậu

Page

19Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa

3

4GVHD: TS Vũ Chí HiếuSự tập trung lượng lớn công nhân gây ra xáo trộn đời sống xã hội địa phương

Các tai nạn lao động, cháy nổ, chập điện, an ninh trật tự, những rủi ro tai nạn đối

với người dân khi đào đắp các hồ sinh học…2.3.2.2 Đối tượng, quy mô bị tác động

Các hoạt động và mức độ tác động lên môi trường của các hoạt động trong thời

gian dự án đi vào xây dựng được trình bày trong bảng 2.9

Bảng 2.9 : Tóm tắt mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động trong giai đoạn

xây dựng của dự án

Tác động

Số

Hoạt động

Không

TN sinh

Sức

KTTT

Nước

Đất

khí

học

khoẻ

XH

Giải phóng, san lấp

1

+++

++

++

+++

+++

+++

mặt bằng

Đào hồ,xây dựng kè

chắn tường bao xung

quanh các hồ.

Xây dựng hệ thống

cống dẫn nước từ

++

2

+++

+++

+++

++

+++

kênh Đen và thoát

nước.

Xây dựng hệ thống

giao thông nội bộ,

kho chứa, chỗ ở tạm..

Khai thác và vận

chuyển nguyên vật

3 liệu, thiết bị phục vụ

+++

+

+

+

+++

dự án (xi măng, đá,

đất, gỗ, nhiên liệu).

Hoạt động dự trữ, bảo

4 quản nguyên vật liệu

++

++

++

+

++

phục vụ công trình

Sinh hoạt của công

5

+

++

+

+

+

nhân.Ghi chú:

Ít tác động

+

++ Tác động trung bình

+++ Tác động mạnh

Page

20Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

×