1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Phần I: Tổng quan về VđK 8051 và Các thiết bị ngoại vi.........9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.57 MB, 84 trang )


II.3.4.2 Thanh ghi B.................................................................16

II.3.4.3 Con trá stack................................................................16

II.3.4.4 Con trỏ dữ liệu.............................................................17

II.3.4.5 Các thanh ghi port........................................................17

II.3.4.6 Các thanh ghi định thời TMOD và TCON...................17

II.3.4.7 Thanh ghi của cổng nối tiếp.........................................19

II.3.4.8 Các thanh ghi

ngắt........................................................20

II.3.4.9 Thanh ghi điều khiển nguồn.........................................20

II.4 Bộ nhớ ngoài...................................................................................21

II.4.1 Truy xuất bộ nhớ chương trình

ngoài......................................21

II.4.2 Truy xuất bé nhớ dữ liệu ngoài..............................................22

II.4.3 Hoạt động Reset......................................................................23

III. TẬP LỆNH CỦA 8051.........................................................................24

III.1 Các kiểu định địa chỉ.....................................................................24

III.1.1 Định địa chỉ thanh ghi...........................................................24

III.1.2 Định địa chỉ trực tiếp.............................................................24

III.1.3 Định địa chỉ gián tiếp............................................................25

III.1.4 Định địa chỉ tức thời..............................................................26

III.1.5 Định địa chỉ tương đối...........................................................26

III.1.6 Định địa chỉ tuyệt đối............................................................26

III.1.7 Định địa chỉ dài.....................................................................27

III.1.8 Định địa chỉ chỉ số.................................................................27

III.2 Các loại lệnh.......................................................................................27

III.2.1 Lệnh số học............................................................................27

III.2.2 Các lệnh Logic.......................................................................28III.2.3 Nhóm lệnh di chuyển dữ

liệu.................................................30

III.2.4 Các lệnh xử lý

bit...................................................................31

III.2.5 Các lệnh rẽ nhánh..................................................................31

III.2.6 Nhóm lệnh dịch, quay............................................................33

III.2.7 Các lệnh làm việc với

Stack...................................................33

IV. HOẠT ĐỘNG ĐỊNH THỜI.................................................................33

IV.1 Các bộ định thời của 8051.............................................................33

IV.2 Thanh ghi chế độ bộ định thời......................................................34

IV.2.1 Các chế độ định thời và cờ tràn.............................................34

IV.2.1.1 Chế độ định thời 13bit..................................................34

IV.2.1.2 Chế độ định thời 16bit..................................................34

IV.2.1.3 Chế độ tự nạp lại 8-bit...................................................34

IV.2.1.4 Chế độ định thời chia

xẻ................................................35

IV.3 Nguồn xung clock định thời .........................................................35

V. HOẠT ĐỘNG NGẮT............................................................................35

V.1 Tổ chức ngắt của 8051....................................................................35

V.1.1 Cho phép và không cho phép ngắt...

..........................................35

V.1.2 Ưu tiên ngắt............................................................................35

V.1.3 Chuỗi

vòng..............................................................................36V.2 Xử lý ngắt......................................................................................36

V.3 Các vector ngắt...............................................................................36

V.4 Các ngắt do port nối tiếp ................................................................36

V.5 Các ngắt ngoài................................................................................37

VI. LẬP TRÌNH HỢP

NGỮ........................................................................37

VI.1 Trình dịch hợp ngữ........................................................................37

VI.2 Khuôn dạng của chương trình hợp

ngữ..........................................37

VI.3 Cấu trúc chương trình....................................................................38

VI.4. Tổ chức chương

trình....................................................................38

CHƯƠNG II: CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI......................................................39

I. ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC

DS12887..............................................39

I.1 Hoạt động.........................................................................................40

I.2 Chức năng các chân .........................................................................41

I.3 Bản đồ địa chỉ................................

...................................................................................43

I.4 Các thanh ghi điều khiển..................................................................46

I.5 Minh họa ghép nối giữa DS12887 với

8051.....................................49

II. THIẾT BỊ HIỂN THỊ LCD....................................................................49

II.1 LCD.................................................................................................49

II.2 Minh họa ghép nối giữa LCD với

8051...........................................52III. ADC0809..............................................................................................52

III.1 Sơ đồ các chân của

ADC0809........................................................53

III.2 Các bước lập trình cho

ADC0809..................................................54

III.3 Minh họa ghép nối ADC0809 với

8051.........................................55

IV.BÀN PHÍM HEX..................................................................................55

IV.1 Minh họa ghép nối bàn phím với

8051..........................................56

V. GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ 74LS138................................................................57

VI. CHỐT ĐỊA CHỈ 74HC373...................................................................57

V.1.Sơ đồ chân của

74HC373................................................................57

V.2 Hoạt động của

74LS373..................................................................57

PHẦN II. THIẾT KẾ..........................................................................................59

CHƯƠNG I: THIẾT KẾ PHẦN

CỨNG...........................................................59

I. Mạch nguyên lý.......................................................................................59

II.Sơ đồ mạch..............................................................................................61

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ PHẦN

MỀM...........................................................62

I. Chuơng trình quét bàn phím HEX...........................................................62

II. Đọc thời gian từ đồng hồ thời gian thực RTC

DS12887........................67Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

×