1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

3 Khoảng bảo vệ GI (Guard Interval)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (848.63 KB, 103 trang )


Đồ án tốt nghiệpPhần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDMOFDM sẽ nhỏ hơn N lần tốc độ bit trên một sóng mang trong hệ thống đơn

sóng mang. Tốc độ symbol trên sóng mang con thấp tạo cho OFDM có khả

năng chịu ISI rất tốt.

Tuy nhiên, còn có thể cải thiện hơn nữa khả năng chịu ISI của hệ thống

OFDM bằng cách chèn thêm các dải bảo vệ vào trớc mỗi symbol . Dải bảo vệ

của mỗi symbol là một phần bản sao của chính symbol đó, có thể là phần đầu

hoặc phần cuối hoặc cả 2 phần của chính symbol đó. Thờng thì ngời ta hay

dùng phần cuối của symbol làm dải bảo vệ cho symbol đó. Khi đó khoảng bảo

vệ GI đợc gọi là CP (Cyclic Prefix). Chèn thêm dải bảo vệ làm thời gian

truyền của symbol tăng lên, do đó làm tăng khả năng chịu ISI. Nh đã đề cập ở

trên, mỗi sóng mang con mang một phần tin tức của 1 symbol, dùng một phần

symbol làm dải bảo vệ còn tạo cho việc truyền dẫn đợc liên tục, không có sự

ngắt quãng giữa các symbol. Hơn nữa, dải bảo vệ còn cho phép giảm lỗi do sự

xê dịch thời gian ở máy thu.2.3.1 Chống lỗi do dịch thời gian

Để giải mã tín hiệu OFDM, máy thu phải thực hiện FFT với từng symbol

để lấy ra đợc biên độ và pha của sóng mang con. Với các hệ thống OFDM có

tốc độ lấy mẫu nh nhau cho cả máy phát và thu, thì kích thớc FFT phải nh

nhau cho cả tín hiệu phát và tín hiệu thu nhằm duy trì đợc tính trực giao giữa

các sóng mang con. Do chèn thêm dải bảo vệ mỗi symbol thu đợc có thời gian

lấy mẫu là TG + TFFT, trong khi máy thu chỉ cần giải mã tín hiệu trong khoảng

thời gian TFFT. Do đó khoảng thời gian TG là thừa. Với một kênh truyền lý tởng

không có trễ truyền dẫn, máy thu sẽ không gặp phải bất kỳ sự xê dịch nào về

mặt thời gian và vẫn lấy mẫu chính xác mà không cần bất kỳ một khoảng

ngăn cách nào giữa các symbol. Tuy nhiên, trong thực tế không có kênh

truyền nào là lý tởng, trên mọi kênh truyền luôn luôn có trễ truyền dẫn. Dải

bảo vệ sẽ chuyển đổi các xê dịch về mặt thời gian này thành sự quay pha của

các sóng mang con trong tín hiệu thu đợc. Lợng quay pha này tỷ lệ với tần số

của sóng mang con. Giả sử lợng thời gian xê dịch là nh nhau với các symbol

32Đồ án tốt nghiệpPhần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDMkhác nhau, khi đó lợng di pha do sự xê dịch thời gian dễ dàng đợc loại bỏ bởi

bớc cân bằng kênh truyền. Trong môi trờng đa đờng, dải bảo vệ càng lớn thì

ISI càng đợc loại bỏ nhiều, lỗi do sự xê dịch thời gian càng đợc giảm thiểu.2.3.2 Chống nhiễu giữa các symbol (ISI)

Trong một tín hiệu OFDM, biên độ và pha của một sóng mang con phải

đợc giữ không đổi trong suốt thời gian truyền một symbol nhằm duy trì đợc sự

trực giao giữa các sóng mang con. Nếu biên độ và pha của sóng mang con bị

biến đổi trong thời gian truyền của symbol thì dạng phổ của sóng mang con

không còn là dạng sinc nữa, dẫn đến các điểm 0 trong dạng phổ sẽ không xuất

hiện tại các tần số trung tâm của các sóng mang con, gây ra nhiễu giữa các

sóng mang con (ICI). Tại biên giới giữa các symbol, biên độ và pha thay đổi

đột ngột tới giá trị mới tơng ứng với symbol mới. Trong môi trờng đa đờng,

ISI sẽ gây ra sự phân tán năng lợng giữa các symbol với nhau, do đó sẽ có sự

thay đổi nhất thời của pha và biên độ sóng mang con tại thời điểm bắt đầu

của symbol. Có nghĩa là biên độ và pha của sóng mang con tại thời điểm bắt

đầu symbol sẽ nhỏ hơn hoặc lớn hơn biên độ và pha thực sự của nó. Biên độ

và pha này sẽ liên tục thay đổi dới sự tác động của các thành phần đa đờng.

