1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Quy trình chế tạo vách ngang 60: ( các chi tiêt của vách 60 xem ở phần phụ lục )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 91 trang )


- 48 -2.Chọn tấm tôn 254 làm chi tiết chuẩn, hàn đính chi tiết 254 với bệ thông qua

mã ghim.

3. Lần lượt kéo các tấm tôn 253, 953 vào sát mép tấm tôn 254 theo bản vẽ thi

công, cân chỉnh, hàn đính và cố định bằng các mã ghim.

4. Tiếp tục kéo sát mép tấm tôn 954 với mép tấm tôn 953 theo bản vẽ thi công,

cân chỉnh cố định và hàn đính.

b. Lắp ráp kết cấu

Việc thực hiên lắp ráp các chi tiết phải dựa trên nguyên tắc các chi tiết lắp

trước phải tạo điều kiện thuận lợi cho chi tiết lắp sau. Quy trình lắp ráp kết cấu được

thực hiện như sau:

1. Vạch dấu đường kết cấu lên tôn vách 60, sau đó báo cho KCS kiểm tra phầnHình: sơ đồ vạch dấu vách 60

vạch dấu.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 49 -2. Lần lượt lắp chi tiết 241, 251 vào vị trí đã vạch dấu ( đường số 1, 5 ), cân

chỉnh và hàn đính.

3. Lắp chi tiết 243, 249 vào vị trí vạch dấu ( đường số 2, 6 ) cân chỉnh và hàn

đính.

4. Lắp chi tiết 249 vào vị trí vạch dấu ( đường số 18 ) cân chỉnh và hàn đính.

5. Lắp hai chi tiết 338 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 9 ) cân chỉnh và hàn đính.

6. Lắp hai chi tiết 340 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 10 ) cân chỉnh và hàn đính.

7. Lắp chi tiết 245, 247 vào vị trí vạch dấu ( đường số 4, 8 ) cân chỉnh và hàn

đính.

8. Lắp hai chi tiêt 348 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 11 ) cân chỉnh và hàn đính.

9. Lắp hai chi tiết 342 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 12 ) cân chỉnh và hàn đính.

10. Lắp hai chi tiết 350 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 14 ) cân chỉnh và hàn đính.

11. Lắp hai chi tiết 346 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 16 ) cân chỉnh và hàn đính.

12. Lắp hai chi tiết 354 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 13 ) cân chỉnh và hàn đính.

13. Lắp hai chi tiết 352 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 15 ) cân chỉnh và hàn đính.

14. Lắp hai chi tiết 346 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 16 ) cân chỉnh và hàn đính.

15. Lắp hai chi tiết 344 đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vạch dấu

( đường số 17 ) cân chỉnh và hàn đính.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 50 -16. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần lắp ráp.

17. Hàn cố định các chi tiết với tôn bao theo quy trình hàn.

18. Cẩu lật vách và hàn mặt sau.

19. Sơn lót chống rỉ, báo cho đăng kiểm kiểm tra lần cuối và vận chuyển tới

kho tập kết.

2. Quy trình chế tạo phân đoạn phẳng vách chống va 64.

Vách chống va 64 thuộc tổng đoạn 8 bao gồm các chi tiết: xem cụ thể ở phần phụ

lục

lắp ráp:

a) Trải tôn:1. Cẩu các tấm tôn 2088, 2110, 2132, 2131 đặt lên bệ lắp ráp.

2. Chọn tấm tôn 2088 làm chi tiết chuẩn, hàn đính tấm tôn 2088 xuống bệ thông

qua mã ghim.

3. Dùng đòn bảy hoặc tăng đơ kéo các tấm tôn sát lại với nhau dựa trên tấm tôn

2088 làm chuẩn theo bản vẽ thi công, tấm tôn 2110 sát với tấm tôn 2088, tấm tôn

2132 sát với tấm tôn 2110 và cuối cùng là tấm tôn 2131 sát với tấm tôn 2132. Khe hở

giữa các tấm tôn là 1÷2mm, cân chỉnh, hàn đính và cố định lại bằng các mã ghim.

4. Hàn cố định các tấm tôn lại với nhau theo quy trình hàn:

+ Khi hàn hai tấm tôn có chiều dày khác nhau thì việc vát mép hàn được thực

hiện theo tiêu chuẩn.

+ Khi lắp ráp hai tấm tôn cần chú ý độ phẳng giữa hai tấm tôn phải bằng nhau.

5. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần hàn theo nội dung quy định của đăng

kiểm.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 51 -Hình: vách chống va 64

b) .Lắp ráp kết cấu:

Việc thực hiện lắp ráp các kết cấu phải dựa trên nguyên tắc: các chi tiết lắp ráp trước

phải tạo điều kiện thuận lợi cho chi tiết lắp sau. Quy trình lắp ráp được tiến hành như

sau:

1. Vạch dấu các đường kết cấu lên tôn vách và báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần

vạch dấu.

2. Lắp hai nẹp khỏe 624 đối xứng với nhau qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vách dấu

( đường số 1 ) , hàn đính các nẹp vào tôn vách.

3. Tiếp tục lắp ráp hai nẹp khoẻ 626 cũng đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí

vạch dấu ( đường số 2 ) cân chỉnh và hàn đính các nẹp vào tôn vách.

4. Tương tự lắp ráp các nẹp thường 628, 630 vào vị trí đã vạch dấu ( đường số 3, 4)

trên tôn vách, hàn đính các nẹp với tôn vách.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình TuấnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×