1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Đối với nguồn vốn ODA:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.42 KB, 62 trang )


từ các quốc gia và tổ chức trên thế giới để phục vụ cho công cuộc xây dựng nền kinh tế

hiện đại, năng động với hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, đáp ứng được nhu cầu mởi của

nền kinh tế.

2.1 Đổi mới và đẩy mạnh công tác quy hoạch:

Trước hết, cần phải thực hiện tốt các công tác quy hoạch nhằm định hướng thu hút

đầu tư vào các địa bàn, lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế phát triển, đảm bảo yêu cầu

phát triển bền vững: Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tổng thể kinh

tế xã hội đặc biệt là việc phát triển cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế. Tiếp theo đó, cần đầu tư

đúng mức vào nguồn lực để đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy

hoạch chi tiết xây dựng đô thị, đảm bảo quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước làm

cơ sở cho việc cấp phép xây dựng và định hướng cho công tác đầu tư. Chú trọng quy hoạch

chi tiết các trung tâm cụm xã, các xã phường, các điểm dân cư, các điểm nút giao thông

quan trọng, các khu du lịch... Cần đổi mới phương pháp, cách làm quy hoạch, quy hoạch

phải phù hợp với cơ chế thị trường. Cần thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế và

phải có sự lồng ghép giữa quy hoạch ngành và lãnh thổ. Cần sử dụng có hiệu quả năng lực

của các tổ chức tư vấn hiện có trong tỉnh, ngoài ra cần tranh thủ các tổ chức tư vấn trong

nước, các trường Đại học, các Bộ, ngành TW, tư vấn quốc tế để lập quy hoạch. Công bố

công khai các quy hoạch chi tiết xây dựng sau khi phê duyệt được trên các phương tiện

thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan nhà nước, tại các vùng dự án

để nhân dân và các nhà đầu tư biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện xây dựng theo

đúng quy hoạch.

2.2 Nâng cao năng lực trong việc thu hút và sử dụng ODA:

Làm tốt công tác theo dõi, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các dự án ODA.

Tích cực thúc đẩy tiến độ xây dựng và bảo đảm hiệu quả các dự án ODA đang thực hiện.

Trước mắt cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân và bảo đảm hiệu quả các dự án đã được đầu tư

để tạo điều kiện tăng mức đầu tư, hoàn thành thủ tục để triển khai các dự án do các tổ chức

song phương, đa phương tài trợ. Tiến hành tổng kết công tác đối ngoại để rút ra những bài

học kinh nghiệm trong việc thu hút nguồn vốn ODA. Tăng cường huy động mọi nguồn lực

57trong nhân dân, đồng thời xây dựng cơ chế vận động thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và

ngoài nước, tổ chức hội thảo vận động xúc tiến đầu tư trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh

sẵn có của địa phương và những lĩnh vực cần ưu tiên cho đầu tư phát triển. Huy động mọi

nguồn lực để tăng cường công tác vận động các nhà tài trợ.

-Giải quyết tốt vấn đề đất đai:

Thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai và các văn bản Nghị định, Thông tưhướng dẫn về đất đai. Đẩy nhanh việc quy hoạch sử dụng đất nhằm phục vụ tốt hơn, kịp

thời cho phát triển kinh tế xã hội của các vùng và thu hút các dự án đầu tư. Tập trung chỉ

đạo mạnh mẽ, quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định

cư và cần coi đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành nhằm bảo đảm khởi công và hoàn

thành chương trình, dự án theo đúng tiến độ đã được thoả thuận với nhà tài trợ. Cần có sự

phối hợp một cách tích cực đồng bộ với các nhà đầu tư để giải quyết dứt điểm theo từng dự

án. Thực hiện tốt các văn bản luật và các văn bản hướng dẫn dưới luật, đặc biệt, tập trung

làm tốt công tác quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục cơ bản tình trạng dự

án chờ đất, giải quyết nhanh chóng các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, các dịch vụ về

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xây dựng khung giá đất phù hợp với thị

trường và thực trạng nền kinh tế , coi đây là một trong những yếu tố tạo thế cạnh tranh về

thu hút đầu tư. Cần gắn trách nhiệm việc gây ách tắc, chậm tiến độ đầu tư xây dựng. Cần

phải quyết liệt hơn, nỗ lực mạnh mẽ hơn, dứt điểm hơn trong công tác giải phóng mặt bằng

và coi đó là những nỗ lực, là những tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo của các cấp, các

ngành trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

-Đào tạo, bố trí, sử dụng có hiệu quả cán bộ làm công tác kinh tế đối ngoại, xúc tiếnđầu tư và quản lý các dự án ODA:

Đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kinh tế đối ngoại có trình độ chuyên môn về

kinh tế và quản lý giỏi, có trình độ về ngoại ngữ, tin học, có đầy đủ bản lĩnh và năng lực để

sẵn sàng hợp tác và làm việc trong các chương trình, dự án ODA. Thực hiện chính sách

thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn, có kỹ năng làm công tác kinh tế đối ngoại, cần có

58kế hoạch tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ có nghiệp vụ kinh tế đối ngoại, có năng lực,

đáp ứng các yêu cầu chuyên môn về quản lý, điều hành và bố trí phù hợp để thực hiện tốt

các chương trình, dự án ODA. Kết hợp đào tạo mới, đào tạo lại, tranh thủ các nguồn tài trợ,

học bổng, khuyến khích du học tự túc để tăng nhanh lực lượng chuyên gia khoa học công

nghệ, nhà kinh doanh, quản lý giỏi, đội ngũ công chức có năng lực. Có chính sách ưu đãi

đặc biệt và ngân sách dành một khoản kinh phí hợp lý, thoả đáng để thu hút nguồn chất

xám, nhân tài, bổ sung nguồn cho các dự án ODA. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng,

quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý. Khuyến

khích phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong hàng ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước

và quản lý kỹ thuật.

-Kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, các ngành, đẩy mạnh tiến trình cải cáchhành chính, cải thiện môi trường đầu tư:

Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các

ngành, đơn vị, các cấp để từ đó nâng cao trách nhiệm của các ngành các cấp trong xử lý

công việc, để công việc được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện. Bổ sung các quy định,

quy chế hoạt động của các cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Kiện

toàn cơ cấu tổ chức bộ máy ở mỗi ngành, mỗi cấp, từng cơ quan trong bộ máy hành chính

sao cho hợp lý; sáp nhập, lồng ghép các tổ chức cơ quan tránh các bộ phận trùng lắp chức

năng, nhiệm vụ, bỏ những khâu trung gian gây phiền hà, làm chậm công việc. Tiếp tục xây

dựng, hoàn thiện các chức danh theo tiêu chuẩn, biên chế cán bộ công chức. Triển khai

thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về cán bộ công chức và các quy chế thực hiện dân chủ ở

cơ sở và Pháp lệnh phòng chống tham nhũng. Các ngành các cấp cần tập trung rà soát, sửa

đổi, bổ sung các quy định không phù hợp làm phiền hà đến người dân và doanh nghiệp

theo hướng đảm bảo thủ tục đầy đủ, đơn giản, giải quyết công việc nhanh chóng. Nâng

cao hiệu quả cơ chế giao dịch một cửa, tập trung vào các lĩnh vực như: giới thiệu địa điểm

đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê đất, đăng ký kinh doanh, quản lý

thuế, thẩm định dự án đầu tư, cấp phép đầu tư cho các dự án. Cải tiến phương thức làm

việc, thực hiện công khai, minh bạch, đổi mới lề lối, tác phong làm việc trong các cơ quan

công quyền, tránh tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền trong cán bộ công chức và các cơ

59quan nhà nước. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư thông thoáng, đơn

giản hóa các thủ tục trong đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, cải cách các

thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư cũng như các dự án

ODA.

-Nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy quản lý nhà nước:

Việc nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của các ngành, cáccấp, các đơn vị là khâu có tính chất quyết định đến việc thực hiện tốt việc thu hút và sử

dụng vốn ODA. Đề cao chế độ trách nhiệm của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ

trong chỉ đạo điều hành và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Cần đánh

giá đúng năng lực để bố trí đúng cán bộ vào các khâu công việc, kiên quyết thay thế những

cán bộ không đủ phẩm chất, kém năng lực, không phù hợp yêu cầu đổi mới. Tăng cường

công tác thông tin, báo cáo, công tác kiểm tra thực hiện chương trình, dự án, đảm bảo cho

lãnh đạo các cấp xử lý kịp thời thông tin trong quá trình chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy

nhanh những nhân tố tích cực và hạn chế kịp thời những tổn thất gây ra.

Trên đây là một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác thu hút và sử dụng vốn đầu tư

cho phát triển kinh tế.60LỜI KẾT

Nhìn lại mối quan hệ giữa hai nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài trong

việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế ở nước ta trong điều kiện nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta có thể thấy được những thành tựu đã đạt

được cũng như hạn chế cần phải khắc phục khi đưa mối quan hệ này áp dụng vào thực tiễn

để từ đó đưa ra được những kiến nghị, giải pháp khắc phục những tồn tại đó.

Có thể thấy rằng, nguồn vốn trong nước đóng vai trò quyết đinh, nguồn vốn nước

ngoài có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Đối với mỗi quốc

gia, tỷ lệ hai nguồn vốn này có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế mỗi nước

cũng như nhu cầu đầu tư ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau. Ở Việt Nam, Đảng và nhà

nước ta đã có những nhận định đúng đắn đối với vai trò của đầu tư trong toàn bộ nền kinh

tế, đặc biệt là hai nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Nó được đánh giá là động

lực to lớn trong thời kỳ xây dựng, đổi mới hướng đến xây dựng một nền kinh tế phát triển,

năng động và hiện đại. Với mục tiêu đó, nhà nước ta đã và đang nhanh chóng hoàn thiện

các chính sách kinh tế cũng như các biện pháp ưu đãi phù hợp dựa trên những nguyên tắc

kinh tế thị trường nhằm tháo gỡ những khó khăn đang còn tồn tại, tạo môi trường đầu tư

thông thoáng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc tích cực đẩy

nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh tổng hợp của nền kinh tế, phát huy

những tiềm lực kinh tế của đất nước cũng đang góp phần rất lớn làm cho nước ta trở thành

điểm đến hấp dẫn cho các dự án đầu tư trên thế giới.

Tăng cường sức mạnh kinh tế, khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế, đây là

mong muốn mà mọi quốc gia trên thế giới đều hướng tới. Và không nằm ngoài mục tiêu

đó, Việt Nam đang nỗ lực hết mình, phát huy mọi thực lực tiến tới toàn cầu hóa, hội nhập

kinh tế thế giới và vươn lên bắt kịp với các quốc gia phát triển.

61TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình kinh tế đầu tư- NXB ĐH Kinh tế Quốc dân 2010

2. Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ - TS. Đinh Đàm Ánh Thủy

3. Giáo trình kinh tế phát triển – NXB ĐH Kinh tế Quốc dân 2008

4. Tổng cục thống kê

5. Báo đầu tư (www.baodautu.vn)62Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (62 trang)

×