1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Xuất xứ của Dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (877.1 KB, 137 trang )


Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Cn c cụng vn s 7187/ UBND- XD T ngy 17/12/2007 ca U ban

nhõn dõn thnh ph H Ni v vic lp d ỏn xõy dng tũa nh cao cp hn hp

lm tr s, trung tõm thng mi, vn phũng cho thuờ ti s 20 ph Nỳi Trỳc.

Cn c cụng vn s 1035/UBND- XD T ngy 19/1/2008 ca U ban nhõn

dõn thnh ph H Ni v vic kim tra tỡnh hỡnh qun lý, s dng t ca Vin

Nghiờn cu Da Giy thnh ph H Ni v vic chuyn i mc ớch s dng t

ti 20 ph Nỳi Trỳc, qun Ba ỡnh.

Cn c cụng vn s 593/STNMT&N.KTK ngy 02/2/2008 ca S Ti

nguyờn mụi trng v nh t H Ni v vic kim tra tỡnh hỡnh qun lý, s dng

t ca Vin nghiờn cu Da Giy ti s 20, ph Nỳi Trỳc, phng Ging Vừ, qun

Ba ỡnh.

Cn c cụng vn s 221/QHKT- P1 ngy 04/2/2008 ca S Quy hochKin trỳc v vic thụng tin quy hoch kin trỳc khu t ti 20 ph Nỳi Trỳc,

phng Ging Vừ, qun Ba ỡnh.

Cn c cụng vn 1551/BCT- CNN ngy 27/02/2008 ca B Cụng Thng

v vic chuyn i mc ớch s dng t ca Vin Nghiờn cu Da Giy.

Cn c bn v ch gii ng (ký hiu CG) do Vin quy hoch xõy

dng H Ni lp ngy 29/11/2007 c S quy hoch kin trỳc thnh ph H Ni

chp thun ngy 30/11/2007.

Cn c bn hin trng t l 1/500 do Cụng ty a chớnh H Ni lp thỏng

10 nm 2007.

Cn c bỏo cỏo kho sỏt a cht do cụng ty T vn u t v Xõy dng t

Vit (VILANDCO).

Cn c h s thit k s b phn kin trỳc d ỏn do cụng ty TNHH SWA

Vit Nam.

Vic lp d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh theo ỳng quy hoch c duyt

l thc hin kp thi ch trng chớnh sỏch ca Thnh ph, phự hp vi quy hoch

chung ca khu vc v chin lc ca Thnh ph H Ni.Công ty TNHH Minh Khang5Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

S cn thit phi u t

Trong hn mt thp k qua cựng vi chớnh sỏch m ca, nn kinh t

ca Vit Nam thng xuyờn t mc tng trng 6,5% - 7,5%, ng thi thu nhp

ca cỏc tng lp nhõn dõn c ci thin ỏng k. Trong bi cnh ú nhu cu v

xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn dng l rt ln.

Qun Ba ỡnh nm trung tõm ca Th ụ H Ni, phớa Tõy giỏp qun Tõy

H, phớa Nam giỏp qun Hon Kim v qun ng a, phớa Nam giỏp qun Cu

Giy.

Vi v trớ thun li, nm ti phng Ging Vừ, qun Ba ỡnh, H Ni. L

trung tõm hot ng chớnh tr, kinh t, giỏo dc, khoa hc- k thut, ng thi l

mt trung tõm ln v kinh t ca Qun v th ụ H Ni.

Trong quỏ trỡnh kho sỏt iu tra, c bit hin nay dũng u t nc

ngoi v lng khỏch du lch v cỏc thng gia n H Ni ngy cng nhiu, H

Ni ang thiu trm trng vn phũng lm vic v trung tõm thng mi dch v.

Thnh ph H Ni ang khuyn khớch cỏc d ỏn u t xõy dng Vn phũng v

trung tõm thng mi.

