1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Định giá - Đấu thầu >

V. Nguyên nhân của những hạn chế trên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.1 KB, 15 trang )


Sức mua của thị trờng Việt Nam rất hẹp, không có thị trờng sẽ không thu

hút đợc đầu t. Vì vậy để làm sống động các cơ hội làm ăn cho các nhà đầu t,

phải dùng các biện pháp thích hợp để kích cầu, tạo ra sức mua bền vững cho nền

kinh tế.

2. Hoàn thiện pháp luật đầu t

Mặc dù đợc sửa đổi và bổ sung nhng hệ thống pháp luật về đầu t vẫn còn

thiếu đồng bộ nhất quán, thiếu rõ ràng. Vì vậy cần phải sửa đổi theo hớng hấp

dẫn, thông thoáng hơn, rõ ràng ổn định và mang tính cạnh tranh cao hơn các nớc

trong khu vực.

Trong đó cần chú ý:

- Đa dạng hoá các hình thức đầu t, cho phép thành lập công ty quản lý

vốn, đẩy nhanh thí điểm cổ phần hoá doanh nghiệp có vốn FDI.

- Điều chỉnh giá để có thể áp dụng một mặt bằng giá chi phí thống nhất

của các doanh nghiệp trong và ngoài nớc.

3. Nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nớc đối với FDI

Cần xây dựng qui chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, các tỉnh trong việc

quản lý hoạt động FDI theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Triệt để và kiên

quyết trong việc qui định rõ ràng, minh bạch các thủ tục hành chính ở mọi khâu,

mọi cấp, công khai các qui trình, thời hạn, trách nhiệm, xử lý các thủ tục hành

chính.

4. Nâng cao, cải thiện lực lợng lao động

Chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ

đồng thời có đầy đủ đức, tài để tham gia vào lực lợng lao động cung cấp cho khu

vực kinh tế có FDI.12Chơng III: Phần kết luận

Đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI ) đã góp phần tích cực trong công cuộc đổi

mới của Việt Nam hơn 10 năm qua. FDI là một trong những nguồn lực quan

trọng giúp cho bộ máy kinh tế của Việt Nam đi vào quỹ đạo của sự tăng trởng.

Tuy còn nhiều hạn chế nhng FDI vẫn là một bộ phận quan trọng của kinh

tế Việt Nam. Vì vậy mà việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu t làm việc

hiệu quả là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Với những giải pháp ngắn

hạn của Chính phủ trong thời gian qua chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng

đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam sẽ dần lấy lại đợc sự tăng trởng sau một

thời gian giảm sút, góp phần đa Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội.13Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình kinh tế vĩ mô

2. Giáo trình kinh tế chính trị.

3. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 268, tháng 9/2000

4. Tạp chí phát triển kinh tế số 89, tháng 3/1998

5. Tạp chí kinh tế và dự báo tháng 12/1997

6. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 265, tháng 6/2000

7. Tạp chí thơng mại số 18 năm 1998.14Mục lục

Chơng I: Phần mở đầu.............................................................................................

Chơng II: Phần nội dung.........................................................................................

I. Lý thuyết chung về FDI.......................................................................................

1. Đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI)..........................................................................

2. Vai trò của FDI với việc thúc đẩy tăng trởng và phát triển kinh tế ..................

II. Thực trạng đầu t trực tiếp nớc ngoài ở Việt nam hiện nay................................

III. Vai trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam ..............

IV. Những hạn chế còn tồn tại xung quanh vấn đề đầu t trực tiếp nớc ngoài hiện

nay............................................................................................................................

V. Nguyên nhân của những hạn chế trên...............................................................

Chơng III: Phần kết luận.........................................................................................15Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

×