1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

4 Cỏc giao thc ( Interfaces )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 188 trang )


0v c t chc t khung 2M ca CEPT. Ngi ta gi nguyờn TS dnh cho

ng b khung v cỏc chc nng c bit ca DCME, 31TS 8bit cũn li ca

khung 2M s c chia ra 62 TS 4bit ca khung BEARER. S lng 62TS

gi l phn lu lng (Traffic) bao gm cỏc kờnh thoi SC 32Kb/s ( Satellite

Trannels ) cỏc kờnh ch nh AC (Assignment Trannels) v cỏc phn tha

khụng s dng m bo tc 2M theo khuyn ngh G703. Cỏc kờnh AC

ch chim 3bit cui ca mt TS, bit cũn li dựng cho ng b khung

BEARER (hỡnh 46). Khi trm lm vic ch a trm ớch, cỏc TS c

chia lm hai vựng ( Pool ) nm ngn cỏch nhau bi phn khụng s dụng

( Unused ). Khi ú s phi cú hai kờnh AC v hai bit ng b trong một khung

BEARER DCME thu cú th nhn bit c hai Pool ny. S SC trong mi

Pool l l, cng vi mt kờnh AC nờn s TS trong mi Pool l chn tc l mi

Pool chim mt s nguyờn ln TS 8bit ca khung CEPT 2M. Do ú ta cng

cú th suy ra phn khụng s dng cng phi chim mt s nguyờn ln TS

8bit.Hai pool trong một khung BEARER s c phõn cho cỏc SC n cỏc

ớch khỏc nhau trong ch trm a ớch. Nu ch cú hai trm thỡ thụng tin

1 Khung DCME 2msn mi trm ú chim mt Pool. Nu cú bn trm ớch nh hỡnh 46 thỡ ta cú

th dựng Pool 1 cho cỏc SC n vựng B,C,D cũn cỏc SC n vựng E s nm

trong Pool 2.

Khung Bear 0

dài 125à s

acTrafficKhung Bear 1

dài 125à s

acTrafficKhung Bear 15

dài 125à s

.acTrafficĐa khung DCME dài 128 ms

Khung

DCME 0Khung

DCME 1Từ khoá khung DCME 0

: 0001010011011110

Từ khoá khung DCME 1 ữ 63 : 1110101100100001Hỡnh 47: Cu trỳc mt khung v mt a khung DCME.

Hỡnh 47 cho ta thy cu trỳc ca mt khung DCME di 2ms gm 16

khung BEARER. Trong mi khung BEARER cú mt phn lu lng ta ó

0xột trờn v mt kờnh AC gm 4bit nm trong phn TS . Trong 4 bit ny cú

bit u tiờn c dựng lm bit ng b v 3 bit sau dựng cho bn tin ch nhkờnh. Nh vy trong một khung DCME s cú 16bit ng b nm cỏch nhau

125 às to thnh t khoỏ (Unique Word ) v mt bn tin AC di 3x16 =48bit.

T khoỏ s dựng cho vic nhn ra cỏc khung DCME trong mt a khung v

phõn bit gia cỏc a khung vi nhau. Hỡnh 48 cũng cho ta hỡnh nh v một

a khung DCME di 128ms gm 64 khung DCME. T khoỏ ca khung

DCME 0 c quy nh l 0001010011011110 nhm nhn bit ch bt u

ca mt a khung. Cỏc t khoỏ ca 63 khung cũn li ( t khung 1 ữ63 ) c

o bit li l 1110101100100001 dựng cho bờn thu nhn ra cỏc khung

DCME trong a khung. Bn tin AC di 48 bit trong mi 2ms cha cỏc thụng

tin iu khin, thụng tin v mc tp nn ng truyn (Background Noise

Level Infformation ), cỏc thụng tin giỏm sỏt thit b (End To End Curcuit

Supervision ), cỏc cnh bỏo v cỏc thụng tin h tr khỏc.MC LCChng 1..............................................................................................................1

TNG QUAN K THUT THễNG TIN V TINH.............................................1

1.Gii thiu chung......................................................................................1

Hình 1: Cấu trúc hệ thống thông tin vệ tinh......................................................13

2.phn khụng gian....................................................................................13

2.1 Cu trỳc ...............................................................................................13

2.2, Cỏc dng qu o ca v tinh.........................................................16

Hình 2: Các ngoại lực tác động lên vệ tinh.......................................................17

2.3, Vai trũ ca trm iu khin.............................................................21

Hình 3. Cửa sổ giữ trạm đối với vệ tinh địa tĩnh...............................................21

2.4, Phõn h thụng tin ca v tinh...........................................................23

Hình 4: Phân hệ thông tin vệ tinh......................................................................24

3. Phn mt t (ground segment)........................................................28

4. Phõn cc súng mang trờn thụng tin v tinh......................................30

5. Cỏc di tn s s dng trong thụng tin v tinh..............................32

6. Cỏc k thut iu ch v gii iu ch tớn hiu.........................36

6.1 Khỏi nim............................................................................................36

6.2. K thut iu ch tõn sụ (FM)..........................................................38

6.3. K thut gii iu ch súng mang FM............................................40

6.4. iu ch s........................................................................................42

