1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Phần mềm giám sát và thiết lập cấu hình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (972.72 KB, 102 trang )


đồ án tốt nghiệpPhần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecBùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Hình : cửa sổ chính của CXTool.

Thanh công cụBảng

thiết lập

cấu hìnhBảng hướng dẫn

stackBảng hướng dẫnThanh trạng thái7.1.1. Bảng hớng dẫn

Bảng hớng dẫn hiển thị một hệ thống các module. Các module là các liên kết logic

tới các giao thức hoặc dịch vụ đợc tổ chức trong từng folder tơng ứng, ví dụ nh port,

DLCI, switch, simplex, multicast và bundle trong folder FR/FR-ATM Networking. Ngời sử dụng có thể đặt cấu hình phần cứng và phần mềm cho các module bằng cách

chọn một mục trong bảng hớng dẫn.

7.1.2. Bảng thiết lập cấu hình

Bảng cấu hình trong cửa sổ CXTool hiển thị một danh sách các dữ liệu có liên quan

đến module đợc chọn trong bảng hớng dẫn. Ngời sử dụng có thể thêm dữ liệu cho

module hoặc sửa chữa các dữ liệu hiện có bằng cách sử dụng nút Add hoặc Edit trên

thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Addnew hoặc Modify từ cửa sổ popup.

7.1.3. Bảng hớng dẫn stack

Bảng đợc sử dụng để kiểm tra các liên kết cấu hình và hớng đến một module cụ thể.

Ví dụ Upper Layers cho biết giá trị DLCI đợc sử dụng bởi lớp IP và Down Layer cho

Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

75đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecbiết DLCI đợc kết hợp với FRPort1. Ngời sử dụng có thể chọn một phần tử của một

trong hai lớp để dẫn đến một module cụ thể và do đó có thể quan sát đợc các thông tin

chi tiết của module đó trong bảng cấu hình.

7.1.4. Thanh trạng thái

Thanh trạng thái đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thiết lập cấu hình. Bất

cứ khi nào CXTool phát hiện ra lỗi hoặc có thông tin bị bỏ sót trong hộp thoại, thanh

trạng thái sẽ hiển thị các thông báo. Khi một giá trị đợc điền vào một trờng, thông số

về phạm vi của trờng đó đợc hiển thị trên thanh trạng thái giúp ngời sử dụng điền đúng

giá trị. Quá trình điền cấu hình chỉ đợc tiếp tục nếu nh các thông số đợc điền một cách

chính xác. Khi kết thúc việc cấu hình, nếu nh việc đặt cấu hình không hợp lệ hoặc cha

hoàn tất, hộp thoại sẽ không đóng đợc và thanh trạng thái hiển thị lỗi của việc đặt cấu

hình.

7.1.5. Hộp thoại

Hộp thoại đợc dùng để đa vào các thông số cấu hình. Khi CXTool đa ra một hộp

thoại, các thông tin phải đợc điền vào cho một hoặc nhiều thông số. Hầu hết các thông

số trong các hộp thoại đều đợc đặt ngầm định, các thông số ngầm định này đáp ứng đợc các yêu cầu truyền thông cơ bản.

Hình : hộp thoại.

7.2. Phần mềm giám sátCXView là công cụ điều hành mạng trên cơ sở Web sử dụng kiến trúc Client/Server,

CXView có nhiệm vụ giám sát các thiết bị mạng. Phía server thu thập các dữ liệu theo

cấu hình, theo thống kê và theo các sự cố mạng của các thiết bị đợc giám sát. Client đa

Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

76đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecra các dữ liệu trong một trình duyệt Web để ngời sử dụng có thể theo dõi và thao tác

một cách dễ dàng.

CXView phù hợp với hai kiểu mạng sau:

Mạng chỉ gồm toàn thiết bị mạng CX của Memotec.

Mạng gồm các thiết bị của Memotec và các thiết bị khác.

7.2.1. Giám sát mạng

Khi CXView đợc dùng để giám sát một mạng gồm toàn thiết bị CX, cần phải cài

phiên bản CXView Standalone trên server. Phiên bản này cung cấp cho ngời sử dụng

một cây mạng và các thông tin sau:

Tóm tắt các cảnh báo.

Lịch sử các sự kiện.

Thống kê.

Khi CXView đợc dùng để giám sát các thiết bị CX trong một mạng gồm có cả các

thiết bị khác, nó có thể đợc tích hợp dễ dàng trong môi trờng HP/OV1, nhờ đó ngời sử

dụng có thể thực hiện công việc giám sát một cách dễ dàng.

7.2.2. Giám sát một thiết bị

Đối với thiết bị, CXView cung cấp thông tin trên một thiết bị Memotec đối với cả

hai kiểu mạng qua phần Device Preview. Device Preview thu thập thông tin về cấu

hình, thống kê thiết bị, thông tin về sự cố và các sự kiện hệ thống.

7.2.3. Các đặc điểm của CXView

Cho phép giám sát thời gian thực đối với các thiết bị và trạng thái liên kết của

tất cả các thiết bị Memotec ở bất cứ đâu trong mạng qua việc sử dụng trình

duyệt HTTP chuẩn.

Chẩn đoán các sự cố mạng bằng cách theo dõi trạng thái liên kết, trạng thái

kênh và các thông tin thống kê chi tiết của bất cứ module nào đang sử dụng.

