1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Đánh giá nhu cầu sử dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (972.72 KB, 102 trang )


đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memotec3.1. Thống kê nhu cầu sử dụng

Từ các yêu cầu đặt ra trong phần Yêu cầu thiết kế ta có bảng thống kê nhu cầu sử

dụng sau:

Kết nối Hotline Cấp số

Thoại điều

Truyền số Truyền số liệu

tổng đài

tổng đài khiển xa VHF liệu đồng bộ không đồng bộ

N1 N2

N1

N11

N1

N12

N1

N13

N2N21

N2N11

Bảng 1: thống kê nhu cầu sử dụng.

3.2. Đánh giá nhu cầu về thoại1

Đối với đờng thoại thông thờng, trớc khi đa vào ghép kênh ngời ta thờng đa qua bộ

nén thoại nhằm tiết kiệm băng thông. Có nhều chuẩn nén thoại nh ACELPII(8Kbps

hoặc 5,8Kbps); G.726(40Kbps, 32Kbps, 24Kbps hoặc 16Kbps). Tuy nhiên qua khảo

sát thực tế tại Trung tâm quản lý bay miền Bắc cho thấy sử dụng nén thoại 64/16 theo

chuẩn G.726(nén thoại 64Kbps còn 16Kbps) vẫn đảm bảo nhận dạng đợc giọng nói và

chất lợng thoại tơng đối tốt.

1. N1 N2

Giữa N1 N2 có nhu cầu kết nối tổng đài. Theo nh nguyên tắc kết nối trong phần

trên, ta cần phải sử dụng 2 đờng thoại(thoại 2 dây). Vì đây là hai trụ sở chính nên lu lợng thoại khá lớn và yêu cầu chất lợng thoại đảm bảo, do đó ta có thể sử dụng 2 kênh

thoại 16Kbps cho việc kết nối tổng đài là đủ.

2 đờng trực thoại cũng yêu cầu chất lợng thaọi đảm bảo vì vậy ta có thể sử dụng 2

kênh thoại 16Kbps cho 2 đờng trực thoại này.

Tóm lại, giữa N1 N2 ta cần 4 đờng thoại 2 dây tốc độ 16Kbps.

2. N1 N1x1Voice: thoạiNghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

83đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memotecGiữa N1 với các N1x đều cần 1 đờng hotline, nh vậy ta cần có 3 đờng thoại 2 dây

16Kbps. Ngoài ra mỗi node lẻ cần một số điện thoại lẻ của tổng đài, tuy nhiên chỉ có

N11 là thực sự có nhu cầu vì vậy tuyến N1 N11 ta sử dụng kênh thoại 16Kbps, còn

N1 N12 và N1 N13 chỉ cần sử dụng đờng thoại 8Kbps là đủ.

3. N2 N21

N21 cũng cần một đờng hotline nối với N2 và một số điện thoại của tổng đài PaBX2

do đó ta cần cung cấp 2 kênh thoại 16Kbps.

Ngoài ra, giữa N2 và N21 còn có nhu cầu về đờng thoại điều khiển xa VHF. Thông

tin thoại điều khiển xa VHF có đặc điểm là yêu cầu độ chính xác và độ trung thực cao,

tránh mất liên lạc do đó phải luôn đảm bảo tốc độ truyền thoại tối đa. Nh vậy với việc

điều khiển xa VHF ta cần sử dụng 2 kênh thoại 64Kbps(1 cho dự phòng).

Nh ta đã biết thoại điều khiển xa VHF sử dụng đờng thoại 4 dây, vì vậy trong trờng

hợp này ta phải sử dụng 2 kênh thoại 4 dây tốc độ 64Kbps mỗi kênh.

3.3. Xác định nhu cầu về số liệu không đồng bộ1

N1 và N2 là hai trụ sở chính tập trung rất nhiều thông tin, vì vậy lợng thông tin trao

đổi giữa hai node là khá lớn. Nh vậy giữa N1 N2 ta có thể sử dụng một đờng số liệu

không đồng bộ 9,6Kbps là đủ đáp ứng nhu cầu.

Lợng trao đổi thông tin giữa các trụ sở với các chi nhánh trực thuộc không lớn lắm

vì vậy tốc độ số liệu không đồng bộ cỡ 4,8Kbps là vừa.

3.4. Xác định nhu cầu sử dụng số liệu đồng bộ2

Đờng số liệu đồng bộ cần tính thời gian thực và yêu cầu truyền liên tục, do dó ta cần

đảm bảo băng thông đủ lớn cho đờng số liệu đồng bộ, ít nhất là bằng tốc độ của đờng

số liệu đó.

Do N1 và N2 là hai đầu mút thông tin với lu lợng thông tin qua lại lớn, do đó luồng

số liệu đồng bộ giữa N1 và N2 phải đạt tốc độ ít nhất là 9,6Kbps. Ngoài ra N2 cũng

cần lấy số liệu từ N11 để xử lý. Có nhiều cách để thực hiện việc này nhng để đáp ứng

đợc tính thời gian thực, ta thực hiện theo cách sau: số liệu của N11 thu đợc tại N1 trớc

khi đa đi xử lý sẽ đợc đa vào bộ chia, một đờng sẽ đa vào xử lý, đờng còn lại đợc đa trở

lại đờng truyền vệ tinh để phát tới N2. Nh vậy giữa N1 và N2 cần thêm một đờng số

liệu đồng bộ 9,6Kbps.

