1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

III. Chi phí đầu tư khác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (497.73 KB, 97 trang )


Bảng 9.2: Lãi vay vốn ngắn hạn

Chỉ tiêuNăm 1Năm 2Năm 3Năm ...Dư nợ đầu kỳ

Vay trong kỳ

Trả nợ gốc trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Lãi vay trong kỳ

 Ghi chú:

- Lịch vay trả nợ ngắn hạn căn cứ vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trường hợp

nếu không lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì dựa vào nhu cầu vốn lưu động dự kiến

ban đầu và phát sinh hàng năm để tính toán.

- Thực chất đây là một bước điều chỉnh lại hiệu quả dự án theo tình hình tiền

mặt thiếu hụt tạm thời cần phải vay vốn lưu động (nếu có).

Bảng 10: Bảng tính nhu cầu vốn lưu động

Khoản mụcSố

ngày

dự

trữSố

vòng

Nhu cầu

quay

(360/số

Năm 1 Năm 2

ngày DT)Nhu cầu tiền mặt tối thiểu

Các khoản phải thu

Hàng tồn kho

- Nguyên vật liệu

- Bán thành phẩm

- Thành phẩm

Các khoản phải trả

Nhu cầu vốn lưu động

Thay đổi nhu cầu vốn lưu động

Cách tính toán: đối với từng khoản có phương pháp xác định riêng

* Nhu cầu tiền mặt tối thiểu: được xác định dựa trên các yếu tố sau:

- Số ngày dự trữ: thông thường 10 - 15 ngày.4545Năm...- Bằng tổng các khoản chi phí bằng tiền mặt trong năm (chi lương, chi phí

quản lý, ... ) chia cho số vòng quay.

Thông thường trong các dự án đơn giản, nhu cầu tiền mặt có thể tính theo tỷ lệ

% doanh thu.

* Các khoản phải thu:

- Số ngày dự trữ: dựa vào đặc điểm của ngành hàng và chính sách bán chịu

của doanh nghiệp.

- Bằng tổng doanh thu trong năm chia cho số vòng quay.

* Nguyên vật liệu:

- Số ngày dự trữ: dựa vào điểm của nguồn cung cấp (ổn định hay không, trong

nước hay ngoài nước, thời gian vận chuyển,...), thường xác định riêng cho từng loại.

- Bằng tổng chi phí của từng loại nguyên vật liệu trong năm chia cho số vòng

quay.

* Bán thành phẩm:

- Số ngày dự trữ: dựa vào chu kỳ sản xuất.

- Bằng tổng giá thành phân xưởng chia cho số vòng quay.

* Thành phẩm:

- Số ngày dự trữ: dựa vào phương thức tiêu thụ và tình hình thị trường.

- Bằng tổng giá vốn hàng bán trong năm chia cho số vòng quay.

* Các khoản phải trả:

- Số ngày dự trữ: dựa vào chính sách bán chịu của các nhà cung cấp nguyên

vật liệu.

- Bằng tổng chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu trong năm chi cho số vòng quay.

Để chính xác, nên xác định cụ thể cho từng loại nguyên nhiên vật liệu.

Bước 5: Lập Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và

tính toán khả năng trả nợ của dự án

5.1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh4646Bảng 11: Báo cáo kết quả kinh doanh

Khoản mụcDiễn giải1. Doanh thu sau thuếNăm 3Năm ...Bảng 73. Khấu haoNăm 2Bảng 62. Chi phí hoạt động sau thuếNăm 1Bảng 84. Lợi nhuận trước thuế và lãi = 1 – 2 – 3

vay

5. Lãi vayBảng9.1,9.26. Lợi nhuận trước thuế=4-57. Lợi nhuận chịu thuế= (a)8. Thuế thu nhập doanh nghiệp= 7 x TS9. Lợi nhuận sau thuế=7–810. Chia cổ tức, chi quỹ KT,PL

11. Lợi nhuận tích luỹ

12. Dòng tiền hàng năm từ dự án= (b)- Luỹ kế dòng tiền

- Hiện giá dòng tiền

- Luỹ kế hiện giá dòng tiền

Tính toán các chỉ số:

- LN trước thuế/DT

- LN sau thuế/Vốn tự có (ROE)

- LN sau thuế/Tổng VĐT (ROI)

- NPV

- IRR

(a): Được tính = Lợi nhuận trước thuế - Lỗ luỹ kế các năm trước được khấu trừ

theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Luật đầu tư nước ngoài.