Duy trì lịch sử sự kiện của mỗi thiết bị, cho phép chẩn đoán và xác định đ ợc

các sự kiện mạng. Nhật ký các sự kiện mạng đợc thực hiện tự động và có thể

xem đợc dễ dàng qua Microsoft Excel.1Hewlett Packard Open ViewNghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

77đồ án tốt nghiệpPhần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memotecBùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42phần IV Thiết kế mạng thông tin vệ tinh

Trong những năm gần đây, với cơ chế mở cửa của Đảng và Nhà nớc, nớc ta đã dần

hoà chung với sự phát triển của thế giới. Cùng với sự phát triển của dất nớc, sự bùng nổ

về nhu cầu thông tin là điều tất yếu, điều này đã đợc chứng minh qua sự phát triển

mạng lới thông tin của Việt Nam.

Nhờ có chính sách mở cửa, các tổ chức, cá nhận, các doanh nghiệp có tầm hoạt

động rộng hơn và mức đầu t lớn hơn. Địa bàn hoạt động không những chỉ trong nớc mà

còn có thể cả ở nớc ngoài. Các doanh ngiệp ngày nay cũng đã thấu hiểu rằng một trong

những yêu cầu để công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao đó là thông tin phải nhanh

chóng và chính xác. Chính vì lẽ đó, có nhiều doanh nghiệp lớn đã không ngần ngại đầu

t khá lớn cho cơ sở hạ tầng thông tin của mình.

Một mạng thông tin vệ tinh luôn gây đợc sự chú ý đối với các đơn vị có địa bàn hoạt

động rộng lớn vì u điểm vợt trội về tầm phủ của nó so với các phơng pháp truyền thông

khác.

Trên đây chúng ta đã nghiên cứu một cách có hệ thống với một khối lợng kiến thức

tơng đối đầy đủ về mạng thông tin vệ tinh. Ngoài ra, chúng ta cũng đã tham khảo việc

sử dụng thông tin vệ tinh tại một cơ quan đầu ngành của quốc gia, đó là trung tâm

Quản lý bay dân dụng Việt Nam. Trên cơ sở đó, tôi xin phép đợc đa ra một ví dụ trong

việc thực hiện thiết kế một mạng truyền thông sử dụng công nghệ thông tin vệ tinh

phục vụ cho các nhu cầu ở mức trung bình.

1. Yêu cầu thiết kế

Giả sử một đơn vị có địa bàn hoạt động tơng đối lớn với 2 trụ sở chính và 4 chi

nhánh, yêu cầu lắp đặt một hệ thống thông tin liên lạc phục vụ nhu cầu thông tin nội bộ

theo sơ đồ sau:

N11N12N1N2N21N13Hình : sơ đồ hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

78đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memotecTrong sơ đồ trên, N1 và N2 là hai trụ sở chính; N11, N12 và N13 là các chi nhánh

trực thuộc N1; N21 là chi nhánh trực thuộc N2.

Các nhu cầu về thông tin cụ thể nh sau:

1.1. Nhu cầu về thoại

1. Thông tin giữa N1 và N2

N1 và N2 là hai trụ sở chính có lu lợng thông tin rất lớn. Tại hai trụ sở này có hai

tổng đài nội bộ PaBX1 và PaBX2 và cần nối hai tổng đài này với nhau. Ngoài ra, tại hai

trụ sở này cần có 2 đờng trực thoại để phục vụ cho những thông tin khẩn(đờng thoại

nóng).

2. Thông tin giữa N1 và các chi nhánh của nó N11, N12 và N13

Giả sử cần cấp cho mỗi chi nhánh một số điện thoại nội bộ(điện thoại lẻ của PaBX1)

và một đờng trực thoại từ N1.

3. Thông tin giữa N2 và chi nhánh N21 của nó

N21 cần có một số máy lẻ của PaBX2 và một đờng trực thoại từ N2. Ngoài ra, tại N2

cần có 2 đờng thoại điều khiển xa VHF cho trạm VHF đặt tại N21.

1.2. Nhu cầu về số liệu

Đơn vị cũng có nhu cầu truyền số liệu đồng bộ mang tính thời gian thực(ví dụ nh

thông báo tỉ giá hối đoái) giữa các trụ sở với nhau và giữa các trụ sở các chi nhánh của

mình. Đơn vị cũng có nhu cầu truyền số liệu không đồng bộ(ví dụ gửi tài liệu, công

văn, th từ...). Ngoài ra do có nhu cầu đặc biệt, N2 cần lấy số liệu đồng bộ của N11 để

sử dụng.

2. Một số nguyên tắc chung khi thiết lập kênh dữ liệu

2.1. Nguyên tắc kết nối tổng đài

PaBX là một loại tổng đài cỡ nhỏ, thờng đợc sử dụng trong các cơ quan, xí nghiệp

hay một toà nhà để có thể phục vụ liên lạc thoại giữa các bộ phận trong khu vực đó với

nhau và với bên ngoài. Ngời ta có thể sử dụng nhiều PaBX kết nối với nhau để mở rộng

vùng phục vụ nhằm cung cấp nhiều đờng thoại hơn.

Có hai cách để kết nối tổng đài, một là sử dụng card trung kế còn cách thứ hai là sử

dụng trung kế CO của tổng đài để liên kết các tổng đài với nhau. Trong cách thứ nhất,

hai tổng đài sử dụng hai card trung kế để kết nối với nhau. Cách làm này có thể thấy

trong trờng hợp kết nối một PaBX với một PSTN, tuy nhiên đây là cách làm có chi phí

tơng đối cao vì card trung kế tơng đối đắt tiền. Cách thứ hai đơn giản và rẻ tiền hơn đó

Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

79Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

×