Thời gian tồn tại của sự thay đổi nhất thời này tỷ lệ với trễ truyền dẫn của

kênh truyền. Nếu trễ truyền dẫn không vợt quá dải bảo vệ thì khi thực hiện

FFT biên độ và pha của sóng mang đã đi vào ổn định, do đó không gây ra lỗi

nhận diện pha và biên độ sóng mang. Các ảnh hởng khác của hiện tợng đa đờng nh : sự quay pha của các sóng mang, sự giảm biên độ sóng mang đều có

thể đợc hiệu chỉnh bởi bớc cân bằng kênh truyền. Việc chèn thêm dải bảo vệ

đã giải quyết đợc phần lớn các ảnh hởng do ISI gây ra với tín hiệu thu, nhng

dải bảo vệ chỉ phát huy hiệu quả khi trễ truyền dẫn không vợt quá phạm vi của

nó. Trong thực tế, các thành phần đa đờng suy giảm rất chậm theo thời gian,

trong khi dải bảo vệ lại không thể lớn một cách tuỳ ý (dải bảo vệ càng lớn thì

hiệu suất sử dụng phổ tần số càng thấp), do đó không thể loại bỏ triệt để ảnh

hởng của ISI lên tín hiệu thu.

33Đồ án tốt nghiệpPhần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDMHình 2-8 Hiệu quả loại bỏ ISI của dải bảo vệ

Hình trên cho thấykết quả mô phỏng của một hệ thống OFDM làm việc

trong môi trờng đa đờng. Giả thiết đáp ứng xung của các thành phần đa đờng

suy giảm sau 8 mẫu, trễ truyền dẫn là 3.5 mẫu. Quan sát trong khoảng thời

gian 16 mẫu, tơng đơng với 99% tổng năng lợng của các đáp ứng xung thu

nhận đợc. Hình trên cho thấy tơng quan giữa tỷ số tín hiệu trên tạp âm (S/N)

hiệu dụng và tỷ số tín hiệu trên tạp âm kênh truyền. S/N hiệu dụng là tỷ số tín

hiệu trên tạp âm tại máy thu sau bớc giải điều chế. Nói một cách ngắn gọn,

S/N hiệu dụng đại diện cho chất lợng thông tin thu nhận, S/N kênh truyền đại

diện cho chất lợng kênh truyền. Dễ thấy là S/N hiệu dụng bao giờ cũng nhỏ

hơn S/N kênh truyền, do S/N hiệu dụng còn phải chịu các ảnh hởng do hiện tợng đa đờng gây ra. Ngời ta thờng dùng tỷ số lỗi bit (BER) để đánh giá chất lợng thông tin của một hệ thống. Tuy nhiên ở đây ta xem xét hệ thống OFDM

một cách tổng thể, độc lập với phơng thức điều chế sóng mang nên ta dùng

S/N để đánh giá chất lợng thông tin của hệ thống. BER ứng với một phơng

thức điều chế cụ thể sẽ đợc suy ra từ S/N hiệu dụng.

Kết quả mô phỏng cho thấy, S/N hiệu dụng tỷ lệ với S/N kênh truyền.

Điều này là hợp lý bởi nếu chất lợng kênh truyền đợc cải thiện thì chất lợng

thông tin thu đợc cũng sẽ đợc cải thiện. Ta có thể nhận thấy, dải bảo vệ càng

lớn thì S/N hiệu dụng càng đợc cải thiện. Với S/N kênh truyền bằng 45dB, nếu

34Đồ án tốt nghiệpPhần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDMdải bảo vệ chỉ dài 4 mẫu thì S/N hiệu dụng bằng 15dB, trong khi nếu tăng dải

bảo vệ lên 16 mẫu thì S/N hiệu dụng đạt tới 25dB. Nh vậy dải bảo vệ càng lớn

thì năng lợng ISI bị lọc bỏ càng lớn. Tuy nhiên với độ dài dải bảo vệ là 16

mẫu nh trên thì ảnh hởng của ISI vẫn còn rất đáng kể. Với cùng điều kiện về

trễ truyền dẫn và độ dài dải bảo vệ, S/N hiệu dụng còn có thể đợc cải thiện

bằng cách sử dụng các phơng thức điều chế sóng mang đơn giản nh BPSK,

QPSK. Nhng nh thế đồng nghĩa với việc hiệu quả sử dụng phổ tần số sẽ thấp

hơn là dùng các phơng thức điều chế cấp cao khác. Để đạt đợc hiệu quả sử

dụng phổ tần số cao, trong khi S/N hiệu dụng đạt mức 35dB thì độ dài tối

thiểu của dải bảo vệ phải là 64 mẫu.