(b): Được tính = Khấu hao cơ bản + Lãi vay vốn cố định + Lợi nhuận sau

thuế. Việc tính toán chỉ tiêu này chỉ áp dụng trong trường hợp không lập bảng Báo

cáo lưu chuyển tiền tệ (Bảng 8) để tính các chỉ số NPV, IRR. Cách tính NPV và

IRR xem tại Mục II dưới đây.

Bảng 12: Bảng cân đối trả nợ (Khi không lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)4747Khoản mục

1. Nguồn trả nợ:

- Khấu hao cơ bản

- Lợi nhuận sau thuế để lại

- Nguồn bổ sung

2. Dự kiến nợ trả hàng nămDiễn giảiNăm 1Năm 2Năm 3 Năm ...Bảng 8

Bảng 11

tuỳ

từng

khách hàng

Liên kết với

Bảng 9.13. Cân đối: 1-2Bảng 13: Bảng tính điểm hoà vốn

Khoản mụcDiễn giảiI/ Định phíBảng 4.13. Chi phí QLPX (phần định phí)Bảng 2.24. Chi phí QLDN (phần định phí)Bảng 2.25. CP bán hàng (phần định phí)Bảng 2.2II/ Tổng chi phíBảng 6 (2,3,5)III/ Biến phí= II – IIV/ Doanh thu thuần

V/ Điểm hoà vốn

- Điểm hoà vốn lời lỗ (%)Năm 3 Năm ...Bảng 32. Lãi vay trung hạnNăm 2= 1+2+3+4+51. Khấu hao TSCĐNăm 1Bảng 1

= I/(IV-III)5.2. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tính toán khả năng trả nợ của dự án

5.2.1. Ý nghĩa của việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Nguồn trả nợ cho một dự án là tiền mặt tạo ra từ dự án, vì vậy, để tính toán khả

năng trả nợ của một dự án, việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là rất cần thiết.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho phép đánh giá được hiệu quả dự án dựa trên các

chỉ tiêu NPV, IRR - là các chỉ tiêu đánh giá chính xác nhất vì nó căn cứ vào dòng tiền

bỏ ra và dòng tiền thu vào của một dự án có tính đến yếu tố thời gian.

5.2.2. Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:4848Dòng tiền của một dự án được chia thành 3 nhóm bao gồm: Dòng tiền từ hoạt

động kinh doanh, Dòng tiền từ hoạt động đầu tư và Dòng tiền từ hoạt động tài

chính. Dòng tiền của một dự án là tổng hợp của dòng tiền từ 3 nhóm này.

Cách lập các nhóm như sau:Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh:

Đối với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh có 2 cách lập là cách trực tiếp và

cách gián tiếp, cách lập thường dùng là cách gián tiếp.

Từ lợi nhuận ròng sau thuế, cộng với các khoản chi phí phi tiền mặt như khấu

hao (là khoản chi phí phân bổ cho nhiều năm) và lãi vay (thực chất là khoản chi

tiền mặt nhưng được tính ở phần chi hoạt động tài chính) và sau đó điều chỉnh cho

khoản thay đổi nhu cầu vốn lưu động (thực chất là điều chỉnh các khoản phải thu,

phải trả, hàng tồn kho ...).Dòng tiền từ hoạt động đầu tư:

- Dòng tiền ra (chủ yếu): Bao gồm khoản chi đầu tư tài sản cố định và nhu cầu

vốn lưu động ban đầu.

- Dòng tiền vào: Bao gồm các khoản thu hồi cuối kỳ như giá trị thanh lý tài

sản cố định (thường được lấy bằng giá trị còn lại của tài sản cố định cuối kỳ hoặc

ước lượng thực tế) và vốn lưu động thu hồi cuối kỳ (thường được lấy bằng nhu cầu

vốn lưu động cuối kỳ).Dòng tiền từ hoạt động tài chính:

- Dòng tiền vào: Bao gồm các khoản như góp vốn tự có, vốn vay.

- Dòng tiền ra: bao gồm các khoản trả vốn gốc và lãi vay, chi cổ tức (đối với

Cty cổ phần) hay khoản chi phúc lợi, khen thưởng (đối với các Doanh nghiệp nhà

nước).

