1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Kết luận và kiến nghị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (877.1 KB, 137 trang )


2. KIẾN NGHỊ.

Để dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ dự kiến và góp phần phát triển kinh tế xã hội

trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, chúng tôi có một số kiến nghò

đến BQL KCN Mỹ Phước, chính quyền đòa phương và cơ quan chức năng như sau:

1). Tạo điều kiện để giải phóng mặt bằng và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được

thông suốt để công trình được thi công đúng tiến độ.

2). Miễn hoặc giảm thuế trong những năm đầu khi hoạt động của Bệnh viện chưa đì vào

ổn đònh.

3). Hổ trợ về một số chính sách thích hợp để bệnh viện hoạt động được tốt hơn.

4). Hổ trợ về công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy tại khu vực bệnh viện.

5). Tư vấn và giúp đỡ trong công tác bảo vệ môi trường và khắc phục sự cố.80PHẦN PHỤ LỤC81PHỤ LỤC I

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ82PHỤ LỤC II

CÁC SƠ ĐỒ LIÊN QUAN83PHỤ LỤC III

HÌNH ẢNH VỀ KHU VỰC DỰ ÁN84Hình ảnh lấy mẫu tại hiện trườngHình ảnh lấy mẫu tại hiện trường

8586Kênh thoát nước KCN Mỹ PhướcKhu đất Dự án

87PHỤ LỤC IV

THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG88CÔNG TY TNHH

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN BÌNH

------------------------------Số: .................../.............

V/v : thẩm đònh và phê duyệt báo cáo

đánh giá tác động môi trường của Dự ánCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---Bình Dương, ngày .... tháng 10 năm 2006bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ PhướcKính gửi:SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNGChúng tôi là : Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa An Bình, Chủ Dự án: Bệnh viện đa

khoa tư nhân Mỹ Phước sẽ do Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Bình Dương phê duyệt.

Đòa điểm thực hiện dự án : KCN Mỹ Phước 2, thò trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh

Bình Dương

Đòa chỉ liên hệ : A12 Bình Đường 2 – An Bình – Dó An – Bình Dương

Điện thoại : 08.2830386,

Fax : 08.2830386-Xin gửi đến quý Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Bình Dương những hồ sơ sau :

Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án;

Bảy (07) báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu

trên và cam kết rằng, Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất , chủng vi sinh bò

cấm theo quy đònh của Việt Nam và theo quy đònh của các công ước quốc tế mà Việt Nam là

thành viên. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy đònh được

trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thực và đang

còn hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chòu trách nhiệm trước pháp luật của Nước

Cộng hoà Xã hội Chủ nghóa Việt Nam.

Đề nghò Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Bình Dương thẩm đònh và cấp Quyết đònh

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;

- LưuGiám đốc Công ty

(Ký tên và đóng dấu)8990Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

×