6.5 K thut iu ch súng mang PSK...................................................50

Hình 10:Bộ giải điều chế 2 mức coherent (a) và 2 mức vi sai (b) .........52

6.6 Cỏc thụng s ca phng thc iu ch PSK.................................54

7.cỏc k thut a truy nhp ..................................................................57

7.1. Khỏi nim...........................................................................................57

7.2 Cỏc vn v lu lng .................................................................58

7.3, K thut a truy nhp phõn chia theo tn s FDMA.....................60

7.4. K thut a truy nhp phõn chia theo thi gian TDMA.................66

7.5. K thut a truy nhp phõn tỏn chia theo mó CDMA.....................76

Ví dụ r = 3..................................................................................................83

Chng 2............................................................................................................86Cỏc yu t truyn dn trong thụng tin v tinh...............................................86

1. Suy hao...................................................................................................86

1.1 Suy hao do khớ quyn v suy hao trong khụng gian tự do...............86

1.2.Suy hao do ma v cỏc hin tng khớ hu khỏc...........................88

2. S xuyờn cc ( cross polarisa tion).....................................................91

2.1. Khỏi nim...........................................................................................91

2.2. Xuyờn cc do ma.............................................................................93

2.3. Xuyờn cc do cỏc tinh th bng.......................................................94

3. Hiu ng quay phõn cc faraday (faraday Rotation)......................94

4 . Sự un cong tia súng (ray bending)...............................................95

5. hiu ng nhiu ng (multipatheffects)........................................97

Hình19:Hiệu ứng nhiều đờng đối với trạm mặt đất thu....................................98

6. tp õm v can nhiu............................................................................98

6.1. Bn cht ca tp õm ........................................................................98

6.2 Nhit tp õm ................................................................................99

6.3 Nhiu giao thoa (Interference)..........................................................102

7. nh hng ca tr truyn dn ting vng(Echo)....................104

7.1. Thi gian truyn dn trờn tuyn khụng gian ................................104

7.2 Thi gian truyn dn trong mng (Recommendation G114 CCITT)

..................................................................................................................105

8, cỏc bin phỏp khc phc nh hng (compensation)..................106

8.1 Bự hiu ng quay phõn cc..............................................................106

8.2 Bự suy hao..........................................................................................106

8.3 Phõn tp khụng gian (Site Diversity )...............................................108

8.4 Bin phỏp thớch ng (Adaptive ).....................................................108

Chng 3..........................................................................................................109

K THUT TRM MT T.........................................................................109

1. anten ca trm mt t...................................................................109

1.1.Dng hỡnh hc..................................................................................110

1.2 H s tng ích ca antenna.............................................................113

1.3. rng bỳp súng.............................................................................114

2. u thu phỏt súng (feed horn)...........................................................114

2.1 Chc nng u thu phỏt súng ........................................................114

2.2. Cu trỳc ca u thu phỏt súng......................................................115

3. b khuych i tp õm thp...........................................................117

3.1 Khỏi nim..........................................................................................117

3.2. B khuych i thụng s (Parametric Amplifier).........................118

3.3. Cỏc b khuych i dựng Transistor trng (FET).....................119

3.4. Hiu ng lm lnh nhit in (Thermoelectric Coooling)..........121

4. B i tn...........................................................................................122

4.1. Khỏi nim.........................................................................................122

4.2. Cỏc b i tn kộp (Bouble Frequency Converters).....................125

4.3. Cỏc b dao ng ni (Local ocssillators)......................................128

5. b khuych i cụng sut ln (HPA)............................................129

5.1. Khỏi nim.........................................................................................1295.2. B khuych i cụng sut Klytron(KPA).....................................130

5.3. B khuych i ốn súng chy(TWTA).......................................132

5.4. B khuych i cụng sut bỏn dn (SSPA)..................................134

5.5. Cỏc c tớnh ca b khuych i cụng sut...............................134

6. Cỏc thit b truyn dn analog ca trm mt t......................143

6.1. S lý bng gc.................................................................................143

6.2 Thit b ghộp kờnh v phõn kờnh FDM..........................................147

7. Cỏc thit b truyn dn s ca trm mt t (Digital

Transmission)..........................................................................................149

7.1. S hoỏ tớn hiu Analog UE.............................................................150

7.2. Thiột b ghộp kờnh v phõn kờnh TDM..........................................152

7.3. Thit b bo mt (Encryption)........................................................154

7.4. B phõn tỏn nng lng (Serrambler And De Scrambler).......155

7.5. B mó hoỏ kờnh (Channel Encoder)...............................................157

7.6 B gii mó kờnh (Channel Decoder) Thut toỏn Viterbi..........162

7.7 Cỏc yu t nh hng n truyn dn s ca ES.......................166

8. lý thuyt modem IDR v DCME......................................................172

8.1 Khỏi nim..........................................................................................172

8.2 Modem số IDR...................................................................................174

8.3. Thit b ghộp mch s DCME........................................................176

8.4 Cỏc giao thc ( Interfaces )...............................................................181Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (188 trang)

×