Dàn ý chi tiết của bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

Bảng 14: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu

I. Dòng tiền từ hoạt động SXKD49Năm 149Năm 2Năm 3Năm ..Diễn giải1. Lợi nhuận ròng: (lãi +, lỗ - )

2. Khấu hao cơ bản: (+)

3. Chi phí trả lãi vay: (+)

4. Tăng giảm nhu cầu vốn lưu động:

(tăng -, giảm +)

Dòng tiền ròng

II. Dòng tiền từ hoạt động đầu tưBảng 11

Bảng 8

Bảng 9.1, 9.2

Bảng 101. Chi đầu tư TSCĐ: (-)

2. Vốn lưu động ban đầu: (-)

3. Giá trị thu hồi

- Giá trị thanh lý TSCĐ: (+)

- Vốn lưu động thu hồi cuối kỳ: (+)

Dòng tiền ròng

III.Dòng tiền từ hoạt động tài chínhBảng 8

Bảng 101.Vốn tự có: (+)

2. Vay dài hạn: (+)

3. Trả nợ vay dài hạn: (-)

4. Vay ngắn hạn: (+)

5. Trả vốn vay ngắn hạn: (-)

6. Trả lãi vay: (-)

7. Chi cổ tức (Chi quỹ phúc lợi, khen

thưởng): (-)KH góp vốn

Bảng 9.1

Bảng 9.1

(a)

(a)

Bảng 9.1; 9.2

Chính

sách

Cty

=1+2+3+4+5+

6+7

= I + II + III

= Cuối kỳ

trước

= Đầu kỳ + IV

= I + II= 1+2+3+4Bảng 8

Bảng 10

= 1+2+3Dòng tiền ròng

IV. Dòng tiền ròng của dự án

- Dư tiền mặt đầu kỳ

- Dư tiền mặt cuối kỳ

V. Dòng tiền từ hoạt động kinh

doanh và đầu tư (b)

- Luỹ kế dòng tiền

- Hiện giá dòng tiền

- Luỹ kế hiện giá dòng tiền

Các tỷ số đánh giá hiệu quả tài chính:

- NPV

- IRR

- DSCR (c)

 Ghi chú:5050- (a): Nhu cầu vay trả nợ ngắn hạn được xác định dựa theo tình hình thiếu hụt

nguồn tiền mặt tạm thời của từng năm (đảm bảo dòng tiền cuối kỳ không âm)

nhưng dư nợ vay ngắn hạn không được vượt quá tổng nhu cầu vốn lưu động tại

từng thời điểm.

- (b): Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư là dòng tiền thực sự, là

dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án, được xác định để tính các chỉ số hiệu quả

dự án như IRR, NPV.

- (c): DSCR (Debt Service Coverage Ratio) - là chỉ số đánh giá khả năng trả

nợ dài hạn của dự án được tính theo công thức sau:

LN sau thuế + Khấu hao + Lãi vay trung, dài hạn

= ------------------------------------------------------------------------Nợ gốc trung, dài hạn phải trả + Lãi vay trung, dài hạn

Trường hợp nguồn tiền trả nợ cho khoản vay trung dài hạn của dự án bao gồm

cả nguồn tiền ngoài dự án thì nguồn tiền ngoài dự án được xem là nguồn vốn tự có

bổ sung cho dự án. Nguồn này được đưa vào bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở

phần dòng tiền từ hoạt động tài chính nhằm cân đối nguồn trả nợ và không ảnh

hưởng đến các chỉ số về hiệu quả dự án.

Trường hợp muốn tính toán khả năng trả nợ tổng hợp của doanh nghiệp bao

gồm cả dự án khi đầu tư thì dòng tiền ròng của dự án được đưa vào bảng cân đối

khả năng trả nợ tổng hợp sau khi đầu tư như một khoản thặng dư (hay thâm hụt) từ

dự án.

Bước 6: Lập bảng cân đối kế hoạch

6.1- Mục đích:

- Cho biết sơ lược tình hình tài chính của dự án.

- Tính các tỷ số (tỷ số thanh toán, đòn cân nợ,...) của dự án trong các năm kế

hoạch.

6.2 Nguyên tắc lập:

- Bảng cân đối kế toán kế hoạch được lập dựa vào nguyên tắc cơ bản sau:5151Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (97 trang)

×