Trên cùng là kết quả mô phỏng của 2 hệ thống có cùng độ dài dải bảo vệ

là 64 mẫu, một hệ thống chạy 80 sóng mang với số điểm thực hiện IFFT là

128, và hệ thống còn lại chạy 320 sóng mang với số điểm thực hiện IFFT là

512. Nh vậy 2 hệ thống có cùng một băng thông. Đáp ứng kênh truyền với hệ

thống 320 sóng mang bằng phẳng hơn nên cho SNR hiệu dụng cũng tốt hơn.

Tăng số sóng mang con sẽ cải thiện chất lợng thông tin của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, đến một mức độ nào đó thì tăng số sóng mang con lại làm giảm

chất lợng thông tin. Vấn đề này ta đã đề cập đến ở các mục trớc và sẽ còn tiếp

tục đợc làm rõ ở các mục sau.2.3.3 Mào đầu và phân cách sóng mang :

Chèn dải bảo vệ sẽ làm chậm tốc độ symbol nhng không ảnh hởng đến sự

phân cách giữa các sóng mang tại máy thu. Khoảng cách giữa các sóng mang

quyết định bởi tốc độ lấy mẫu và số điểm thực hiện FFT tại máy thu :

f =FS

N FFTTrong đó:f là khoảng cách tần số giữa các sóng mang con (Hz).

FS là tốc độ lấy mẫu (Hz).

NFFT là số điểm thực hiện FFT

35Đồ án tốt nghiệp2.4Phần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDMHạn dải và tạo cửa sổ cho tín hiệu OFDM

Tín hiệu OFDM trong miền thời gian là tập hợp của một nhóm sóngmang con dạng sin đã đợc qua điều chế. Mỗi sóng mang con đợc đặt trong

một cửa sổ thời gian dạng chữ nhật. Cửa sổ này đặt giới hạn cho từng OFDM

symbol, và quyết định đáp ứng tần số của tín hiệu OFDM đợc tạo ra. Hình dới

đây là một ví dụ về dạng sóng của một sóng mang con OFDM sử dụng phơng

thức điều chế PSK. Biên độ của sóng mang là không đổi, nhng pha thay đổi

theo symbol. Kết quả là tại biên giới giữa các symbol có sự thay đổi pha đột

của sóng mang. Kết quả của sự đổi pha đột ngột trong miền thời gian là sự

phân tán năng lợng giữa các symbol trong miền tần số.Hình 2-9 Dạng sóng trong miền thời gian của sóng mang con

Hình trên là phổ của tín hiệu OFDM cha qua lọc. Ta thấy với trờng hợp

tín hiệu gồm 1536 sóng mang con có sự suy giảm của các búp sóng phụ nhanh

hơn trờng hợp 52 sóng mang con. Tuy nhiên năng lợng của các búp sóng phụ

trong trờng hợp này vẫn rất còn đáng kể ở khá xa khối phổ của các búp sóng

chính. Các búp sóng phụ này làm tăng dải thông của tín hiệu, giảm hiệu quả

sử dụng phổ tần số. Có 2 kỹ thuật phổ biến dùng để lọc bỏ các búp sóng phụ

tới mức có thể chấp nhận đợc là : Lọc thông dải, và chèn dải bảo vệ dạng cos

nâng (raised cosin).36Đồ án tốt nghiệpPhần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDMHình 2-10 Phổ của tín hiệu OFDM với 52 sóng mang conHình 2-11 Phổ của tín hiệu OFDM với 1536 sóng mang con2.4.1 Lọc thông dải

Khi tín hiệu số đợc chuyển sang dạng tơng tự để truyền dẫn thì bộ lọc đợc dùng để tránh tạp (aliasing). Tạp là hiện tợng tín hiệu sai xuất hiện khi

tín hiệu tơng tự đợc số hoá. Sử dụng bộ lọc thông dải sẽ loại bỏ đợc các búp

sóng phụ của tín hiệu OFDM. Lợng búp sóng phụ đợc lọc bỏ phụ thuộc vào

độ nhọn của bộ lọc đợc sử dụng. Nhìn chung các bộ lọc số cho độ chính xác,

độ dốc đặc tuyến lọc cũng nh tính thích nghi cao hơn các bộ lọc tơng tự. Do

đó trong hệ thống OFDM sử dụng các bộ lọc số sẽ rất hiệu quả trong việc hạn

dải tín hiệu. Về định nghĩa một hệ thống số dùng để làm biến dạng sự phân bố

phổ tần số của các thành phần của một tín hiệu theo các chỉ tiêu đã cho đợc

gọi là bộ lọc số. Hình 2-12 là đáp ứng tần số của tín hiệu OFDM không qua

bộ lọc. Hình 2-13 là đáp ứng tần số của tín hiệu OFDM đã qua lọc thông dải.

ở đây sử dụng bộ lọc FIR, và dùng phơng pháp cửa sổ để tổng hợp. Thực tế là

bộ lọc có thể lọc bỏ hoàn toàn các búp sóng phụ, nhng đồng nghĩa với nó là

37Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

×