Hn na, phn t 20 ph Nỳi Trỳc l a im tt, cú nhiu th

mnh cn c khai thỏc li th ca nú cho xng ỏng vi v th gn khỏch sn

ln nh Khỏch sn H Ni, Ging Vừ, h Ging Vừ v H Ngc Khỏnh to nờn

mt qun th cụng trỡnh ng b cho khu vc, Vin nghiờn cu Da Giy v Cụng

ty C phn Trung Thy sau khi bn bc, tớnh toỏn v cõn nhc k lng thy cn

thit u t xõy dng ti 20 ph Nỳi Trỳc Tũa nh vn phũng lm vic, trung tõm

thng mi nhm ci to cỏc iu kin lm vic v dch v gii trớ tng giỏ tr ca

khu t.Công ty TNHH Minh Khang6Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"2. Mc ớch v ni dung ca bỏo cỏo

2.1. Mc ớch

Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng d ỏn u t xõy dng Tũa nh

Lancaster ti 20 ph Nỳi Trỳc - P. Ging Vừ - Q. Ba ỡnh - H Ni c thc

hin nhm:

- Xỏc nh cỏc hot ng ca d ỏn cú kh nng nh hng n cht

lng mụi trng khu vc thc hin d ỏn;

- Mụ t hin trng v cht lng mụi trng trong phm vi d ỏn, c

bit l nhng khu vc chu tỏc ng trong tng lai khi d ỏn c trin khai, i

vo hot ng;

- ỏnh giỏ v xỏc nh cỏc tỏc ng tớch cc v tiờu cc ca d ỏn n

mụi trng sinh thỏi - vt lý, mụi trng kinh t - xó hi trong cỏc giai on thc

hin d ỏn;

- Xõy dng v xut cỏc bin phỏp k thut, cụng ngh v qun lý

ngn chn, gim thiu v loi tr cỏc tỏc ng tiờu cc ca d ỏn n

mụi trng;

- xut chng trỡnh qun lý v giỏm sỏt mụi trng;

- Bỏo cỏo TM ny cng cung cp cỏc thụng tin c s, cỏc chin lc

qun lý v cỏc tiờu chun cỏc c quan cú chc nng ti a phng v

trung ng cú th ỏnh giỏ v kim soỏt. ng thi õy cng l vn c cho

ch d ỏn thc hin tt cỏc bin phỏp bo v mụi trng trong quỏ trỡnh trin

khai xõy dng cng nh sut quỏ trỡnh hot ng;

- Bỏo cỏo TM cũn l c s phỏp lý, cn c khoa hc cỏc Nh u

t xem xột phờ duyt vn u t.Công ty TNHH Minh Khang7Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

2.2. Ni dung bỏo cỏo TM

Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng cho d ỏn u t xõy dng T hp

vn phũng, thng mi v nh ti 20 ph Nỳi Trỳc - P. Ging Vừ - Q. Ba

ỡnh - H Ni bao gm nhng ni dung chớnh sau:

M u.

Chng 1: Mụ t túm tt d ỏn xõy T hp vn phũng, thng mi v nh ti

20 ph Nỳi Trỳc - P. Ging Vừ - Q. Ba ỡnh - H Ni vi nhng ni dung hng

mc cụng trỡnh s trin khai

Chng 2: iu kin t nhiờn, mụi trng v kinh t- xó hi khu vc thc

hin d ỏn

Chng 3: ỏnh giỏ cỏc tỏc ng ca d ỏn xõy dng T hp vn phũng, thng

mi v nh ti 20 ph Nỳi Trỳc - P. Ging Vừ - Q. Ba ỡnh - H Ni n mụi

trng khu vc thc hin d ỏn.

Chng 4: xut cỏc bin phỏp gim thiu tỏc ng xu, phũng nga v ng

phú s c mụi trng.

Chng 5. Chng trỡnh qun lý v giỏm sỏt mụi trng.

Chng 6: Chng trỡnh tham vn cng ng

Kt lun v, kin ngh v cam kt3. Cn c phỏp lý v k thut ca vic thc hin ỏnh giỏ tỏc ng mụi

trng (TM)

3.1. Cn c phỏp lý chung

- Cn c Lut xõy dng 2003;

- Cn c Lut t ai;

- Ngh nh s 99/2007/N-CP ngy 13/6/2007 ca Chớnh ph v

Qun lý chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh;Công ty TNHH Minh Khang8Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

×