Theo yêu cầu đặt ra, trên mỗi tuyến giữa N1 với các node lẻ N11, N12 và N13 cần

một đờng số liệu đồng bộ 9,6Kbps. Giữa N2 với N21 cũng cần một đờng số liệu đồng

bộ 9,6Kbps.

1

2Asynchronous data: số liệu không đồng bộ.

Synchronous data: số liệu đồng bộ.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

84đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memotec3.5. Đánh giá tổng hợp

Từ các phân tích ở trên, ta thống kê đợc số lợng kênh sử dụng trong toàn mạng

thông tin trong bảng sau:

Thoại 2 dây

Thoại 4 dây Số liệu không đồng bộ Số liệu đồng bộ

(kênh)

(kênh)

(kênh)

(kênh)

N1 N2

04

01

02

N1 N11

02

01

01

N1 N12

02

01

01

N1 N13

02

01

01

N2 N21

02

02

01

01

Bảng 2: thống kê số lợng kênh của các tuyến.

Từ bảng trên ta xác định đợc số kênh ra/vào ở mỗi node:

N1(kênh) N11(kênh) N12(kênh) N13(kênh) N2(kênh) N21(kênh)

Thoại 2/4 dây

10

02

02

02

08

04

Sync data

05

01

01

01

03

01

Async data

04

01

01

01

02

01

Bảng 3: thống kê số lợng kênh tại mỗi node.

Cũng từ các phân tích ở trên ta lập đợc bảng thống kê dung lợng sử dụng của các

kênh nh sau:

Kết nối TĐ

Hotline Cấp số TĐ Đkx VHF Async data Sync data

N1 N2 2ì16Kbps 2ì16Kbps

9,6Kbps 2ì9,6Kbps

N1

16Kbps

16Kbps

4,8Kbps

9,6Kbps

N11

N1

16Kbps

8Kbps

4,8Kbps

9,6Kbps

N12

N1

16Kbps

8Kbps

4,8Kbps

9,6Kbps

N13

N2

16Kbps 2ì64Kbps 4,8Kbps

9,6Kbps

N21

Bảng 4: thống kê dụng lợng sử dụng.

4. Nguyên tắc tính toán đờng truyền vệ tinh sử dụng công nghệ Frame Relay

Trong việc tính toán đờng truyền thông tin vệ tinh dùng công nghệ Frame Relay có

các đặc điểm sau:

Với luồng thoại, nếu yêu cầu về chất lợng chỉ cần ở mức khá, ta có thể dùng

chuẩn nén thoại G.726 nén thoại 64Kbps còn 16Kbps, ngoài băng thông dành

Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

85đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memoteccho thông tin còn phải cần thêm 0,8kHz dành cho báo hiệu, tức là tốc độ cam

kết CIR phải tăng thêm 0,8kbps. Ví dụ, ta cần truyền đờng thoại có tốc độ là

16Kbps thì tốc độ CIR cần đăng ký là CIR = (16+0,8)Kbps=16,8Kbps.

Với đờng số liệu không đồng bộ, do không yêu cầu tính thời gian thực và tần

suất sử dụng đờng truyền không lớn lắm nên ta có thể đăng ký tốc độ CIR nhỏ

hơn tốc độ của luồng số để tiết kiệm băng thông. Ví dụ, nếu cần một đờng số

liệu không đồng bộ có tốc độ 4,8Kbps ta chỉ cần đăng ký tốc độ truyền

CIR=2,4Kbps.

Khi truyền số liệu đồng bộ luôn kèm theo các tín hiệu đồng bộ và đồng hồ do

đó cần phải thêm 1,7kHz băng thông dành cho các tín hiệu đồng bộ. Ngoài ra,

vì yêu cầu tính thời gian thực nên tốc độ CIR ít nhất phải bằng tốc độ của

luồng số liệu cộng thêm với 1,7Kbps cho các tín hiệu đồng bộ. Ví dụ, nếu có

yêu cầu truyền số liệu đồng bộ với tốc độ 9,6Kbps thì CIR = (9,6+1,7)Kbps =

11,3Kbps.

Đối với luồng trung kế, cần phải cấp thêm 20% băng thông của luồng cho

Overhead channel cho báo hiệu và điều khiển luồng. Nếu ta cần truyền luồng

số liệu có tốc độ X Kbps thì băng thông tối thiểu cần thuê B=1,2X KHz.

5. Khảo sát, lựa chọn thiết bị

5.1. Đánh giá dung lợng các tuyến

Theo số liệu trong bảng 4 và kết hợp với cách tính toán dung lợng truyền đã nêu

trong phần trên, ta có thể xác định dung lợng của từng tuyến nh sau:

1. N1 N2

Tuyến N1 N2 gồm có:

4 kênh thoại 16Kbps.

1 kênh số liệu không đồng bộ 9,6Kbps.

2 kênh số liệu đồng bộ 9,6Kbps.

Với thoại, tốc độ CIR cần đăng ký là:

CIRVoice = 4 ì (16Kbps + 0,8Kbps) = 67,2Kbps

Kênh số liệu không đồng bộ của N1 N2 có lu lợng thông tin khá lớn, do đó để

đảm bảo cho việc truyền số liệu ta có thể chọn CIRAsync=9,6Kbps.

Các kênh số liệu đồng bộ yêu cầu tính thời gian thực và truyền liên tục nên băng

thông phải đảm bảo ít nhất là bằng tốc độ truyền cộng với 1,7Kbps, vì vậy tốc độ kênh

số liệu đồng bộ là:

CIRSync = 2 ì (9,6Kbps + 1,7Kbps) = 22,6Kbps

Vậy tốc độ đăng ký tổng cộng cho tuyến là:

Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

86Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

×