1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Phần 5:Các bài tập ORCAD

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (940.77 KB, 65 trang )


Trườngi H c Cơng Nghi p Tp.HCMVcc

R1

RR3

RVin1

2C1

CAPQ1

NPNCAPJ2

1

2

CON2R5

RCON2

R2

R1

2

CON2C2

VoutJ1J3R4

RC3

CAP1Bài tập 4:J1D1

BRIDGE

U1 L7812/TO2202-+J2

41VINGND1

2VOUT31

2CON2

C3

100UFC4

1033C2

1042CON2

C1

2200UFBài tập 5:Giáo trình thực hành CircuitMaker61Trườngi H c Cơng Nghi p Tp.HCM7

1C4

CAP NPR1

RVR2

VR3 +

2 -1VR1

VR

D3

DIODEJ1

2-+4C3

CAP NP

D2

DIODED1

BRIDGE

3CON3C2

CAPC6

CAP NP

R3

RR4

RJ2R5

R1

2

C5

CAP NPR6

R

7

13

2

1U1

LM7414

5C1

CAP63 +

2 -6

U2

LM7414

5R2

RBài tập 6:Giáo trình thực hành CircuitMaker62CON2

D4

DIODETrườngVCCVCC4020i H c Cơng Nghi p Tp.HCM19

18XTAL1

XTAL2ALE/PROG

PSENEA/VPP

RST10

11

12

13

14

15

16

171

19VCC2

4

6

8

11

13

15

17A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

1OE

2OEY1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y818

16

14

12

9

7

5

3GNDP3.0/RXD

P3.1/TXD

P3.2/INT0

P3.3/INT1

P3.4/T0

P3.5/T1

P3.6/WR

P3.7/RD21

22

23

24

25

26

27

287

6

4

2

1

9

10A

B

C

D

E

F

G8

8Dp3

85U2

74LS24430

29U1

AT89C512031

9P1.0

P1.1

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7P2.0/A8

P2.1/A9

P2.2/A10

P2.3/A11

P2.4/A12

P2.5/A13

P2.6/A14

P2.7/A15101

2

3

4

5

6

7

8P0.0/AD0

P0.1/AD1

P0.2/AD2

P0.3/AD3

P0.4/AD4

P0.5/AD5

P0.6/AD6

P0.7/AD7GND39

38

37

36

35

34

33

32VCCVCC

R1

R1

R1

R1

R1

R

R1

R

R1

R

R1

R

R

R

R

RY1C1

C2

CAP NP CAP NP

ZTABài tập 7:

VCC

J2

VCCCON8VCC12

16

10

25

24

23

22

9

6

11D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7REF+

REF-EOC17

14

15

8

18

19

20

211

2

3

4

5

6

7

87CLK

A0

A1

A2

ALE

OE

START

VCCZTA

Y113VCCIN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN719

18

31

9GND26

27

28

1

2

3

4

51

2

3

4

5

6

7

8C1

CAP NP

ADC0809Giáo trình thực hành CircuitMakerC2

CAP NP40P0.0/AD0

P0.1/AD1

P0.2/AD2

P0.3/AD3

P0.4/AD4

P0.5/AD5

P0.6/AD6

P0.7/AD7

P1.0

P1.1

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7

XTAL1

XTAL2

EA/VPP

RST

AT89C51P2.0/A8

P2.1/A9

P2.2/A10

P2.3/A11

P2.4/A12

P2.5/A13

P2.6/A14

P2.7/A15P3.0/RXD

P3.1/TXD

P3.2/INT0

P3.3/INT1

P3.4/T0

P3.5/T1

P3.6/WR

P3.7/RD

ALE/PROG

PSEN10

11

12

13

14

15

16

17

30

29GNDJ1CON2

21

22

23

24

25

26

27

282039

38

37

36

35

34

33

32VCCU2

U11

263Trườngi H c Cơng Nghi p Tp.HCMBài tập 8:

Vcc=5V

R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1

R R R R R R R R R R R R R

U1D1LED

D2D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D811

12

13

15

16

17

18

19R

R24LED

D4R

R25LED

D5R

R26LED

D6R

R27LEDRD7R28LED1R

R23LED

D3RD8U3AA0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12R22R29LED10

9

8

7

6

5

4

3

25

24

21

23

2R2

7404

U3B34

7404

U3C56

740422

27

20

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 26G

W

CE1

CE2

SW PUSHBUTTON SW PUSHBUTTON SW PUSHBUTTON SW PUSHBUTTON

SW PUSHBUTTON SW PUSHBUTTON SW PUSHBUTTON

SW PUSHBUTTON SW PUSHBUTTON SW PUSHBUTTON

SW PUSHBUTTON SW PUSHBUTTON SW PUSHBUTTON

6164U3D

98

7404

U3E1110

7404R14

R15

R16

R17

R18

R

R19

R

R20

R

R21

R

R

R

R

RU3FU2

13

3

4

7

8

13

14

17

18D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D711

1LE

OE

74LS373Q0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q72

5

6

9

12

15

16

1912

7404U4A

12

7404U4B

34

7404Bài tập 9:Giáo trình thực hành CircuitMaker64Trườngi H c Cơng Nghi p Tp.HCM14

15

12

8

7

9

10

13VCC6

R1

RD1

DIODE

U1A

1U2A

217414225

16

17

26

24D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

CLK

BUSRQ

INT

NMI

RST

WAIT7414C1

CAPU3

Z80A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

BUSAK

HALT

IORQ

M1

MREQ

RD

REFSH

WR30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

23

18

20

27

19

21

28

2210

9

8

7

6

5

4

3

25

24

21

23

2

22

27

20

1VCC34

33

32

31

30

29

28

27R2 R4

R3 R5

RRRRVCCY13

4

5

6

2ZTA1

7

10

9A

B

C

D

CLKQA

QB

QC

QD

RCO14

13

12

119

8

35

5

36

615CLR

ENP

ENT

LOAD

U7

74163

U6

8255A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12O0

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O711

12

13

15

16

17

18

1910

9

8

7

6

5

4

3

25

24

21

23

2U4

276422

27

20

26OE

PGM

CEA0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

OE

WE

CS1

CS2VPPD0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7PA0

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7A0

A1PB0

PB1

PB2

PB3

PB4

PB5

PB6

PB7RESET

RD

WR

CSPC0

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC74

3

2

1

40

39

38

37

18

19

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

13

12

11

101

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D711

12

13

15

16

17

18

19U5

6264JP1

8 HEADERJP2

8 HEADERJP3

8 HEADERKẾT LUẬN

Giáo trình này là sự tóm lược các nội dung chính trong < Hướng dẫn sử dụng

CircuitMaker > và hệ thống bài tập là các phần tham khảo giáo trình của Trường

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức, TpHCM.

Giáo trình được viết với sự cố gắng và tận tâm cao nhất. Tuy nhiên với trình độ

chuyên môn, kinh nghiệm và thời gian làm việc còn hạn chế do đó sẽ không

tránh khỏi những thiếu sót. Mong rằng nhận được nhiều ý kiến đóng góp chân

thành để giáo trình này ngày càng hoàn chỉnh hơn.Giáo trình thực hành CircuitMaker65Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (65 trang)

×